Άρθρο 18 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών

Το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού διασυνδέονται ηλεκτρονικά μέσω της κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, την καταγραφή και διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, την ένταξη και άλλων φορέων στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τα ζητήματα που θα προκύψουν κατά το μεταβατικό διάστημα υλοποίησης της διάταξης, και ιδίως με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιλέξουν ως τρόπο τήρησης βιβλίων και την κατάθεση στοιχείων την ηλεκτρονική μορφή.

 • Θετική ρύθμιση που θα βοηθήσει τους Επιθεωρητές Εργασίας στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 • 4. Άρθρο 18 «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών»:
  Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι η προσβασιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών) αποτελεί «κλειδί» για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις Υπηρεσίες της Δημόσιες Διοίκησης, αλλά και εν γένει στην κοινωνική ζωή.
  Στη βάση λοιπόν των επιταγών:
  (i) της παρ. 6, του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  (ii) τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει…..» και «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους….»,
  (iii) του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της έχει ήδη υπογράψει και αναμένεται άμεσα να επικυρώσει, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…»,

  προτείνουμε το άρθρο 18 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού διασυνδέονται ηλεκτρονικά μέσω της κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, την καταγραφή και διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων. Οι εν λόγω Υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές Web Content Accessibility Guidelines (Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού) στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση και σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» ή με άλλο πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που ορίζεται από κείμενη νομοθεσία και διασφαλίζει αντίστοιχη ή υψηλότερη ποιότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εφαρμογές πληροφορικής και ψηφιακά έγγραφα.
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, την ένταξη και άλλων φορέων στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τα ζητήματα που θα προκύψουν κατά το μεταβατικό διάστημα υλοποίησης της διάταξης, και ιδίως με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιλέξουν ως τρόπο τήρησης βιβλίων και την κατάθεση στοιχείων την ηλεκτρονική μορφή».

 • 29 Μαρτίου 2011, 20:22 | ΦΑΤΣΗ ΑΝΘΗ

  Η διασύνδεση να περιλαμβάνει και τμήμα του ΤΑΧΙS για την γρήγορη ανεύρεση στοιχείων για την επιβολή κυρώσεων

 • 29 Μαρτίου 2011, 15:34 | chris

  Πριν προστεθεί το παρόν άρθρο έγινε μια «έρευνα αγοράς» για το κόστος εφαρμογής του?
  Έχουμε επίγνωση του κόστους ηλεκτρονικής διασύνδεσης εκατοντάδων υπηρεσιών σε ΟΛΗ την επικράτεια???

  Πολύ αμφιβάλω.

  Από ιδέες είμαστε μια χαρά, χρήματα μας λείπουν κύριοι.

 • 29 Μαρτίου 2011, 08:38 | Δημήτρης Καϊμάς

  Το άρθρο αποτελεί το έναυσμα για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. Όμως ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση εν γένει, είναι ευρύς και η ηλεκτρονική διασύνδεση εμπεριέχει πολλά επίπεδα. Θετικό βήμα θα αποτελούσε η διασαφήνισή τους και η ρητή αναφορά, σε επίπεδο νόμου, περί μέριμνας για την διασφάλιση της επιτυχίας του εγχειρήματος π.χ. λήψη αναγκαίων μέτρων, προμήθεια και χρήση κατάλληλων μέσων και αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, μέριμνα για προμήθεια ή ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού, συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με τεχνογνωσία στα πεδία υπηρεσιών G2G, B2G, G2B, συνεργασία με Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και μέριμνα για ορθή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με προγραμματισμό ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες (ιδιαίτερα στη χρήση βάσεων δεδομένων, όπου διαπιστωμένα υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων στο προσωπικό).

 • 28 Μαρτίου 2011, 15:57 | Γιάννης Μαύρος

  Η ψηφιοποίσηση είναι πολύ θετικό βήμα, καλό είναι να διασφαλιστεί όμως από το στάδιο του νόμου καιο εξοπλισμός των επιθεωρήσεων με κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα για αυτό το έργο.