Άρθρο 4 Προσόντα του Συμφιλιωτή Συλλογικών και Ατομικών Εργατικών Διαφορών

1. Ο Συμφιλιωτής Συλλογικών και Ατομικών Εργατικών Διαφορών απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τα οποία οφείλει να εκτελεί με αντικειμενικότητα και αμεροληψία.

2. Έργο Συμφιλιωτή μπορούν να ασκήσουν όσοι Επιθεωρητές Εργασίας πληρούν διαζευκτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) Έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων.

Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων με την αντίστοιχη εμπειρία μπορούν ρόλο Συμφιλιωτή να αναλάβουν Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων με εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

β) Έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία ως Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και είτε είναι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είτε έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και σχετικές δημοσιεύσεις σε θέματα εργατικού Δικαίου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής των Επιθεωρητών Εργασίας που μπορούν να ασκήσουν και καθήκοντα Συμφιλιωτή.

 • 1 Απριλίου 2011, 14:22 | Ευθύμιος Τολιόπουλος

  Παράγραφος 2
  Η επιτυχία ή όχι της συμφιλιωτικής διαδικασίας δεν είναι αποτέλεσμα των ειδικών γνώσεων του συμφιλιωτή, αλλά αποτέλεσμα των γνώσεων και των ικανοτήτων του σε θέματα διαπραγματεύσεων και χειρισμού των συγκρούσεων (negotiation,conflict management).

  Η τυχόν εκπαίδευση των συμφιλιωτών θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση απόκτησης των απαιτούμενων δεξιοτήτων διαπραγματεύσεων και χειρισμού συγκρούσεων .

  Οι προϋποθέσεις σχετικά με την εμπειρία και ειδικά με το τμήμα από το οποίο αποφοίτησε κάποιος πιστεύω ότι θα αποτελέσουν εμπόδιο στην επιτυχία του θεσμού της συμφιλιωτικής διαδικασίας.

  Παράγραφος 3
  Το γεγονός ότι και αυτό το άρθρο απαιτεί την έκδοση υπουργικής απόφασης κρίνεται ιδιαίτερα αρνητικά.

 • 29 Μαρτίου 2011, 08:21 | Δημήτρης Καϊμάς

  Θεωρώ ο καθορισμός των προϋποθέσεων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο είναι περιοριστική η προϋπόθεση του εδ. β της παρ. 2, λόγω της εξειδίκευσης σε επίπεδο Τμήματος της Ε.Σ.Δ.Δ., δεδομένου ότι υφίσταται ανάγκη στελέχωσης με προσωπικό αυξημένων γνώσεων και προσόντων (όπως οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ. και Ε.Σ.Τ.Α.). Η διάταξη εισάγει, εν δυνάμει, διαχωρισμό μεταξύ των υπαλλήλων- αποφοίτων των ανωτέρω παραγωγικών Σχολών που έχουν την ιδιότητα του Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων (να σημειωθεί ότι η προϋπόθεση για απόσπαση στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ώς Βοηθός Επιθεωρητή- Ελεγκτή Δ.Δ αφορά όλους τους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ. ανεξάρτητα από το Τμήμα και δεν εξειδικεύει το Τμήμα πχ Γενικής Διοίκησης)