Άρθρο 21 Πηγές και φύση κανόνων

Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής αφορούν στο κοινωνικό (γενικό) συμφέρον και είναι αναγκαστικής εφαρμογής.
Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης έχουν πρωταρχική πηγή το Σύνταγμα, θεσπίζονται με νόμο και με πράξεις κανονιστικού περιεχομένου κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.
Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο Κανονιστικές πράξεις θεσπίζονται, συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή καταργούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να υποβάλλει εντός τριάντα ημερών από τη λήψη του εγγράφου σχετική γνώμη . Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός δύναται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων.

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 23:54 | Χριστοδούλου Νικόλαος

  Μετά το δεύτερο εδάφιο να προστεθεί
  »οι διατάξεις για την συνταξιοδότηση των προσώπων του άρθρου 4 παρ. 1α συ-μπεριλαμβανομένων των βουλευτών και των αιρετών οργάνων της Αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού ,καθώς και των οικογενειών τους, θεσπίζονται με ειδικό συνταξι-οδοτικό νόμο κατά την έννοια του άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγματος »

  Αναφέρεται στις συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων-λειτουργών-αιρετών για τις οποίες ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στον ΕΦΚΑ ,εξακολουθεί να ισχύει η συνταγμα-τική επιταγή ,για την τήρηση ειδικής πριν την ψήφισή τους διαδικασίας .

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 01:57 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Με το άρθρο 1 του παρόντος, ο Ε.Φ.Κ.Α. μετονομάζεται σε e-Ε.Φ.Κ.Α. Η μετονομασία αυτή πρέπει να διατηρείται στα υπόλοιπα άρθρα του Σ/Ν.

  «Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής αφορούν στο κοινωνικό (γενικό) συμφέρον και είναι αναγκαστικής εφαρμογής. Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης έχουν πρωταρχική πηγή το Σύνταγμα, θεσπίζονται με νόμο και με πράξεις κανονιστικού περιεχομένου κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.» Όπως σχεδόν όλοι οι κανόνες. Τα εδάφια αυτά είναι μάλλον περιττά.

  «Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο Κανονιστικές πράξεις θεσπίζονται, συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή καταργούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α.» Αμήχανη η τοποθέτηση της διάταξης αυτής, ή και του άρθρου ολόκληρου, στη συνολική ροή του Σ/Ν. Επιπλέον, η απόφαση εκδίδεται, δεν «εκδίδονται».

  «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να υποβάλλει εντός τριάντα ημερών από τη λήψη του εγγράφου σχετική γνώμη .» Τίνος εγγράφου;

  Προτίνεται πλήρης ανακατασκευή και πιθανώς μεταφορά του άρθρου αυτού.

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 08:18 | κωστας

  ο κανόνας της ισότητας για τους συζύγους ΑΜΕΑ καταστρατηγήθηκε αφού για τους μεν δημοσίους υπαλλήλους καταργήθηκε σιωπηλώς κάθε ευνοϊκή διάταξη προσθέτοντας 17 χρόνια στο όριο ηλικίας με τον Ν.4336/2015, ενώ οι ιδιωτικοί υπάλληλοι απολαμβάνουν τις ευνοϊκές διατάξεις του 3996/2011. Κάτω από την ομπρέλα του ΕΦΚΑ όλοι αλλά με διαφορετική αντιμετώπιση