Άρθρο 85 Έκδοση Ληξιαρχικών Πράξεων και Ενημέρωση του Ε.Μ.Α.Ε.Σ.

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ Α’ 143), προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο θ, ως εξής: «θ. Τον αριθμό Δελτίου Ταυτότητος, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του θανόντος καθώς και τον φορέα ή τους φορείς συνταξιοδότησης, αν ο θανών ήταν συνταξιούχος.»

2. Στο άρθρο 4 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ Α’ 143), προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο θ ως εξής: «θ. Να ενημερώνει αμελλητί την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» που τηρεί το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών Συνταξιούχων (Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) σχετικά με τις εκδιδόμενες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου της αρμοδιότητάς του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της διάταξης αυτής, ο τρόπος και χρόνος ενημέρωσης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.»