Άρθρο 9 Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας

1. Συστήνεται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, συγκροτούμενη από Επιθεωρητές Εργασίας με βαθμό Προϊσταμένου Διεύθυνσης και βαθμό Προϊσταμένου Τμήματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα. Στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας συνιστώνται είκοσι δύο (22) οργανικές θέσεις.

2. Στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας παρέχεται διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας:

α. Διενεργούν τεκμηριωμένους εσωτερικούς ελέγχους της λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και υποβάλλουν στον Ειδικό Γραμματέα σχετικές αναφορές για τη βελτίωση του παρεχόμενου έργου, προκειμένου να διατυπωθούν έγγραφες συστάσεις στις υπό έλεγχο υπηρεσίες,

β. Διενεργούν ελέγχους σε χώρους εργασίας σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας και υποβάλλουν το σχετικό πόρισμα,

γ. Εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον Ειδικό Γραμματέα και έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,

δ. Συντονίζουν, κατ΄ επιλογήν του Ειδικού Γραμματέα, το Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών του άρθρου 11 του παρόντος νόμου και

ε. Επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος κυρώσεις.

4. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται η στελέχωση, η οργάνωση και η διάρθρωση της υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, καθώς και η κατανομή των θέσεων κατά κλάδο και βαθμό.

 • Ανεξάρτητα από τη νομοθετική ρύθμιση και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι σκόπιμο να προβλέπεται σύσταση με υπουργική απόφαση θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας και στη Βόρεια Ελλάδα με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας.

 • 2 Απριλίου 2011, 14:38 | Ν. Σαραφόπουλος

  Ο Ειδικός Γαμματέας προΐσταται των Θεσμικών Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ. Άρα, υπό αυτόν ευρίσκονται και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας και Διοικητικής υποστήριξης (άρθρο 10.1.Α). Προς τι η ύπαρξη και παράλληλου σχήματος δυο Γενικών Επιθεωρητών (Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας, άρθρο 8) με βαθμό Δντη, υπό τον Ειδικό Γραμματέα; Τι εξυπηρετεί η ύπαρξη και δεύτερου, όμοιου σχήματος; Πάντως, θεωρώ ότι δεν βοηθά τις σαφείς και καθαρές γραμμές επικοινωνίας με τις Θεσμικές Διευθύνσεις.
  Ιδιαίτερη αξία αποκτά η ανωτέρω ένσταση, όταν αμέσως παρακάτω (άρθρο 9), προσδιορίζεται η Υπηρεσία των Ειδικών Επιθεωρητών υπό τον Ειδικό Γραμματέα. Είναι η μόνη Υπηρεσία για την οποία προβλέπονται ρητά 22 θέσεις Διευθυντών και Τμηματαρχών! (Για τις λοιπές Υπηρεσίες προβλέπονται σωρευτικά οι θέσεις του άρθρου 5). Όταν σήμερα πολλές μάχιμες Θεσμικές Διευθύνσεις, ανά την Ελλάδα, δεν έχουν Όργανα Διοίκησης (στερούνται Δντων και Τμηματαρχών), είναι απορίας άξιον γιατί προτείνεται Υπηρεσία με 22 Δντες και Τμηματάρχες (και 10, 5 Δντες και 5 Τμηματάρχες, έιναι πολλοί. Ειδικά όταν οι προτεινόμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι 13 σε όλη τη Χώρα). Έχει υπολογίσει κανείς το επιπλέον κόστος; Αν υπήρχε ένα πρόσθετο κριτήριο, κάθε (πρόθυμος να γίνει) Ειδικός Επιθεωρητής να έχει τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε μάχιμη Επιθεώρηση Εργασίας, θα βλέπαμε πόσοι θα το πληρούσαν. Οι υπηρεσίες δεν υπάρχουν για να αναπαράγουν την (εσωτερική) γραφειοκρατία τους ερήμην της Κοινωνίας. Η υπερσυγκέντρωση σε μια Υπηρεσία όλου του (ώριμου επαγγελματικά) Στελεχιακού δυναμικού αποτελεί, από την άποψη της Διοικητικής Επιστήμης, ολίσθημα και νοθεύει την ενιαία και ισόρροπη Λειτουργία του συνολικού Σώματος της Επιθεώρησης Εργασίας.

 • Στο χώρο των εταιρειών, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι πάντα ανεξάρτητη και αναφέρετε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθείαν ή την Επιτροπή Ελέγχου και όχι στο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

  Θα ήταν προτιμότερο λοιπόν, οι εκθέσεις των Ειδικών Επιθεωρητών να μην επευθύνονται στο Γενικό Γραμματέα, ούτε αυτός να μπορεί να τους ορίζει το έργο τους.

  Να απευθύνοντια κατευθείαν στον Υπουργό και να κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματεά και γιατί όχι και στο διαδίκτυο.

  Επίσης, το πρόγραμμα ελέγχου τους θα πρέπει να γνωστοποιείτε πολύ πριν την έναρξη του έτους και να υπάρχει χώρος στο διαδίκτυο για την υποβολή επώνυμων και ανώνυμων καταγγελιών όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να υποβάλλει την αναφορά του και να στέλνεται το μήνυμα και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο καθώς πολλοί οργανισμοί θέλοντας να εφαρμόσουν μια ξευδεπίγραφη διαδικασία καταγγελιών δίνουν τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αναφορά χωρίς όμως να του αποστέλλουν αντίγραφο της αναφοράς που υποβλήθηκε ώστε να μην μπορεί να αποδείξει, σε περίπτωση αδράνειας των υπηρεσιών, ότι τις είχε προ πολλού ενημερώσει.

  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής