Άρθρο 72 Επιδότηση Εισφορών από ΛΑΕΚ

1. Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης, είναι δυνατόν να επιδοτείται από πόρους του ΛΑΕΚ μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους μισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων που καταρτίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αποφάσεις καθορίζονται: α) Ο τρόπος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, ο οποίος μπορεί να γίνεται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας. β) Το ποσοστό της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς, ο ανώτατος αριθμός των ως άνω επιδοτούμενων μισθωτών ανά επιχείρηση ή εργοδότη, η διάρκεια της επιδότησης κατά τα διάφορα στάδια του προγράμματος, ο χρόνος της μετά από τη διάρκεια της επιδότησης πιθανής υποχρεωτικής απασχόλησης από τον εργοδότη των προσλαμβανομένων και η απαγόρευση της απόλυσης του υπόλοιπου προσωπικού. γ) Τα στοιχεία που οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες υποβάλλουν στον Ο.Α.Ε.Δ. ή/ και στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εν όψει της υπαγωγής τους στα προγράμματα απασχόλησης του παρόντος άρθρου. δ) Τα όργανα, τα οποία παράλληλα με την Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, θα αποφασίζουν για την ύπαρξη ή μη των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων και εργοδοτών στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. ε) Οι ειδικές περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για τους όρους εφαρμογής των προγραμμάτων και τον έλεγχο αυτών.

3. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν τα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 προγράμματα απασχόλησης να αφορούν επιδότηση μέχρι και του εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για τη διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες.

4. Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί στα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρθρου προγράμματα απασχόλησης και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του προγράμματος, υποχρεούνται να καταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) από τις επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το αναλογούν ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ./Κλάδο ΛΑΕΚ αχρεωστήτως για τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στον Ο.Α.Ε.Δ./Κλάδο ΛΑΕΚ.

5. Το αναλογούν ποσό που θα αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.Δ./Κλάδο ΛΑΕΚ προσδιορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ.

  • 14. Άρθρο 72 «Επιδότηση Εισφορών από ΛΑΕΚ»:
    Προτείνουμε να συμπεριληφθεί ρύθμιση ως εξής: Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία και των γονέων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες καταρτίζονται και εφαρμόζονται Προγράμματα απασχόλησης για προσλαμβανόμενους ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και γονείς ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες σε ποσοστό 67% και άνω, σε οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες που ανήκουν στην δύναμη της Ε.Σ.ΑμεΑ. καθώς στην ίδια την Ε.Σ.ΑμεΑ.

    Με υπουργική απόφαση μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων οργανώσεων και τα κριτήρια επιλογής των προσληφθέντων μέσω των ανωτέρω προγραμμάτων.