Άρθρο 68 Υποβολή δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Η περ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.2972/2001 (ΦΕΚ Α΄ 291/27-12-2001) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Να αναγγέλλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέσα σε οκτώ ημέρες κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, πέραν των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ο.Α.Ε.Δ., για αναγγελία πρόσληψης και καταγγελίας σύμβασης μισθωτού.

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής και εφόσον η αποχώρηση του μισθωτού δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, επιβάλλονται πρόστιμα στον εργοδότη.

Με Υπουργική Απόφαση καθορίζεται το ύψος του προστίμου τόσο γι’ αυτούς που η αναγγελία έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο της 8ημερης προθεσμίας όσο και αυτούς που η αναγγελία έχει πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο του επόμενου μήνα από αυτή που έλαβε χώρα ή δεν αναγγέλθηκε καθόλου.

Η είσπραξη του πιο πάνω προστίμου πραγματοποιείται από τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα και τις διαδικασίες που ορίζονται στην νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε περίπτωση αμφισβήτησης του επιλύεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 119 και 120 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Α. – ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).»

  • Οι οκτώ(8) ημέρες που αναφέρονται να χαρακτηριστούν με το όρο «εργάσιμες». Ήτοι «δ. Να αναγγέλλουν στον ΟΑΕΔ μέσα σε 8 εργάσιμες ημέρες κάθε περίπτωση ……..μισθωτού».
    Επίσης να αφαιρεθεί (σελ. 116) η επιβολή προστίμου σε περιπτώσεις που η οικειοθελής αποχώρηση πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο του επόμενου μήνα από αυτή που έλαβε χώρα, η να διευκρινιστεί με ακρίβεια. (π.χ. δηλώθηκε εντός 8ημέρου αλλά η λήξη αυτού είναι στον επόμενο μήνα από αυτό που πραγματοποιήθηκε. Αυτό θα επισύρει πρόστιμο; Η διατύπωση του Νόμου είναι ασαφής. Εφόσον ο νομοθέτης μιλάει για επιβολή προστίμου μετά την παρέλευση του 8ημέρου (που θα πρέπει να είναι σε εργάσιμες ημέρες) και για την μη υποβολή δεν εκτιμούμε κάποια άλλη διευκρίνιση.