Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α’), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α ) και ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ο έλεγχος των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους όλων των Ασφαλιστικών Φορέων διενεργείται στα Φαρμακεία, Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές και κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το προσωπικό της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Στους ελέγχους αυτούς δύναται να συμμετέχουν και υπάλληλοι των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Ο έλεγχος αφορά την παρακολούθηση των όρων των συμβάσεων ασφαλιστικών Οργανισμών με τους εν λόγω Φορείς και τη πιστή εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Για κάθε έλεγχο υποβάλλεται πόρισμα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ που αποστέλλεται στους Φορείς και Οργανισμούς που αφορά καθώς και στην Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, σύμφωνα με τις προτάσεις των ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο. Για την αποστολή των πορισμάτων στους Φορείς και Οργανισμούς και στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ο Γενικός Επιθεωρητής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ επιβάλλει τις οριζόμενες από το π.δ. 121/2008 (ΦΕΚ 183 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, χρηματικές κυρώσεις, καθώς και τις χρηματικές κυρώσεις της περίπτωσης Ε της παραγράφου 1 του 32 του νόμου 3846/2010, όπως ισχύει, εξαιρουμένων των χρηματικών κυρώσεων που επιβάλλονται στους ιατρούς, από τα αρμόδια όργανά τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (ΦΕΚ 183Α), όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της παραγράφου 1 περίπτωση Β του άρθρου 32 του νόμου 3846/2010, καθώς και στους ελεγκτές ιατρούς σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του π.δ.121/2008(ΦΕΚ 183Α).

Οι ανωτέρω χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά την παροχή σχετικών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που αυτοί που τους αφορά έλαβαν το σχετικό έγγραφο, για παροχή εξηγήσεων και στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010.

Η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιβολής χρηματικών κυρώσεων, μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άμεσα εκτελεστές.

Τα έσοδα από τα επιβαλλόμενα κατά τα ανωτέρω χρηματικά ποσά εισπράττονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) ή μέσω των λογαριασμών που υποβάλλουν προς εξόφληση τα φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές.

Ο Γενικός Επιθεωρητής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ επιβάλλει πέραν των ως άνω χρηματικών κυρώσεων και τις λοιπές κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 του άρθρου 2, της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του π.δ.121/2008, καθώς και της περίπτωσης Ε της παραγράφου 1 του νόμου 3846/2010, όπως οι διατάξεις αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι υπάλληλοι της ΥΠΕΔΥΦΚΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι και έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους »

3. Η παράγραφος 18 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (183Α΄), τροποποιείται ως ακολούθως:

«Οι ανωτέρω χρηματικές κυρώσεις, πλην όσων επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του ΟΠΑΔ, του ΕΟΠΥ, ή κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, μετά την παροχή από τον φαρμακοποιό σχετικών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημέρα που αυτός έλαβε το σχετικό έγγραφο για παροχή εξηγήσεων και στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η διαπραχθείσα παράβαση. Κατά της αποφάσεως αυτής ο φαρμακοποιός δύναται να ασκήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του ΟΠΑΔ (άρθρο 41 παρ. 5 του νόμου 3329/2005) ή ενώπιον του Διοικητή του Ιδρύματος για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ενώπιον του Διοικητή του ΕΟΠΥ, μετά τη λειτουργία του, ή ενώπιον του Δ.Σ. του ασφαλιστικού φορέα, για τους λοιπούς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας καθώς και σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων.

Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και επιτροπών των ως άνω Φορέων και Οργανισμών επί της προσφυγής αυτής είναι άμεσα εκτελεστές».

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του π.δ 121/2008 (ΦΕΚ 183 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της παραγράφου 1 περίπτωσης Α του άρθρου 32 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3.Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο , ανεξάρτητα τυχόν ποινικών ευθυνών , αποτελεί:

Για τους ιατρούς του ΕΣΥ καθώς και για τους ιατρούς μονίμους ή επί συμβάσει των ασφαλιστικών οργανισμών, πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία.

Για τους ιατρούς τους συμβεβλημένους με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ άμεσο λόγο οριστικής διακοπής της σύμβασης τόσο για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό όσο και οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα έχει συνάψει σύμβαση και λόγο αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και φορείς.

Για τους μη συμβεβλημένους ιατρούς λόγο αποκλεισμού κάθε συνεργασίας με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Η απόφαση για διακοπή της σύμβασης ή για αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας εκδίδεται από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή εγγραφών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης, και είναι δεσμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων είτε η διαπίστωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των ιατρών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχει γίνει από έλεγχο κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ είτε από τον ίδιο τον Ασφαλιστικό Φορέα. Στη δεύτερη περίπτωση ο Ασφαλιστικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ για τις περαιτέρω ενέργειες του τελευταίου.

Κατά της απόφασης αυτής του Γενικού Επιθεωρητή της Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 .

Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία άσκησης της, θεωρείται ότι την απέρριψε.

Η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή, μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άμεσα εκτελεστές.

Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις»

5. Η παράγραφος 15 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008(ΦΕΚ 183 Α’) η οποία τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 32 περίπτωση Γ παράγραφος 1 του νόμου 3846/2010, τροποποιείται ως ακολούθως:

«15.Η παράβαση από το συμβεβλημένο φαρμακοποιό των υποχρεώσεών του, όπως καθορίζονται από το παρόν συνεπάγεται εκτός των ενδεχόμενων ποινικών κυρώσεων ή των διοικητικών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, και την επιβολή των εξής κυρώσεων, για κάθε παράβαση ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής:

α. Πρόστιμο κυμαινόμενο από ένα τοις εκατό (1%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας των συνταγών του ΟΠΑΔ ή του Ασφαλιστικού Οργανισμού που εκτελέστηκαν από το Φαρμακείο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα.

Ειδικά για την περίπτωση εύρεσης στο φαρμακείο ταινιών γνησιότητας που είναι αποκολλημένες από τις μονάδες ιδιοσκευάσματος, το πρόστιμο καθορίζεται μέχρι το πενταπλάσιο (5πλάσιο) της αξίας των ιδιοσκευασμάτων που αντιστοιχούν οι ταινίες.

β. Προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του ΟΠΑΔ ή του Ασφαλιστικού Οργανισμού για διάστημα από τέσσερις (4) μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

γ. Οριστική καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από την πλευρά του ΟΠΑΔ ή του Ασφαλιστικού Οργανισμού, τόσο για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό όσο και οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα έχει συνάψει σύμβαση και αποκλεισμό από κάθε μελλοντική συνεργασία με τον ΟΠΑΔ ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και φορείς.

Η απόφαση για τη διακοπή της σύμβασης, τον αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας και τον προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του ΟΠΑΔ ή του Ασφαλιστικού Οργανισμού εκδίδεται από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή εγγραφών εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης, και είναι δεσμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων είτε η διαπίστωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των φαρμακοποιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο έχει γίνει από έλεγχο κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. είτε από τον ίδιο τον Ασφαλιστικό Φορέα. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Ασφαλιστικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. για τις περαιτέρω ενέργειες του τελευταίου.

Κατά των αποφάσεων αυτών του Γενικού Επιθεωρητή της Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 .

Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία άσκησης της, θεωρείται ότι την απέρριψε.

Η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, μέχρι την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άμεσα εκτελεστές.

Ειδικά για τις κατωτέρω αναφερόμενες παραβάσεις, πλην των αναφερομένων στις περιπτώσεις α`- γ` της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο από 3.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ.

ι. Μη παράδοση από τον φαρμακοποιό ή τον αντικαταστάτη του στο φαρμακείο, των φαρμάκων που αναγράφονται στη συνταγή και χρέωση τους στον ΟΠΑΔ ή στον Ασφαλιστικό Οργανισμό.

ιι. Παράδοση άλλων φαρμάκων ή ειδών από εκείνα που αναγράφει η συνταγή.

iii. Εύρεση στο χώρο του φαρμακείου ή χρησιμοποίηση ταινιών γνησιότητας πλαστών ή επαναχρησιμοποιημένων ή παραποιημένων ή με σβησμένες ενδείξεις ή ταινίες από τις οποίες έχει διαγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο η ένδειξη «κρατικό είδος».

iv. Ανεύρεση και παράνομη χρήση συνταγολογίων ή βιβλιαρίων υγείας ασφαλισμένων.

ν. Άρνηση ή παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο του ελέγχου που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα επί μέρους οριζόμενα στο παρόν διάταγμα.»

6. Η περίπτωση Ε της παραγράφου 1, του άρθρου 32, του ν.3846/10 (ΦΕΚ 66/Α΄) τροποποιείται ως εξής:

«Ε) Με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, επιβάλλεται σε διαγνωστικά εργαστήρια και ιδιωτικές κλινικές που έχουν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ ή τους Ασφαλιστικούς Φορείς ποινή προσωρινής διακοπής της σύμβασης από τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) μήνες ή οριστικής διακοπής ή αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας με τους φορείς αυτούς ή/και χρηματικής κύρωσης, εφόσον από σχετικό έλεγχο, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα, διαπιστωθούν πράξεις από μέρους των διαγνωστικών εργαστηρίων και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις των κανονισμών περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων στους όρους των συμβάσεων ή προκαλούν ζημία στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η χρηματική κύρωση υπολογίζεται:

α) για τα διαγνωστικά εργαστήρια, ως πρόστιμο κυμαινόμενο από ένα τοις εκατό (1%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας των παραπεμπτικών του ΟΠΑΔ ή του Ασφαλιστικού Οργανισμού που εκτελέστηκαν από το διαγνωστικό εργαστήριο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής, όπως αυτές καθορίζονται από τους κανονισμούς περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων ή τους όρους των συμβάσεων.

β) για τις ιδιωτικές κλινικές, η χρηματική κύρωση υπολογίζεται ως καταλογισμός της ζημίας που υπέστη ο Ασφαλιστικός Φορέας προσαυξημένη κατά 50%.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος έγινε από τον ίδιο τον ασφαλιστικό φορέα, αυτός επιβάλλει τις ανωτέρω προβλεπόμενες χρηματικές κυρώσεις, ενώ για την ποινή προσωρινής ή οριστικής διακοπής σύμβασης ή του αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας ενημερώνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. για τις περαιτέρω ενέργειες του τελευταίου.

Κατά των αποφάσεων του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ περί προσωρινής διακοπής της σύμβασης από τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) μήνες ή οριστικής διακοπής ή αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας ασκείται ενδικοφανής προσφυγή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά ως προς τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (ΦΕΚ 183Ά), όπως ισχύει.

Κατά των αποφάσεων περί επιβολής χρηματικών κυρώσεων ασκείται ενδικοφανής προσφυγή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά ως προς τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ανάλογα με το όργανο που επιβάλει τις χρηματικές κυρώσεις. α) τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 18 του π.δ.121/2008, όπως αυτό ισχύει ή β) τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με εντολή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να διενεργείται έλεγχος Υπηρεσιών Υγείας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής. Η εντολή εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού από την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.»