Άρθρο 50 Ρυθμίσεις Ασφάλισης Ασθένειας

1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του πρώην Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως και Πρόνοιας Προσωπικού-Α.Τ.Ε., Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού-Ε.Τ.Ε. και Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού – ΗΣΑΠ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.3522/2006 (Α,276), και του άρθρου 1 του ν. 3655/2008 (Α,58), χορηγείται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του α.ν. 1846/1951 (Α΄, 179), όπως ισχύει κάθε φορά.

Τα ποσά που έχουν καταβληθεί εντός του έτους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την αιτία αυτή, αναζητούνται από τους Φορείς Υγείας, που κατά περίπτωση υπήγοντο οι θανόντες, εντός του Ιανουαρίου του επομένου έτους.

Σε περίπτωση μη απόδοσης των εν λόγω ποσών από τους οικείους Φορείς Υγείας, αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ιδρύματος περί αναγκαστικής είσπραξης.

2. i. Το μόνιμο προσωπικό καθώς και το με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό του ΤΑΥΤΕΚΩ, που προέρχεται από το πρώην Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ) και το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΠΠ-ΟΣΕ), καθώς και τα μέλη των οικογενειών του, μετά τη συνταξιοδότηση τους, παραμένουν για υγειονομική περίθαλψη στην ασφάλιση ΤΑΥΤΕΚΩ/Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ, εξαιρούμενοι από την ασφάλιση του κλάδου ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. υποχρεούται να παρακρατεί, από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης, την προβλεπόμενη εισφορά για την ασφάλιση συνταξιούχων και να αποδίδει αυτήν στο ΤΑΥΤΕΚΩ/Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ.

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι ήδη συνταξιούχοι των πρώην ΤΑΠ-ΟΣΕ και ΤΠΠ-ΟΣΕ, κατόπιν υποβολής αίτησης στους αρμόδιους φορείς εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

ii. Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους μετά τη συνταξιοδότησή τους, παραμένουν στην ασφάλιση του εν λόγω Τομέα και εξαιρούνται από την ασφάλιση του κλάδου ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. υποχρεούται να παρακρατεί, από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης την προβλεπόμενη εισφορά για την ασφάλιση συνταξιούχων και να αποδίδει αυτήν στο ΤΑΥΤΕΚΩ/Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ.

3. Η εισφορά υπέρ του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ, ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των καταβαλλομένων συντάξεων και κατανέμεται σε ποσοστό 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης, την ανωτέρω εισφορά και να αποδίδει το σύνολο αυτής στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ.

Ως έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης, ορίζεται η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου.

4. Οι ασκούμενοι δικηγόροι από την έγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), καταβάλλοντες τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθένειας.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ασκούμενους Δικαστικούς Επιμελητές από την εγγραφή τους στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών.

5. Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου, που ιδρύθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του ν. 4615/1930 <Α΄, 141> και του άρθρου 4 του ν.δ. 4013/1959 <Α΄, 234> και μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 742/1977 <Α΄, 234>, όπως λειτουργεί με τον αυτοτελή Κλάδο Υγείας, μετά την ένταξη του Κλάδου Πρόνοιας αυτού στο Ταμείο Ασφάλισης Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Α.Π.Ι.Τ.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του ν. 3655/2008 <Α΄, 58>, καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Το σύνολο της κινητής περιουσίας του καταργούμενου Ταμείου τίθεται υπό εκκαθάριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο εκκαθαριστές, προτεινόμενους από το ίδιο όργανο.

Το απομένον υπόλοιπο, μετά την εξόφληση των οφειλών προς τρίτους, αποδίδεται στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου του Τ.Α.Π.Ι.Τ., για την καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του Τομέα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

6. Οι αναβάτες και μαθητευόμενοι αναβάτες δρομώνων ίππων ιπποδρόμου υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για παροχές σε είδος και σε χρήμα και διέπονται από τη νομοθεσία του Κλάδου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του ν. 3655/2008 και την Φ40021/11335/1153/18.05.2009 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Ο Ο.Α.Ε.Ε., στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του οποίου εντάχθηκαν τα παραπάνω πρόσωπα για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3655/2008, δεν υποχρεούται στη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης παροχής πέραν των παροχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία του Κλάδου αυτού.

Οι παράγραφοι 10 και 10α του άρθρου 3 του α.ν. 2276/1940, όπως διαμορφώθηκαν με τις αρ. 103/οικ378/27.02.1990, 103/252/05.03.1996 και 103/οικ.790/09.05.1997 Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η περίπτωση Β της υπ.αριθμ. 32778/Σ.365/27.07.1959 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, η παράγραφος 4 της Φ80000/18926/832/01.08.2008 Απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καταργούνται από 01.01.2011.

7. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Συνδέσμου Αναβατών Δρομώνων Ίππων Ιπποδρόμου και του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. και Αναλογιστική Μελέτη, είναι δυνατή η θέσπιση πρόσθετων παροχών στους αναβάτες και μαθητευόμενους αναβάτες, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την άσκηση της εργασίας τους, με παράλληλη θέσπιση των αναλογούντων πόρων για την κάλυψη των παροχών αυτών αποκλειστικά από τον Ο.Α.Ε.Ε..