Άρθρο 13 Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

1. Το προσωπικό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας υπάγεται ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Τα θέματα κρίσεων και μεταθέσεων των Προϊσταμένων Τμημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας υπάγονται στην αρμοδιότητα του πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Τα θέματα κρίσεων των Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας υπάγονται στην αρμοδιότητα του πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τοποθετούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

5. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι αρμόδιος για τα θέματα των τοποθετήσεων των Προϊσταμένων Τμημάτων καθώς και των τοποθετήσεων, των αποσπάσεων και των μετακινήσεων του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, εντός των υπηρεσιών του Σώματος Εργασίας.

  • 7 Απριλίου 2011, 21:45 | Katty

    Για να γίνει καλύτερη η εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει άμεσα να ηλεκτρονικοποιηθεί το Πρωτόκολλο και το Αρχείο σε κάθε Υπηρεσία, και να ενοποιείται άμεσα με on line σύνδεση της φόρμας καθενός Τ.Κ.Ε. με τα Κεντρικά,χωρίς καθυστέρηση και για άμεση διασταύρωση των στοιχείων (έτσι θα αποφεύγονται και τα κενά ή μετεγγεγραμμένης ημερομηνίας πρωτόκολλα). Επίσης, γιατί να μη »χτυπάνε κάρτα» και οι υπάλληλοι; Πιστεύω πως αν ο Δημόσιος Τομέας είχε την αυστηρότητα του Ιδιωτικού, θα είχε και την αντίστοιχη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Βέβαια, ένα μηχάνημα εξακρίβωσης αποτυπωμάτων, θα ήταν ό,τι καλύτερο για να αποφευχθούν διάφορες »εξυπηρετήσεις» των πιο συνεπών προς τους πιο ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους υπαλλήλους.

  • 6 Απριλίου 2011, 12:05 | Π. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

    Οι κρίσεις των Διευθυντών αλλά και του προσωπικού του ΣΕΠΕ να γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ.

  • 3 Απριλίου 2011, 17:06 | Σύλλογος επιθεωρητών Μακεδονίας-Θράκης Ηπείρου θεσσαλίας

    Οι κρίσεις των διευθυντών να γίνονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο του Σ.ΕΠ.Ε.