Άρθρο 49 Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται εντός δύο ετών από τη έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του e- Ε.Φ.Κ.Α, καταρτίζεται Ενιαίος Κανονισμός ανά κλάδο για τη Κύρια ασφάλιση, για την Επικουρική Ασφάλιση και για Εφάπαξ Παροχή του e-Ε.Φ.Κ.Α, στους οποίους καθορίζονται θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση, υπολογισμού και διαδικασίας χορήγησης των παροχών, προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.