Άρθρο 65

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (ΦEK 84 A)αντικαθίσταται ως εξής:

» Το όριο της περίπτωσης α ισχύει και σε κάθε περίπτωση μη θεώρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση μη φορολογικές διατάξεις, εξαιρουμένων των χρεών προς τα Επιμελητήρια. Ειδικά για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ το όριο αυτό , χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις, καθορίζεται στις τρείς χιλιάδες (3.000,00) ευρώ. «