Άρθρο 77 Προγράμματα ΟΑΕΔ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Οι εργαζόμενοι στην «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε», των οποίων η σύμβαση θα λυθεί εντός έξη(6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και οι οποίοι μέχρι 31-12-2016 συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης, μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, κατόπιν αιτήσεώς τους στον ΟΑΕΔ».

2. Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, αρχής γενομένης από 1-1-2012».

3. Επιχειρήσεις ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητά τους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά και είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Περάματος, Σαλαμίνας Πειραιά, είναι δυνατόν να επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου του μη μισθολογικού κόστους για εργαζόμενους, τους οποίους απασχολούν ή θα απασχολήσουν εντός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά και τους οποίους αμείβουν με τις οικείες τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια της επιδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.