Άρθρο 64

Το άρθρο 18 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Γ΄ Απονομής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των συντάξεων γήρατος και των συντάξεων λόγω θανάτου η απονομή των συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Η Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων συγκροτείται από :
α. την Α’ Υποδιεύθυνση Απονομής Συντάξεων με Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω θανάτου
β. την Β’ Υποδιεύθυνση Απονομής Συντάξεων με Τμήματα Δ’ Απονομής Συντάξεων Αγροτών και Ε’ Απονομής Συντάξεων Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
γ το Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γ΄ Απονομής Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ. Η ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου
αγ. Ο υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αδ. Ο υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη γενική διεύθυνση επικουρικής και εφάπαξ παροχών, καθώς και των επιδομάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αστ. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αζ. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
αη. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αθ. Ο κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.

β. Τμήμα Δ’ Απονομής Συντάξεων Αγροτών
βα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ. Η ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου
βγ. Ο υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βδ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
βε. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
βστ. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
βζ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
βη. Ο κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
γ. Τμήμα Ε’ Απονομής Συντάξεων Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
γα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
γβ. Η ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου
γγ. Η αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης από το κεντρικό αρχείο του αντίστοιχου πρώην ταμείου.
γδ. Ο υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γε. Ο υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζοντα αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη γενική διεύθυνση επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ, καθώς και των επιδομάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γστ. Ο υπολογισμός της εφάπαξ παροχής για όσους ασφαλισμένους προβλέπεται από τη νομοθεσία.
γζ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
γη. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
γθ. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
γι. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
για. Ο κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
δ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
δα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
δβ. Η διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος.
δγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και η αποστολή τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
δδ. Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
δε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
4. Η χωρική αρμοδιότητα της Γ΄ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη είναι η ακόλουθη:
Απονέμει τις συντάξεις μισθωτών, μη μισθωτών και αγροτών για τους Δήμους αρμοδιότητας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης και αυτοτελώς απασχολούμενων και ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, καθώς και του Αγίου Όρους που αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους.».