Άρθρο 39 Επιτάχυνση Διαδικασίας Απονομής Συντάξεων

1. Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του Δημοσίου και του ΝΑΤ, υποχρεούνται, εφόσον έχει εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, να εκδίδουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, το παραπάνω χρονικό διάστημα επιμηκύνεται σε έξι (6) μήνες.

2. Για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων λόγω αναπηρίας, η προθεσμία που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο αρχίζει από την κοινοποίηση στο φορέα ή την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης εντός των αναφερομένων στην παράγραφο 1 προθεσμιών, ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται σε έκδοση απόφασης για προσωρινή σύνταξη μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της αίτησης που συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) σχετικά το χρόνο ασφάλισης στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται και εβδομήντα πέντε (75) ημερών, σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση.

Το ύψος του ποσού της προσωρινής σύνταξης αντιστοιχεί τουλάχιστον με το 80% της σύνταξης που προκύπτει από το χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές ή τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισμό της σύνταξης και προκειμένου για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με τις μεικτές αποδοχές που έλαβε ο ασφαλισμένος το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή σε περίπτωση προγενέστερης διακοπής της ασφάλισής του, τον τελευταίο μήνα απασχόλησής του, όπως οι αποδοχές αυτές προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατά κατηγορία σύνταξης Κατωτάτου Ορίου.

Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με την προσωρινή σύνταξη θα συμψηφίζεται σε κάθε περίπτωση με το ποσό της σύνταξης που θα προκύψει μετά την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης.

Εάν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου δεν είναι ακριβή, θα αναζητηθούν τα ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αν δεν προκύπτει υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η επιστροφή των ποσών θα γίνεται άτοκα.

Σε κάθε περίπτωση μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης πρέπει να εκδοθεί αιτιολογημένη πράξη απόρριψης της αίτησης για προσωρινή σύνταξη ή πράξη συνταξιοδότησης.

4. Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν ο ασφαλισμένος με δήλωσή του, δεν επιθυμεί την έκδοση προσωρινής σύνταξης.

β. Όταν οι ασφαλισμένοι δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

γ. Όταν για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων πρέπει να εφαρμοστούν οι Κοινοτικοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 καθώς και οι Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε Ελληνικό Ασφαλιστικό Φορέα.

δ. Όταν οι ασφαλισμένοι δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ε. Όταν ζητείται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου/-ης από τους γονείς του.

στ. Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη.

ζ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

η. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων.

θ. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποσού που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά.

5. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων συγκροτούνται κλιμάκια από υπαλλήλους των Ασφαλιστικών Οργανισμών που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει δύο (2) τουλάχιστον χρόνια σε υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης ή απονομής ή πληρωμής συντάξεων και διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία.

Τα ανωτέρω κλιμάκια, με βάση τις αρμοδιότητες εκάστου, διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, ως ακολούθως: α) Κλιμάκιο Ανακεφαλαίωσης Χρόνου Ασφάλισης και β) Κλιμάκιο Απονομής και Πληρωμής Προσωρινών και Οριστικών Συντάξεων

Η συμμετοχή στα κλιμάκια είναι προαιρετική, η δε σχετική βούληση εκδηλώνεται με υποβολή αίτησης προς το Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ο οποίος και εκδίδει την απόφαση ορισμού τους ως πιστοποιημένων εισηγητών, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχετικό με την αρμοδιότητα του κλιμακίου, στο οποίο θα ενταχθούν.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο συντονιστής ανά κλιμάκιο.

Οι πιστοποιημένοι εισηγητές υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης πολιτών από τα Κέντρα Ενημέρωσης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.) για δύο (2) ημέρες κάθε μήνα.

Τα κλιμάκια των πιστοποιημένων εισηγητών λειτουργούν εκτός ωραρίου εργασίας, για την απασχόλησή τους δε αυτή και με βάση το παραγόμενο έργο, καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 ΦΕΚ Α’ 40).

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έπειτα από πρόταση του Δ.Σ. του οικείου ασφαλιστικού φορέα καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την εκπαίδευση των συμμετεχόντων, τη λειτουργία των κλιμακίων και τη μέτρηση του παραγόμενου έργου, τόσο κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας όσο και εκτός αυτού.

Το ύψος της αποζημίωσης καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από πρόταση των Δ.Σ. των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

 • 5 Απριλίου 2011, 14:37 | Ασημινα

  Πρόσφατη απάντηση που έλαβε από αρμόδιο υπάλληλο του ΙΚΑ Πειραιά,για την πορεία της αιτησής του, ασφαλισμένος σε ένα ταμείο ο οποίος έχει καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο του 2011,έλεγε ότι θα πρέπει να τους ξαναενοχλήσει τον Ιούλιο του 2011 για να τον ενημερώσουν σε ποιό στάδιο βρίσκεται η αίτησή του, διότι οι αποφάσεις πλέον λόγω έλλειψης προσωπικού χρειάζονται 8 μήνες τουλάχιστον για να εκδοθούν,έστω και αν υπάρχει απόφαση καταμέτρησης ασφαλιστικού βίου από το ΚΑΝ,και ότι αυτή την περίοδο επεξεργάζονται αιτήσεις που έχουν κατατεθεί τον Ιούλιο του2010.Με αυτούς τους ρυθμούς,αντιλαμβάνεστε οτι το τρίμηνο που υπόσχεστε είναι πρακτικά αδύνατον να εφαρμοστεί και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα και καυγάδες μεταξύ υπαλλήλων των ασφ ταμείων και ασφαλισμένων.Προωθήστε το,μόνο εφ’όσον είστε βέβαιοι οτι θα λειτουργήσει σύντομα.

 • 3 Απριλίου 2011, 19:23 | Πανανάκης Ιωάννης

  Α.Στο άρθρο 1 να περιληφθούν και οι φορείς Επικουρικής Ασφάλισης Β.Στο χρονικό όριο του τριμήνου έκδοσης της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης να περιληφθεί και ο χρόνος έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης

 • 31 Μαρτίου 2011, 09:44 | Νίκος Κουμουνδούρος

  Κύριοι,
  Σας υποβάλλω τα σχόλιά μου για τις περιπτώσεις μη έκδοσης προσωρινής σύνταξης 4.γ και 4.η του άρθρου 39.

  Θεωρώ ότι είναι τελείως άδικο και αναιτιολόγητο, να μη χορηγείται προσωρινή σύνταξη ειδικότερα για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν προνοήσει και έχουν κάνει τις σχετικές διαδικασίες και έχουν ήδη αναγνωρίσει το χρόνο στο εξωτερικό και μάλιστα το ίδιο το ΙΚΑ έχει βγάλει σχετική απόφαση/βεβαίωση χρόνου απασχόλησης στο εξωτερικό, πολύ πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

  Εφόσον λοιπόν, κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, το ΙΚΑ γνωρίζει τους χρόνους απασχόλησης στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, μπορεί κάλλιστα να υπολογίσει το ποσό της σύνταξης και να χορηγήσει την προσωρινή σύνταξη.

  Τα ίδια ισχύουν και για την περίπτωση 4.η όταν δηλαδή η αναγνώριση έχει ήδη γίνει και έχει εκδοθεί και σχετική απόφαση του ΙΚΑ, πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης η και της απονομής προσωρινής σύνταξης.

  Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω για να μην αδικηθούν ασφαλισμένοι και ειδικότερα άνεργοι όπως εγώ, που περιμένουν πως και πώς να πάρουν έστω την προσωρινή σύνταξη για να μπορούν να ζήσουν.

 • 31 Μαρτίου 2011, 09:56 | Νίκη Παππά

  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 εφόσον έχει εκδοθεί βεβαίωση ασφάλισης ο χρόνος απονομής οριστικής σύνταξης για την διαδοχική ασφάλιση ορίζεται σε έξι μήνες. Πώς όμως ο ασφαλισμένος θα λάβει τέτοια βεβαίωση? Προυπόθεση είναι να τύχει εφαρμογής το άρθρο 15 του ν. 3846/2010 για την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, το οποίο δεν εφαρμόζεται, αφού μάλλον δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση και μένει στα χαρτιά. Ο νόμος αυτός αναφέρει ότι η αίτηση για βεβαίωση γίνεται στον τελευταίο φορέα και εκείνος την γνωστοποιεί στους άλλους φορείς. Προσωπικά για λογαριασμό του συζύγου μου, ο οποίος συνταξιοδοτείται τον Δεκέμβριο 2011 απευθύνθηκα στο ΚΑΝ ΙΚΑ και ζήτησα προσυνταξιοδοτική βεβαίωση (έχοντας στα αντίγραφο και του παραπάνω νόμου) για το σύνολο του χρόνου, είχε προηγούμενο ταμείο ΤΕΒΕ. Η απάντηση ήταν ότι δεν γνωρίζουν και μόνο τα ένσημα του ΙΚΑ μπορούν να καταμετρήσουν και να εκδώσουν βεβαίωση. Στη συνέχεια απευθύνθηκα στο ΤΕΒΕ το οποίο μου έδωσε βεβαίωση για τις μέρες ασφάλισης, η οποία στο τέλος αναφέρει ότι δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για συνταξιοδότηση.Τι άλλο πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος.
  Επίσης στην παρ. 3 του νομοσχεδίου σε σχέση με την προσωρινή σύνταξη να διευκρινισθεί ότι στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης το 80% υπολογίζεται στο σύνολο του χρόνου ασφάλισης , άσχετα αν είναι σε διαφορετικά ταμεία.

 • 29 Μαρτίου 2011, 13:51 | Καραφύλλη Μαριάνθη

  Το καθυστερούν εκ παραδρομής έχει γραφεί με η. Διορθώστε το σας παρακαλώ.

 • 29 Μαρτίου 2011, 13:24 | Καραφύλλη Μαριάνθη

  Σωστά όλα αυτά, αλλά αρκεί να έχουν άμεση εφαρμογή και να μη μείνουν μόνο στα χαρτιά. Και ας έλέγξει κάποιος και το ρυθμό που δουλεύουν οι υπάλληλοι σ’ αυτά τα ταμεία και για πιο λόγο καθηστερούν τόσο οι συντάξεις.

 • 28 Μαρτίου 2011, 20:15 | γιαννης τζανιδακης

  Και βέβαια θα πρεπει να συμπεριληφθεί οτι και οσοι εχουν καταθεσει αιτηση για συνταξιοδότηση προγενέστερα του νόμου και δεν λαμβάνουν ή λαμβάνουν την ελάχιστη προσορινή συνταξη κάπου 380 ευρώ αυτοί θα λάβουν άμεσα τα προβλεπόμενα απο τον παρόντα νόμο.

 • 28 Μαρτίου 2011, 20:29 | γιαννης τζανιδακης

  Αν τα προβλεπόμενα γινουν πραγματικότητα τοτε πραγματι κατι παει να γίνει για τον κακομοίρη και απροστάτευτο πολίτη . Σε 6 μήνες σύνταξη στη διαδοχική ασφάλιση; πολυ καλο για να ειναι αληθινό. Ιδομεν.