Άρθρο 61 Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ

1. Το άρθρο 13 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε (1-1-2007) ως εξής:

«Ασφαλιστέα πρόσωπα:

Στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ υπάγονται υποχρεωτικά:

α) οι από 1.1.1993 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και

β) οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο επικουρικό φορέα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007).

2. Στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ ασφαλίζονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο επικουρικό φορέα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης πλην του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των πενήντα και έως πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του πρώην Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (1.1.2007)».

2. Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού για τα πρόσωπα που σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται από την ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων αναδρομικά από 1.1.2007 επιστρέφονται ως αχρεώστητα καταβληθέντα, μετά από σχετική αίτηση.

3. Η περίπτωση β) του άρθρου 6 του ν.3518/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

« β) Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ. Ο χρόνος αυτός μπορεί, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, να θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ και στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για την Ειδική Προσαύξηση».

4. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.3518/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΕΛΠΠ από τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, ο οποίος μεταφέρεται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρική Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, μετά από αίτησή τους και εφόσον δεν έχει θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ».

5. Η περίπτωση α) της παρ.1 του άρθρου 23 του ν.3518/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισμένου στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΤΑΑ και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στον ΕΛΠΠ, ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα (10) έτη. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω οριστικής αναπηρίας, ο ανωτέρω χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πέντε (5) έτη».

 • 7 Απριλίου 2011, 21:25 | Χαλκιαδάκης Γεώργιος

  Επικροτούμε καταρχήν την τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.3518/2006 που προτείνεται στο Αρθρο 61 γιατί δικαιώνεται μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1-1-2007, αφού προβλέπεται η επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν στο μεταξύ καταβάλει στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ.

  Ομως, οι συντρέχουσες σ’αυτό προϋποθέσεις όπως έχουν διατυπωθεί στο Αρθρο 61, επιδέχονται αναθεώρησης. Πιστεύουμε ότι πρόθεση του νομοθέτη δεν ήταν οι ασφαλιστικές εισφορές να βαρύνουν σε καμμία περίπτωση μόνο τον εργαζόμενο, γεγονός όμως που συνεπιφέρει η διατύπωση «…ασφαλίζονται προαιρετικά…» της παραγράφου 2. Αντ’αυτής, προτείνουμε να δίνεται το δικαίωμα σ’αυτούς τους ασφαλισμένους να επιλέξουν το Επικουρικό Ταμείο για την υποχρεωτική πλέον ασφάλιση τους και βέβαια αναδρομικά.

  Οσον αφορά στο ηλικιακό ζήτημα που δίκαια έχει εγερθεί, πιστεύουμε ότι πρέπει να απαλειφθεί ο περιορισμός «…και έως πένήντα πέντε ετών…» της παραγράφου 2.

  Οπότε, η επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί και που προβλέπεται στην επόμενη της παραγράφου 2, θα πρέπει να αφορά στα πρόσωπα εκείνα που δεν θα έχουν δηλώσει ότι επιλέγουν τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μ.Ε.Δ.Ε. για την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση τους.

 • 3 Απριλίου 2011, 11:18 | Πανανάκης Ιωάννης

  Στο άρθρο 23 του Ν.3518/2006 να προστεθεί η παρακάτω διάταξη: Τα ποσά των εισφορών του εργαζόμενου που έχουν καταβληθεί στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών,πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου ασφάλισης των 45 ετών επιστρέφονται στους ήδη συνταξιοδοτηθέντες και σε όσους υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση

 • 3 Απριλίου 2011, 10:46 | Πανανάκης Ιωάννης

  Το τελευταίο χωρίον της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.3518 » Μετά τη συμπλήρωση———-από το 2011″ να αντικατασταθεί ως ακολούθως: Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται προοδευτικά σε δεκαπέντε με την προσθήκη ενός έτους για κάθε χρόνο αρχής γενομένης από την 1-1-2013

 • 2 Απριλίου 2011, 18:55 | Πανανάκης Ιωάννης

  Να περιληφθεί στο άρθρο 61 η ακόλουθη διάταξη : Εφόσον ο μισθωτός ασφαλισμένος έχει παραμείνει υποχρεωτικά 52 μήνες στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ και έχει συμπληρώσει περισσότερους από 68 μήνες συνολικά υποχρεωτικής ασφάλισης ως μισθωτός σε περισσότερα του ενός Επικουρικά Ταμεία θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον Τομέα Επικουρικής ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ

 • 2 Απριλίου 2011, 17:49 | Πανανάκης Ιωάννης

  Η παράγραφος 3 του άρθρου 61 να αντικατασταθεί ως ακολούθως «Τα ποσά των εισφορών (Εργοδότη και Εργαζόμενου),που έχουν καταβληθεί στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης, για του ήδη συνταξιοδοτηθέντες και όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31-12-2011 , χωρίς να έχουν συμπληρώσει τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης, επιστρέφονται αναδρομικά στον ασφαλισμένο από 1-1-2007.μετά από σχετική αίτηση

 • 30 Μαρτίου 2011, 14:35 | Πανανάκης Ιωάννης

  Η,βάσει,του άρθρου 61 α. «έκδίωξη» των Μηχανικών Μισθωτών ,. γεννηθέντων πριν από το 1952 , από τον Επικουρικό Κλάδο του ΤΣΜΕΔΕ και β. η αλλαγή από υποχρεωτική(κατα βολή εξ ημισείας εισφορών από εργοδότη και εργαζόμενο) σε προαιρετική (καταβολή εξ ολοκλήρου των εισφορών από τον εργαζόμενο) της επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών, γεννηθέντων την περίοδο 1952-1956 αντίκεινται Α. Στο Νόμο 1902/90 Αρθρ. 18 παρ.3, όπου η επικουρική ασφάλιση των μισθωτών είναι υποχρεωτική και Β. στο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Π. φ.20021/21705/781/4-10-10 προς ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΑ, όπου ρητά αναφέρει ότι η ασφάλιση μας στον Επικουρικό Κλάδο του ΤΣΜΕΔΕ είναι υποχρεωτική και στο ΕΤΕΑΜ προαιρετική.

 • 29 Μαρτίου 2011, 11:35 | ΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

  Ως Πρόεδρος του Δ.Σ εκφράζω την έντονη διαμαρτυρία του Πανελλ.Συλ. Μηχανικών Μεταλλειων -Μεταλλουργων για την εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση στον επικουρικό κλάδο των ασφαλισμένων στο ΤΜΕΔΕ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Μηχανικών των γεννηθέντων προ του 1952 διότι έτσι οι εισφορές βαρύνουν 100% τον μισθωτό και απαλλάσουν τον εργοδότη από το 50% των εισφορών.

 • 29 Μαρτίου 2011, 06:15 | Πανανάκης Ιωάννης

  Με βάση το Άρθρο 61 του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου περί ΣΕΠΕ και άλλες διατάξεις οι μισθωτοί μηχανικοί ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, γεννηθέντες πριν από το 1952 ‘’εκδιωκόμεθα’’ από τον Επικουρικό Κλάδο και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/2007 !!!
  Ως γνωστό έχουμε ώριμα δικαιώματα και θεμελιώνουμε δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης την 1/1/2012.
  Είμαστε ασφαλισμένοι μόνο στον Επικουρικό Κλάδο του ΤΣΜΕΔΕ και η ασφάλιση για τους μισθωτούς με βάση το νόμο είναι υποχρεωτική.
  Παρακαλούμε για την απόσυρση της απαράδεκτης αυτής διάταξης , που στερείται κάθε ηθικής και νόμιμης βάσης.