Άρθρο 76 Επιταγή απόκτησης Επαγγελματικών Προσόντων

1. O ΟΑΕΔ μπορεί να χορηγεί σε εγγεγραμμένους ανέργους «επιταγή απόκτησης επαγγελματικών προσόντων», με την οποία οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία επιλέγουν οι ίδιοι και για την παρακολούθηση των οποίων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της «επιταγής απόκτησης επαγγελματικών προσόντων» καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλί¬ου του ΟΑΕΔ.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση είναι δυνατόν να προβλέπεται ότι η χρήση της «επιταγής απόκτησης επαγγελματικών προσόντων» μπορεί να συνδυάζεται με προγράμματα ενεργητικών απασχόλησης, συμβουλευτικής και γενικά δράσεων καταπολέμησης της ανεργίας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλί¬ου του ΟΑΕΔ, καθορίζεται η αξία, η μορφή και το περιεχόμενο της «επιταγής απόκτησης επαγγελματικών προσόντων» και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

4. Η «επιταγή απόκτησης επαγγελματικών προσόντων» δεν υπόκειται σε φόρο και γενικά σε κρατήσεις για το δημόσιο και τρίτους, δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται.