Άρθρο 22 Έκθεση Αξιολόγησης έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων

1. Κάθε έξι (6) μήνες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας υποχρεούνται να αποστείλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε) έκθεση αξιολόγησης του έργου των Διευθύνσεων καθώς και των Τμημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που βρίσκονται στην περιφέρειά τους. Για τον λόγο αυτό τα Τμήματα που βρίσκονται στην περιφέρεια της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης αποστέλλουν κάθε έξι (6) μήνες έκθεση του έργου τους.

2. Η Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε) υποχρεούται να μελετά την έκθεση αξιολόγησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, να συντάσσει πόρισμα και, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη της έκθεσης αξιολόγησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, να την αποστέλλει μαζί με το πόρισμά της στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε).

3. Κάθε έτος το Σ.Κ.Ε.Ε.Ε συνεδριάζει, συνεκτιμά τα πορίσματα και τις εκθέσεις των Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Ε και γνωμοδοτεί επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, στην οποία εμπεριέχεται και ο προγραμματισμός δράσης του επόμενου έτους, εγκρίνεται, υποβάλλεται μέσα στο πρώτο τετράμηνο του επόμενου έτους στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και δημοσιεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η έκθεση περιέχει ειδικό κεφάλαιο σχετικά με την εφαρμογή και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της εργασίας και απασχόλησης.

4. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κοινοποιείται στις πλέον αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 6 Απριλίου 2011, 12:40 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Αντίστοιχη έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 22 να υποβάλλουν και οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, στις οποίες υπηρετούν υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας.

 • 29 Μαρτίου 2011, 19:14 | ΦΑΤΣΗ ΑΝΘΗ

  Γραφειοκρατεία, Αριθμολαγνεία. Το ΣΕΠΕ θα ανακυκλωθεί ανάμεσα υπολογιστή και φωτοτυπικού ενω η αποστολή του είναι στους χωρους εργασίας.

 • Βλέπε σχόλια μας από προηγούμενο άρθρο.

  Το μόνο που θα καταφέρετε έτσι είναι αντί να έχουμε ελεγκτές του ΣΕΠΕ να ελέγχουν την αγορά, αυτοί να κάθονται να συντάσουν εκθέσεις επί εκθέσεων.

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής