Άρθρο 81 Υπηρεσιακά Συμβούλια

1. Συστήνονται στους Φορείς «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.)» και «Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.ΙΤ.)» Υπηρεσιακά Συμβούλια, αρμόδια για το προσωπικό εκάστου Φορέα, με έδρα τους αντίστοιχους Φορείς.

Η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών των ανωτέρω Υπηρεσιακών Συμβουλίων γίνεται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου Πέμπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α 51), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και μέχρι τη συγκρότηση των ΣΕΠ και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο Δεύτερο του ν. 3839/2010.

Στα ως άνω Υπηρεσιακά Συμβούλια, και μέχρι την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των υπαλλήλων με ισάριθμους αναπληρωτές με βαθμό Α΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από την ΠΟΠΟΚΠ, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση των φορέων ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζεται η πρώτη του δεύτερου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος. Με την ημερομηνία αυτή, για το πρώτο έτος εφαρμογής, προσαρμόζονται αντίστοιχα οι προθεσμίες της αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η θητεία των αιρετών εκπροσώπων λήγει στις 31-12-2012.

Τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Πέμπτου του ν. 3839/2010 καθώς και για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των ως άνω Φορέων.

Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α) καταργούνται.

2. Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου, το Β΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για το προσωπικό των Ταμείων Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, η σύσταση του οποίου προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 3655/2008, μετονομάζεται σε «Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο».

3. Συνιστάται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για το προσωπικό του Ταμείου.

Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών του ανωτέρω Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α 51), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, και μέχρι τη συγκρότηση των ΣΕΠ και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του ΥΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010.

Στο ως άνω Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και μέχρι την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των υπαλλήλων με ισάριθμους αναπληρωτές με βαθμό Α΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από την ΠΟΠΟΚΠ, εντός προθεσμίας πέντε(5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του ΕΤΕΑΜ.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζεται η πρώτη του δεύτερου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος. Με την ημερομηνία αυτή, για το πρώτο έτος εφαρμογής, προσαρμόζονται αντίστοιχα οι προθεσμίες της αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η θητεία των αιρετών εκπροσώπων λήγει στις 31-12-2012.

Το ανωτέρω Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 καθώς και για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του ως άνω Φορέα. Επίσης, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΤΕΑΜ είναι αρμόδιο για την εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΓΓΚΑ, στο οποίο υπαγόταν το προσωπικό του ΕΤΕΑΜ.

Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ Α48) και παρ. 6 του άρθρου 57 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α) καταργούνται.