Άρθρο 3 Συμφιλιωτική Διαδικασία-Επίλυση Διαφορών

1. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) παρεμβαίνει συμφιλιωτικά, εφόσον ζητηθεί, για την επίλυση αναφυομένων συλλογικών ή ατομικών εκ της σχέσεως εργασίας διαφορών, που αφορούν στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

2. Για την επίλυση και διευθέτηση συλλογικών και ατομικών εργατικών διαφορών, ο εργαζόμενος ή περισσότεροι εργαζόμενοι που επικαλούνται κοινό συμφέρον, ο εργοδότης, μονομερώς ή από κοινού, καθώς και οι οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων ή των εργοδοτών έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την παρέμβαση Συμφιλιωτή Συλλογικών και Ατομικών Εργατικών Διαφορών.

3. α) Η συμφιλίωση συλλογικών εργατικών διαφορών διεξάγεται α) σε τοπικό επίπεδο για την επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας που ανακύπτουν σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως είκοσι (20) εργαζομένους β) σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο κατ΄ επιλογήν του αιτούντος, για την επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας που ανακύπτουν σε επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι έναν (21) έως πενήντα (50) εργαζομένους και γ) σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο κατ΄ επιλογήν του αιτούντος για την επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας που ανακύπτουν στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

β) Η διαδικασία επίλυσης και συμφιλίωσης των ατομικών εργατικών διαφορών διεξάγεται πάντοτε σε τοπικό επίπεδο Τμήματος.

4. Σε τοπικό επίπεδο, η συμφιλιωτική διαδικασία διεξάγεται ενώπιον του Συμφιλιωτή που ορίζεται από τον αρμόδιο κατά τόπο Προϊστάμενο Τμήματος ή από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, σε περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα ενώπιον του Συμφιλιωτή που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης και σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

5. Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιλαμβάνεται πάντοτε περιπτώσεων συμφιλίωσης συλλογικών εργατικών διαφορών εθνικού επιπέδου, ιδίως όταν το αντικείμενο της διαφοράς έχει επιπτώσεις στην τοπική ή εθνική οικονομία και αφορά σε κλάδο της οικονομίας σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο ή όταν είναι ορατό το ενδεχόμενο διατάραξης της εργασιακής ειρήνης σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο αντίστοιχα, με συνέπεια την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να καλείται στη συμφιλιωτική διαδικασία και ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή από άλλο συναρμόδιο Υπουργείο.

6. Ο Συμφιλιωτής έχει ως στόχο την προσέγγιση των απόψεων των μερών προς την εξεύρεση λύσης από τα διαφωνούντα μέρη για το περιεχόμενο και τον τρόπο ικανοποίησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη σχέση εργασίας, προς τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης, το συμφέρον εργαζομένων και εργοδοτών, την εφαρμογή και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Οι υπηρεσίες συμφιλίωσης μπορεί να ζητηθούν και για θέματα αποκατάστασης παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας μέσα σε προθεσμία που συμφωνούν τα μέρη ή τάσσει ο Συμφιλιωτής.

7. Η διαδικασία της Συμφιλίωσης και επίλυσης συλλογικών και ατομικών εργατικών διαφορών αρχίζει με την κατάθεση σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη και υποβάλλεται από κοινού ή χωριστά. Όταν η αίτηση υποβάλλεται χωριστά, γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο και στο άλλο μέρος με μέριμνα του Συμφιλιωτή, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών. Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία των μερών και των οριζομένων εκπροσώπων τους, τα αιτήματα, οι λόγοι που τα δικαιολογούν ή οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την ικανοποίηση τους, οι απόψεις των μερών σχετικά με την υπάρχουσα μεταξύ τους διαφωνία και γενικά κάθε στοιχείο που διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις ενώπιον του Συμφιλιωτή. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος ή Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά περίπτωση, εντός τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης αναθέτει την παροχή υπηρεσιών συμφιλίωσης σε Συμφιλιωτή. Όταν η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιλαμβάνεται της διεξαγωγής της συμφιλιωτικής διαδικασίας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να συγκροτήσει με απόφασή του Επιτροπή Συμφιλίωσης, με την οποία ορίζει αρμόδιο εισηγητή για τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων.

8. Ο Συμφιλιωτής καλεί τα μέρη σε ενώπιόν του συζήτηση, στην οποία αυτά υποχρεούνται να παρασταθούν αυτοπροσώπως είτε με νόμιμο εκπρόσωπο είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προβαίνει σε ακρόαση αυτών, εκτιμά όλα τα αποδεικτικά μέσα που τίθενται ενώπιόν του, υποβάλλει προτάσεις, εφόσον κρίνει ότι με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να επιλυθεί η διαφορά, δύναται να ζητά οιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο για την επίλυση της διαφοράς και τη διαμόρφωση της κρίσης του, ερευνά τους όρους εργασίας και την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, προβαίνει σε εξέταση προσώπων, ζητά τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων, άλλων Συμφιλιωτών ή Επιθεωρητών Εργασίας και υπηρεσιακών παραγόντων συναρμόδιων φορέων και γενικά πράττει καθετί που θεωρεί αναγκαίο για τη διατύπωση της πρότασής του. Ο Συμφιλιωτής προσπαθεί να επιτύχει την προσέγγιση των απόψεων των μερών το συντομότερο δυνατό για τον τερματισμό της διένεξης, προτείνοντας λύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, τις οποίες δύνανται να αποδεχτούν τα μέρη και να επιλύσουν τις διαφορές.

Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των μερών, ο Συμφιλιωτής καταγράφει τις απόψεις του παριστάμενου μέρους και δύναται συγχρόνως να επιβάλει στο απόν μέρος τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 μετά από παροχή εγγράφων εξηγήσεων. Υπέρ των θέσεων του παριστάμενου μέρους θεσπίζεται νόμιμο τεκμήριο και ο Συμφιλιωτής διατυπώνει αιτιολογημένη άποψη επί αυτών.

9. Στο τέλος της συμφιλιωτικής διαδικασίας, η οποία δεν μπορεί να διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών για τις συλλογικές και των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για τις ατομικές διαφορές από την ημερομηνία της συζήτησης, συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και το Συμφιλιωτή. Στο πρακτικό αναγράφονται οι απόψεις των μερών, οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από τα μέρη, η πρόταση του Συμφιλιωτή, οι τυχόν επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου σε περίπτωση αθέτησης ή παραβίασης της συμφωνίας, οι λόγοι για τους οποίους οι προτάσεις του Συμφιλιωτή δεν έγιναν αποδεκτές από τα μέρη και στο τέλος βεβαιώνεται και αποτυπώνεται η συμφωνία ή η διαφωνία τους. Σε περίπτωση εύρεσης κοινώς αποδεκτής λύσης για την επίλυση της διαφοράς, περιγράφονται με σαφήνεια οι όροι και οι επιμέρους συμφωνίες. Το υπογεγραμμένο πρακτικό έχει δεσμευτική ισχύ για τα μέρη και παράγει έννομες συνέπειες. Σε καμία περίπτωση ο συμβιβασμός αυτός δεν μπορεί να οδηγήσει σε παραίτηση από δικαιώματα, τα οποία πηγάζουν από κανόνες δημοσίας τάξεως. Σε περίπτωση που ζητηθεί, το πρακτικό χορηγείται και σε γραφή Braille ή άλλες προσβάσιμες από άτομα με αναπηρία μορφές.

10. Ο Συμφιλιωτής υποχρεούται σε διατύπωση αιτιολογημένης άποψης και πρότασης, όπου αυτό καθίσταται εφικτό. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Συμφιλιωτής αδυνατεί να μορφώσει άποψη ή πρόταση, λόγω της ασάφειας των παρατιθέμενων πραγματικών περιστατικών ή της ελλείψεως των αναγκαίων αποδεικτικών μέσων, τότε αρκείται στη διατύπωση πλήρους και επαρκώς αιτιολογημένης γνώμης περί της αδυναμίας του αυτής. Στις περιπτώσεις παραβιάσεων που επισύρουν ποινική κύρωση κατά την κείμενη νομοθεσία, ο Συμφιλιωτής υποβάλλει μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

11. Κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής διαδικασίας μπορούν να παρίστανται συνολικά μέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ενώ σε κάθε περίπτωση έχουν δικαίωμα παράστασης οι νομικοί σύμβουλοι του κάθε μέρους. Στο στάδιο αυτό και ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο διενεργείται η Συμφιλίωση, μπορούν να παρίστανται κατ΄ επιλογήν του κάθε μέρους εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της δευτεροβάθμιας ή ομοιοεπαγγελματικής τοιαύτης ή του Εργατικού Κέντρου της περιοχής ή της ΓΣΕΕ εκ μέρους των εργαζομένων καθώς και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσής εκ μέρους του εργοδότη ή των εργοδοτών. Κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής διαδικασίας μπορεί επιπλέον να παρίσταται διερμηνέας νοηματικής γλώσσας από το Μητρώο Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, για την υποστήριξη κωφού ή βαρήκοου ατόμου, καθώς και μεταφραστής για την υποστήριξη αλλοδαπού.

12. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη παραβιάσει ή δεν τηρήσει όρο της αποτυπωθείσας στο Πρακτικό συμφωνίας, τότε ο Συμφιλιωτής επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.

13. Κατά της πράξης επιβολής διοικητικών κυρώσεων μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Νόμου. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Συμφιλιωτή περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.

14. Η ως άνω διαδικασία ενώπιον του Συμφιλιωτή ακολουθείται και σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη προσφύγουν σε εθνικό επίπεδο στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.

 • 7 Απριλίου 2011, 21:18 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Με τι χρήματα όλα αυτά; Εκπαιδεύσεις, κοινοποιήσεις, ξανακοινοποιήσεις; Εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε;

 • 7 Απριλίου 2011, 21:29 | Ευθύμιος Τολιόπουλος

  παράγραφος 3α)
  Είναι μη αποδεκτό να υπάρχει ο όρος «κατ’επιλογήν του αιτούντος», δηλαδή ο αιτών θα επιλέγει ποιός θα είναι ο συμφιλιωτής (θα λέει για παράδειγμα δεν μ’αρέσει ο συμφιλιωτής του τμήματος θα πάω στο συμφιλιωτή της διεύθυνσης ή σκεφτείτε το παράδειγμα 2 εργαζομένων που εργάζονται σε μια επιχείρηση της Κοζάνης με 60 άτομα, οι οποίοι θα επιλέξουν τους συμφιλιωτές του Υπουργείου). Επομένως είναι προτιμότερο να αφαιρεθεί ο παραπάνω όρος και να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα τόσο για τους αιτούντες όσο και για τους υπαλλήλους.

  Επίσης, σε περίπτωση που οι συμφιλιωτές του Υπουργείου διαπιστώσουν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας ποιός θα επιβάλλει τα πρόστιμα, ο τμηματάρχης, ο περιφερειακός διευθυντής, ο ειδικός, ο/η Υπουργός;

 • Η θεσμοθέτηση και η περιγραφή της συμφιλιωτικής διαδικασίας στο παρόν άρθρο αποτελεί προσπάθεια για την αναβάθμισή του Σ.ΕΠ.Ε. και είναι θετική καινοτομία.

  Επισημαίνουμε όμως τη σύγχυση του έργου της Επιθεώρησης, με αυτό της συμφιλίωσης που πρέπει να είναι διακριτά. Επιπλέον περιγράφονται νομοθετικά ασφυκτικές διαδικασίες που δεν συμβάλλουν στο έργο της συμφιλίωσης. Μας προβληματίζει εάν πράγματι συμβάλλει στη δημιουργία πνεύματος συμφιλίωσης η επιβολή κυρώσεων για τη μη προσέλευση κάποιων εκ των μερών στη διαδικασία, πράγμα που πιθανόν να καταστήσει τη συμφιλίωση εχθρική και να μην την κάνει διακριτή από τη διαδικασία επίλυσης της ατομικής εργατικής διαφοράς.

 • Προτείνουμε πέντε (5) ημέρες. Και να προστεθεί ο όρος εργασίμων ημερών.
  Επίσης στην πρόταση της ίδιας παραγράφου και δη <>, προτείνουμε να μπει παρένθεση μετά τους όρους >, όπου θα αναφέρονται παραδείγματα αναλόγων περιπτώσεων

 • Ακολουθώντας την φιλοσοφία ανάλυσης των προηγούμενων σημείων (α & β) της παραγράφου 3 όπου σε κάθε υποπερίπτωση μνημονεύεται ο max αριθμός εργαζομένων, προτείνουμε οι λεκτικοί όροι <> να μετατραπούν σε <>.

 • 6 Απριλίου 2011, 22:11 | Τσολάκη Παρθένα

  Συμφωνώ με Σ.Λ. και προχωράω ένα βήμα παραπάνω..Στο άρθρο 3 παραγρ. 9 λέει η συμφιλιωτική διαδικασία δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 10 μέρες… και γελάω…γιατί? Γιατί αν έρθει αύριο, 7/4/2011,στην Υπηρεσία, στο τμήμα που υπηρετώ στη Θεσ/νίκη, ένας εργαζόμενος να κάνει καταγγελία, η ημερομηνία συζήτησης θα οριστεί τουλάχιστον ένα μήνα αργότερα, έχοντας κάθε μέρα κατά μέσο όρο 4-5 εργατικές διαφορές προς συζήτηση! Και φυσικά, με τέτοιο πλήθος καταγγελιών είναι φύσει αδύνατο να εφαρμοστούν στην πράξη όλα αυτά που ορίζονται στο άρθρο 3 για την επίλυση των εργατικών διαφορών-ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩΩΩ!!! Αχ! αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο με αυτές τις προτάσεις τους αποδεικνύουν περίτρανα το πόσο άσχετοι είναι με το αντικείμενο και όπως είπε και συνάδελφος στο σχόλιό της στο άρθρο 1, δεν έχουν περάσει από τμήμα επιθ/σης εργασίας και δεν ξέρουν τι θα πει »εργατική διαφορά»!!

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία – η οποία, όπως άλλωστε γνωρίζετε, αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, διαπιστευμένο φορέα παροχής προγραμμάτων «Δια βίου μάθησης» βάσει του Ν.3369/2005, κάτοχο Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β΄ και Γ΄ για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 έργων και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum – EDF) – με το παρόν σας υποβάλλει τις προτάσεις του Σχεδίου Νόμου ‘Αναμόρφωση Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας & άλλες διατάξεις’.

  Η Συνομοσπονδία καταρχάς χαιρετίζει την πρόταση αναβάθμισης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Εργασίας για το γεγονός ότι έχει συμπεριλάβει σ’ αυτό το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων που η Συνομοσπονδία υπέβαλε με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 2359/26.07.2010, 2961/07.10.2010 και 453/09.02.2011 έγγραφά της – οι οποίες επικεντρώνονταν στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της αρχής ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης και την εργασία, όπως αυτή υπαγορεύεται από τον Νόμο 3304/2005 – αλλά και για τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.).

  Παρόλα αυτά η Συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι παρακάτω προτάσεις της.

  1. Άρθρο 3 «Συμφιλιωτική Διαδικασία – Επίλυση Διαφορών»:
  Στη βάση των επιταγών:
  (i) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.»,
  (ii) της παρ. 6, του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  προτείνουμε η παρ. 11 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «11. Κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής διαδικασίας μπορούν να παρίστανται συνολικά μέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ενώ σε κάθε περίπτωση έχουν δικαίωμα παράστασης οι νομικοί σύμβουλοι του κάθε μέρους. Στο στάδιο αυτό και ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο διενεργείται η Συμφιλίωση, μπορούν να παρίστανται κατ’ επιλογήν του κάθε μέρους εκπρόσωποι της Πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ή της δευτεροβάθμιας ή ομοιοεπαγγελματικής τοιαύτης ή του Εργατικού Κέντρου της περιοχής ή της ΓΣΕΕ εκ μέρους των εργαζομένων καθώς και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσής εκ μέρους του εργοδότη ή των εργοδοτών. Κατά τη διάρκεια της συμφιλιωτικής διαδικασίας μπορεί επιπλέον να παρίσταται διερμηνέας νοηματικής γλώσσας από το Μητρώο Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, για την υποστήριξη κωφού ή βαρήκοου ατόμου, η σχετική δαπάνη καλύπτεται από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, καθώς και μεταφραστής για την υποστήριξη αλλοδαπού».

 • 4 Απριλίου 2011, 22:52 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Οι εργατικές διαφορές θεωρώ ότι είναι η πιο επίσημη μορφή καταγγελίας.
  Γίνονται με ονοματεπώνυμο και για συγκεκριμένες παραβάσεις.Μήπως θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται και σαν κανονική διαδικασία ελέγχου ώστε να μπορούν να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις άμεσα (μετά βέβαια από προσκόμιση γραπτών εξηγήσεων)εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις όπως :
  1)Η μη προσκόμιση ζητηθέντων στοιχείων (αποδείξεων πληρωμής ,ατομικών συμβάσεων ,καταστάσεις προσωπικού ,βιβλίο αδειών,βιβλίο δρομολογίων κτλ).
  2)Η μή τήρηση των προβλεπομένων στις ΣΣΕ και ΔΑ όσο αφορά μισθούς ,επιδόματα κτλ.
  3)Η μη καταβολή δεδουλευμένων ,αποζημίωσης αδείας ,επιδομάτων αδείας και Δώρων.
  Επίσης πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μετράνε στατιστικά με την ίδια βαρύτητα με τους επιτόπιους ελέγχους και να προσμετρώνται στους ατομικούς ελέγχους του κάθε Επιθεωρητή.

 • 3 Απριλίου 2011, 19:27 | Σ. Λ.

  Αυτή η διαδικασία είναι ίσως η σπουδαιότερη από όσες επιτελεί το Σ.ΕΠ.Ε. Θα πρέπει για αυτό το λόγο να γίνεται με συγκεκριμένες, απλές και ξεκάθαρες διαδικασίες που θα πρέπει να περιγραφούν στο νομοσχέδιο. Από την άλλη οι επιθεωρητές εργασίας δεν μπορούν να χτυπάνε σφραγίδες στα πρωτόκολλα και να κολλάνε γραμματόσημα στους φακέλλους του ταχυδρομείου της υπηρσίας για δυο τρεις ωρίτσες το πρωϊ και μετά να φοράνε το κουστούμι του συμφιλιωτή και να κάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο. Εδώ οι δικαστές και ξεπετάνε τις υποθέσεις ανά πέντε λεπτά. Ο συμφιλιωτής θα πρέπει να εξετάσει τα στοιχεία, τους μάρτυρες, να αντιμετωπίσει τους συνηγόρους των μερών, να γράψει αυτού του είδους το πρακτικό που θα θυμίζει λίγο απόφαση του Αρείου Πάγου!!!! και ίσως να προχωρήσει και σε κανένα πρόστιμο ή μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά !!! Ημαρτον ρε παιδιά. Απλοί άνθρωποι είναι και οι υπάλληλοι του ΣΕΠΕ και όχι ρομποτ. Απλές, κατανοητές και συγκεκριμένες διαδικάσιες χρειάζονται. Όσο τα πλαίσια παραμένουν θολά τόσο δεν προχωράει τίποτα. Συμφωνώ και με το σχόλιο του κ. Γρετσίστα.

 • 3 Απριλίου 2011, 16:55 | Σύλλογος επιθεωρητών Μακεδονίας-Θράκης Ηπείρου θεσσαλίας

  Η συμφιλιωτική διαδικασία θεωρούμε ότι περιέχει καινοτόμα στοιχεία και είναι ένας θεσμός που θ’ αναβαθμίσει το ρόλο του Επιθεωρητή Εργασίας. θα πρέπει όμως ν’ αποσαφηνιστεί σε τι αφορούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες κατά περίπτωση ή να επιμηκυνθούν (άρθρο 3 παρ. 7 και 9).
  Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει ο εν λόγω θεσμός, όπως περιγράφεται, χωρίς την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών με τον αναγκαίο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού.

 • 30 Μαρτίου 2011, 16:28 | Δημοςθενης Καρλος

  Περνω αναπηρικη συνταξη για δυο χρονια & για την ανανεωση της πρεπει να περναω ανα διετια Υ.Ε. στο ΙΚΑ. Σε ενημερωση που ειχα απο τις επιτροπες (Πειραιως 181) ξαναπερναω επιτροπη την 1-07-2011, γεγονος που σημαινει οτι Απρ. Μαι. Ιουν. και Ιουλ. δεν θα πληρωνομαι!!! Πως θα ζησω για 4 μηνες? (Ενοικιο-λογ/μοι-φαγητο). Αναπηρος 67% εκ των οποιων το 40% ειναι για ψυχιατρικους λογους!!! Κλεφτης-φονιας-εκβιαστης-καταληψιας-απεργος πεινας η οιαδηποτε λυση πρεπει να βρεθει. Ας αποφασισει καποιος ΑΡΜΟΔΙΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 29 Μαρτίου 2011, 16:29 | Κώστας Δημητρίου

  Η συμφιλιωτική διαδικασία έχει αποτύχει. Πρέπει να αλλάξει . Το προτεινόμενο και υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας δεν οδήγησε ποτέ ή σχεδόν ποτέ σε επίλυση διαφορών εργαζομένων-εργοδοτών .

 • 29 Μαρτίου 2011, 15:01 | Γιάννης Μαύρος

  Πολυ σωστά τα επιχειρήματα του κ. Γρετσίστα, πρέπει να προστεθούν μέσα πίεσης
  στα χέρια του συμφιλιωτή.

 • Η συμφιλιωτική διαδικασία έχει αποτύχει σε μεγάλο ποσοστό, τόσο ως προς το αποτέλεσμα, αφού είθισται να συνιστά τη δικαστική οδό, αφού μέσο πίεσης δεν διαθέτει ο συμφιλιωτής, όσο και από το ότι τα πρακτικά που συντάσσονται σπάνια έχουν κάποια χρησιμότητα στην αστική δίκη που ακολουθεί. Αν ο έχων άμεση αντίληψη κοινωνικός επιθεωρητής δεν εκφέρει άποψη, τότε τι ακριβώς ζητάμε από τα δικαστήρια; Να μαντέψουν ποιός μάρτυρας από τους αντίθετα καταθέτοντες λέει αλήθεια, όταν ο ένα είναι ο λογιστής και ο άλλος συνάδελφος συνήθως ενάγων κατά του ιδίου εργοδότη σε άλλη δίκη;
  Αν ο εργοδότης σε περίπτωση μη επίτευξης συμβιβασμού έμπαινε αυτοδίκαια σε λίστα δειγματοληπτικού ελέγχου θα είχε κάποια πίεση, αλλιώς γιατί να βιαστεί να κλείσει μιά υπόθεση που στην Αθήνα θα δικαστεί μετά 3-4 χρόνια και μπορεί τότε να συμβιβαστεί, αν ο ενάγων δεν εγκατέλειψε την υπόθεση…