Άρθρο 5 Στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

1. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) συγκροτείται από τον Ειδικό Γραμματέα, τους Επιθεωρητές Εργασίας και το προσωπικό γραμματειακής, διοικητικής και λοιπής υποστήριξης.

Προς τούτο συνιστώνται 1011 θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας οι οποίοι διακρίνονται σε Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και σε Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: 544, ΠΕ Πληροφορικής: 4, ΠΕ Μηχανικών: 170, ΠΕ Θετικών Επιστημών: 80, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων και ΠΕ Ιατρών Εργασίας: 30, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 48, ΤΕ Πληροφορικής: 4, ΤΕ Μηχανικών: 100, ΤΕ Υγείας: 31.

Επίσης, συνιστώνται 272 θέσεις για γραμματειακή, διοικητική και λοιπή υποστήριξη κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού: 176, ΔΕ Τεχνικών: 34, ΔΕ Πληροφορικής:2, ΔΕ Οδηγών: 60.

2. Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και ειδικότερα:

α. Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενεργούν συστηματικά ελέγχους για την εφαρμογή της γενικής προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας και παρεμβαίνουν συμφιλιωτικά για την επίλυση ατομικών ή συλλογικών διαφορών που προκύπτουν από τη σχέση εργασίας. Παράλληλα ασκούν όσα καθήκοντα προβλέπονται από τον ειδικό κανονισμό λειτουργίας του Σώματος.

Καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων ασκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα που θα ορισθούν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 10, έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αυτού και έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση.

β. Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων. Παράλληλα ασκούν όσα καθήκοντα προβλέπονται από τον ειδικό κανονισμό λειτουργίας του Σώματος.

Καθήκοντα Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ασκούν υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ή ΠΕ Ιατρών Εργασίας ή ΤΕ Υγείας ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Πληροφορικής, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα που θα ορισθούν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 10, έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αυτού και έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση.

3. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στελεχώνεται με νέες προσλήψεις, με μεταθέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με αποσπάσεις υπαλλήλων του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και με μετατάξεις, κατά τις κείμενες διατάξεις.

4. Υπάλληλος που υπηρετεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας εφόσον πληροί τα προσόντα διορισμού σε θέση Επιθεωρητή Εργασίας και εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται για τους Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

5. Το προσωπικό των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Ιατρών Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εξελίσσεται μισθολογικά σε Επιμελητές Α’ μετά τη συμπλήρωση επτά (7) ετών από το διορισμό τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ο.Τ.Α. ή σε άλλους Φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου και σε Διευθυντές με τη συμπλήρωση δεκατριών (13) ετών από το διορισμό τους αυτό.

6. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συμμετέχει στη διενέργεια ελέγχων και διατίθεται για την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε). Οι ως άνω υπάλληλοι έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) κατά το διάστημα που ασκούν τα εν λόγω καθήκοντα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

7. Υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τοποθετείται ή μετατίθεται με αίτησή του στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε θέση υπαλλήλου παραμένει σε αυτό υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών μπορεί να παραταθεί για ακόμη ένα (1) έτος. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που τοποθετούνται ή μετατίθενται με αίτησή τους στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 • 7 Απριλίου 2011, 21:50 | Επιθεωρήτρια

  «το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συμμετέχει στη διενέργεια ελέγχων και διατίθεται για την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» γιατί στην πράξη ούτε η ΚΥ ΣΕΠΕ κάνει ελέγχους, ούτε η ΚΥ Πειραιώς, ούτε καν οι Περιφ. Διευθύνσεις…τα τμήματα όμως που έχουν εργατικές διαφορές, κοινό, συνδικάτα, έγγραφα, στατιστικά κλπκλπκλπ πρέπει να βγαίνουν υπερωρίες και Σαββατοκύριακα?γιατί?όντως τα τμήματα λειτουργούν επειδή υπάρχουν αρκετοι ακόμα υπάλληλοι με φιλότιμο…αναρωτιέμαι για πόσο ακόμα…

 • 7 Απριλίου 2011, 20:41 | Katty

  Με το »απαραίτητο» προσωπικό, που έχει τα »αναγκαία» για το έργο προσόντα; Αυτό σήμαινε ο διορισμός τόσων ΙΔΑΧ απο τα Ολυμπιακά Ακίνητα με ΦΕΚ/17 Νοεμβρίου 2010; Απο πότε παίρνουν οι ΙΔΑΧ »ελεγκτικό επίδομα» δεδομένου ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν ελέγχους, και ούτε πρόκειται (ελπίζω) να εξελιχθούν σε ελεγκτές, εφόσον δεν είναι μόνιμοι, και μόνο οι (μόνιμοι) Επιθεωρητές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε ελεγχόμενου; Γνωρίζω πως ΝΑΙ υπάρχει θέμα έλλειψης προσωπικού στα περισσότερα Τ.Κ.Ε. αλλά αυτό είναι θέμα άνισης κατανομής των εργαζομένων μεταξύ κεντρικών Υπηρεσιών και περιφερειακών.Με το να τοποθετούν σε μόνιμες θέσεις, άτομα που δεν απέκτησαν αυτόν το ρόλο με την καθ’όλα νόμιμη & τυπική διαδικασία, όχι μόνο υπερδιογκώνεται το Δημόσιο, αλλά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και η λειτουργικότητά του, εφόσον όλοι όσοι μπαίνουν με άλλου τύπου διαδικασίες, απλώς μαθαίνουν να κάνουν πρακτικά/μηχανικά την δουλειά, δεν έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να την εξελίξουν.

 • 7 Απριλίου 2011, 18:00 | NONA

  Δεν είναι δηνατών μια πόλη με μεγάλο εργατικό δηναμικό να στερηθεί το τμήμα ΣΕΠΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι και εγώ ως κάτοικος της περιοχής στην πόλη μας βρήσκετε η καρδία της ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας. Το τμήμα πρέπει να ενησχιθεί και όχι να καταργιθεί για να εξηπιριτηθούν τα πολιτικά συμφέρωντα του καθενός. Αυτό βλάπτει και υποβαθμίζει την περιοχή μας . ΘΕΩΡΟΥΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΓΕΝΝΙΑΣ;Θεωρώ λοιπών απαρετειτό το τμήμα του ΣΕΠΕ και να ενησχηθεί και ΟΧΙ να κατεργηθεί.

 • 7 Απριλίου 2011, 13:31 | Σ1 – Κ.Υ. Σ.ΕΠ.Ε.

  Θα ήταν προτιμότερο να διατηρηθεί ο διαχωρισμός των Επιθεωρητών με αρμοδιότητα στα θέματα υγείας και ασφάλειας σε Επιθεωρητές Ασφάλειας και Επιθεωρητές Επαγγελματικής Υγείας (σύμφωνα με την προτεινόμενη ορολογία), ώστε να είναι διακριτοί οι ρόλοι τους και τα θέματα στα οποία είναι εξειδικευμένοι.

  Προτείνουμε επίσης τη σύσταση θέσεων ΠΕ ψυχολόγων, καθώς οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

 • 7 Απριλίου 2011, 07:36 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Ας μου εξηγήσει κάποιος την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου. Πώς «το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συμμετέχει στη διενέργεια ελέγχων και διατίθεται για την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» ; Από μακριά; Γιατί αν είναι έτσι να μετακινηθούμε όλοι οι επιθεωρητές στην Κεντρική Υπηρεσία να … βοηθάμε το ΣΕΠΕ, να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά επεθετικούς εργοδότες, αυστηρούς εισαγγελείς, παράλογους συχνά συνδικαλιστές, δικηγόρους, δικαστήρια, ψυχοφθόρες συνθήκες εργασίας και να παίρνουμε έτσι κι αλλιώς ελεγκτικό επίδομα, έξοδα κίνησης, υπερωρίες. Δηλαδή τελικά σε τι διαφοροποιούνται οι μάχιμοι επιθεωρητές από το βοηθητικό προς το ΣΕΠΕ προσωπικό; Στον τίτλο, στη δόξα, στο prestige; Τονίζω οτι δεν υποτιμώ καμιά δουλειά. Ολοι από τη θέση τους προσφέρουν ο καθένας με τις αρμοδιότητές του. Ομως μην τα ισοπεδώνουμε όλα! Ας εκτιμήσει κάποτε το κράτος τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και ας ενισχύσει και αναβαθμίσει πραγματικά το ΣΕΠΕ.

 • 7 Απριλίου 2011, 00:04 | Μουστάκα Ελένη

  Δεν έχει προβλεφθεί κατηγορία ΠΕ Υγείας. Υπάρχουν και οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Νοσηλευτικής και οι οποίοι με την παρούσα κατηγοριοποίηση είναι οι μοναδικοί επιστήμονες υγείας που αποκλείονται. Άδικο παρότι πολλοί από αυτούς είναι απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας.

 • 6 Απριλίου 2011, 23:51 | Η φωνή της Λογικής

  Συμπληρωματικό σχόλιο:
  1. Δεν είναι ορθολογικό όλοι οι υπάλληλοι του ΣΕΠΕ να είναι Επιθεωρητές.

  2. Δεν μπορεί να είναι Τεχνικοί & Υγειονομικοί Επιθεωρητές Εργασίας υπάλληλοι που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να είναι Τεχνικοί Ασφαλείας & Γιατροί Εργασίας αντίστοιχα.

  Σας ευχαριστώ και πάλι.

 • 6 Απριλίου 2011, 22:43 | Η φωνή της Λογικής

  Σχόλια για το άρθρο 5:

  1. Ξεχωρίστε τους Επιθεωρητές Ασφάλειας & Υγείας σε Επιθεωρητές Ασφάλειας της Εργασίας & Επιθεωρητές Υγείας της Εργασίας.

  2. Οι θέσεις για γραμματειακή υποστήριξη να κατανεμηθούν. Σήμερα στο ΚΕΠΕΚ που εργάζομαι συμβαίνει το απερίγραπτο, η υπηρεσία γραμματέα – τηλεφωνητή – αρχειοθέτη κτλ να γίνεται κυκλικά από όλους (γιατρούς, μηχανικούς κτλ. Αυτό απ’ όσο ξέρω δε συμβαίνει πουθενά στο Δημόσιο. Είναι σαν να έχουμε δικαστήρια όπου τις γραμματείες τις λειτουργούν κυκλικά οι δικαστές & οι εισαγγελείς, νοσοκομεία όπου το γραφείο κίνησης κτλ το λειτουργούν χειρούργοι & παθολόγοι εναλλάξ, πολεοδομίες όπου το αρχείο το λειτουργούν οι μηχανικοί κτλ. Καθημερινά ένα ποσοστό 20%, ίσως και περισσότερο, των επιθεωρητών κάνει δουλειά «διοικητικού υπαλλήλου ΔΕ» ενώ αμοίβεται ως Μηχανικός – Γιατρός του ΕΣΥ κτλ.

  3. Σταματήστε να προσλαμβάνετε ως επιθεωρητές ειδικότητες όπως Μαθηματικούς, Φυσικούς, Αρχιτέκτονες, Βιολόγους, Επισκέπτες Υγείας, Τεχνολόγους Κλωστοϋφαντουργούς κτλ.

  4. Να συγχαρώ τον κ. Σαραφόπουλο που επώνυμα και αναλυτικά καταθέτει επεξεργασμένες και θετικές προτάσεις. Οι υπόλοιποι «υψηλόβαθμοι» Τεχνικοί & Υγειονομικοί που είναι;

  Σας ευχαριστώ.

 • 6 Απριλίου 2011, 12:37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Ν’ αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας και να διατηρηθεί η σχέση 60-40 μεταξύ των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, κατά τη στελέχωσή τους με προσωπικό γραμματειακής στήριξης.

 • 6 Απριλίου 2011, 11:41 | Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

  Πάντα πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι ένα από τα κύρια προσόντα κάποιου που πρόκειται να προσληφθεί στο Δημόσιο θα έπερεπε να είναι μία προηγούμενη επαγγελματική του ενασχόληση στον Ιδιωτικό Τομέα για τουλάχιστον μία δεκαετία. Ως προς το ΣΕΠΕ πιστεύω ότι έχει ανάγκη να στελεχωθεί καταρχήν με Μηχανικούς και Γιατρούς Εργασίας ή σχετικό Υγειονομικό Προσωπικό και αφού αποκτήσουν την σχετική εμπειρία της Επιθεώρησης (μία πενταετία κατ΄ελάχιστο) να επιχειρηθεί οποιαδήποτε αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας.

 • 7. Στο Άρθρο 5 «Στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας»:
  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Νόμου αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης και την εργασία, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει στην παρ. 1, μεταξύ των 1011 θέσεων Επιθεωρητών Εργασίας να προβλεφθούν και θέσεις της κατηγορίας ΠΕ Κοινωνιολόγων.

 • 2 Απριλίου 2011, 14:55 | Ν. Σαραφόπουλος

  Στο σχόλιό μου στο άρθρο 1 διατύπωσα την άποψη ότι πρέπει να προταχθούν οι Βασικές Αρχές και Δεσμεύσεις εξωστρεφούς λειτουργίας του ΣΕΠΕ, οι οποίες να είναι ενταγμένες σε μια συνολική Εθνική Στρατηγική για τις Συνθήκες Εργασίας. Επίσης, στο άρθρο 2 ανέφερα ότι προηγείται ο καθορισμός Σκοπών και Στόχων του ΣΕΠΕ, με διασφάλιση της ανεξαρτησίας του από κάθε λογής επιρροές και της ενιαίας λειτουργίας (βλ. 81 ΔΣΕ).
  Η Στελέχωση των Θεσμικών Μονάδων του ΣΕΠΕ (βλ. σχόλιό μου στο άρθρο 10, Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ) πρέπει να ακολουθεί τις παραπάνω απαιτήσεις και αρχές λειτουργικότητας προς όφελος της Κοινωνίας της Εργασίας.
  Εφόσον δηλώνεται στο άρθρο 5 ότι το ΣΕΠΕ αποτελούν ο Ειδικός Γαμματέας (Πολιτικός Προϊστάμενος, του οποίου ο συντονιστικός και θεσμικός ρόλος πρέπει να αναλυθεί με σαφήνεια στο άρθρο 7), οι (μάχιμοι) Επιθεωρητές και το Προσωπικό Διοικητικής υποστήριξης, τότε πρέπει να προστεθεί με καθαρό τρόπο ότι η κατανομή του προσωπικού γίνεται στις Θεσμικές Μονάδες της Κεντρικής και της Περιφερειακής διάρθρωσής του (άρθρο 10).
  Ο Ειδικός Γαμματέας προΐσταται των Θεσμικών Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ. Άρα, υπό αυτόν ευρίσκονται και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας και Διοικητικής υποστήριξης (άρθρο 10.1.Α). Προς τι η ύπαρξη και παράλληλου σχήματος δυο Γενικών Επιθεωρητών (Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας, άρθρο 8) με βαθμό Δντη, υπό τον Ειδικό Γραμματέα; Τι εξυπηρετεί η ύπαρξη και δεύτερου, όμοιου σχήματος; Πάντως, θεωρώ ότι δεν βοηθά τις σαφείς και καθαρές γραμμές επικοινωνίας με τις Θεσμικές Διευθύνσεις.
  Ιδιαίτερη αξία αποκτά η ανωτέρω ένσταση, όταν αμέσως παρακάτω (άρθρο 9), προσδιορίζεται η Υπηρεσία των Ειδικών Επιθεωρητών υπό τον Ειδικό Γραμματέα. Είναι η μόνη Υπηρεσία για την οποία προβλέπονται ρητά 22 θέσεις Διευθυντών και Τμηματαρχών! (Για τις λοιπές Υπηρεσίες προβλέπονται σωρευτικά οι θέσεις του άρθρου 5). Όταν σήμερα πολλές μάχιμες Θεσμικές Διευθύνσεις, ανά την Ελλάδα, δεν έχουν Όργανα Διοίκησης (στερούνται Δντων και Τμηματαρχών), είναι απορίας άξιον γιατί προτείνεται Υπηρεσία με 22 Δντες και Τμηματάρχες (και 10, 5 Δντες και 5 Τμηματάρχες, έιναι πολλοί. Ειδικά όταν οι προτεινόμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι 13 σε όλη τη Χώρα). Έχει υπολογίσει κανείς το επιπλέον κόστος; Αν υπήρχε ένα πρόσθετο κριτήριο, κάθε (πρόθυμος να γίνει) Ειδικός Επιθεωρητής να έχει τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε μάχιμη Επιθεώρηση Εργασίας, θα βλέπαμε πόσοι θα το πληρούσαν. Οι υπηρεσίες δεν υπάρχουν για να αναπαράγουν την (εσωτερική) γραφειοκρατία τους ερήμην της Κοινωνίας. Η υπερσυγκέντρωση σε μια Υπηρεσία όλου του (ώριμου επαγγελματικά) Στελεχιακού δυναμικού αποτελεί, από την άποψη της Διοικητικής Επιστήμης, ολίσθημα και νοθεύει την ενιαία και ισόρροπη Λειτουργία του συνολικού Σώματος της Επιθεώρησης Εργασίας.
  Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία αυτοτελούς Γραφείου ενημέρωσης κ.λπ. (άρθρο 11), υπό τον Ειδικό Γραμματέα και το συντονισμό των Ειδικών Επιθεωρητών. Και αν ακόμα υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα γιατί δεν συγκροτείται ένα Τμήμα στη Δνση Διοικητικής υποστήριξης, κατά κλασικό δηλ. Θεσμικό τρόπο; Προς τι η Αναμόρφωση του ΣΕΠΕ, όταν οι μόνες νέες ρυθμίσεις αφορούν ένα παράλληλο Σχήμα εντός του ΣΕΠΕ;
  Και το κορυφαίο: συγκροτείται ειδική Ομάδα ετοιμότητας (άρθρο 12), που υπάγεται στο αυτοτελές Γραφείο ενημέρωσης (υπό τον Ειδικό Γραμματέα και το συντονισμό των Ειδικών Επιθεωρητών). Ολοκληρώνεται η παράλληλη δημιουργία ενός δεύτερου Σχήματος μέσα στο ΣΕΠΕ. Πώς διασφαλίζονται οι ΑΡΧΕΣ της 81 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (ομοιογένεια, ενιαία δομή και ανεξαρτησία από επιρροές); Στην Ομάδα (αναφέρει το Σχέδιο) θα συμμετέχουν Επιθεωρητές της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ και της Περιφέρειας Αττικής. Μα όλοι αυτοί δεν αποτελούν στελέχη Θεσμικών Μονάδων επιφορτισμένων με το επαγγελματικό καθήκον ελέγχων και επιθεώρησης της αγοράς εργασίας; Ή είναι επαρκείς και αποτελεσματικοί στο καθήκον τους στις φυσικές μονάδες που υπηρετούν (υπό θεσμικό έλεγχο απόδοσης και αποτελεσματικότητας) ή, δεν μπορώ να καταλάβω, πώς θα αναβαπτισθούν στην Ομάδα; Όλο το Θεσμικό Σώμα Επιθεώρησης (άρθρο 10) οφείλει να είναι σε ετοιμότητα και να διασφαλίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις.
  Αντί του παραπάνω, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα (12 παράγρ. 3) θα καθορίζεται ο αριθμός των Επιθεωρητών, ο εξοπλισμός, κ.λπ. Να είμαστε αληθείς: σήμερα δεν υπάρχουν πιστώσεις για μετακινήσεις των Επιθεωρητών των υφισταμένων και λειτουργουσών Μονάδων εντός των Νομών. Πώς θα τα καταφέρει η Ομάδα; Σήμερα δεν υπάρχουν κρατικά οχήματα στις Περιφερειακές Μονάδες (παραδόθηκαν 53 οχήματα, έως 31-7-2010, στην εταιρία από την οποία ήταν μισθωμένα), πώς, σε δύσκολους καιρούς, θα προκύψουν εξοπλισμοί;
  Θεωρώ ότι όλα τα παραπάνω άρθρα ενός παράλληλου Σχήματος, μέσα στο Ενιαίο Σώμα Επιθεώρησης, δεν έχουν καμία θέση στο Σχέδιο Νόμου για την αναμόρφωση του ΣΕΠΕ.

 • 1 Απριλίου 2011, 14:47 | Ευθύμιος Τολιόπουλος

  Σε περίπτωση που τελικά «μηχανογραφηθεί» το ΣΕΠΕ δεν πιστεύω ότι χρειάζονται 272 θέσεις γραμματειακής υποστήριξης. Είναι προτιμότερο να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων που καταλαμβάνονται από επιθεωρητές εργασίας. Είναι παράλογο 272 άτομα να υποστηρίζουν 1011.

  Αν όμως συνεχιστεί η ίδια κατάσταση (χειρόγραφα πρωτόκολλα, σφραγίδες, στατιστικά, κλπ) τότε οι θέσεις γραμματειακής υποστήριξης θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν.

 • 31 Μαρτίου 2011, 20:01 | chris

  Ο φίλος που έγραψε για τους Επισκέπτες Υγείας ας ρίξει μια ματιά στα μαθήματα και κάποιων άλλων σχολών. Είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και να μην είναι τόσο απόλυτος.

  (σχετικό Link: http://www.teiath.gr/seyp/public_health/articles.php?mid=9014&lang=el)

  ευχαριστώ.

 • 30 Μαρτίου 2011, 19:31 | Γιάννης Μαύρος

  Πολύ σωστό το διευκρινιστικό σχόλιο του κ. Καϊμά.
  Ένας χρονικός ορίζοντας είναι η καλύτερη λύση ίσως, αφού λειτουργεί δεσμευτικά.

 • 30 Μαρτίου 2011, 14:00 | Στέφανος Δούκας

  Το ΣΕΠΕ θα έπρεπε να απαρτίζεται από ανθρώπους σχετικούς με αυτό που καλούνται να ελέγξουν. Η εσωτερική εκπαίδευση ποτέ δε θα καταφέρει να δημιουργήσει έναν καλό ελεγκτή αν δεν έχει από πριν τα κατάλληλα εφόδια. Στους ελεγκτές θα πρέπει να είναι δικηγόροι (και από δαύτους έχουμε πάρα πολλούς στην Ελλάδα) γιατροί, μηχανικοί και οικονομολόγοι και μόνο αυτοί. Και μάλιστα οι δικηγόροι θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιοι των υπολοίπων γιατί θα πρέπει να στηρίζουν και νομικά και τους υπόλοιπους. Και για να μην παρεξηγηθώ εγώ δεν είμαι δικηγόρος αλλά μηχανικός και πιστεύω ότι όση εκπαίδευση και να πάρω σε νομικά θέματα ποτέ δε θα μπορέσω να σταθώ μπροστά σε έναν εργοδότη ως ελεγκτής χωρίς την νομική στήριξη ενός δικηγόρου (έχουμε ακούσει περιστατικά όπου οι επιθεωρητές με απειλές μηνύσεων περί παράνομης εισόδου κλπ από τους εργοδότες φοβήθηκαν και δεν πραγματοποίησαν ελέγχους, χωρίς απαραίτητα να τους παρεξηγώ γιατί πολύ απλά δεν έχουν την κατάλληλη νομική γνώση να σταθούν σε τέτοιες περιπτώσεις). Πέρα από αυτό πιστεύω ότι με το να είναι οι περισσότεροι ελεγκτές δικηγόροι θα βοηθήσει στον καλύτερο και σωστότερο έλεγχο γιατί όπως όλοι ξέρουμε το συγκεκριμένο αντικείμενο ελέγχου από ένα σημείο και μετά είναι καθαρά νομικής φύσης και πολλοί πατάνε πάνω σε αυτό για να κωλυσιεργούν.

 • 30 Μαρτίου 2011, 12:14 | chris

  Οι Επιθεωρητές Υγείας & Ασφάλειας θα πρέπει να διακριθούν σε:

  Α) Επιθεωρητές Ασφάλειας

  Β) Επιθεωρητές Υγείας

  Επίσης, οι Επιθεωρητές Υγείας θα πρέπει να υπηρετούν στα «Τμήματα Υγείας» των ΚΕΠΕΚ.
  Η δουλειά των «Τεχνικών» είναι εντελώς ξεχωριστή και διακριτή μ΄αυτή των Γιατρών και Παραϊατρικών.
  Υπό αυτή την έννοια δεν θα έπρεπε να ξεχωρίζουμε τους Τεχνικούς Ασφαλείας με τους Ιατρούς Εργασίας.

 • 30 Μαρτίου 2011, 09:41 | Δημήτρης Καϊμάς

  Για την αποφυγή παρεξηγήσεων-παρανοήσεων θα ήθελα να εξηγήσω ότι, η τοποθέτηση- πρόταση μου για εισαγωγή ειδικής διάταξεις περί κάμψεως της προϋπόθεσης της πενταετίας στις μετατάξεις(η οποία αποκλείει νέους υπαλλήλους), δεν αφορούσε συγκεκριμένη μερίδα υπαλλήλων, αλλά ό λ ο υ ς τ ο υ ς ν έ ο υ ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς του Δημοσίου και η αναφορά στην διάταξη του ν.3852/2010 έγινε με σκοπό να δείξει το εφικτό αλλά και τη δομή μιας διάταξης που εξαιρεί την προϋπόθεση της πενταετίας . Οφείλουμε να αναλογιστούμε την έννοια της αναδιοργάνωσης υπό τους όρους της στελέχωσης του Σώματος με νέους, ικανούς υπαλλήλους με δεξιότητες και προσόντα, διότι αποτελεί κοινό τόπο ότι κάθε προσπάθεια αλλαγής ξεκινά από το ανθρώπινο δυναμικό και την καλλιέργεια κουλτούρας αλλαγής.
  Επίσης, δυστυχώς η διαδικασία των μετατάξεων είναι θεσμοθετημένη και η αλλαγή της γίνεται μόνο μέσω τροποποίησης του Υπαλληλικού Κώδικα(αρμοδιότητα του Υπ. Εσωτερικών). Στο νομοσχέδιο του Υπ.Εργασίας η μόνη δυνατότητα θα ήταν η εισαγωγή διάταξης που θα ορίζει ρητά χρονικό περιθώριο για την διενέργεια μετατάξεων προς το Σ.ΕΠ.Ε., ώστε να υπάρχει χρονική δέσμευση για την επίσπευση των διαδικασιών των μετατάξεων.

 • 29 Μαρτίου 2011, 21:00 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΣΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΤΛ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ.

  ΕΠΙΣΗΣ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΄΄ΒΟΛΕΥΤΟΥΝ΄΄ ΞΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΑΣΧΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΣΕΠΕ ΘΕΛΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ (ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ).ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΚΑΠΟΤΕ…

  ΤΕΛΟΣ, ΔΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΩΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΟΙ : ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Ή ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΛΑΒΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ.
  ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ, ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΑΥΤΟ.
  Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ.351/89 Άρθ.3 ΦΕΚ: 159/14-6-1989 ΄΄ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ΄΄.
  ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΟΥΝ, ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ, ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΡΟΛΟ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  .

 • 29 Μαρτίου 2011, 19:13 | ΦΑΤΣΗ ΑΝΘΗ

  Προτείνω οι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ να εξαιρεθούν. Αφου σύμφωνα με τον κανονισμό του ΣΕΠΕ δεν μπορούν να είναι προιστάμενοι με ποιό σκεπτικό μπορεί να είναι επιθεωρητές?

 • 29 Μαρτίου 2011, 15:09 | Γιάννης Μαύρος

  Η Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης κτλ σαν αυξημένο προσόν σε θέση Επιθεωρητή Εργασίας μάλλον φωτογραφικά μοιάζουν, καθότι άλλο οι Καλλικρατικές υπηρεσίες και άλλο το ΣΕΠΕ. Το πρόβλημα με τις μετατάξεις είναι η δυσλειτουργία του μηχανισμού και το χρονοβόρο που αυξάνεται συνεχώς λόγω εμπλοκών μεταξύ Υπουργείων, ανασχηματισμών, καρεκλοκενταύρων κτλ.

  Ας δοθεί ένα πράσινο φως με ειδική διάταξη για όσους έχουν τα προσόντα που απαιτούν οι θέσεις σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΣΕΠΕ να μετατάσσονται με απόφαση του Υπ. Εργασίας και μόνο κατά παρέκκλιση και εξαιτίας του έργου που επιτελεί το ΣΕΠΕ.

 • 29 Μαρτίου 2011, 10:44 | Δημήτρης Καϊμάς

  Είναι αναγκαία η εισαγωγή διατάξεως που αφορά την μετάταξη προσωπικού στο Σ.ΕΠ.Ε. με καθορισμό αυξημένων τυπικών προσόντων, κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν.3528/2007 , όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 19 του ν.3801/2009, δεδομένου ότι η προϋπόθεση παρέλευσης πενταετίας για μετάταξη αποτελεί τροχοπέδη στην κινητικότητα του προσωπικού της δ.δ. και ιδιαίτερα προς το Σ.ΕΠ.Ε., το οποίο είναι επιφορτισμένο με καίριο ελεγκτικό έργο. Νέοι υπάλληλοι αυξημένων προσόντων με νέες δεξιότητες είναι απαραίτητοι προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναδιοργάνωση και αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του Σώματος (ιδιαίτερα με την επερχόμενη μετάβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση).
  Η διάταξη μπορεί να έχει τη μορφή της παρ.2 του άρθρου 239 του ν.3852/2010 »Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» στην οποία προβλέπεται: Επίσης μπορεί να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην εν λόγω Υπηρεσία δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είναι κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος Α.Ε.Ι. ή οικονομικών επιστημών, πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή
  πολυτεχνικών σχολών. Για την υποβολή αιτήσεων από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄)

 • Κύριοι,

  αν για μια υπηρεσία το παραγωγικό προσωπικό είναι 1011 άτομα και το υποστηρικτικό 272, τότε μάλλον κάτι δεν πάει καλά.

  Καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε τα στοιχεία άλλων ιδιωτικών εταιρειών και καλύτερα να ενισχύσετε τους ελεγκτές του ΣΕΠΕ. Από ελέγχους έχει πρόβλημα ο ελεγκτικός μηχανισμός όχι από λογιστές και γραμματείς που τους υποστηρίζουν.

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 • 28 Μαρτίου 2011, 15:30 | Γιάννης Μαύρος

  Καλό είναι να ορισθεί εδώ ειδική διάταξη, πέραν των κείμενω, για άμεση διενέργεια των μετατάξεων προσωπικού προς το ΣΕΠΕ καθ’υπέρβαση του Υπαλληλικού Κώδικα, προκειμένου να επιταχύνονται οι διαδικασίες στελέχωσης σε ένα κρίσιμο για την κοινωνία σώμα.