Άρθρο 96

Το άρθρο 51 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 51
Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι:
α. Ο γενικός σχεδιασμός, η επιλογή και η ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για την υποστήριξη των λειτουργιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β. Η διαχείριση και η υποστήριξη των εφαρμογών πληροφορικής, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Η υποστήριξη των εσωτερικών χρηστών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη λειτουργία των εφαρμογών.
2. Η Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εσωτερικών Εφαρμογών Πληροφορικής
β. Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων
γ. Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εσωτερικών Εφαρμογών Πληροφορικής
αα. Ο προσδιορισμός, η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη εσωτερικών εφαρμογών και η πρόταση για την προμήθεια έτοιμων εμπορικών πακέτων λογισμικού που απαιτούνται για την υποστήριξη του έργου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αβ. Η συντήρηση, η βελτίωση και η επικαιροποίηση των εσωτερικών εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
αγ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεταπτώσεων από παλαιά συστήματα
αδ. Η εφαρμογή περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
αε. Ο συντονισμός με το Τμήμα Προστασίας Δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή των αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους για τα δεδομένα.
αστ. Η συνεργασία, η καθοδήγηση και ο έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών.
αζ. Η μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
αη. Η επιμέλεια για την έκδοση περιοδικών και έκτακτων τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών πινάκων σχετικών με το έργο των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β. Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων
βα. Σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών, η μέριμνα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής.
ββ. Η προετοιμασία, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η εισαγωγή δεδομένων στις βάσεις δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βγ. Οι περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την ποιότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων.
βδ. Η επιμέλεια για τη σταδιακή ένταξη και ενσωμάτωση των δεδομένων άλλων φορέων στις βάσεις δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βε. Η υποστήριξη, η ενημέρωση και η καθοδήγηση των χρηστών, καθώς και η καταγραφή και αξιολόγηση των προβλημάτων και των παρατηρήσεων που γίνονται από τους χρήστες.
βστ. Οι περιοδικοί τακτικοί έλεγχοι και οι έκτακτοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
βζ. Ο καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής των δεδομένων και η προετοιμασία και η σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων με τους άλλους φορείς.
βη. Ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα, καθώς και η πιστοποίηση των χρηστών.
βθ. Ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η μέριμνα για την ανάπτυξη εφαρμογών.
βι. Η διαχείριση και υποστήριξη της ηλεκτρονικής ανταλλαγής και διαχείρισης πληροφοριών που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI), μεταξύ ασφαλιστικών φορέων των κρατών-μελών της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).
βια. Η εφαρμογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους.
γ. Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών
γα. Η υποδοχή των αναφορών βλαβών και προβλημάτων που υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή εγγράφων κ.λπ., από τους εσωτερικούς χρήστες των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Φορέα και καταγραφή αυτών σε σύστημα υποστήριξης και διαχείρισης βλαβών και προβλημάτων του ΟΠΣ του Φορέα.
γβ. Η παροχή άμεσης υποστήριξης πρώτου επιπέδου στους εσωτερικούς χρήστες των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Φορέα, επίλυση όσων προβλημάτων μπορούν να επιλυθούν στο επίπεδο του Τμήματος και κλείσιμο των αναφορών για τα προβλήματα που επιλύονται σε επίπεδο Τμήματος στο σύστημα υποστήριξης και διαχείρισης βλαβών και προβλημάτων του ΟΠΣ του Φορέα.
γγ. Η αναγνώριση των βλαβών και των προβλημάτων που δεν μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο Τμήματος, ιεράρχηση προτεραιότητας και δρομολόγηση στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ανάλογα με την κατηγορία και την σπουδαιότητα του προβλήματος.
γδ. Η παρακολούθηση της πορείας επίλυσης των προβλημάτων και των βλαβών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
γε. Η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις βλάβες, τα προβλήματα και τις ανάγκες υποστήριξης των εσωτερικών χρηστών των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Φορέα.
γστ. Η υποβολή προτάσεων για την βελτιστοποίηση της επίλυσης των προβλημάτων και την παροχή υποστήριξης στους εσωτερικούς χρήστες των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Φορέα.»