Άρθρο 54 Ανακατάταξη ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ

1. Τα πρόσωπα της παρ. 11 του άρθρου 37 του π.δ. 258/2005, ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., έχουν δικαίωμα να καταταγούν, για το σύνολο ή μέρος του χρόνου ασφάλισής τους στο πρώην Τ.Σ.Α., στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του Ο.Α.Ε.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά, και να δικαιωθούν τις αντίστοιχες παροχές, εφόσον καταβάλλουν ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισής τους, ίση με διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

2. Τα οφειλόμενα ποσά δύνανται να εξοφληθούν είτε εφάπαξ είτε σε ίσες διμηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα έτη για τα οποία επιθυμούν την ανακατάταξη. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση των παραπάνω δόσεων, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση.

3. Ο τρόπος καταβολής της παραπάνω ειδικής εισφοράς καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε..