Άρθρο 52 Προσωρινή Αναπηρική Σύνταξη χωρίς Διακοπή Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του π.δ. 258/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας, εάν έγινε ανάπηρος κατά την έννοια του παρόντος και έχει πραγματοποιήσει πέντε έτη ασφάλισης, από τα οποία δύο έτη μέσα στα πέντε τελευταία έτη πριν την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή της ασφάλισης.

Εάν κατά την διάρκεια των πέντε ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για όσο χρόνο συνταξιοδοτήθηκε.

2. Σύνταξη λόγω αναπηρίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης και δεν έχει ασφαλιστεί, από την διακοπή της ασφάλισής του μέχρι την επέλευση της αναπηρίας, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα Κυρίας Ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. κριθεί οριστικά ανάπηρος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, απαιτείται με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η διακοπή του επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Εάν ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. κριθεί προσωρινά ανάπηρος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, δεν απαιτείται διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη χορήγηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλει τις ασφαλιστικές του εισφορές και δεν αυτοαπασχολείται.