Άρθρο 14 Οικονομική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Αυτοτέλειας και Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

1. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ίδιο προϋπολογισμό, ως ειδικός φορέας του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου εγγράφονται κάθε έτος οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία πιστώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών και του προσωπικού του. Η οικονομική διαχείριση διεξάγεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί «Δημοσίου Λογιστικού».

2. Για την οικονομική υποστήριξη της επιχειρησιακής αυτοτέλειας και λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, συστήνεται Πάγια Προκαταβολή Χρηματικού στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών, που είναι απαραίτητες για την επιχειρησιακή λειτουργία του, των οποίων η πραγματοποίηση από τη φύση τους δεν επιδέχεται αναβολής και δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους με τη κανονική διαδικασία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου. καθορίζεται το είδος και το ποσοστό κάθε δαπάνης της πάγιας προκαταβολής και προσδιορίζεται το ποσό αυτής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

3. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας προς υπεράσπισή του ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειές του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στον ίδιο προϋπολογισμό εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλονται τα μέλη του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και οι οικογένειές τους, όταν παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που έχει εξέλθει της Υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενεργού υπηρεσίας του. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω εξόδων καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Σε περίπτωση επιβολής των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 και της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου ποσοστό ύψους 40% εισπράττεται ως έσοδο του Τακτικού Προϋπολογισμού, ποσοστό ύψους 40% ως έσοδο στο Κ.Α. Εσόδων 3428 «Έσοδα καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας “Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας”» και ποσοστό 20% ως έσοδο του προϋπολογισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο διατίθεται κυρίως στην προώθηση και ενίσχυση των δράσεών του, την προβολή του έργου του, την ενδυνάμωση της επικοινωνιακής του πολιτικής (ενημερωτικές δράσεις, έντυπα κλπ), την καταβολή της πρόσθετης αμοιβής και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 • Το Σ.ΕΠ.Ε. ήδη και σήμερα, με την ισχύουσα νομοθεσία, διαθέτει ίδιο προϋπολογισμό και τούτο δεν πρέπει να συγχέεται με την έλλειψη πόρων που επιτείνεται από τις γενικότερες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό.

  Σήμερα ο προϋπολογισμός του είναι άκρως ανεπαρκής και τυχόν περεταίρω μείωση του οδηγεί σε ασφυκτικά προβλήματα με αρνητικές επιπτώσεις στο ελεγκτικό του έργο. Η ενίσχυση του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε. με το ποσοστό 20% των διοικητικών κυρώσεων που θεσπίζεται με το παρόν σχέδιο νόμου είναι μία θετική εξέλιξη.

  Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω, η φύση του Σ.ΕΠ.Ε. ως ελεγκτικού μηχανισμού και ο αμιγώς επιχειρησιακός του ρόλος υπαγορεύουν την ευελιξία στη διαχείριση και στην κατανομή οικονομικών πόρων πάντα εντός των πλαισίων του δημοσίου λογιστικού. Έτσι, είναι ουσιαστικής σημασίας η θέσπιση μιας πάγιας προκαταβολής για την αντιμετώπιση εκτάκτων τρεχουσών λειτουργικών αναγκών του Σ.ΕΠ.Ε. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαχείριση, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα και ευελιξία στη λειτουργία του και υποστηρίζεται σημαντικά η άσκηση του ελεγκτικού ρόλου του Σ.ΕΠ.Ε. χωρίς να επιβαρύνεται με γραφειοκρατικές διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης.

  Είναι θετική εξέλιξη η πρόβλεψη για εγγραφή πιστώσεων στο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου (δικαστικά έξοδα κλπ).

 • 7 Απριλίου 2011, 13:25 | Σ1 – Κ.Υ. Σ.ΕΠ.Ε.

  Προτείνουμε τα ποσοστά της παρ. 4 προς το ΑΣΕ και το ΣΕΠΕ να αντιστραφούν, δηλαδή η παράγραφος 4 να γραφτεί ως εξής: «…ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΨΟΥΣ 20% ως έσοδο στο Κ.Α. Εσόδων 3428 «Έσοδα καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας “Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας”» και ΠΟΣΟΣΤΟ 40% ως έσοδο του προϋπολογισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» λόγω των αυξημένων λειτουργικών δαπανών του ΣΕΠΕ και της ανάγκης βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής του.

 • 6 Απριλίου 2011, 12:45 | Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

  Φοβερός τίτλος!! Για να μην γραφτεί ως οικονομική αυτοτέλεια του ΣΕΠΕ. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμμία οικονομική αυτοτέλεια, πάλι άλλοι ρυθμίζουν τον προυπολογισμό μας, πάλι θα μένουν οι Υπηρεσίες από χαλασμένα fax, χαρτιά Α4, μελάνια, εκτυπωτές, πεπαλαιωμένους υπολογιστές, αναλώσιμα, πάλι δεν θα υπάρχουν χρήματα για τις μετακινήσεις των συναδέλφων στην επαρχία οι οποίοι βάζουν χρήματα από την τσέπη τους για να τα πάρουν σε 10 μήνες, πάλι δεν θα μετακινούνται τα υπηρεσιακά διότι οι πόροι θα έχουν διατεθεί ΑΛΛΟΥ!!!!!Τελικά πράγματι ΟΛΑ ΤΡΙΓΥΡΩ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕΝΟΥΝ!!!

 • 6 Απριλίου 2011, 01:43 | Χαράλαμπος Βρυώνης

  Ούτε ένα λεπτό δεν επιτρέπεται να εισπράτουν το Σ.ΕΠ.Ε. και οι Επιθεωρητές του από την επιβολή των προστίμων. Να μην θεσμοθετηθεί η πρακτική της παρακράτησης ποσών προστίμων που αφαιρεί δικαίως την ηθική αξιοπιστία. Είναι ανέντιμη. Το Σ.ΕΠ.Ε. είναι δημόσιος οργανισμός και οι Επιθεωρητές Εργασίας δημόσιοι λειτουργοί. Και αποτελεί αυτονόητη αναγκαιότητα η απόλυτη διασφάλιση της δημοσιας λειτουργίας του Σώματος και των Επιθεωρητών του, καθώς και η κάλυψη των υποχρεώσεων της Πολιτείας με δίκαιο τρόπο. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να απορρίφθεί το περιεχόμενο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 αναφορικά με το Σ.ΕΠ.Ε. και τους Επιθεωρητές.

 • 5 Απριλίου 2011, 00:17 | Βασίλειος Οικονόμου

  Από τη μια μεριά οι επιθεωρητές εργασίας επιβαρύνονται με έναν μεγάλο όγκο άχρηστων δραστηριοτήτων, που δεν συνάδουν με τον ρόλο της επιθεώρησης εργασίας στην κοινωνία και τις υφιστάμενες πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και εκχωρείται μερίδιο του ελεγκτικού αντικειμένου σε ιδιώτες (εμπειρογνώμονες με σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προυπολογισμού με βάση τις ισχύουσε ςνόμιμες αμοιβές πραγματογνωμόνων κλπ), από την άλλη το ΣΕΠΕ εξακολουθεί να μην έχει κανένα έλεγχο σε θέματα προυπολογισμού και οικονομικού προγραμματισμού, αλλά με το νέο νομοσχέδιο θα εξακολουθεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την ελεημοσύνη του Υπουργείου (με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία). Αρα για ποιά αναβάθμιση μιλάμε? Τελικά οι συντάκτες του νομοσχεδίου δεν ντρέπονται να μας εμπαίζουν σε τόσο βαθμό και με τέτοιο θράσος.

 • 4 Απριλίου 2011, 23:08 | Ν. Σαραφόπουλος

  Είναι αυτονόητη η οικονομική αυτοτέλεια του ΣΕΠΕ. Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας οφείλουν, παγίως, να διασφαλίζουν τις πιστώσεις για την εύρυθμη και ουσιαστική λειτουργία του ΣΕΠΕ (υποδομές: κτίρια και οχήματα, εξοπλισμοί: ηλεκτρ. υπολογιστές, δίκτυα, συσκευές και όργανα μετρήσεων, τρέχοντα έξοδα: μετακινήσεις, μέσα προστασίας, αναλώσιμα, κ.λπ.).
  Η παραπάνω αξιωματική απαίτηση είναι συμβατή με την 81 ΔΣΕ (άρθρο 6): ..(να διασφαλίζεται με) ανεξαρτησίαν από πάσης κυβερνητικής μεταβολής και πάσης ατόπου εξωτερικής επιρροής…(παροχή) υλικών μέσων εκτελέσεως των τιθεμένων εις την διάθεσιν των επιθεωρητών, των αναγκαίων διευκολύνσεων μεταφοράς…
  Το άτοπον του άρθρου 14 ευρίσκεται στην παράγραφό του 4: σε περίπτωση επιβολής προστίμων το 20% να περιέρχεται στο ΣΕΠΕ, για δράσεις προβολής, επικοινωνιακής πολιτικής, κ.λπ. Θεωρώ ότι μια τέτοια ρύθμιση στερεί το απαιτητό ηθικό βάρος από τις οφειλόμενες αντικειμενικές δράσεις και κυρώσεις της επιθεώρησης και μπορεί να οδηγήσει σε καταχρηστικές συμπεριφορές.
  Προτείνω να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη παράγραφος 4.

 • 3 Απριλίου 2011, 16:48 | Σύλλογος επιθεωρητών Μακεδονίας-Θράκης Ηπείρου θεσσαλίας

  Το Σ.ΕΠ.Ε πρέπει να διαθέτει οικονομική αυτοτέλεια, να καταρτίζει και υλοποιεί ίδιο προϋπολογισμό, να διαχειρίζεται κάθε δαπάνη που το αφορά, να εισπράττει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έσοδα και να διεκπεραιώνει κάθε διαδικασία που αφορά στην προμήθεια του υλικοτεχνικού και κάθε άλλου εξοπλισμού του, για λόγους απλούστευσης και συντόμευσης των διαδικασιών και αποφυγής περιττής γραφειοκρατίας.

 • Τι θα λέγατε το ΣΕΠΕ να τιμολογεί και το ίδιο τους ελεγχόμενους του?

  Δηλαδή, για κάθε τακτικό έλεγχο, έλεγχο καταγγελίας ή άλλη πράξη, το ΣΕΠΕ με το πέρας της εργασίας του να επιβαρύνει τον ελεγχόμενο με το κόστος λειτουργίας της ομάδας ελέγχου με βάση τις ώρες απασχόλησης και το ωριαίο κόστος της ομάδας? Μάλιστα όταν διαπιστώνονται παραβάσεις η επιβάρυνση αυτή πολλαπλασιάζεται για σκοπούς συνέτισης του παραβαίνοντος.

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 • 28 Μαρτίου 2011, 15:53 | Γιάννης Μαύρος

  Πολύ σωστή η χρηματοδότηση ΚΑΙ από τα πρόστιμα που επιβάλλει το ΣΕΠΕ.
  Καλό είναι να θεσμοθετηθεί και η ροή των χρημάτων κατά ένα ποσοστό υπέρ των
  τμημάτων που τα επιβάλλουν.