Άρθρο 33 Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ Α’ 205) εντάσσεται ή μεταφέρεται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο και ανακατανέμεται στις νέες Διευθύνσεις και Τμήματα του παρόντος νόμου. Το ανωτέρω προσωπικό εντάσσεται ή μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει και θεωρείται ότι έχει λάβει την πιστοποίηση του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας θεωρείται ότι έχει λάβει την απαιτούμενη πιστοποίηση του άρθρου 6 του παρόντος νόμου και εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του αυτά.

2. Καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας εξακολουθούν να ασκούν οι μόνιμοι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, των κλάδων ΤΕ Εργοδηγών, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, Δε Πληροφορικής και ΔΕ Τεχνικών (εκτός ΔΕ Τεχνικών – Οδηγών) που στελεχώνουν τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των ίδιων κλάδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Οι Προϊστάμενοι των μονάδων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ Α’ 205) στην εκάστοτε περιφέρεια εξακολουθούν και μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να ασκούν τα καθήκοντά τους ως Προϊστάμενοι στις μονάδες αυτές. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του νεοσυσταθέντος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

4. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για πλήρωση θέσεων σε κεντρικό η περιφερειακό επίπεδο, συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του νεοσυσταθέντος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στο νεοσυσταθέν Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

5. Οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ Α’ 205), που και μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά και μεταφέρονται στο νεοσυσταθέν Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε θέσεις Προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που συστήνεται με τον παρόντα νόμο και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, για την τοποθέτηση όλων των Προϊσταμένων, οι Προϊστάμενοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται Προϊστάμενοι μέχρι τη λήξη της θητείας τους και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.

6. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές, (μισθοδοσία, επιδόματα, έξοδα κίνησης και αποζημιώσεις), το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του εντασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στο νεοσυσταθέν Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

7. Ο Ειδικός Γραμματέας ο οποίος μέχρι και σήμερα προΐσταται του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ Α’ 205) , μεταφέρεται με τον ίδιο βαθμό και στην ίδια θέση που έχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο νεοσυσταθέν με τον παρόντα νόμο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε).

8. Διατάξεις άλλων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν.

9. Το προεδρικό διάταγμα 136/1999 (ΦΕΚ Α’ 134) εξακολουθεί να ισχύει έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 10 παρ. 2 του παρόντος νόμου κατά το μέρος που δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

10. Καθήκοντα Συμφιλιωτή θα εξακολουθήσουν να ασκούν, και μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όσοι υπάλληλοι – Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. ασκούν μέχρι σήμερα τα καθήκοντα αυτά.

11. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί καθολικό διάδοχο ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ Α’ 205).

12. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, συνεχίζονται από το νεοσυσταθέν Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του νεοσυσταθέντος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

13. Το άρθρο 186 παρ. ΙΙ Δ 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) καταργείται.

14. Τα άρθρα 6 έως 15 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α’ 205), καταργούνται.

15. Το άρθρο76 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α’ 27) διατηρείται σε ισχύ.

16. Οι παράγραφοι 1,2, και 3 του άρθρου 2 του νόμου 3762/2009 (ΦΕΚ Α’ 75) διατηρούνται σε ισχύ.

17. Το άρθρο 13 του νόμου 1876/1990 (ΦΕΚ Α’ 27) καταργείται.

  • 28 Μαρτίου 2011, 15:02 | Γιάννης Μαύρος

    Καλό θα είναι να διασφαλισθεί ότι το προσωπικό που υπηρετεί
    καθώς και αυτό που θα προκύψει από τις υπό πλήρωση διαδικασίες που αναφέρονται
    παρακάτω παραμένει στην περιοχή που ανήκε αρχικά η οργανική του θέση ή η υπό πλήρωση, ώστε να διασφαλιστεί η μή μετακίνηση προσωπικού παρά τη θέλησή του, γεγονός ερχόμενο σε αντίθεση με συμβατική υποχρέωση του δημοσίου κατά τον δημοσιουπαλληλικό κώδικα.