Άρθρο 34 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2556/1997 (Α΄270/24-12-1997) ,όπως ισχύουν , αντικαθίστανται ως εξής :

«1. Από 1.1.2011, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), από τους φορείς που συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

β) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις, (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ).

Από το εισόδημα αυτό εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στην σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας , στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες (ν. 1892/90, άρθρο 63 παρ. 4, όπως ισχύει) καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .

γ) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (9.884,11 ευρώ).

δ) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.380,90 ευρώ).

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

ε) To συνολικό ακαθάριστο καταβαλλόμενο κατά το μήνα που προηγείται εκείνου της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού ή -προκειμένου για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι 31.12.2011 – το δικαιούμενο κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης ποσό συντάξεων ( κύριων και επικουρικών ) συμπεριλαμβανόμενων και των πάσης φύσεως επιδομάτων, δεν υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ.

στ) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα

2. Το ΕΚΑΣ χορηγείται και σε εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι των ανωτέρω οργανισμών κύριας ασφάλισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την ημερομηνία αυτή, το ΕΚΑΣ αρχίζει να καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.

3. Ποσό επιδόματος :

α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (7.715,65 ευρώ) καταβάλλεται επίδομα διακόσια τριάντα ευρώ (230,00 ευρώ) μηνιαίως.

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (7.715,66 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ) καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

γ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (7.715,66 ευρώ) και μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (8.018,26 ευρώ) ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (172,50 ευρώ).

δ. Από οκτώ χιλιάδες δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (8.018,27 ευρώ) και μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (8.219,93 ευρώ) ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 ευρώ).

ε. Από οκτώ χιλιάδες διακόσια δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (8.219,94 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ) ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50 ευρώ).

Τα ίδια ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με 2/3 των ανωτέρω ποσών.

Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.

Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα.

4. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του ΕΚΑΣ για το μέχρι 31.12.2010 χρονικό διάστημα, πλην όμως δεν άσκησαν το δικαίωμά τους ή δεν τους καταβλήθηκε το Επίδομα και, εφόσον αυτό δεν έχει παραγραφεί, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2556/97, όπως ίσχυαν μέχρι την αντικατάστασή της από το άρθρο αυτό».

5. Από 1.1.2012 και εφεξής και σε ετήσια βάση τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς προσαυξήσεις. Επίσης με την ίδια απόφαση δύνανται να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του ΕΚΑΣ για τις από 1.1.2012 και εφεξής ετήσιες χρονικές περιόδους, με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.

Τα ποσά του ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου αυτού .

6. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης , το δημόσιο ή το ΝΑΤ επιλέγουν με αίτησή τους το φορέα που θα καταβάλλει το Επίδομα. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για το φορέα καταβολής του Επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του Επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο , από το ποσό της κύριας σύνταξης, σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού οργανισμού.

7. Ό έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ιδίου έτους .

8. Το ποσό του ΕΚΑΣ δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας των οικείων ταμείων ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α115)

9. Η δαπάνη των ασφαλιστικών φορέων για την καταβολή του ΕΚΑΣ καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

10. Το ΕΚΑΣ καθώς και το Συμπληρωματικό –προνοιακό ποσό της σύνταξης αποτελούν ειδικές μη ανταποδοτικού τύπου παροχές σε χρήμα, καταβάλλονται με την προϋπόθεση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα και δεν εξάγονται .

 • 7 Απριλίου 2011, 10:48 | Δίκαιος

  Η πρόταση μας αφορά στο αρ.34 παρ.1γ και ειδικά στα απαλλασσόμενα εισοδήματα.
  ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
  οτι δεν πρέπει να υπολογίζονται ή να συναθροίζονται και τα αφορολόγητα ποσά που αφορούν συντάξεις αναπηρίας άνω του 80% (βαριές κινητικές αναπηρίες εφ΄όρου ζωής κλπ) τις οποίες και ο φορολογικός νόμος 2238/94 (αρθ.6 παρ.5θ) τις απαλλάσσει παντελώς της φορολογίας.
  Είναι κοινωνικά άδικο συνταξιούχοι με αναπηρία άνω του 80% που έχουν αυξημένες ανάγκες και χρήζουν συμπαράστασης και άλλων προσώπων να τιμωρούνται με στέρηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχου.

 • 10. Άρθρο 34 «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνταξιούχων»:
  Από το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα εξαιρούνται ποσά που αντιστοιχούν σε συντάξεις αναπήρων πολέμου, όπως και σε προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας. Καταρχήν, θωρούμε ότι ο συντάκτης αυτού του άρθρου συμπεριλαμβάνει στα προνοιακά βοηθήματα και το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών τελικού σταδίου. Για αποφυγή, όμως, μετέπειτα αυθαίρετων ερμηνειών και εγκυκλίων, και δεδομένου ότι τα προνοιακά βοηθήματα και το διατροφικό επίδομα χορηγείται από διαφορετικές υπηρεσίες, ζητούμε να αναγραφεί ξεχωριστά και με διακριτό τρόπο το διατροφικό επίδομα που λαμβάνουν οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση, μεταμόσχευση).

  Δεύτερον, στα εξαιρεθέντα ποσά από το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα δεν συμπεριλαμβάνεται το εξωϊδρυματικό επίδομα (παραπληγίας-τετραπληγίας) καθώς και το επίδομα απολύτου αναπηρίας. Τα ανωτέρω επιδόματα χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς φορείς με κύριο σκοπό τους την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που προκύπτουν από βαριά αναπηρία. Η χορήγηση δε του εξωϊδρυματικού επιδόματος σκοπό είχε και έχει να δώσει τη δυνατότητα στο άτομο με αναπηρία να διαβιεί εκτός ιδρυμάτων. Από δημοσιονομικής δηλαδή απόψεως με τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος στο άτομο με αναπηρία για την κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας του, το Κράτος εξοικονομεί δυσθεώρητα ποσά τα οποία θα απαιτούνταν για την παραμονή στο ίδρυμα. Ομοίως και για τους ίδιους λόγους το επίδομα απολύτου αναπηρίας χορηγείται σε συνταξιούχους βαριάς αναπηρίας οι οποίοι χρήζουν συμπαράστασης εταίρου προσώπου σε 24άωρη βάση.
  Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε από το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα των συνταξιούχων αναπηρίας να εξαιρείται και το εξωϊδρυματικό επίδομα (παραπληγίας/τετραπληγίας) καθώς και το επίδομα απολύτου αναπηρίας. Είναι πραγματικά άδικο συνταξιούχοι με τις βαρύτερες αναπηρίες όπως η παραπληγία/τετραπληγία και τύφλωση να μην λαμβάνουν την εισοδηματική ενίσχυση του Ε.Κ.Α.Σ.

 • 30 Μαρτίου 2011, 17:36 | gegal

  sto parapano sxolio toy odi tsek me ta kritiria pou bazei den tha pairnei kaneis ekas… Kai epipleon theorei oti tha 500 euro einai polla gia na zhsei enas anthropos pou exei ena spiti. Nomizo oti to ekas diasfalise kai diasfalisei se xiliades anthropous ena axioprepestato epipedo diabioshs. Einai luphro toylaxisto pou kapoioi theoroyn oti tha 500 eyro einai arketa na zhsei enas anhtropos axioprepos. polu lyphro.

 • 28 Μαρτίου 2011, 18:46 | ODI_TSEK

  1.Επίδομα ΕΚΑΣ να μην δικαιούνται όσοι διαμένουν φιλοξενούμενοι σε τρίτους και έχουν ανω των 500 ευρώ μηνιαίως (καθαρά)(φαίνεται στην φορολογική δήλωση).
  2.Επίδομα ΕΚΑΣ να μην δικαιούνται όσοι έχουν ιδιόκτητη κατοικία είτε την ενοικιάζουν είτε διαμένουν εντός αυτής είτε την έχουν ελεύθερη και έχουν ανω των 500 ευρώ μηνιαίως (καθαρά))(φαίνεται στην φορολογική δήλωση).
  3.Επίδομα ΕΚΑΣ να μην δικαιούνται όσοι έχουν προσωπική περιουσία εκμεταλεύσιμη και έχουν ανω των 500 ευρώ μηνιαίως (καθαρά))(φαίνεται στην φορολογική δήλωση).
  4.Επίδομα ΕΚΑΣ να δικαιούνται όσοι είναι άστεγοι και άποροι.
  5.Επίδομα ΕΚΑΣ να δικαιούνται όσοι έχουν κάτω των 900 ευρώ μηνιαίως (καθαρά)και δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω 1-2-3 παραγράφους.
  6.Οι 4-5 παράγραφοι θα πρέπει να είναι κλιμακωτοί (να προηγούνται σε ποσά οι άστεγοι και οι άποροι και μετά οι υπόλοιποι)και να μην υπερβαίνει το τελικό πόσο των 900 ευρώ καθαρά

  6.Το ΕΚΑΣ είναι ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ένοια αναπλήρωσης της σύνταξης, άλλο το επίδομα και άλλο η εξίσωση της σύνταξης

 • 28 Μαρτίου 2011, 16:23 | gegal

  To θέμα του ΕΚΑΣ είναι κοινωνικό και έγινε για να υπαστηριχτούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Αν ισχύσουν τα κριτήρια που τίθενται χιλιάδες μικροσυνταξιούχοι θα το χάσουν. Και μιλάω για τα τεκμήρια που τίθενται. Είναι απαράδεκτο να τίθενται τόσο χαμηλά κριτήρια και επιπλέον να μη τίθεται μία κλιμάκωση. Θα πρέπει άμεσα να ανεβούν τα τεκμήρια στα 12000 με 13000 ευρώ. Είναι απαράδεκτο να προσπαθείτε με έμμεσους τρόπους μείωση του εισοδήματος. Αν το άρθρο μείνει όπως έχει τότε χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν με συντάξεις των 500 ευρώ. ‘Αμεσα θα πρέπει να τροποποιηθεί. Είναι απαράδεκτο.