Άρθρο 25 Έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

1. Προς εξακρίβωση των εκάστοτε υπαγομένων στην ασφάλιση προσώπων και του αριθμού αυτών για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, οι Επιθεωρητές Εργασίας ελέγχουν την καταχώρηση των προσλαμβανόμενων μισθωτών στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του άρθρου 26 παρ. 9 περ. στ. αα του α.ν. 1846/1951.

2. Στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Μη τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του άρθρου 26 παρ. 9 περ. στ. αα του α.ν. 1846/1951, και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 9 περ. στ. ββ του α.ν. 1846/1951,

β) Μη καταχώρησης απασχολούμενου στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του άρθρου 26 παρ. 9 περ. στ. αα του α.ν. 1846/1951,

γ) Μη επίδειξης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του άρθρου 26 παρ. 9 περ. στ. αα του α.ν. 1846/1951 και

δ) Απώλειας του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του άρθρου 26 παρ. 9 περ. στ. αα του α.ν. 1846/1951, ως ισχύει σήμερα, ή φύλλου αυτού, η οποία να μην οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 9 περ. στ. δδ του α.ν. 1846/1951,

οι Επιθεωρητές Εργασίας συντάσσουν τη διαπιστωτική της παράβασης πράξη σε ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο και αποστέλλουν στο αρμόδιο υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ελέγχου, για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες επιβολής της αντίστοιχης κύρωσης. Η διαπιστωτική αυτή πράξη είναι δεσμευτική για τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., τα οποία υποχρεούνται άνευ ετέρου και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της πράξεως αυτής να επιβάλλουν στον παραβάτη εργοδότη τις προβλεπόμενες κυρώσεις και να κοινοποιούν την πράξη επιβολής προστίμου στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων διαπιστωθεί ότι αυτές είναι αναπόγραφες σε ασφαλιστικό φορέα, επιβάλλεται, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών και μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα των οικείων ασφαλιστικών φορέων.

4. Αν σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση διαπιστωθεί αδήλωτη εργασία κατά παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων για τρεις συνεχείς φορές εντός τριετίας, επιβάλλεται, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι και δύο (2) μήνες.

5. Για την επιβολή των ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 4 συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί συναφείς κυρώσεις στον παρελθόν, ο βαθμός υπαιτιότητας, ο αριθμός των εργαζομένων, το μέγεθος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται συνεπεία της παράβασης.

6. Ο χρόνος προσωρινής διακοπής της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4 λογίζεται ως κανονικός χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων.

7. Η διοικητική κύρωση της προσωρινής διακοπής επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασφαλιστικού Φορέα ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου του ασφαλιστικού φορέα. Σε περίπτωση που ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τους Επιθεωρητές Εργασίας, αποστέλλεται η διαπιστωτική της παράβασης πράξη, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, στα αρμόδια όργανα του ασφαλιστικού φορέα για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της προσωρινής διακοπής της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

 • 7 Απριλίου 2011, 22:30 | Φάνης Οικονομάκος

  ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑΤΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΕ ΣΤΟ ΙΚΑ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΔΥΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ (ΣΕΠΕ-ΕΥΠΕΑ)?? ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • 7 Απριλίου 2011, 02:15 | ΓΚ

  Η μεταφορά της ευθύνης και της τεκμηρίωσης του ελέγχου στο ΙΚΑ αποτελεί πίστη των συντακτών του νομοθετήματος ότι θα αποτελέσει την ουσιαστική συνεισφορά του ΣΕΠΕ στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας; Διαφαίνονται ουσιαστικά εργαλεία ελέγχου που θα επιτρέψουν στους επιθεωρητές να έχουν αντικειμενικά τεκμήρια της αδήλωτης εργασίας;

 • 6 Απριλίου 2011, 12:02 | ε.τ.

  Η καταχώρηση του ονόματος ενός εργαζομένου στο βιβλίο του ΙΚΑ δεν σημαίνει ότι είναι και ασφαλισμένος την ημέρα του ελέγχου.
  Παράδειγμα:
  – εργαζόμενος με ημερομηνία καταχώρησης 1/11/2010.
  – κατάθεση πίνακα προσωπικού στο ΣΕΠΕ την 10/11/2010.
  – απόλυση εργαζομένου την 11/11/2010
  – ο εργαζόμενος υποβάλει αίτηση στον ΟΑΕΔ και λαμβάνει επίδομα ανεργίας, αλλά συνεχίζει να δουλεύει ως ανασφάλιστος στην επιχείρηση
  – έλεγχος από το ΣΕΠΕ σήμερα 6/2/2011 με τα εξής ευρήματα:
  1. αναρτημένος πίνακας προσωπικού, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα
  2. εργάζεται εντός του δηλωθέντος ωραρίου, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα
  3. επιδεικνύει εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών προηγουμένων μηνών, ατομική σύμβαση, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα
  4. καταχωρημένος στο ειδικό βιβλίο του ΙΚΑ, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα.

  και…

  επειδή έχω να στείλω ένα σωρό στατιστικά, να βάλω σφραγίδες κλπ, ο έλεγχος μπαίνει στο αρχείο!

 • 2 Απριλίου 2011, 19:29 | Σ. Λ.

  Η αδήλωτη εργασία δεν μπορεί να ελεγχθεί αν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν γίνουν πρώτα <> και περιφρουρήσουν τα δικαιώματά τους, καθώς για να υπάρχει ένας επιθεωρητής σε κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να γίνει ( Εδώ υπάρχουν βία 2 -3 για κάθε Νομό!!!! ). Η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων και η θεσμοθέτηση υποχρεωτικά προς όλες τις επιχείρησης ανεξαιρέτως της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας είναι ένα πρώτο βήμα ( κυρίως για το χτύπημα στις υποκρυπτόμενες μορφές πλήρους απασχόλησης υπό τον μανδύα της μερικής – εκ περιτροπής κ.λ.π. ) . Αυτό όμως που θα έλυνε το πρόβλημα θα ήταν η μείωση στο ελάχιστο του χρόνου παραγραφής των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των απασχολουμένων. Το τρίμηνο με εξάμηνο θα ήταν ένας καλός χρόνος παραγραφής. Αν κάθε εργαζόμενος γνώριζε ότι μετά την πάροδο του τριμήνου ή εξαμήνου ανεξάρτητα του πραγματικού χρόνου απασχόλησης του, δεν θα είχε δυνατότητα να διεκδικήσει τα ασφαλιστικά και μισθολογικά του δικαιώματα πέραν του τριμήνου ή εξαμήνου δεν θα καθόταν να δουλέψει, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σήμερα φαινόμενα που όταν χάσει την δουλειά ή συγκρουστεί με τον εργοδότη προσέρχεται στις υπηρεσίες και ζητά τα ένσημα τα ρεπο τις υπερωρίες κ.λ.π προ δέκα και πέντε χρόνων με συνέπεια και οι υπηρεσίες να μην έχουν αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε ότι οι εποχές είναι δύσκολες και ο καθένας έχει ανάγκη αλλά μόνο η συλλογική προσπάθεια θα δώσει την λύση. Αν υπάρχει συλλογική αντίδραση των εργαζομένων θα αναγκαστούν και οι εργοδότες να συμμορφωθούν.

 • Προτείνουμε τη δημοσιοποίηση συνοπτικών στοιχείων των παραβάσεων τόσο στο διαδίκτυο όσο και στους χώρους των παραβατών.

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής