Άρθρο 11 Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών

1. Συστήνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών, υπαγόμενο απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα, το οποίο συντονίζει Ειδικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

2. Έργο του είναι η ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων, η υποδοχή και αξιολόγηση των καταγγελιών και η εσωτερική διαβίβασή τους στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες ή στην Ειδική Ομάδα Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης του άρθρου 12.

3. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας, στελέχωσης, οργάνωσης, χωροταξικής κατανομής, εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά το Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών.

 • 7 Απριλίου 2011, 21:52 | Katty

  Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σημαίνει και σωστό καταμερισμό εργασιών. Δε γίνεται σε ένα Τ.Κ.Ε. να υπάρχουν μόνο Επιθεωρητές οι οποίοι θα επιλύουν (αποκλειστικά) απορίες ττων προσερχομένων σε αυτά ή εργατικές διαφορές. Πρέπει να προβλέπεται εναλλαγή καθηκόντων (rotation) μεταξύ των Επιθεωρητών, που κάθε βδομάδα τρείς εξ’ αυτών (δεδομένου ότι κάθε Τ.Κ.Ε. έχει τον απαραίτητο αριθμό υπηρετούντων τοποθετημένων Επιθεωρητών) θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση των πινάκων προσωπικού/βιβλία δρομολογίων, της γραμματειακής υποστήριξης-αρχείο/τηλεφωνικό κέντρο, τη διαχείριση των εισηγητικών ΠΕΠ/στατιστικών στοιχείων…Ειδικότερα, άριστο για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την μη κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, οι Δημόσιες Υπηρεσίες γενικότερα, να ΜΗΝ έχουν ώρες κοινού, καθώς οι πολίτες δεν είναι σκυταλοδρόμοι να εξασκούνται στη συνέπειά τους, αλλά ούτε λ.χ. οι ώρες κοινού 9:00-13:00 είναι το »ωράριο» των Υπαλλήλων (εντός του οποίου πρέπει να είναι στην Υπηρεσία, και εκτός αυτού, αν θέλουν απλώς φεύγουν Ή εντός αυτού απαντάνε στα τηλεφωνήματα, και εκτός αυτού όχι)…Συν τοις άλλοις, εάν το ωράριο των υπαλλήλων (μονίμων και μη) είναι 4ωρο και όχι 8ωρο, τότε θα πρέπει όχι μόνο να πληρώνονται τα ανάλογα, αλλά και να ΜΗΝ παίρνουν χρήματα απο »υπερωρίες».

 • Το ως άνω Γραφείο με αρμοδιότητα την ενημέρωση και πληροφόρηση εργοδοτών εργαζομένων, υποδοχή και αξιολόγηση καταγγελιών δεν εξυπηρετεί την αποτελεσματική λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε. γιατί δημιουργεί γραφειοκρατία και σύγχυση σε όσους προσφεύγουν στις Υπηρεσίες του. Η λειτουργία του στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. προσθέτει οικονομικό και διοικητικό κόστος. Το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων του ασκείται αποτελεσματικά από τις τοπικές Επιθεωρήσεις Εργασίας.

  Εξάλλου για τις ανάγκες της πληροφόρησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας λειτουργεί ήδη το πρώτο κοινωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΚΕΠ) ΙΡΙΔΑ που έχει ως αποστολή την παροχή ενημέρωσης για θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά και επομένως καλύπτει τις αρμοδιότητες του προτεινόμενου γραφείου.

 • 2. Άρθρο 11 «Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών»:
  Είναι πλέον κοινά παραδεκτό ότι η προσβασιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών) αποτελεί «κλειδί» για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις Υπηρεσίες της Δημόσιες Διοίκησης, αλλά και εν γένει στην κοινωνική ζωή.
  Στη βάση λοιπόν των επιταγών:
  (i) της παρ. 6, του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  (ii) του άρθρου 28 του Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ. επιβάλλεται η διασφάλιση της προσβασιμότητας των υποδομών στα άτομα με αναπηρία,
  (iii) του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της έχει ήδη υπογράψει και αναμένεται άμεσα να επικυρώσει, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…»,
  προτείνουμε να προστεθεί παράγραφος 4 ως ακολούθως:
  «4. Το Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών αφενός θα στεγάζεται σε πλήρως προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία κτιριακές εγκαταστάσεις, αφετέρου οι παρεχόμενες υπηρεσίες του (φυσικές και ηλεκτρονικές) θα είναι επίσης προσβάσιμες σε αυτά τα άτομα».

 • 31 Μαρτίου 2011, 12:09 | Ευθύμης Τολιόπουλος

  Το γραφείο αυτό θα πρέπει να αναλάβει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την ενημέρωση, την υποδοχή καταγγελιών, απαλλάσσοντας τις επιθεωρήσεις από αυτό το έργο, ώστε να μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο ελεγκτικό τους έργο. (σημ. μπορεί κανένας να φανταστεί πόσες φορές την ημέρα απαντάμε στις ίδιες ερωτήσεις στο τηλέφωνο, π.χ. πόση άδεια δικαιούμαι; πόση είναι η αποζημίωση; κλπ – Δεν υπάρχει καν μια πληροφοριακή αξιόπιστη ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ)

  Χωραταξικά το γραφείο αυτό δεν είναι απαραίτητο να έχει έδρα την Αθήνα, αφού το έργο του θα γίνεται κυρίως μέσω της χρησιμοποίησης νέας τεχνολογίας.

 • 29 Μαρτίου 2011, 20:46 | ΦΑΤΣΗ ΑΝΘΗ

  Ευτυχως η δυστυχώς η ανώνυμη καταγγελία είναι όπλο του αδυνάτου αλλά και του πονηρού. Ολες οι καταγγελίες να ερευνώνται.

 • 29 Μαρτίου 2011, 15:51 | chris

  Οι ανώνυμες καταγγελίες πρέπει να καταργηθούν διότι έχει επιβεβαιωθεί ότι τις περισσότερες φορές δεν αφορούν πραγματικά προβλήματα στους χώρους εργασίας.
  Η κάθε καταγγελία πρέπει να είναι επώνυμη και να αναφέρονται ΟΛΑ τα απαιτούμενα στοιχεία.
  Ανώνυμες καταγγελίες του τύπου «στην τάδε οικοδομή ή επιχείρηση δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας», γενικώς και αορίστως, είναι τουλάχιστο ύποπτη.

 • 29 Μαρτίου 2011, 11:49 | Νίκος Μιχαλόπουλος

  Θα πρότεινα να δομηθεί το service portfolio (ή αλλιώς το service catalogue) το οποίο (θα) παρέχει προς τα ενδιαφερόμενα μέρη του ΣΕΠΕ, και φυσικά να δημοσιευθεί.

  Είναι ο καλύτερος τρόπος για να:
  1) ενημερωθεί – εκπαιδευθεί ο πολίτης/πελάτης/εργαζόμενος για τα δικαιώματα του βάσει νόμου. Από το ίδιο σημείο αναφοράς, θα μπορεί να πλοηγηθεί προς το ορθό σημείο εξυπηρέτησης του.
  2) ομοίως για τις επιχειρήσεις/εργοδότες, ανεξαρτήτως εμβελείας ή φύσης (εταιρία, δημόσιο, κλπ).
  3) βελτιστοποιηθεί η κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, αφού θα αποκτήσει μετρήσιμα χαρακτηριστικά. Επίσης, χαρτογραφόντας τις υπηρεσίες είναι βέβαιο ότι θα αναδειχθούν κενά ή σημεία βελτιώσης.

  Στόχος θα πρέπει να είναι η μείωση των καταγγελιών όχι μέσω του εκφοβισμού αλλά μέσω της ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

 • Να δημουργηθεί θυρίδα επώνυμων και ανώνυμων κατεγγελιών (τόσο φυσικού όσο και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

  Να υποχρεωθούν όλες οι εταιρείες που απασχολούν εργαζόμενους να ενημερώσουν γραπτώς όλους τους εργαζόμενους σχετικά.

  Να πραγματοποιηθούν διαφημίσεις και από τα μέσα για την λειτουργία του.

  Οι καταγγελίες να έχουν τη δυνατότητα να γίνονται με ειδική φόρμα όπου ο καταγγέλων να μπορεί να επιλέξει εάν θέλει, αυτή να είναι εμπιστευτική ή όχι. Επίσης, να μπορεί να αναφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ώστε να του αποσταλεί αντίγραφο κοινοποίηση της αναφοράς και να δεσμεύονται έτσι οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ να διερευνήσουν την αναφορά υπό τον φόβο ότι αν δεν το κάνουν ο καταγγέλων μπορεί να αποδείξει ότι τους ενημέρωσε.

  Εάν μια καταγγελία αποδειχτεί ορθή το ΣΕΠΕ να έχει την υποχρέωση να ελέγξει και άλλες αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου.

  Συνήθως μια εταιρεία παραβαίνει τον εργατικό νόμο γιατί και οι υπόλοιπες του χώρου της κάνουν κάτι αντίστοιχο.

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής