Άρθρο 60 Εγγραφή στο ΤΣΑΥ πριν την Έναρξη Επαγγέλματος

Στο άρθρο 2 του ν. 982/1979, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

«Στην ασφάλιση του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), δύνανται να υπαχθούν:

α) Οι πτυχιούχοι υγειονομικοί που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο υγειονομικό σύλλογο, όπου αυτό απαιτείται, πριν την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος ή άλλης δραστηριότητας για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ, εφόσον δεν έχουν στραφεί σε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα στην Ελλάδα ή στην αλλαδαπή, ούτε υπηρετούν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, η οποία είναι αμετάκλητη, και μέχρι δύο έτη.

β)Για όσους υγειονομικούς προβλέπεται λήψη ειδικότητας, ο χρόνος ασφάλισης ανατρέχει στο αρχικό διάστημα αναμονής και στα τυχόν ενδιάμεσα διαστήματα που παρεμβάλονται μέχρι την τοποθέτησή τους για λήψη κύριας ειδίκευσης.

γ) Στην ασφάλιση του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), δύνανται να συνεχίσουν να ασφαλίζονται οι υγειονομικοί, που μετά τη έναρξη του επαγγέλματος ή άλλης δραστηριότητας για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, δεν αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με το π.δ. 517/1988, ή άλλη δραστηριότητα για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ανωτέρω Τομέα, για διαστήματα ανάμεσα σε δύο περιόδους ασφάλισης, και μέχρι δύο έτη συνολικά.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται πριν την επανέναρξη της ασφάλισής τους με τις ισχύουσες προϋποθέσεις και ανατρέχει στην ημερομηνία διακοπής της προηγούμενης ασφάλισης.

Για τα διαστήματα αυτά καταβάλλονται οι προβλεπόμενες εισφορές ελεύθερου επαγγελματία με τις νόμιμες προσαυξήσεις.