Άρθρο 89

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 78/1998 (ΦΕΚ 72Α´) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφονται ατόκως στο δικαιούχο κατόπιν αιτήσεώς του. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στο δικαιούχο από τον Οργανισμό συντάξεις ή άλλες πάσης φύσεως παροχές, επιτρέπεται ο συμψηφισμός τους με τις εισφορές αυτές.

Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από αποβιώσαντα ασφαλισμένο καταβάλλονται, άνευ ευθύνης του ΟΓΑ έναντι τυχόν κληρονόμων δυναμένων να στραφούν μόνο κατά του λαβόντος, στον επιζώντα σύζυγο και, εν ανυπαρξία τούτου, στον κληρονόμο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τους λοιπούς κληρονόμους».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 78/98 (ΦΕΚ 72Α´) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ασφάλιση στον Κλάδο διακόπτεται, επίσης, στην περίπτωση που το αρμόδιο Όργανο ασφάλισης ζητήσει εγγράφως από τον ασφαλισμένο δικαιολογητικά ή άλλη πληροφορία χρήσιμη, προκειμένου να διαπιστώσει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ, και ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει τα ζητηθέντα στοιχεία εντός εξαμήνου από τότε που του ζητήθηκαν, ή στην περίπτωση που το αρμόδιο Όργανο ασφάλισης αδυνατεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα για τον έλεγχο δικαιολογητικά, επειδή ο ασφαλισμένος έχει αλλάξει τόπο κατοικίας και δεν έχει γνωστοποιήσει στον ΟΓΑ τη νέα διεύθυνση κατοικίας του. Η ασφάλιση διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ, από την 1η του μήνα έκδοσης της απόφασης. Εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει στη συνέχεια τα ζητηθέντα στοιχεία και διαπιστωθεί ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ασφάλισης στον ΟΓΑ, επανεγγράφεται στα Μητρώα Ασφαλισμένων από το μήνα που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του Π.Δ. 78/98 (ΦΕΚ 72Α´) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο Διοικητής του ΟΓΑ δύναται να ζητήσει με έγγραφό του, οποτεδήποτε, την επανεξέταση υπόθεσης για ανάκληση ή τροποποίηση απόφασης περί εγγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων, αν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του, ότι η εγγραφή πραγματοποιήθηκε παρά το νόμο, ή την επανεξέταση υπόθεσης για ανάκληση ή τροποποίηση της σχε¬τικής περί απονομής σύνταξης απόφασης, αν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του, ότι η σύνταξη χορηγήθηκε παρά το νόμο. Το έγγραφο για την επανεξέταση απευθύνεται στο Όργανο που έχει εκδώσει την απόφαση. Προκειμένου για αποφά¬σεις που έχουν εκδοθεί από Ειρηνοδίκη ή Πρόε¬δρο Πρωτοδικών ή το Όργανο εκδικάσεως Εφέ¬σεων, η αίτηση επανεξέτασης απευθύνεται στο αρμόδιο κατά το παρόν Καταστατικό Όργανο Ενστάσεων».

4. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για οφειλές του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) προς Θεραπευτήρια και ασφαλισμένους του που αφορούν δαπάνες νοσηλείας ασφαλισμένων που νοσηλεύτηκαν έως τη δημοσίευση του παρόντος, στα παραστατικά των οποίων έχει τεθεί από τους ελεγκτές ιατρούς επιφύλαξη.

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 της υπ’ αριθμ. 400/106/1979 Υπουργικής Αποφάσεως (ΦΕΚ Β’ 191) εφαρμόζονται για τα πάσης φύσεως θεραπευτήρια του άρθρου 4 της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως.

5. Η τελευταία περίοδος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο ή τον ΟΓΑ συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος».

 • 7 Απριλίου 2011, 23:27 | Νοδάρα Ελένη

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε.
  -Η υπηρεσιακή ταυτότητα επιθεωρητή εργασίας χαρακτηρίζει τον ίδιον και του δίνει την δυνατότητα εισόδου στους χώρους εργασίας.
  Αν θέλουν να δώσουν ταυτότητες σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας αυτές θα πρεέπει να είναι διαφορετικού τύπου και όχι εισόδου στους επαγγελματικούς χώρους.
  -Όλοι οι επιθεωρητές έχουν επιστημονικό υπόβαθρο και μπορούν να ανταποκριθούν στο έργο τους. Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις συνεργάζονταν με εξειδικευμένους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, φορέων, ορισμένους εμπειρογνώμονες (λίστες δικαστηρίων). Δεν χρειαζόμαστε άλλους. Όσο για τις μετρήσεις σε φυσικούς, χημικούς παράγοντες να όργανωθεί, επανδρωθεί και να ενισχυθεί οικονομικά το Κ.Υ.Α.Ε.
  -Οι επιθεωρητές εργασίας θα πρέπει να ασχολούνται με τα καθήκοντά αρμοδιότητας τους και όχι με αντικείμενα άλλων υπουργείων ή και άλλα καθήκοντα.
  -Αυτή την στιγμή οι υπηρεσίες όπου εργάζοναι Τεχνικοί Επιθεωρητές Εργασίας έχουν σοβαρά προβλήματα στελέχωση, υλικοτεχνικής υποδομής, νομικής κάλυψης κ.λ.π. για ποιά αναμόρφωση του Σ.ΕΠ.Ε. μιλάμε;
  Ο νόμος που πρόκειται να εφαρμοστεί το λιγότερο που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι ανεφάρμοστος και δεν πρέπει να προχωρήσει. Πρώτα να γίνουν τα παραπάνω και μετά να προχωρήσει το νομοσχέδιο από άτομα έμπειρα και όχι άσχετα με το αντικείμενο.

 • 7 Απριλίου 2011, 23:59 | Νοδάρα Ελένη

  ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε.
  -Η υπηρεσιακή ταυτότητα επιθεωρητή εργασίας χαρακτηρίζει τον ίδιον και του δίνει την δυνατότητα εισόδου στους χώρους εργασίας.
  Αν θέλουν να δώσουν ταυτότητες σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας αυτές θα πρεέπει να είναι διαφορετικού τύπου και όχι εισόδου στους επαγγελματικούς χώρους.
  -Όλοι οι επιθεωρητές έχουν επιστημονικό υπόβαθρο και μπορούν να ανταποκριθούν στο έργο τους. Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις συνεργάζονταν με εξειδικευμένους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, φορέων, ορισμένους εμπειρογνώμονες (λίστες δικαστηρίων). Δεν χρειαζόμαστε άλλους. Όσο για τις μετρήσεις σε φυσικούς, χημικούς παράγοντες να όργανωθεί, επανδρωθεί και να ενισχυθεί οικονομικά το Κ.Υ.Α.Ε.
  -Οι επιθεωρητές εργασίας θα πρέπει να ασχολούνται με τα καθήκοντά αρμοδιότητας τους και όχι με αντικείμενα άλλων υπουργείων ή και άλλα καθήκοντα.
  -Αυτή την στιγμή οι υπηρεσίες όπου εργάζοναι Τεχνικοί Επιθεωρητές Εργασίας έχουν σοβαρά προβλήματα στελέχωση, υλικοτεχνικής υποδομής, νομικής κάλυψης κ.λ.π. για ποιά αναμόρφωση του Σ.ΕΠ.Ε. μιλάμε;
  Ο νόμος που πρόκειται να εφαρμοστεί το λιγότερο που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι ανεφάρμοστος και δεν πρέπει να προχωρήσει. Πρώτα να γίνουν τα παραπάνω και μετά να προχωρήσει το νομοσχέδιο από άτομα έμπειρα και όχι άσχετα με το αντικείμενο.