Άρθρο 64 Αναγνώριση χρόνων στο ΕΤΑΑ

1. Στο τέλος της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272, Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ασφαλισμένοι του καταργηθέντα Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.), οι οποίοι δεν έλαβαν παροχή από το Λογαριασμό αυτό, λόγω συνταξιοδότησής τους και από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή το Δημόσιο, πλην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (σήμερα Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων), οι οποίοι έχουν ήδη καταβάλει εισφορές στον καταργηθέντα Ε.Λ.Π.Π. και δεν έχουν μεταφέρει το χρόνο αυτό σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, αποκτούν δικαίωμα λήψης παροχών από τον καταργηθέντα Ε.Λ.Π.Π. (σήμερα Ειδική Προσαύξηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου, αφαιρούμενου τυχόν χρόνου παράλληλης ασφάλισης στον καταργηθέντα Ε.Λ.Π.Π. και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή το Δημόσιο.

Η καταβολή της Ειδικής Προσαύξησης στα ανωτέρω πρόσωπα αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μετά την υποβολή αίτησης μήνα για αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής.»

2. Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, οι οποίοι εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση του καταργηθέντα Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.) λόγω της υπαγωγής τους στην ασφάλιση και άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, μπορούν με αίτησή τους μετά τη διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, να αναγνωρίσουν στην Ειδική Προσαύξηση και στον κλάδο εφάπαξ βοηθήματος, το χρονικό διάστημα για το οποίο εξαιρέθηκαν από την ασφάλιση του ανωτέρω Λογαριασμού και κλάδου, εφόσον δεν έχουν καταστεί συνταξιούχοι και δεν θα δικαιωθούν σύνταξης από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εισφορών για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α.

Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Λ.Π.Π. που συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, θεωρείται χρόνος ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει δικαιωθεί ή δεν θα δικαιωθεί σύνταξης από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Ειδική Προσαύξηση υπολογίζεται αυτοτελώς, σύμφωνα την αναφερόμενη στην παρ. 2β του άρθρου 8 του ν.3518/2006 σχέση, χωρίς τον υπολογισμό διανυθέντος χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα .

3. Η διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄, 29-12-2000) δεν ισχύει για τους πτυχιούχους σχολών του εξωτερικού ασφαλισμένους του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ, στους οποίους η παρ. 1 του αρθρ. 1 του Π.Δ/τος 18/1988 χορήγησε κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρ. 35 παρ. 1(α) του Ν.915/79 (ΦΕΚ Α΄103) δικαίωμα αναγνώρισης ως χρόνου ασφάλισης, του χρόνου επαγγελματικής τους απασχόλησης στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους και πρίν από την απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Η αίτηση για την αναγνώριση υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του αρθρ.1 του ως άνω Π.Δ/τος.

Η εξαγορά του χρόνου που αναγνωρίζεται γίνεται με την καταβολή, για κάθε μήνα, ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τους φορείς κύριας ασφάλισης και έξι τοις εκατό (6%) για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, επί του 25πλασίου του Η.Α.Ε., όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το ποσό της εξαγοράς μπορεί να εξοφληθεί σε 36 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, πριν ή μετά την συνταξιοδότηση. Η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει μέχρι τέλους του επόμενου της κοινοποίησης της απόφασης μήνα, των δε υπολοίπων δόσεων μέσα στο μήνα που θα είναι απαιτητές.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οποιασδήποτε δόσης από τότε που είναι απαιτητή, επιβαρύνεται αυτή με τις ισχύουσες νόμιμες επιβαρύνσεις

Σε περίπτωση καθυστέρησης τριών (3) συνεχών δόσεων χάνεται το δικαίωμα της τμηματικής καταβολής και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, αναπροσαρμοστέο βάσει του ισχύοντος κατά την εξόφληση ασφαλίστρου.

Δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου έχουν όσοι συνυπολογιζόμενου και του χρόνου αυτού θεμελιώνουν δικαίωμα από 1-1-2011.

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να είναι περισσότερος από τρία (3) χρόνια.

 • 6 Απριλίου 2011, 22:17 | Γιώργος Σ.

  Εν όψει της συζήτησης στη Βουλή του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» θα θέλαμε να επισημάνουμε σχετικά με την «Αναγνώριση χρόνων στο ΕΤΑΑ» (άρθρο 64 παράγρ. 3) τα εξής :
  Οι πτυχιούχοι σχολών του εξωτερικού, ασφαλισμένοι του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ, που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λόγω μη διενέργειας εξετάσεων την τετραετία 1978-1982, έχασαν, σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, περίπου 4 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας και ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ.
  Έτσι ένας πτυχιούχος έτους 1978 έχει σήμερα 29 έτη ασφάλισης, όσα δηλαδή και ένας πτυχιούχος του έτους 1982 (λόγω του ανωτέρω γεγονότος) και με βάση το Ν.3863/2010 μπορούν και οι δύο να αναγνωρίσουν συνολικά 4 έως 7 έτη πλασματικών χρόνων από το 2011, με αποτέλεσμα να διατηρείται και να συνεχίζεται η κατάφορη αδικία.

  Για να αρθεί η ανωτέρω ανισότητα θα πρέπει να διευκρινιστεί στο άρθρο 64 παρ. 3 του υπό διαβούλευση νόμου-σχέδιο οτι ο χρόνος που αναγνωρίζεται κατά τα ανωτέρω θα είναι επιπλέον της αναγνώρισης των 4 έως 7 πλασματικών χρόνων που προβλέπει ο Ν.3863/2010.

  Σε αντίθετη περίπτωση η διάταξη του άρθρου 64 παρ. 3 του νόμου-σχέδιο, που προσπαθεί να εξαλείψει την ανωτέρω αδικία εις βάρος των πτυχιούχων των σχολών του εξωτερικού της περιόδου 1978-1982, είναι άνευ ουσίας και δεν επιφέρει καμία βελτίωση ως προς τα ασφαλιστικά δικαιώματα τους, αφού την δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου των 4-7 ετών του Ν.3863/2010 την έχουν όλοι οι μηχανικοί, ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔ (αναγνωρίζοντας π.χ. τα 5 έτη σπουδών και τα έτη της στρατιωτικής θητείας ή του χρόνου ανατροφής παιδιών), χωρίς να απαιτείται η ανωτέρω διάταξη.

 • 6 Απριλίου 2011, 09:29 | κωστας

  ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΗΔΗ ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΑΝ ΤΟ 1988 ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ , ΤΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝ ΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ , ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΒΑΣΙΚΑ
  ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ (ΑΝ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ), ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ
  ΑΥΤΗ Η ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ;

 • 31 Μαρτίου 2011, 18:03 | Νικόλαος Βλασσόπουλος

  Αθήνα,30/3/2011

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
  ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
  ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  (ΤΕΒΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ κλπ) ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΠΠ
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

  Θέμα : Παρατηρήσεις επί των υπό διαβούλευση διατάξεων
  Σχεδίου Νόμου.

  Κύριε Υπουργέ,

  Ήδη έχουμε αποστείλει τις επιστολές μας προς εσάς.
  1) 24787/4744/13-10-2009
  2) 22536/692/2-9-2010
  3) 5362/212/8-3-2011
  4) 6679/233/18-3-2011

  Επίσης τις προτεινόμενες από το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ με Α.Π. 70965/2-10-2006 τροποποιήσεις επί του σχεδίου νόμου (που αργότερα έγινε ο νόμος 3518/2006), οι οποίες δεν περιελήφθησαν στον ανωτέρω νόμο λόγω αθέτησης των συμφωνηθέντων από τον κ. Τσιτουρίδη.
  Καθώς και τα Πρακτικά της συνεδρίασης 39/30-7-2009 Θέμα 51ο του ΕΤΑΑ.
  Από όλα τα ανωτέρω που αποτελούν πλέον την ιστορία του θέματος που μας απασχολεί, γίνεται αβίαστα αντιληπτό ότι ήδη από ο 2003 άρχισαν διαβουλεύσεις μεταξύ των άλλων και για την επίλυση της άρσης της αδικίας όσων πλήρωσαν παράλληλες εισφορές στον ΕΛΠΠ και σε άλλα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης, δηλαδή με περισσότερες εισφορές να παίρνουν μικρότερη σύνταξη.
  Το ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα με το νόμο 3518/2006 αποτελεί λάθος το οποίο πληρώνουμε εμείς οι συνταξιούχοι, μέχρι σήμερα.
  Κάναμε πολλές υποχωρήσεις από τις αρχικές δίκαιες θέσεις μας με το να απαιτούμε ίση μεταχείριση με τους συναδέλφους μας που εργάστηκαν στην αλλοδαπή.
  Τελικά προκειμένου να μην χάσουμε τα πάντα (άλλος 10 και άλλος 30 χρόνια πληρωμένες ασφαλιστικές εισφορές), δεχθήκαμε να κάνουμε προσυμφωνημένη πρόταση, η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή από το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ (μη εξαιρουμένης και της προϊσταμένης του αρμοδίου τμήματος του Υπουργείου Σας), όπως εμφανίζεται αυτή στα πρακτικά της συνεδρίασης 39/30-7-2009 θέμα 51.

  Κύριε Υπουργέ,
  Οι αδικημένοι από την πληρωμή παράλληλων εισφορών αποτελούν 2 κατηγορίες :
  1η Κατηγορία
  Κάποιος πλήρωσε κανονικά τον ΕΛΠΠ π.χ. 30 χρόνια και παράλλήλα πλήρωσε 20 χρόνια ΤΕΒΕ.
  Όταν πήγε να συνταξιοδοτηθεί τον υποχρέωσαν να πάρει σύνταξη από το ΤΕΒΕ με 20 χρόνια και να χάσει τελείως από τον ΕΛΠΠ τα 30 πληρωμένα ασφαλιστικά χρόνια.
  Δεν του επέτρεψαν καν να αποποιηθεί τα 20 χρόνια του ΤΕΒΕ και να πάρει τα πολύ περισσότερα 30 χρόνια από τον ΕΛΠΠ.
  2η Κατηγορία
  Κάποιος πλήρωσε κανονικά τον ΕΛΠΠ αλλά παράλληλα π.χ. 8 χρόνια ΤΕΒΕ.
  Όταν πήγε να συνταξιοδοτηθεί του αφαίρεσαν από την σύνταξή του στον ΕΛΠΠ (τώρα Ταμείο Προσαύξησης) τα 8 χρόνια που είχε πληρώσει παράλληλα στο ΤΕΒΕ.
  Δηλαδή τα 8 αυτά χρόνια πληρωμένων εισφορών τα χάνει και από το ΤΕΒΕ και από το Ταμείο Προσαύξησης.
  Και οι δυο κατηγορίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 64 με τίτλο «Αναγνώριση χρόνων στο ΕΤΑΑ»
  Η πρώτη κατηγορία στο άρθρο 64 παράγραφος 1 και η 2η κατηγορία στο άρθρο 64 παρ. 2.
  Προκειμένου να αποδοθεί σχετική δικαιοσύνη, αφού ούτως ή άλλως εμείς στερούμεθα μέρος της σύνταξης μας πέραν της 15ετίας και για την διασάφηση κάθε αμφιβολίας προτείνουμε τις κατωτέρω κατά την γνώμη μας τροποποιήσεις ΄- βελτιώσεις.

  Άρθρο 64ο
  Αναγνώριση χρόνων στο ΕΤΑΑ
  1.- Στο τέλος της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272, Α) προστίθενται εδάφια α1 και α2 ως εξής:
  α1.-Ασφαλισμένοι του καταργηθέντα Ειδικού Λογαριασμού Πρόσθετων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.) , οι οποίοι δεν έλαβαν παροχή από το Λογαριασμό αυτό, λόγω συνταξιοδότησής τους και από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή το Δημόσιο, πλην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (σήμερα Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων), οι οποίοι έχουν ήδη καταβάλει εισφορές στον καταργηθέντα Ε.Λ.Π.Π. και δεν έχουν μεταφέρει το χρόνο αυτό σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, αποκτούν δικαίωμα λήψης παροχών από τον καταργηθέντα Ε.Λ.Π.Π. (σήμερα Ειδική Προσαύξηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου με τον υπολογισμό τυχόν διανυθέντος χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μετά την υπαγωγή στην κύρια ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Σημειώσατε ότι αυτό έχει σχέση με το Δ΄ της σχέσης Σ= 1,33 Χ Β Χ 40 -Δ)
  40
  κ.λ.π. ………………κ.λ.π………………….κ.λ.π…………
  α2.- Συνταξιούχοι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που έχουν καταβάλει εισφορές και σε άλλους φορείς Κύριας Ασφάλισης της ημεδαπής ή του Δημοσίου και λαμβάνουν σύνταξη από τους φορείς αυτούς και οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου 3518/2006 είχαν ήδη καταβάλει εισφορές και στον καταργηθέντα ΕΛΠΠ και εφόσον δεν έχουν μεταφέρει το χρόνο αυτό σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, αποκτούν δικαίωμα παροχής εις αυτούς της Ειδικής Προσαύξησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου με τον υπολογισμό τυχόν διανυθέντος χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο μετά την υπαγωγή στην Κύρια Ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ (Σημειώσατε ότι αυτό έχει σχέση με το Δ΄ της σχέσης Σ= 1,33 Χ ΒΧ 40 Δ )
  40
  Επί πλέον αποκτούν δικαίωμα Παροχής εις αυτούς εφ΄ άπαξ βοηθήματος σύμφωνα με τον νόμο 3518/2006.
  Καθορίζεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται αναδρομικά από 1/1/2007.
  ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ στο τέλος της παραγρ. 2.
  Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τους συνταξιούχους πριν την εφαρμογή του Ν.3518/2006 οι οποίοι έχουν χρόνο ασφάλισης στον ΕΛΠΠ που συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο και για τον οποίο έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν δικαιωθεί σύνταξης από άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
  Για τους συνταξιούχους αυτούς τα οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται αναδρομικά από 1/1/2007.-
  Με τιμή
  Ν.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

 • 29 Μαρτίου 2011, 23:43 | Γεωργιος

  ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΩΣ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ (4)ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 2011.