Άρθρο 36 Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 1483/1984 (ΦΕΚ Α’ 153) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.

Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη».

2. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ Α’ 207) καταργείται.

3. Η αληθής έννοια του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58) είναι ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτού εμπίπτει η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα και για την εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005.

4. Το εδάφιο ε του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58) τροποποιείται ως ακολούθως:

« ε. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης, κύριας και επικουρικής, και στον κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κοι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στο Ίδρυμα μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό. Ο χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παραπάνω άρθρου θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 148 του νόμου 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., δικαιούνται των παροχών ασθένειας σε χρήμα, εφόσον πέραν των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται από διατάξεις του Κανονισμού του, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες ασφάλισης, οι οποίες από 1/1/2009 αυξάνονται ανά δέκα κατ’ έτος και μέχρι εκατόν είκοσι (120). Προκειμένου για οικοδόμους, οι ογδόντα ημέρες της παρ. βα του άρθρου 35 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α’ 179) αυξάνονται από την ίδια ως άνω ημερομηνία ανά δέκα κατ’ έτος και μέχρι εκατό (100).»

 • 7 Απριλίου 2011, 21:23 | Katty

  Συμφωνώ βεβαίως για την μη απόλυση λόγω μητρότητας, αλλά δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων που χρησιμοποιούν καταχρηστικά τις άδειες τοκετού ή επαπειλούμενης κύησης, τόσο που φθάνουν σε σημείο να παίρνουν συνεχόμενες άδειες (επαπειλούμενης, τοκετού, κανονικές χρονιάς, άνευ αποδοχών, κανονικές επόμενης χρονιάς,…) να λείπουν απο την εργασία τους για εγκληματικά μεγάλο διάστημα (με χαρτιά »φιλικών» γιατρών), εκμεταλλευόμενες τις άδειες ώστε να μπορέσουν να εργαστούν και αλλού, και όταν φθάνει το σημείο να τις ψάχνουν οι Ελεγκτές για εξακρίβωση της αλήθειας, όχι μόνο να μην τις εντοπίζουν σε κάθε δυνατό μέσο επικοινωνίας, αλλά και να μην κινείται η νόμιμη διαδικασία.

 • Το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το ΙΚΑ, θα πρέπει να ελέγξουν την δυνατότητα τις ενσωμάτωσης στην κεφαλαιοποίηση αυτή και των ποσών που ήδη είναι σε ρύθμιση(προηγουμένων του 2011 ετών), ανεξάρτητα εάν πληρώνονται μέχρι την στιγμή του νόμου. Θα πρέπει να προβλεφτεί η αδυναμία τήρησης της ρύθμισης, ενσωμάτωσης αυτής στα κεφαλαιοποιούμενα ποσά του 2010 και σαφώς χωρίς την επαναφορά του συνόλου της εκπτώσεως (ωφέλεια της προγενέστερης μείωσης) επί των παγιοποιημένων προσθέτων τελών. Τα τέλη που θα συνυπολογίζονται στην κεφαλαιοποίηση θα πρέπει να υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους (βλ. οικονομική κρίση, τακτικότητα μέχρι τότε της επιχειρήσεως, δανειακές υποχρεώσεις κλπ).

 • 31 Μαρτίου 2011, 13:23 | Μελετία Ζωγράφου

  Καλησπέρα.
  Είμαι μια νέα μητέρα, η οποία τελεί υπό καθεστώς προστασίας μέχρι και τον ερχόμενο Οκτώβριο. Δεν έχω λάβει το εξάμηνο, γιατί δεν είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρά το γεγονός πως πληρώνω το ανάλογο ποσοστό προς το ΙΚΑ, που μου εξασφαλίζει πρόσβαση σε επίδομα ανεργείας, δάνειο από την Εργατική Κατοικία και εισιτήρια Κοινωνικού Τουρισμού.
  Σχετικά με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 1483/1984 (ΦΕΚ Α’ 153), η οποία καταργείται και αντικαθίσταται από καινούργια που ορίζει το 18μηνο προστασίας αντί του 12μηνου, συμφωνώ απολύτως.
  Ωστόσο θα ήθελα να θίξω τα ακόλουθα:
  1. Γιατί δεν υπάρχει το περίφημο «εξάμηνο» και για εργαζόμενες μητέρες οι οποίες δεν είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ αλλά σε άλλα ταμεία; Με την απουσία αυτού του εξαμήνου, είναι υποχρεωμένες να επιστρέφουν στην εργασία τους όταν το μωρό είναι μόλις 2 μηνών!!! Και εκτός αυτού, η επιλεκτική κάλυψη και εφαρμογή του εξάμηνου, δημιουργεί εργαζόμενες μητέρες πολλαπλών ταχυτήτων (εάν σκεφτεί κανείς και τους νόμους που ισχύουν για τις μητέρες στο Δημόσιο Τομέα).
  2. Σε περίπτωση που ψηφιστεί το εν λόγω σχέδιο νόμου, από πότε θα ισχύει;
  Θα καλύπτει και τις μητέρες, όπως είμαι εγώ, που κινδυνεύω με απόλυση μετά το 12μηνο, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2011;

  Ευχαριστώ πολύ