Άρθρο 70 Διεύθυνση Συντονισμού ΟΑΕΔ

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού συστήνεται Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού.

Σκοπός της ως άνω Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός και η ανάπτυξη της αποτελεσματικής επιχειρησιακής λειτουργίας του Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης σε συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις.

Συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα :

Α. Τμήμα Οργάνωσης και Παρακολούθησης Υπηρεσιών Απασχόλησης

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η οργάνωση, η ανάπτυξη, ο συντονισμός, η παρακολούθηση και εποπτεία του δικτύου των Υπηρεσιών Απασχόλησης, σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εσωτερικής οργάνωσης και απόδοσης, αξιοποιώντας εθνικές και ευρωπαϊκές συνεργασίες.

Β. Τμήμα Δράσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιχειρήσεων

Αντικείμενο του Τμήματος είναι ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της διαδικασίας καταγραφής αναγκών των ανέργων και των επιχειρήσεων, μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης των χαρακτηριστικών τους. Σχεδιάζει και αναπτύσσει κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία για να ενισχύσει την ένταξη – επανένταξη – παραμονή ατόμων σε θέσεις εργασίας, καθώς και να αναπτύξει τη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις. Παράλληλα οργανώνει και συντονίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α΄ 111) αντικαθίσταται ως εξής: «Στους σκοπούς του Ο.Α.Ε.Δ. περιλαμβάνεται και ο σκοπός που σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2956/2001 είχε η Εταιρεία ’’Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε. ’’»

Η παράγραφος 9 του άρθρου 12 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ Α΄ 111) καταργείται. Επίσης καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου και κάθε κανονιστική πράξη κατά το μέρος που αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Η περίπτωση α) της παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ• Α΄ 272), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε πόλεις και περιοχές αυτών, στις οποίες παράλληλα με τις Τοπικές Υπηρεσίες (Τ.Υ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) λειτουργούν και Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) του ίδιου Οργανισμού, είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από πρόταση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., οι ως άνω Τ.Υ. και τα αντίστοιχα Κ.Π.Α. να συγχωνεύονται σε μια ενιαία, κατά πόλη ή περιοχή, υπηρεσιακή μονάδα, η οποία θα αποκαλείται «Κ.Π.Α.2» και ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα θα υπάγεται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση, ενώ ως προς την καθ’ ύλην στις οικείες Διευθύνσεις της Διοίκησης του Οργανισμού»

Η περίπτωση β) της παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ• Α΄ 272), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισμού που ασκούν ήδη και αρμοδιότητες, οι οποίες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄), ασκούνται από τα Κ.Π.Α., από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μετονομάζονται σε «Κ.Π.Α.2» και ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα θα υπάγονται στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση, ενώ ως προς την καθ’ ύλην στις οικείες Διευθύνσεις της Διοίκησης του Οργανισμού»

Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, από την Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ που καταργείται μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Στην ως άνω Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ενώ στα τμήματα προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Ο χρόνος υπηρεσίας ο οποίος διανύθηκε σε θέση Υπευθύνου Τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας ΚΠΑ, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από πρόταση του Δ. Σ. του Οργανισμού μπορεί να εξειδικεύονται και να συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 31 Μαρτίου 2011, 12:20 | Γιάννος Ι. Ευάγγελος

  Στο άρθρο 69 η διατύπωση για την επιβάρυνση των εργοδοτών και του δημοσίου με τις ασφαλιστικές εισφορές της αυτασφάλισης των ανέργων δημοσιογράφων και άλλων ειδικοτήτων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας χρειάζεται να είναι πλήρης και ξεκάθαρη.
  Προτείνω στο συγκεκριμένο άρθρο να αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο:
  Εργαζομένοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και στα άλλα ασφαλιστικά ταμεία που καλύπτουν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ηλικίας 55 ήδη ετών έως 64 ετών….
  Η αναφορά είναι κρίσιμη. Παράδειγμα εγώ απολύθηκα από την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ είμαι 55 ετών και ασφαλισμένος στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ-ταμείο δημοσιγράφων και εργαζομένων στο Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης).
  Με την υπάρχουσα διατύπωση του άρθρου στο νομοσχέδιο οι απολυμένοι από επιχειρήσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δημοσιογράφοι και άλλες ειδικότητες εργαζομένων θεωρώ ότι αποκλείονται του ευεργετικού μέτρου της μεταφοράς του κόστους της αυτασφάλισης στους εργοδότες και το δημόσιο.
  Επείγει η πλήρης και ξεκάθαρη διατύπωση στο νόμο για την ένταξη των εργαζομένων στον ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ στην προστασία της αυτασφάλισης με επιβάρυνση εργοδοτών και δημοσίου.