Άρθρο 66 Ρυθμίσεις Οφειλών

1. «Οι μέχρι 31-12-2010 πάσης φύσεως οφειλές των επιχειρήσεων του άρθρου 1 του νόμου 3551/2007 (ΦΕΚ 76 Α) προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κεφαλαιοποιούνται κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως, αναστέλλεται μέχρι την 31-12-2013 η λήψη αναγκαστικών μέτρων εις βάρος τους και χορηγείται στις επιχειρήσεις αυτές από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας , κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Η κατά την προηγούμενη κεφαλαιοποίηση των οφειλών και αναστολή ισχύει υπό τον όρο ότι οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2011 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013 εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους εισφορές.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των ανωτέρω τρεχουσών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα, αφότου αυτές κατέστησαν απαιτητές, οι υπόχρεες επιχειρήσεις διαγράφονται από το Ειδικό Μητρώο με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη.

Όσες επιχειρήσεις του άρθρου 1 του νόμου 3551/2007 έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων μπορούν να εξακολουθήσουν να υπάγονται στις διατάξεις αυτές ή μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 54 επόμενα του νόμου 3863/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Μετά την 31-12-2013 οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 του νόμου 3551/2007 θα υπαχθούν στην τότε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2011».

2. Οι οφειλές της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» προς το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί, και δημιουργηθήκαν κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της εταιρείας και μέχρι τη λύση της, βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2012 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.