Άρθρο 57 Παράλληλη Ασφάλιση – Συνταξιοδότηση Ξενοδόχων

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 37 του π.δ. 258/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στα πρόσωπα τα οποία κατέστησαν συνταξιούχοι των πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α. μέχρι τις 31.12.2006, ή του πρώην Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων (Τ.Π.Ξ.) μέχρι 31.07.2008, ο Οργανισμός εξακολουθεί να καταβάλλει τις συντάξεις τους χωριστά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για κάθε κατηγορία στο παρόν π.δ..

2. Ειδικά περί συντάξεων λόγω θανάτου που χορηγήθηκαν μέχρι την ισχύ του νόμου 2676/1999, αυτές εξακολουθούν να καταβάλλονται ως έχουν. Όσες χορηγήθηκαν μετά την ισχύ του νόμου αυτού, υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 62 του ίδιου νόμου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Σε περίπτωση θανάτου των προσώπων των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος, τα δικαιοδόχα μέλη του άρθρου 23 του παρόντος π.δ. δικαιούνται δύο ή περισσότερες συντάξεις λόγω θανάτου, το ποσό των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2676/1999, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

3. Πρόσωπα που μέχρι την 31.12.2006, κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας ενός εκ των τριών Ταμείων (πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.) ή μέχρι 31.07.2008 του Τ.Π.Ξ. και έχουν θεμελιώσει, με βάση το χρόνο ασφάλισης, συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε κάποιον άλλον ή άλλους από τους φορείς αυτούς, δικαιούνται δεύτερη ή και περισσότερες συντάξεις από τον Ο.Α.Ε.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν περί διπλοσυνταξιούχων, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

Όσον αφορά τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης στους ασφαλισμένους του πρώην Τ.Π.Ξ., αυτή υπολογίζεται με βάση τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τ.Π.Ξ., σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του ν. 3655/2008, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

4. Πρόσωπα που μέχρι 31.12.2006, κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας ενός εκ των τριών Ταμείων (πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.) ή μέχρι 31.07.2008 του Τ.Π.Ξ. και παράλληλα ήταν ασφαλισμένοι σε κάποιον άλλον ή άλλους από τους φορείς αυτούς, δύνανται να συνεχίσουν ασφαλιζόμενοι στον Ο.Α.Ε.Ε., χωρίς καμία επίπτωση στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη και αφού συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, δικαιούνται σύνταξη ή συντάξεις γήρατος από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

Όσον αφορά τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης στους ασφαλισμένους του πρώην Τ.Π.Ξ., αυτή υπολογίζεται με βάση τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τ.Π.Ξ., σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του ν. 3655/2008, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια.

5. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος και αναπηρίας που η σύνταξή τους τελεί σε αναστολή, λόγω άσκησης επαγγέλματος που ασφαλίζονταν σε ένα εκ των τριών Ταμείων (Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.) ή λόγω μεταβίβασης της επιχείρησης σε ανήλικο, εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Καταστατικού και έως ότου εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.

Αναστολή σύνταξης που έγινε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλην των ανωτέρω, παύει να ισχύει μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

6. Τα ανωτέρω πρόσωπα των παρ. 3 και 4 δύνανται με αίτησή τους οποτεδήποτε να ζητήσουν την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισής τους για την προσαύξηση της σύνταξής τους. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προέρχονται από τα πρώην Ταμεία Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α., η οργανική σύνταξή τους προσαυξάνεται με 2% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης που θα προσμετρηθεί.

Στις περιπτώσεις προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης στο πρώην Τ.Π.Ξ. για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που χορηγείται από τον Οργανισμό, το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης αυξάνεται με το ποσό που αναλογεί στο χρόνο ασφάλισης στο πρώην Ταμείο, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3655/2008, καθώς και στο χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στον Ο.Α.Ε.Ε. από 01.08.2008, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος π.δ..

Οι δικαιοδόχοι σε περίπτωση θανάτου των προσώπων των παραγράφων 3 & 4, μπορούν να επιλέξουν την προσαύξηση του οργανικού ποσού της σύνταξης όπως παραπάνω για το χρόνο ασφάλισης ο οποίος δεν είχε αξιοποιηθεί στη σύνταξη του θανόντα».

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης οποιασδήποτε κατηγορίας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τα δε οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται από την 1η του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησης.