Άρθρο 84 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Η περίπτωση ε της παρ.1 του άρθρου 23 του ν.3918/2011 (Α 31) που αναφέρεται στη Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας και η περίπτωση δ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ιδίου νόμου, καταργούνται.

2. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν.3918/2011 (Α 31) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Η περαιτέρω διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι ειδικότερες αρμοδιότητες αυτών, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

3. Η περ. δ «Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών» της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3918/2011 (Α΄31) που αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, μετονομάζεται σε Διεύθυνση Παροχών.

Η περ. ε της ίδιας παραγράφου και η περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ιδίου νόμου, καταργούνται.

  • 6 Απριλίου 2011, 12:13 | ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Θεωρώ ότι η απόπειρα αντικατάστασης του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων(Ο.Σ.Υ.Ε.) (άρθρο 80), είναι επιεικώς απαράδεκτη. Αυτή η ενέργεια δεν έγινε ούτε κατά τη συνένωση των Ταμείων. Η διασφάλιση της εκπροσώπησης των εργαζομένων στα Επιμελητήρια, αποτέλεσε την επιτυχή έκβαση του αγώνα των εκπροσώπων μας στην Ο.Σ.Υ.Ε. και έγινε αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία της τότε κυβέρνησης της Ν.Δ. Ειλικρινά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε σε ποιούς λόγους αιτιάζεται αυτή η μεταστροφή της ηγεσίας του Υπουργείου σας. Το Ταμείο μας μετά την ενοποίηση, ήταν και είναι αναγκαίο να εκπροσωπείται, αν δεν θέλουμε να κινούμαστε στις παρυφές της δημοκρατικότητας