Άρθρο 74 Επικοινωνία και Εγγραφή Ανέργων στον ΟΑΕΔ

1. Το άρθρο 29 του Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ Α΄197), όπως ισχύει μετά τις αντικαταστάσεις του από το άρθρο 9 του Ν. 3464/1955 (ΦΕΚ Α΄350) και το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1082/1980 (ΦΕΚ Α΄250), αντικαθίσταται ως εξής: «Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθορίζονται τα μέτρα ελέγχου της ανεργίας, καθώς και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους ανέργους που δεν συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους».

2. Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) οι περιπτώσεις που ο άνεργος υποχρεούται να προσέρχεται ο ίδιος στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου της κατοικίας ή της τελευταίας απασχόλησής του, β) οι περιπτώσεις που ο άνεργος μπορεί να προσέρχεται ο ίδιος σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, γ) η περιοδικότητα της αυτοπρόσωπης εμφάνισης του ανέργου στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, δ) η διαδικασία για τις ανανεώσεις εγγραφής των ανέργων στα οικεία μητρώα, ε) η διαδικασία για την καταβολή των επιδομάτων ανεργίας, στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

3. Όταν συντρέξει λόγος αναστολής της επιδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας, ή λόγος διακοπής της επιδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β) και γ) του ως άνω Κανονισμού, ο επιδοτούμενος άνεργος, εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα συνδρομής του λόγου αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

4. Από τη δημοσίευση της Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, κάθε διάταξη γενική ή ειδική αντίθετη προς το παρόν άρθρο και προς τις εκδιδόμενες δυνάμει αυτού κανονιστικές πράξεις καταργείται αυτοδικαίως.