Άρθρο 26 Θεσμοθέτηση Κάρτας Εργασίας

1. Η προσέλευση και ο χρόνος εργασίας και αποχώρησης των εργαζομένων καταγράφονται και ελέγχονται με χρήση ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, σε φορητό ή σταθερό πιστοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα εγκαταστήσουν οι επιχειρήσεις στους χώρους εργασίας. Η κάρτα εργασίας θα συνδέεται με το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. Στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα εγκαταστήσουν το σύστημα αυτό στους χώρους εργασίας τους και θα καταβάλλουν εμπροθέσμως τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και στους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών, θα παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

2. Εάν σε επιχείρηση στην οποία εισήχθη το σύστημα της κάρτας εργασίας δεν γίνεται χρήση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου θα επιβάλλεται, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, α) κατάργηση της έκπτωσης της παραγράφου 1 για διάστημα τριών (3) μηνών από την επιβολή των κυρώσεων, β) στην επιχείρηση, επιπλέον διοικητική κύρωση ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ για κάθε απασχολούμενο μισθωτό ο οποίος δεν κάνει χρήση της κάρτας εργασίας και γ) στον ίδιο το μισθωτό, διοικητική κύρωση ύψους διακοσίων (200) ευρώ, η οποία βαρύνει τον εργαζόμενο και καταβάλλεται από τον εργοδότη. Σε περίπτωση διαπίστωσης της ίδιας παράβασης για δεύτερη φορά εντός τετραετίας, το χρονικό διάστημα της περιπτώσεως α της παρούσης παραγράφου αυξάνεται σε έξι (6) μήνες.

3. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των επιχειρήσεων στις οποίες έχει εισαχθεί το σύστημα της κάρτας εργασίας, προς εξακρίβωση της ορθής χρήσης της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι οι Επιθεωρητές Εργασίας, τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ και τα όργανα των μεικτών κλιμακίων της παραγράφου 1 του άρθρου 151 του νόμου 3655/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ανεξαρτήτως φορέα ελέγχου, η διοικητική κύρωση της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται από τους Επιθεωρητές Εργασίας ενώ οι προβλεπόμενες από τις περιπτώσεις α) και γ) της παραγράφου 2 διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και το επιβληθέν σε αυτή την περίπτωση πρόστιμο εισπράττεται από αυτό. Το διενεργούν τον έλεγχο όργανο, πέρα από την επιβολή της διοικητικής κύρωσης σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει στο συναρμόδιο φορέα ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ώστε να προβεί αυτός διά των οργάνων του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της πράξης στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων αρμοδιότητάς του.

4. Ημερομηνία έναρξης της παρούσας ρύθμισης ορίζεται η 1η Ιουλίου 2011.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστεί το σύστημα της κάρτας εργασίας, οι κλάδοι και το είδος των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης, τυχόν αναπροσαρμογή του προστίμου, οι βασικές προδιαγραφές του συστήματος αυτού, ο τρόπος λειτουργίας του, ο φορέας, ο τρόπος και τα στοιχεία επεξεργασίας των δεδομένων, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών κυρώσεων καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος διασύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο υπολογιστών Ι.Κ.Α, ΣΕΠ.Ε και Ο.Α.Ε.Δ.

6. Μετά από οικονομική μελέτη που εκπονείται στον πρώτο χρόνο εφαρμογής της παρούσας διάταξης είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό της έκπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 • 7 Απριλίου 2011, 21:01 | Katty

  Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες στο προφανές, ότι ΝΑΙ υπάρχουν τρόποι στον Ιδιωτικό Τομέα να εξακριβώσεις το τηρούμενο του ωραρίου κάποιου, όποτε και ο έλεγχος γίνεται πιο εύκολος, δεδομένου ότι το εν λόγω ωράριο ή τυχόν αλλαγές του, έχουν κοινοποιηθεί απο πριν στην Επιθεώρηση. Σημαντικοί επίσης, είναι οι έλεγχοι απο μικτά κλιμάκια των Υπηρεσιών ΣΕΠΕ-ΙΚΑ-ΔΟΥ. Πιστεύω πως, όταν είναι να γίνει κάποιος έλεγχος σε μια επιχείρηση, τότε καλύτερα να γίνει ολοκληρωμένα. Βέβαια, δεν αρκεί μόνο ο άμεσος και πλήρης έλεγχος, αλλά και η άμεση επιβολή προστίμου (εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο) ώστε να κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία, και να μην κωλυσιεργούν να επιβληθούν πρόστιμα, λόγω μη υπογραφής απο Διευθυντή, μη εύρεσης του νομίμου εκπροσώπου ή επιστροφής της ΠΕΠ λόγω »Αγνώστου», είτε λόγω μη καταβολής των νομίμων αποδοχών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο ΣΕΠΕ, των αρμόδιων Δικαστικών Επιμελητών.

 • Η κάρτα εργασίας θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

  Θα πρέπει όμως να αποσαφηνιστεί ότι η μείωση της εργατικής εισφοράς πρέπει να συνεπάγεται ανάλογη προσαύξηση των καθαρών καταβαλλομένων αποδοχών στον εργαζόμενο.

  Η πρόβλεψη για επιβολή προστίμου στον εργαζόμενο πρέπει να απαλειφθεί επειδή παραγνωρίζει το γεγονός ότι ο εργαζόμενος είναι το αδύνατο μέρος στη σύμβαση εργασίας και η παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας γενικά αποτελεί ευθύνη μόνον για τον εργοδότη.
  Η διοικητική κύρωση σε βάρος του εργαζόμενου πρέπει να απαλειφθεί.

 • Σχόλιο: Η θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στις τουριστικές επιχειρήσεις με τις διαδικασίες και τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται οριζόντια για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Στις τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις ξενοδοχειακές, πρακτορειακές, επίγειας εξυπηρέτησης αεροδρομίων και τουριστικών λεωφορείων, το πέρας του ωραρίου απασχόλησης δεν συνοδεύεται απαραίτητα και από την αποχώρηση του εργαζόμενου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα έντονο στις τουριστικές επιχειρήσεις διακοπών όπου υπάρχει μεγάλη κτηριακή διασπορά και σε εκτάσεις αρκετά μεγάλες αλλά και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι σε μεγάλο αριθμό από αυτές τις επιχειρήσεις το προσωπικό, μετά το πέρας της εργασίες του, σιτίζεται στο εστιατόριο προσωπικού και αποχωρεί κατά την ελεύθερη βούλησή του. Άρα παρατηρείται εικονική υπέρβαση του ωραρίου που προφανώς δεν μπορεί να ανιχνευτεί από κανέναν έλεγχο όπως επίσης και καμία επιχείρηση αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να παρακολουθεί πότε αποφασίζει ο κάθε εργαζόμενος να τελειώσει το γεύμα του. Σε άλλες περιπτώσεις όπως αυτές των πρακτορείων και των τουριστικών λεωφορείων συμβαίνει συχνότατα, τόσο η έναρξη όσο και η λήξη της απασχόλησης να γίνονται σε διάφορα σημεία εκτός της έδρας της επιχείρησης αλλά και εκτός ελέγχου του εργοδότη.

  Προφανώς ένα μεγάλο μέρος των τουριστικών επιχειρήσεων θα επιθυμεί να επωφεληθεί της έκπτωσης που προβλέπεται στο Άρθρο 26 αλλά θα πρέπει αντίστοιχα και να είναι ελεγχόμενη σε ρεαλιστική βάση που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων.

  Ως γενικό σχόλιο για το συγκεκριμένο άρθρο οφείλουμε να προσθέσουμε ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η εφαρμογή αυτού του μέτρου πρέπει να είναι προαιρετική αφού εκτός των αδυναμιών που προαναφέρθηκαν όταν πρόκειται για τουριστική επιχείρηση, είναι άκαιρη η θεσμοθέτηση τέτοιων μέτρων σε περίοδο οξύτατης κρίσης, κεφαλαιακής ανεπάρκειας των επιχειρήσεων και υψηλής και αυξανόμενης ανεργίας.

 • 6 Απριλίου 2011, 20:07 | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Στο άρθρο 26 παράγραφος 1 προτείνουμε να τροποποιηθεί όπως: Η προσέλευση και ο χρόνος εργασίας και αποχώρησης των εργαζομένων καταγράφονται και ελέγχονται με χρήση ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, σε φορητό ή σταθερό πιστοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα εγκαταστήσουν υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 1 εργαζόμενους στους χώρους εργασίας. Σε περίπτωση βλα΄βης του μηχανήματος να υπάρχει θεωρημένο βιβλίο παρουσίας από τις αρμόδιες αρχές.
  Θεωρούμε πως αν παραμείνει στην μη υποχρέωση του εργοδότη να έχει πιστοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα, θα συνεχιστεί η ασυδοσία της μαύρης εργασίας.

 • 6 Απριλίου 2011, 12:16 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Ν’απαλειφθεί η πρόβλεψη για επιβολή διοικητικών προστίμων στο μισθωτό,η οποία συνιστά παγκόσμια πρωτοτυπία και συνεπάγεται το οξύμωρο φαινόμενο να καταβάλλεται απ’ τον εργοδότη.
  Παρέλκει βέβαια ν’ αναφέρουμε ότι δεν μπορεί να τύχει επαρκούς θεμελίωσης και θα καταπέσει στην εφαρμογή της.

 • 6. Άρθρο 26 «Θεσμοθέτηση της Κάρτας Εργασίας»:
  Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι η προσβασιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών) αποτελεί «κλειδί» για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις Υπηρεσίες της Δημόσιες Διοίκησης, αλλά και εν γένει στην κοινωνική ζωή.
  Στη βάση λοιπόν των επιταγών:
  (i) της παρ. 6, του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  (ii) του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της έχει ήδη υπογράψει και αναμένεται άμεσα να επικυρώσει, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…»,

  προτείνουμε η παρ. 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Η προσέλευση και ο χρόνος εργασίας και αποχώρησης των εργαζομένων καταγράφονται και ελέγχονται με χρήση ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, σε φορητό ή σταθερό πιστοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα εγκαταστήσουν οι επιχειρήσεις στους χώρους εργασίας. Η κάρτα εργασίας θα συνδέεται με το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. Στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα εγκαταστήσουν το σύστημα αυτό στους χώρους εργασίας τους και θα καταβάλλουν εμπροθέσμως τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και στους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών, θα παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Το σταθερό πιστοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα για να είναι προσβάσιμο στους εργαζόμενους με αναπηρία πρέπει: α) να τοποθετείται σε απόσταση από το δάπεδο τέτοια που να μην εμποδίζει χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου να το χρησιμοποιούν (ύψος περίπου 1 μέτρο), β) η είσοδος της κάρτας να είναι κάθετη (σε σχέση με τον τοίχο) ή σε κλίση μέχρι 45 μοίρες, γ) η επιβεβαίωση επιτυχούς χρήσης να συνοδεύεται τόσο με χαρακτηριστικό ήχο (για τους τυφλούς εργαζομένους και τους εργαζόμενους με προβλήματα όρασης όσο και με φωτεινή ένδειξη (για τους κωφούς και βαρήκοους εργαζόμενους)».

 • 4 Απριλίου 2011, 17:34 | ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΚΗΣ

  ΘΕΩΡΩ Η ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΑΝ ΘΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ Η ΟΧΙ, ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
  ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΕΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ (ΠΕΡΑ ΤΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ) ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΥ 10% ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΣΤΟ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Π.Χ ΣΤΟ ΑΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΡΕΠΟ ΤΟΥ Η ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ , ΣΤΟ ΑΝ ΔΗΛΩΝΕΙ 4ΩΡΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ 8ΩΡΟ ,ΣΤΟ ΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΤΛ ) ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΔΙΚΗΜΑ (ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ) Η ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ
  ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΘΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΠΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

 • 30 Μαρτίου 2011, 14:37 | Στέφανος Δούκας

  Έξυπνος τρόπος να αντιμετωπιστεί και η αδήλωτη και μαύρη εργασία. Αρκεί οι ελεγκτές πριν μπουν στην επιχείρηση να ενημερωθούν από το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα πόσοι εργαζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στον χώρο εργασίας.

  Μήπως να γίνονταν υποχρεωτικό στους κατεξοχήν χώρους αδήλωτης εργασίας (καταστήματα εστιάσεως, εργολάβους, βιοτεχνίες κλπ) και εθελοντική στους λιγότερο ύποπτους;

 • 29 Μαρτίου 2011, 19:51 | ΦΑΤΣΗ ΑΝΘΗ

  Επιβολή κύρωσης για ανεύρεση εργαζομένου που έχει κτυπήσει κάρτα αλλά εξακολουθεί να εργάζεται. ( μαύρη υπερωρία)

 • Τι θα γίνει με τις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος εργάζεται σε διαφορετικούς χώρους?

  Οι ορκωτοί ελεγκτές είμαστε υποχρεωμένοι να μετακινούμαστε συνεχώς μεταξύ των εγκαταστάσεων των πελατών που ελέγχουμε. μπορεί να γίνει η πρόβλεψη να καταχωρείται ο χώρος εργασίας από την προηγούμενη μέρα σε ηλεκτρονικό σύστημα.

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής