Άρθρο 43 Σύνταξη Επιζώντων για το Δημόσιο

1. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’, β’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α’ 1), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους επιζώντες συζύγους με εξαίρεση όσους έχουν αναπηρία κατά ποσοστό 67% και άνω που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο.»

2. Οι επιζώντες των συζύγων που έχουν δικαιωθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 9 του ν.3620/2007 σύνταξη λόγω θανάτου από το Δημόσιο, δικαιούνται την αντίστοιχη για την αυτή αιτία σύνταξη και από τον επικουρικό τους φορέα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έχει επέλθει ο θάνατος, κατά τα οριζόμενα και με τους περιορισμούς που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3863/2010.

Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και είναι σε εκκρεμότητα κρίνονται οίκοθεν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.