Άρθρο 55

Στο π.δ 8/2019 προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής:
«Άρθρο 7Β
Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δεδομένων
Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνουν:
α. Μέριμνα για την ενημέρωση και παροχή συμβουλών προς τους υπεύθυνους επεξεργασίας, τους εκτελούντες επεξεργασία και τους υπαλλήλους του οργανισμού για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων και ιδίως σε ότι αφορά ζητήματα νομιμότητας της επεξεργασίας, συγκατάθεσης, τήρησης αρχείων, ασφάλειας της επεξεργασίας, ανακοίνωσης της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ενημέρωσης ανθρώπινου δυναμικού.
β. Παρακολούθηση συμμόρφωσης του e-ΕΦΚΑ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και άλλες διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
γ. Παροχή συμβουλών, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και παρακολούθηση της υλοποίησής της.
δ. Συμμετοχή σε συσκέψεις στελεχών.
ε. Συνεργασία και διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.»