Άρθρο 78 Ρυθμίσεις Προσωπικού ΦΚΑ

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Ν. 3528/2007(ΦΕΚ 26 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τους ιατρούς του ΕΣΥ και τους ιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, η παραμονή στην υπηρεσία μπορεί να παραταθεί ως και το 68ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν αιτήσεως».

2. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3528/2007, έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 197 του νόμου 3584/2007 (ΦΕΚ Α 143) προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

«Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολική πραγματική υπηρεσία όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3584/2007, ΦΕΚ Α 143), παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας »

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, η αίτηση γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει υποβληθεί μέχρι 31-5-2011. Δυνατότητα ασκήσεως δικαιώματος έχουν και όσοι αυτοδικαίως έχουν απολυθεί από 1-10-2010, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

5. Οι υπ΄ αριθμ. 2/2880/0022/17-03-2010 (ΦΕΚ 290 Β΄), 2/2881/0022/16-03-2010 (ΦΕΚ 290 Β΄) και 36091/1332/03-03-2010 (ΦΕΚ 262 Β΄) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η υπ΄ αριθμ. Φ.80427/οικ.5506/833/17-03-2010 (ΦΕΚ 289 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν αναδρομική ισχύ από 01-01-2010. Η υπ΄ αριθμ. 11961/448/30-08-2010 (ΦΕΚ 1345 Β΄) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει αναδρομική ισχύ από 01-07-2010.

6. Ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή του τέως ΤΑΞΥ που μεταφέρθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α΄58), μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση και οργανική θέση που κατέχει στο ΤΑΠΙΤ.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να διακόπτεται η διάθεση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικηγόρων με έμμισθη εντολή, που είχαν διατεθεί από το ΕΤΕΑΜ στη νομική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 7 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α΄58).

8. Οι θέσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 3458/2006 (Α΄94) και διατηρήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3569/2007 (Α΄122), μεταφέρονται στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και μετατρέπονται σε προβλεπόμενες στην περιπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98), δύο (2) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και δέκα (10) θέσεις ειδικών συνεργατών.

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 23 του Ν. 3569/2007, καθώς και το τέταρτο εδάφιο του πιο πάνω άρθρου του ίδιου νόμου, το οποίο έχει προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν. 3863/2010 (Α΄115) καταργούνται.

9. Οι διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32, της περ. δ΄ των άρθρων 47, 55, 65, 77, 111 και 120 του ν. 3655/08 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄58), καθώς και οι διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 154/06 «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ» (ΦΕΚ Α΄167) και του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 13 του Π.Δ/τος 187/07 «Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων», αντικαθίστανται ως εξής:

«την αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 318/1992, όπως ισχύει, καθώς και την αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού».

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου ενάτου του νόμου 3607/2007 (Α 245), προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:

«γ. Σε περίπτωση αποχώρησης από την Υπηρεσία ως Γενικός Επιθεωρητής συνταξιοδοτείται με βάση της αποδοχές της θέσης αυτής συνυπολογιζομένης και της λοιπής συντάξιμης υπηρεσίας. Τα παραπάνω ισχύουν και για όσους έχουν ήδη διατελέσει Γενικοί Επιθεωρητές και έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Η αναπροσαρμογή της σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού »

11. α. Ο χρόνος υπηρεσίας των προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010, στη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας που έχει διανύσει στην οργανική του θέση.

β. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 9 του Π.Δ/τος 169/2007 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης

12. Τα πιο πάνω ισχύουν και για όσους έχουν ήδη επιλεγεί σε θέσεις Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.

 • 7 Απριλίου 2011, 17:48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

  1.Με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι μάλλον αδύνατο να γίνουν νέοι
  διορισμοί στα Πανεπιστήμια τα επόμενα 4-5 χρόνια (ακόμη και με τον κανόνα 5 προς 1)
  2.Είναι,λοιπόν,σαφή τα πλεονεκτήματα της παράτασης στον χρόνο εργασίας των ήδη υπηρετούντων μελών ΔΕΠ πέραν της ηλικίας των 67 ετών ( όπως εξ άλλου αναφέρονται σε προηγούμενα σχόλια ).

  Δημ. Παπαδογιάννης
  Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

 • 7 Απριλίου 2011, 08:31 | Τ. ΜΙΧΑΗΛ

  ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ Η΄Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ. ΤΑ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ, ΟΙ ΑΠΡΕΠΕΙΣ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ Η’ ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠ΄ΟΨΙΝ.

 • 6 Απριλίου 2011, 16:41 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ Α.

  Οπως βλέπω καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα.
  Α) Οι εχοντες υψηλή θεση πρέπει να βγαίνουν στην σύνταξη στα 70+.Εφοσον οι ιατρικές εξετάσεις τους είναι καλές μπορει να παραταθεί μεχρι τα 80.
  Β) Η επόμενη γενεά καταργείται δικαίως γιατί βρισκεται στην σκιά της τωρινής…της Μεγαλοπρεπούς.
  Γ) Η παραεπομενή γενεά αν δεν βγουν καλές οι εξετάσεις της πρώτες ίσως να ελπίζουν σε κάτι καλό

  ΥΓ1 Αν κόπτεται η Μεγαλοπρεπή γενεά να μην πάνε χαμένες οι γνώσεις της μπορει μετα την σύνταξη να τις προσφέρει αφιλοκερδώς.
  ΥΓ2 Γιαυτο δεν θα μείνει κανένας σε αυτόν τον τόπο

 • 5 Απριλίου 2011, 21:58 | Δ.Π.

  Ναι να πέρνουν σύνταξη οι πανεπιστημιακοί στα 100 !

 • 5 Απριλίου 2011, 21:28 | Όθων Μιχαήλ

  Στον πολύπαθο χώρο της υγείας είναι επιβεβλημένη η παρουσία γιατρών που αποδεδειγμένα πολλαπλώς έχουν μεγάλη εμπειρία λόγω και της πανεπιστημιακής καριέρας τους και μπορούν με καθοριστικό τρόπο να καθοδηγήσουν τους νέους γιατρούς. Αποτελούν τις «κινητές» βιβλιοθήκες γνώσης που δεν πρέπει να αποσύρονται παρά μόνο όταν δεν μπορούννα προσφαίρουν άλλο λόγω ειδικών συνθηκών. Θα ήταν λοιπόν καλό να αυξηθεί ο χρόνος συνταξιοδότησης μετά τα 67 χρόνια με βασικό δικαίωμα να συνταξιοδοτούνται όποτε θεωρούν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν άλλο με ανωτατο όριο τα 70 χρόνια.

 • 5 Απριλίου 2011, 20:03 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΣΤΙΚΟΣ

  ΑΦΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 68ο ΕΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 67 ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ.

 • 5 Απριλίου 2011, 09:57 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  1. ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΑ ΤΩΝ 67 ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΤΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
  2. Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.
  3. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΖΗΤΑ ΕΠΙΜΟΝΩΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΛΗ-ΚΡΑΤΗ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 67 ΕΤΩΝ.

  ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 • 4 Απριλίου 2011, 22:55 | Δημήτρης Παπαγεωργίου

  ΑΦΟΥ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
  ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΣΤΑ 68, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ
  ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 67 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.
  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ( ΟΠΑΔ και ΤΣΑΥ )

 • 4 Απριλίου 2011, 09:16 | Γιάννης Μελέτης

  Κατά τη γνώμη μου η παράταση τολυ ορίου ηλικίας θα πρέπει εκτός από τους γιατρούς τοπυ ΕΣΥ να εφαρμοστεί και για τους Πανεπιστημιακούς όλων των βαθμίδων:
  1. Σημαντική συμβολή στο κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο που οι απαιτήσεις μάλλον θα είναι αυξημένες
  2. Θα διορθώσει εν μέρη την ύπαρξη θέσεων στο Πανεπιστήμιο μετά την αποχώρηση μελών και μάλιστα με την πρόταση για 5-7 αναχωρήσεις προς 1 πρόσληψη
  3. Ανακούφιση προσωρινή των Ασφαλιστικών Ταμείων

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ

 • 2 Απριλίου 2011, 22:43 | ΛΕΟΝΤΙΟΥ Α.

  Εχω τις παρακάτω απορίες
  Α) Αν είσασταν στον ιδιωτικό τομέα θα βγαίνατε στα 70?
  Β) Η επόμενη γενεά πότε θα αναλάβει? Στα 80ντα της και η επομένη στα 90της?
  Θα σοβαρευτούμε ποτε?

 • 2 Απριλίου 2011, 13:50 | παναγόπουλος εμμανουήλ

  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και4 του άρθρου 78 οι αυτοδίκαια απολυθέντες από 1/10/2010 μπορούν να επανέλθουν με αίτηση τους μέχρι 31/5/2011 εφόσον δεν έχει υπογραφεί συνταξειοδοτική πράξη. Το νομοσχέδιο δεν αναφέρει τίποτε για τις δικαιούμενες απο αυτους συντάξεις των μηνών 1/10/2010 εως 31/5/2011 τόσο απο το δημόσιο οσο και απο το ΤΣΑΥ. θα τις χάσουν η θα προβλεφθεί κάποια ρύθμιση?

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  ΑΜ. ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ
  Τ. ΣΥΝΤ/ΤΗΣ Δ/ΤΗΣ ΕΣΥ
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙΣ 31/12/2010

 • 2 Απριλίου 2011, 11:57 | ΑΙΣΩΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 67 ΕΤΩΝ.

  Α). Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΗΜΩΝΕΤΑΙ.

  1). Προβλέπεται μαζική αποχώρηση μελών ΔΕΠ που διορίστηκαν με βάση το Νόμο Πλαίσιο 1268, λόγω ηλικίας.
  2). Γίνεται καθυστέρηση προώθησης των προκηρύξεων θέσεων των αφυπηρετούντων μελών .
  3). Προβλέπεται μείωση προκηρύξεων θέσεων για προσλήψεις 1 στους 5 που αποχωρούν.
  4). Γίνεται καθυστέρηση διορισμών των ήδη εκλεγμένων μελών.

  Β). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

  1). Η εμπειρία των ηλικιωμένων ιατρών για νοσηλεία, εκπαίδευση και έρευνα είναι αναντικατάστατη.
  2.) οι προβλεπόμενες ανάγκες στη εκπαίδευση Είναι αυξημένες

  Γ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
  1). Υπάρχει, ισοδυναμία μισθού και σύνταξης.
  2). Γίνεται επιβράδυνση της χορήγησης ΕΦΑΠΑΞ.

  Δ.) ΠΟΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΕΠ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ.

  ΑΙΣΩΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ

 • 31 Μαρτίου 2011, 12:23 | Παπαλάμπρος Ευστάθιος

  ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 70 ΕΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ. ΤΟ ΟΡΙΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ(εφ’απαξ, ασφαλιστικά ταμεία,κλπ.).ΤΕΛΟΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΟΣΟ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

  ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

 • 30 Μαρτίου 2011, 09:30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 67 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ (ΔΕΠ ΑΕΙ )ΔΙΟΤΙ»
  1. ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 1 ΠΡΟς 5 ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ.
  2. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙ-
  ΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ( ΟΠΑΔ και ΤΣΑΥ ).
  3. ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ,
  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ.
  4. ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΕΠ
  ΕΙΝΑΙ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ.

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΜΙΧΑΗΛ
  ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
  ΚΑΙ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
  Α΄ΧΕΙΡ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ