Άρθρο 29

Στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 3, η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 αναριθμείται σε 4. Το άρθρο 33 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 33
Αναπροσαρμογή συντάξεων- προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων
1. Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων της επόμενης παραγράφου.
2. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, συντάξεων, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. Αν ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η τρέχουσα τιμή τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο συντάξιμος μισθός υπολογίζεται σε τρέχουσες τιμές με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα εφαρμογής της διάταξης αυτής.
3. α. Από 1.10.2019 οι συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ , που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους σύμφωνα με τις διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από 1.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών όπως επανυπολογίζεται είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσόν της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.

β.i Οι κύριες συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 και έχουν επανυπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπολογίζονται εκ νέου από 1.10.2019 σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8.
β.i Από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το υπόλοιπο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως υπερβάλλουσα διαφορά.
β.ii Από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, και το ποσόν των συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8.
4. Ειδικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 31, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους.».

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:19 | Σταύρος Στεφανόπουλος

  Δυστυχώς ανεξάρτητα από το σύνολο των χρόνων εργασίας, τελικά υπάρχουν μόνον δύο μεγάλες κατηγορίες ωφελημένων συνταξιούχων. Η μία φυσικά, του συνόλου των εργαζομένων στον Δημόσιο τομέα και στους πάσης φύσεως συνδεδεμένους οργανισμούς του, καθώς επίσης και στα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων όπου στην τελευταία πενταετία έχουν τις υψηλότερες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση του ύψους της σύνταξης και των υπολοίπων παροχών. Προσωπικά με σχεδόν 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου (περίπου 10 χρόνια στο ΙΚΑ και μάλιστα τα περισσότερα σε υψηλές ασφαλιστικές κατηγορίες, δικαιώθηκα σύνταξης 200 Ευρώ, και περίπου άλλα 30 χρόνια σε ταμείο του Τύπου η σημερινή μου σύνταξη ανέρχεται σε καθαρές απολαβές σύνταξης 950 Ευρώ πλέον επιδομάτων από δύο ταμεία ύψους 200 Ευρώ).Δυστυχώς ύστερα από 5 χρόνια σε διευθυντική θέση μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας όταν μου προτάθηκε η μετατροπή της σύμβασης από local key staff σε international και η συνέχιση της καριέρας μου στο εξωτερικό, προτίμησα να παραμείνω στην Ελλάδα ξεκινώντας μια πετυχημένη εκδοτική επιχείρηση που ωστόσο τα τελευταία της 5 χρόνια είχε τις χειρότερες αποδόσεις της που παρά το γεγονός ότι θα μπορούσα να φύγω 4 χρόνια νωρίτερα λόγω συμπλήρωσης των συντάξιμων χρόνων, παρέμεινα δέσμιος χρεών στη φορολογική διοίκηση. Τώρα παραμένω περίεργος για την επίδραση των αλλαγών που υπόσχεται το νομοσχέδιο αυτό!

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:14 | ΣΓ

  Στο προηγούμενο καθεστώς πρακτικά υπήρχαν δύο τρόποι για να είναι βιώσιμο ένα ταμείο, πέραν βεβαίως της κρατικής χρηματοδότησης, είτε υψηλές τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των ενεργών οπότε αρκούσε και μικρή σχετικά αναλογία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους (βλ. ειδικά ταμεία του Ν. 2084/1992) με εισφορές μέχρι και 40,5% (40,5% στην Ιονική-Λαϊκή Τράπεζα, 39% στην ΕΤΒΑ, 37,5% στην Εθνική Τράπεζα, 36% στον ΗΣΑΠ, 35% στον ΟΤΕ-ΕΛΤΑ-ΟΣΕ, 33% στην ΔΕΗ κλπ) ΑΛΛΑ με την λεόντιο συμμετοχή των εργοδοτών (πχ οι τακτικοί υπάλληλοι ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΝΠΔΔ με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955), 6,67% ο εργαζόμενος (όσο και όλοι οι άλλοι του βασικού κανόνα), αλλά 25,33% ο εργοδότης αντί για 13,33%), είτε χαμηλές σχετικά εισφορές ΑΛΛΑ καλή αναλογία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους, ΔΗΛΑΔΗ μεγάλη ηλικία συνταξιοδότησης. Το ΤΣΜΕΔΕ ανήκε στην δεύτερη κατηγορία και ήταν το πλέον υγιές ταμείο με αναλογία 7:1 το 2008 και 4:1 το 2016 (σήμερα 3,5:1 περίπου) και χωρίς καμία ΚΡΑΤΙΚΗ χρηματοδότηση.
  Όταν, λοιπόν, ο 4387/2016 επιλέγει για τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων, μόνο την μία παράμετρο των εισφορών και παραλείπει την σημαντικότερη που είναι η ηλικία συνταξιοδότησης, την οποία όμως δεν παραλείπει για τις νέες συντάξεις, «καταφέρνει» και εντείνει την κοινωνική αδικία, καθόσον υποβαθμίζει αδικαιολόγητα τους προηγούμενους «νοικοκυραίους» του ΤΣΜΕΔΕ κατά 25% περίπου, ενώ ευνοεί αδικαιολόγητα τα ταμεία με τις υψηλές εισφορές, που όπως έκρινε το ΣΤΕ με τις 1880 & 1888/2019 αποφάσεις του, δεν είναι ατομικές, διότι είναι σίγουρο ότι οποιαδήποτε υπερβολή μετακυλίεται στο κοινωνικό σύνολο. Συγχρόνως, ο νόμος, για να επιτύχει δημοσιονομικό αποτέλεσμα, υπολογίζει χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης και πλήττει ιδιαίτερα τους νέους αλλά και τους παλαιούς.
  Για παράδειγμα εξετάζουμε την ηλικιακή κατηγορία 26-50 ετών με την υψηλότερη διάμεση σύνταξη 1.379€ (Σ. 14 σύστημα ΗΛΙΟΣ Απριλίου 2016 – πριν την ψήφιση του ν. 4387/2016 )και με σημερινή αναλογία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους 0,8:1 ή και 0,5:1, και 50% ποσοστό εισφορών να είχαν οι τωρινοί ασφαλισμένοι δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν αυτές οι συντάξεις και μάλιστα για περίπου διπλάσια χρόνια σύνταξης σε σχέση με τα λίγα έτη ασφάλισης. Δηλαδή όπως και να το εξετάσει κανείς αποκλείεται να υπάρξει ισοζύγιο παροχής και αντιπαροχής.
  Ποια θα ήταν η λύση ή έστω εναλλακτικά η βελτίωση του νόμου 4387/2016;
  Μα να λάβει υπόψη του και για τους παλαιούς την ηλικία συνταξιοδότησης, σύμφωνα με όσα αναφέραμε στο σχόλιό μας στο άρθρο 25 του νομοσχεδίου, ή έστω για λόγους ενδοταμειακής αλληλεγγύης, τον μ.ο. ηλικίας συνταξιοδότησης στο κάθε ταμείο, που ίσχυε τον Απρίλιο του 2016, πριν την ψήφιση του νόμου και με προσδόκιμο ζωής στα 81 έτη να υπολογισθούν, μετά τον επανυπολογισμό του 4387/2016, που βασίζεται μόνον στην παράμετρο των εισφορών, να εφαρμοσθεί και ο επί πλέον συντελεστής αναπροσαρμογής της επανυπολογισμένης σύνταξης με βάση την ηλικία συνταξιοδότησης, σε συσχέτιση βέβαια με τα ζεύγη ορίων, 40 έτη ασφάλισης και 62 ηλικία και 15 έτη ασφάλισης και 67 ηλικία. Και βέβαια το υπουργείο διαθέτει πλήρη στοιχεία ώστε να διαπιστώσει τα πραγματικά ηλικιακά δεδομένα συνταξιοδότησης όλων των συνταξιούχων και όχι μόνον του Απριλίου 2016 που είχαμε εμείς στην διάθεσή μας.
  Επεξεργαζόμενοι το φύλλο Σ.17 του «ΗΛΙΟΣ» Απριλίου 2016 (νέοι συνταξιούχοι με οριστική σύνταξη) βρίσκουμε τον μ.ο. της ηλικίας συνταξιοδότησης σε κάθε ταμείο, που αναφέρονται στον 4387/2016, και τον προαναφερθέντα συντελεστή αναπροσαρμογής.
  ΤΑΜΕΙΟ Μ.Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (40-62) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (15-67)
  ΓΛΚ 57,31 80,20% 59,10%
  ΙΚΑ 60,48 92,59% 68,23%
  ΟΑΕΕ 67,81 144,05% 106,14%
  ΙΚΑ
  (ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΑ) 58,16 83,19% 61,30%
  ΕΤΑΑ 64,54 115,43% 85,05%
  ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 61,85 99,22% 73,11%
  ΝΑΤ 56,63 77,96% 57,45%

  Παράδειγμα: Έστω καταβαλλόμενη σύνταξη (με έτη ασφάλισης >= των 40) = 1.800€ (φορολογητέα) και επανυπολογισμένη 2.000€ με τον 4387/2016. Τελική αναπροσαρμοσμένη επανυπολογισθείσα = 2.000 * Συντελεστή αναπροσαρμογής (40-62). Στο ΤΣΜΕΔΕ (με 40 έτη στην κύρια και στην Ειδική προσαύξηση -πραγματικά δεδομένα): καταβαλλόμενη 1.692€ (φορολογητέα) και επανυπολογισθείσα 1.316€ και τελική =1.316*115,43% = 1.519€. Άρα νέα προσωπική διαφορά = (1.692-1.519)/1.692 = -10,22% αρνητική αντί για -22,22% με τον 4387/2016, πάλι αρνητική αλλά πιο δίκαια και ορθολογική.
  Έστω καταβαλλόμενη (με 15 έτη ασφάλισης) = 1.200 και επανυπολογισμένη = 1.150€. Τελική αναπροσαρμοσμένη επανυπολογισθείσα = 1.150 * Συντελεστή αναπροσαρμογής (15-67). Για περιπτώσεις ετών ασφάλισης από 16-39 έτη, είναι ευχερής η μαθηματική προσέγγιση, αλλά εκφεύγει του παρόντος.
  Ο δίκαιος και ορθολογικός υπολογισμός της προσωπικής διαφοράς είναι τεράστιας σημασίας, διότι ανεξάρτητα από την μη περικοπή έως 18% από 1/1/2019 της θετικής προσωπικής διαφοράς, όλοι οι συνταξιούχοι θα τρέμουν την επαναφορά του μέτρου στο μέλλον αλλά σε κάθε περίπτωση από 1/1/2023 θα συμψηφίζεται με τις αυξήσεις που θα παίρνουν οι άλλοι.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 13:58 | Συμεων Βασιλειάδης

  Παρακαλείστε όπως τροποποιήσετε το άρθρο 29 παρ 3α του παρόντος νόμου και συνακόλουθα το άρθρο 94 παρ 2 του ν4387/2016 ως ακολούθως:

  «3. α. Από 1.10.2019 οι συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ , που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους σύμφωνα με τις διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από 1.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών όπως επανυπολογίζεται είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσόν της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει και κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 σύμφωνα με τη γενική αρχή περί ασφάλειας δικαίου, ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως τις ευμενέστερες προϋποθέσεις, είτε είναι νεότερες είτε παλαιότερες με βάση τους κανόνες των επί μέρους ταμείων όπως ίσχυαν. Ως αποτέλεσμα από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το υπόλοιπο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως υπερβάλλουσα διαφορά.»

  «2. Αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος αυτού, κρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2016, εάν το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς, και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς. Σε περίπτωση θεμελίωσης και κατοχύρωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πριν τις 12/5/2016 και ανεξαρτήτως της ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα σύνολο της διαφοράς.

  Οι ανωτέρω προσωπικές διαφορές καταβάλλονται έως 31.12.2018.»

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:27 | Ιωάννης Παππάς

  Στην παρούσα διαβούλευση τονίστηκε πολλάκις η ανάγκη για σεβασμό στην αρχή της ισότητας και την ασφάλεια δικαίου όσων είχαν κατοχυρώσει και θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν τις 12/5/2016. Ως μηχανικός με 42 χρόνια πληρωμένων ασφαλιστικών εισφορών θα παρακαλέσω και εγώ για την τροποποίηση της παρ 3α του παρόντος άρθρου:

  ««Από 1.10.2019 οι συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ , που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους σύμφωνα με τις διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από 1.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών όπως επανυπολογίζεται είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσόν της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει η έχει κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (οποιοδήποτε από τα δύο) πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 σύμφωνα με τη γενική αρχή περί ασφάλειας δικαίου, ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως τις ευμενέστερες προϋποθέσεις, είτε είναι νεότερες είτε παλαιότερες με βάση τους κανόνες των επί μέρους ταμείων όπως ίσχυαν. Ως αποτέλεσμα από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το υπόλοιπο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως υπερβάλλουσα διαφορά.»

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 10:28 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ

  Κύριοι νομοθέτες
  Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ του πρώην ασφ. ταμείου ΤΣΜΕΔΕ καταργήθηκε από 1-1-2016 με το άρθρο 94 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α85΄12-05-2016). Είχε προηγηθεί με τον Νόμο 3518 άρθρο 8 παράγραφος 2 η κατοχύρωση αυτοτελούς υπολογισμού του τμήματος αυτού στην Ειδική Προσαύξηση όσων είχαν υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης στον καταργούμενο Ε.Λ.Π.Π. Επομένως όσοι είχαν συμπληρώσει την 31.1.2007 υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης στον καταργούμενο Ε.Λ.Π.Π. είχαν αποκτήσει δικαίωμα αυτοτελούς υπολογισμού του τμήματος αυτού στην Ειδική Προσαύξηση με τις διατάξεις του Ν. 3518/2006.
  Επίσης η εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ
  Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με χαρακτηριστικά αυτόνομης σύνταξης , που πέραν των εισφορών , εντάχθηκε στον Ν. 4387/16 με το άρθρο 30 σαν πρόσθετη εισφορά και στη συνέχεια με μία σειρά εγκυκλίων και ΚΥΑ δημιούργησε τον εσφαλμένο ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό για την Ειδική που για μεν α) τους Παλαιούς είναι 1524,60 β) για τους νέους Ελ. Επαγγελματίες είναι κατά μέσον όρο 950 ευρώ και γ) για τους Μισθωτούς τελείως εσφαλμένα λαμβάνει υπόψη τον συντάξιμο μισθό της Κύριας σύνταξης 1800 -2000-2500 ευρώ που δεν έχει καμία σχέση με τον συντάξιμο μισθό της Ειδικής και επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και τον κρατικό Προυπολογισμό εσφαλμένα. Να τονισθεί ότι η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ που έληξε 31/12/2015 δηλαδή προ του Ν.4387/16 και ότι όλοι ανεξαιρέτως πληρώνανε εισφορές επί του ιδίου Συντάξιμου Μισθού υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, διέφεραν απλώς τα ποσοστά για τις εισφορές (12%,14%,19,33%).
  Η έννοια του μέσου τεκμαρτού ασφαλιστέου μισθού εμφανίζεται -και θεσπίζεται για πρώτη φορά με την παραπάνω ΚΥΑ 52331/1861 (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Αναφέρεται επίσης στο παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο Αρθρο 29 με αναφορά στο Αρθρο 33 , όπου αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός μπορεί να υπολογίζεται … με τεκμαρτά ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των συνεχών λαθών είναι για τους Μηχανικούς Ε.Ε. να προκύπτουν ολέθριες περικοπές κατά 75% και για να γίνει αντιληπτό για 40 χρόνια στην ΕΙΔΙΚΗ αντί 1300 ευρώ μικτά να δίνονται σαν σύνταξη ποσά της τάξεως 300€.
  Το δίκαιο και η λογική λέει:
  Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του Ν. 4387/16, σε συμφωνία με το σκεπτικό των αποφάσεων του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδίου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα.
  Για αυτήν την περίπτωση στο σωστό δρόμο θα ήταν η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων με βάσει το παραπάνω σκεπτικό που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς .
  Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, αντίθετη στο αίσθημα της προσδοκίας που είχε ο Μηχανικός πληρώνοντας τις εισφορές του επί 40 χρόνια και οδηγεί σίγουρα σε δικαστική προσφυγή.
  ευχαριστώ

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 00:04 | Κασσελούρης Ιωάννης

  Παρακαλώ δύο Παρατηρήσεις!!! α) Για τους συνταξιούχους στα ΒΑΕ ισχύει το Επίδομα των Βαρέων και Ανθυγιεινών( για το οποίο έχουμε καταβάλει διαχρονικά από 15-20 μονάδες περισσότερες εισφορές) να προστεθεί στον Συντάξιμο Μισθό όπως έγινε στην Απονομή της σύνταξης?? Εάν όχι δεν είναι ΑΔΙΚΟ να βάζουμε στην ίδια ζυγαριά τα Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα με τα Απλά του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ?? β) Επειδή το Ασφαλιστικό Σύστημα μέχρι το 2010 πριν αλλάξει με τον Νόμο Λοβέρδου είχε ως όριο απονομής πλήρους σύνταξης τα 35 έτη και στα 37 έτη απονομή χωρίς όριο ηλικίας δεν είναι άδικο να βάλετε τόσο μικρό Συντελεστή Αναπλήρωσης(37,31) όταν η πλειοψηφία των συνταξιούχων βγήκαν στην σύνταξη Νόμιμα με 35 Έτη?? Γιατί το αποτέλεσμα του επαναυπολογισμού με αυτόν τον συντελεστή συν την Εθνική των 384 ευρώ μας απονέμει το 53,5% της Αρχικής απονομής της Σύνταξής μας!!!!!! Ευχαριστώ!!!!

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 22:17 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ

  Κύριοι νομοθέτες
  Αναφέρομαι στο ΚΑΤΟΧΥΡΟΜΕΝΟ ή και ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΟ Συνταξιοδοτικό Δικαίωμα προ του Ν 4387/16 (δηλαδή προ της 13/05/2016) για Διπλωματούχους Μηχανικούς (Οποιοδήποτε από τα δύο να ισχύει διότι υπάρχουν Μηχανικοί που είχαν Κατοχυρώσει και θεμελιώσει συνταξιοδοτικό Δικαίωμα στο ΤΣΜΕΔΕ από το 2012). Με βάσει την ασφαλιστική νομοθεσία που για τις συντάξεις του ΤΣΜΕΔΕ που προέβλεπε συντάξεις για ασφαλιστικό βίο μέχρι 45 έτη πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες Μηχανικοί συνέχισαν να εργάζονται, άσχετα αν είχαν θεμελιώσει και κατοχυρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα προσδοκώντας μία καλλίτερη σύνταξη και ΧΡΗΜΑΤΟΔΩΝΤΑΣ ταυτόχρονα το ασφαλιστικό σύστημα. Και ξαφνικά έρχεται η λαίλαπα του Νόμου Κατρούγκαλου και τους βρίσκει να έχουν 42 η και περισσότερα έτη ασφαλιστικού βίου. Και είτε αναγκάζονται να συνταξιοδοτηθούν η συνεχίζουν ευελπιστώντας στην κατάργηση του απαράδεκτου νόμου. Στο μεσοδιάστειμα ως τις 13/05/2016 εξαφανίστηκε τόσο η περιουσία και η αυτοτέλεια του ταμείου όσο και οι επιπρόσθετοι πόροι που πληρώνονταν απευθείας από τους εργολήπτες και τους μελετητές. Το αποτέλεσμα των πράξεων αυτών είναι η εξαϋλωση των συντάξεων για τους νέους συνταξιούχους του πρώην ΤΣΜΕΔΕ στα επίπεδα των 1000 ευρώ έπειτα από 42 χρόνια εργασίας έναντι των 1400 καθαρών που εισπράττουν όσοι βγήκαν στην σύνταξη έως τις 12/5/2016 και μάλιστα με λιγότερα έτη ασφάλισης (35-37 έτη). Θα μπορούσα σαν αναφέρω πολλά παραδείγματα Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών που αποφοίτησαν την ίδια ημέρα αλλά για τους δικούς τους λόγους καθένας άλλοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 13/05/2016 με 35-37 χρόνια και λαμβάνουν σήμερα σύνταξη καθαρά 1400 €, ενώ οι συμφοιτητές που συνέχισαν να εργάζονται και μετά την 13/05/2016 με 42 έτη να λαμβάνουν σύνταξη καθαρά 1000€ . Αυτό και αν είναι κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος γιατί αφορά την αρχή της ισότητας και αναλογικότητας, και γιατί εξακολουθεί να υπάρχει η διάκριση των συνταξιούχων προ και μετά τις 12/5/2016, ειδικά δε όσων είχαν ήδη κατοχυρώσει και θεμελιώσει το δικαίωμά τους κατά πολύ νωρίτερα. Ένα είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν νέες προσφυγές στο ΣΤΕ για την αντισυνταγματικότητα του νέου ασφαλιστικού νόμου αν δεν προστεθεί στο άρθρο 29 παρ 3α ειδική διάταξη ως ακολούθως:
  «Από 1.10.2019 οι συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ , που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους σύμφωνα με τις διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από 1.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών όπως επανυπολογίζεται είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσόν της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει η έχει κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (οποιοδήποτε από τα δύο) πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 σύμφωνα με τη γενική αρχή περί ασφάλειας δικαίου, ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως τις ευμενέστερες προϋποθέσεις, είτε είναι νεότερες είτε παλαιότερες με βάση τους κανόνες των επί μέρους ταμείων όπως ίσχυαν. Ως αποτέλεσμα από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το υπόλοιπο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως υπερβάλλουσα διαφορά.»
  ευχαριστώ

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 14:12 | ΚΟΦΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 29
  Στο άρθρο 29 του σχεδίου νόμου, σχετικά με τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου υπό ψήφιση νομοσχεδίου, επισημαίνεται ότι, «στο συντάξιμο μισθό επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη» θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συμπεριληφθούν και δύο ακόμη κρίσιμα μισθολογικά στοιχεία, επί των οποίων καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες εισφορές, ήτοι: α) τα Επιδόματα (Δώρα) Εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και το Επίδομα Κανονικής άδειας και β) το οικογενειακό επίδομα (ή επίδομα γάμου ή με οποιαδήποτε ονομασία χορηγούνταν αυτό). Οι εν λόγω μισθολογικές παροχές υποβαλλόταν σε κρατήσεις εισφορών για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης, καθ’ όλη τη διάρκεια (ή μέρους) του εργασιακού βίου πολλών εργαζομένων και νυν συνταξιούχων και δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται οι παροχές αυτές από το συντάξιμο μισθό, γιατί άλλως δημιουργείται αίσθημα αδικίας, παραβιάζονται οι βασικές συνταγματικές αρχές περί ισότητας και ίσης μεταχείρισης με τους νέους ασφαλισμένους, δεν παρέχεται στους συνταξιούχους η απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου και τέλος ανατρέπεται όλη η φιλοσοφία του νομοσχεδίου που εδράζεται στο γεγονός του υπολογισμού του συντάξιμου μισθού για τον προσδιορισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης επί του συνόλου των αποδοχών του εργασιακού βίου του εργαζομένου επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές. Επομένως είναι αναγκαίο να περιληφθεί στις διατάξεις του άρθρου αυτού διευκρίνιση ή προσθήκη, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν και οι εν λόγω μισθολογικές παροχές στον προσδιορισμό του συντάξιμου μισθού, καθότι πολλά Ασφαλιστικά Ταμεία, πέραν του ότι δεν λάμβαναν υπόψη την αναλογία των Επιδομάτων Εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και αδείας στον προσδιορισμό του συντάξιμου μισθού και κατ΄ επέκταση στον υπολογισμό της κύριας σύνταξης υπό το προϊσχύον καθεστώς (πριν την 13.5.2016), υπολόγιζαν το οικογενειακό επίδομα ως ποσοστό 10%, 15% κλπ επί της προκύπτουσας κύριας σύνταξης μόνο, η χορήγηση του οποίου καταργήθηκε με το ν.4093/2012, με αποτέλεσμα το οικογενειακό επίδομα να μην εμφανίζεται πουθενά στο συντάξιμο μισθό αν και έχουν καταβληθεί προς τούτο οι σχετικές εισφορές. Για το λόγο αυτό προτείνεται να προστεθεί εδάφιο στο άρθρο 29 του σχεδίου νόμου (΄»Άρθρο 33, παράγρ. 2), ως εξής:
  «Στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 3, η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 αναριθμείται σε 4. Το άρθρο 33 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 33
  Αναπροσαρμογή συντάξεων- προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων
  1. ……………………………………………………….
  2. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, συντάξεων, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, στον οποίο προστίθεται και η αναλογία των καταβληθέντων επιδομάτων (Δώρων) Εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος κανονικής άδειας σε ποσοστό 16,67%, καθώς επίσης και το οικογενειακό επίδομα ή το επίδομα γάμου ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία χορηγούταν αυτό και με την προϋπόθεση καταβολής της εκάστοτε προβλεπόμενης εισφοράς για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και επί των παροχών αυτών.»
  Διαζευκτικά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για τον υπολογισμό της αναλογίας των Επιδομάτων (Δώρων) Εορτών και κανονικής άδειας στο συντάξιμο μισθό και οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4387/2016, σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση καταβολής εισφορών ανώτερων από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επί πλέον εισφοράς και στις σχετικές διατάξεις του άρθρου αυτού θα πρέπει να προστεθεί η φράση: « Στο τέλος της πρώτης περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 30 προστίθεται η φράση. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και η αναλογία επιδομάτων (Δώρων) Εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και κανονικής αδείας» και το άρθρο 30, παρ.1 θα διαμορφωνόταν ως εξής: «1. Στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και η αναλογία επιδομάτων (Δώρων) Εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και κανονικής αδείας»
  Επιπλέον στις περιπτώσεις που, από τον επανϋπολογισμό των κύριων συντάξεων από 1.10.2019 προκύπτει διαφορά μεταξύ της νέας προκύπτουσας σύνταξης βάσει του επανϋπολογισμού αυτού και της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καταβληθεί σε πέντε ετήσιες δόσεις, έως και την 31.12.2024. Η διάταξη αυτή προϋπήρχε σχεδόν όμοια και στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4387/2016, όπου η αντίστοιχη διαφορά θα έπρεπε να καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις έως και την 31.12.2023. Νομίζω ότι αυτές οι διατάξεις, παρότι είναι κατανοητές για λόγους δημοσιονομικούς από ότι φαίνεται, είναι προφανώς αντισυνταγματικές σε σχέση με όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου, και του ν.4387/2016, οι οποίοι λαμβάνουν άμεσα ολόκληρο το ποσό της σύνταξης που προκύπτει με βάση τις διατάξεις αυτές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύο διακριτές κατηγορίες συνταξιούχων, οι πριν και οι μετά την 13-5-2016, για τους οποίους όμως κατά τα άλλα ισχύουν οι ίδιες γενικές διατάξεις (ποσοστά αναπλήρωσης κλπ). Το θέμα αυτό είναι γενικής φύσης και θα πρέπει να επανεξεταστεί συνολικά για να μην δημιουργηθούν περαιτέρω δικαστικές διεκδικήσεις.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 13:26 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

  Στην παράγραφο 2 του υπό διαμόρφωση άρθρου 33 του ν.4387/2016 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ για τον προσδιορισμό του ανταποδοτικού μέρους της καταβαλλόμενης σύνταξης και η αναλογία των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του επιδόματος κανονονικής άδειας, καθώς και το οικογενειακό επίδομα, καθόσον επί όλων αυτών των αποδοχών γινόταν παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών και αποδίδονταν μαζί με τις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές στα Ταμεία των εργαζομένων.
  Σημειωτέον, ότι ειδικά το οικογενειακό επίδομα στα περισσότερα Ταμεία υπολογίζονταν και πριν τον παραπάνω νόμο ως ποσοστό επί της σύνταξης που αποδιδόταν (π.χ. 10%)

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 12:26 | Κοσμάς Αποστολιδης

  ΘΕΜΑ: Κατοχυρωμένο δικαίωμα σύνταξης προ εφαρμογής Ν.4387/16.
  Είμαι εν ενεργεία ασφαλισμένος, με 42 έτη ασφάλισης, προερχόμενος από το ΤΣΜΕΔΕ και θέλω να επισημάνω το εξής : Στον νέο νόμο θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε όσοι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν την ισχύ του Ν.4387/16 και θα συνταξιοδοτηθούν με τον νέο νόμο, να μην παίρνουν μικρότερο ποσό σύνταξης σε σχέση με αυτό που θα έπαιρναν εάν έβγαιναν την σύνταξη πριν την ισχύ του νόμου Ν.4387/16. Διότι, ενώ όλο αυτό το διάστημα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές και κυρίως δεν επιβαρύνουν το σύστημα λαμβάνοντας σύνταξη, είναι άδικο τελικά να παίρνουν μικρότερη σύνταξη με τον νέο νόμο.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 11:41 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

  Επί των άρθρων 14 και 33 του ν.4387/2016 που αφορούν στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης:
  Ενώ με την παράγραφο 1 των άρθρων θεσπίζεται ο κανόνας για εφαρμογή των νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων με ρητή παραπομπή στα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 του Νόμου, κατά την εφαρμογή του από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και παρά τις προφορικές υποσχέσεις δεν συνυπολογίστηκαν οι κοινωνικοί πόροι, όπως ρητώς επιβάλλει το άρθρο 28 του Νόμου. Επιπλέον δεν υπήρχε συνυπολογισμός σε όσες περιπτώσεις υπήρχε υπερβάλλουσα εισφορά, όπως πχ. των συμβολαιογράφων (με αναλογικές εισφορές).
  ΑΙΤΗΜΑ: Να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 33 για τον συνυπολογισμό των κοινωνικών πόρων και των αναλογικών εισφορών των ασφαλισμένων.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 11:03 | Κυριάκος Παρασκευαϊδης

  Ένα κράτος δικαίου οφείλει να φροντίζει για τα δικαιώματα των πολιτών του με βάση την αρχή της ισότητας και της ασφάλειας δικαίου. Όταν εμφανώς διαλύονται συνταγματικά κατοχυρωμένα και θεμελιωμένα δικαιώματα η νομοθετική εξουσία οφείλει να επεμβαίνει και να θεραπεύει τέτοιου είδους λάθη. Ενδεικτικά μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας με 41 χρόνια ασφάλισης και 36 στην ειδική προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ λαμβάνει πλέον 1000 ευρώ καθαρά (1100 μικτά) έναντι 1400 καθαρών (1692 μικτά) των συναδέλφων του που συνταξιοδοτήθηκαν προ τις 12/5/2016 παρόλο που ο ως άνω μηχανικός είχε θεμελιώσει και κατοχυρώσει το συνταγματικό του δικαίωμα της συνταξιοδότησης. Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως τροποποιήσετε το άρθρο 29 παρ 3α ως ακολούθως :

  «Από 1.10.2019 οι συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ , που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους σύμφωνα με τις διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από 1.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών όπως επανυπολογίζεται είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσόν της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει η έχει κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (οποιοδήποτε από τα δύο) πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 σύμφωνα με τη γενική αρχή περί ασφάλειας δικαίου, ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως τις ευμενέστερες προϋποθέσεις, είτε είναι νεότερες είτε παλαιότερες με βάση τους κανόνες των επί μέρους ταμείων όπως ίσχυαν. Ως αποτέλεσμα από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το υπόλοιπο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως υπερβάλλουσα διαφορά.»

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 23:46 | Κυριάκος Σταμέλος

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ν.4387/2016
  Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης για τους εξερχόμενους Μηχανικούς – ελεύθερους επαγγελματίες μετά την ισχύ του ν.4387/2016, θα πρέπει να προστεθεί διάταξη που να ρυθμίζει το θέμα αυτό, καθόσον η κατηγορία αυτή έχει ιδιαιτερότητα, σε σχέση με τους άλλους ασφαλισμένους στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ.
  Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί ήμαστε η μοναδική κατηγορία ασφαλισμένων μηχανικών , που βάσει του Α.Ν. 2326/1940, καταβάλαμε πέραν των πάγιων ετήσιων ασφαλιστικών κρατήσεων και ποσοστό 1% – 2% επί των εισπραττομένων αναλογικών αμοιβών μας ανάλογα με την κατηγορία του έργου , ποσό που προκαταβαλλόταν στο ΤΣΜΕΔΕ, ως προϋπόθεση της είσπραξης της αμοιβής μας. Ενώ όλοι οι άλλοι, που ανήκαν στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ κατέβαλαν μόνο τις κοινές για όλους πάγιες ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές, εμείς καταβάλαμε αισθητά ανώτερες ετήσιες συνολικές εισφορές (εκτιμώ έως και τριπλάσιες) όντας το 50% περίπου των ασφαλισμένων στον φορέα.

  Με δεδομένο ότι για την στάθμιση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης για τους εξερχόμενους στη σύνταξη μηχανικούς μετά την ισχύ του ν.4387/2016 ,συνυπολογίζεται το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ από 1-1-2002 μέχρι 31-12-2016, θα πρέπει να προστεθεί διάταξη, που να επιλύει και το θέμα των συνταξιοδοτούμενων μηχανικών – ελεύθερων επαγγελματιών, αφού αυτοί απέδιδαν και την περίοδο αυτή και επιπλέον αναλογικές εισφορές πέραν των υποχρεωτικών για το σύνολο των ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ
  Σημειώνω ότι η στρεβλή εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος έχει αποφέρει τα ακόλουθα :
  • Κατάρρευση της προσδοκώμενης σύνταξης των «νέων» συνταξιούχων μηχανικών – ελεύθερων επαγγελματιών ( ενδεικτικά : 950 € για 40ετή ασφαλιστικό βίο έναντι 1650 € των συναδέλφων με ανάλογο ασφαλιστικό βίο που εξήλθαν με τις προ του ν.4387/2016 διατάξεις και κατοχύρωσαν «προσωπική διαφορά»
  • Διαφορά στην προσδοκώμενη σύνταξη ύψους άνω των 250 € έναντι της επανα-υπολογισθείσας με τις διατάξεις του ν.4387/2016 σύνταξης των «παλαιών» συναδέλφων ελ. επαγγελματιών(!) ακόμα και αν τούτη θεωρητική μόνο υπόσταση έχει για τους δεύτερους, εφόσον η σύνταξη τους προστατεύεται με τις διατάξεις περί προσωπικής διαφοράς του ν.4387/2016
  • Ακόμα υψηλότερες διαφορές της προσδοκώμενης σύνταξής των «νέων» ελ. επ. μηχανικών έναντι των ομοίως «νέων» μονοσυνταξιούχων μισθωτών μηχανικών ανάλογου ασφαλιστικού βίου, η ανταποδοτική σύνταξη των οποίων υπολογίζεται βάσει του πραγματικού μισθού τους κατά την υπόψη περιόδο, σε αντιδιαστολή με τον κατά τον ν.4387/2016 τεκμαρτό μισθό των ελ. επαγγελματιών μηχανικών (μόνο εκ του σκέλους της βασικής σύνταξης και όχι λόγω των εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό). Τούτο όταν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η σαφώς υψηλότερη ανταποδοτική σύνταξη των μισθωτών μηχανικών προκύπτει παρά την ίση ή και μικρότερη συνολική ασφαλιστική εισφορά τους (αν συνυπολογιστούν και οι κρατήσεις του 1-2% των ελ. επαγγελματιών) κατά την διάρκεια του εξεταζόμενου ασφαλιστικού τους βίου (!!)

  Ζητείται να αρθεί η μεγάλη αδικία και ανισότητα που προκύπτει τόσο μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων μηχανικών – ελεύθερων επαγγελματιών όσο και μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών και μονοσυνταξιούχων μισθωτών – νέων συνταξιούχων μηχανικών, που εξακολουθεί να υφίσταται με το παρόν νομοσχέδιο, κατά την αρχή της ισότητας και αναλογικότητας.
  Αν τούτο αποφευχθεί με σχετική πρόβλεψη στο παρόν νομοσχέδιο, δεν θα χρειαστεί να καταπονηθούμε με μακροχρόνιες δίκες για την διεκδίκηση του .

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 22:47 | Καυκοπούλου Δανάη

  Οι τεως Συμβολαιογράφοι Μελη του Πανελληνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογραφων:
  Νικη Γοντικα Πρόεδρος του Συλλόγου, Δημητρα Ιωάννου, Ευάγγελος Σαρρής τεως Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονικης, Βαρβάρα Ελαία – Βλαχάκη τεως Αντιπρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονικης, Αννα Αβραμίδου, Ιωάννα Σωσσίδου, Ευάγγελος Βαντσίδης, Αρετή Παπαϊωάννου, Eλένη Μουτσέλου, Κατερίνα Ευθυμιάδου, Δανάνη Καυκοπούλου, Στέφανος Παρασκευόπουλος, Αθανάσιος Νίκας, Ελένη Κετικίδου, Εμμανουήλ Μαντζουρίδης, Μιραντα Καραβασίλη, Ισμήνη Μιχελάκη, Μαίρη Αθανασιάδου, Αικατερίνη Καλλιγκάτση, Ελισσάβετ Βασιλάκη – Παναγοπούλου, Ελισάβετ Πεταλά, Στυλιανή Στουπάκη, Ευτυχία Πρασσά, Πασχαλία Χουλιάρα, Δέσποινα Τσάτσου, Γραμματική Καμπά, άπαντες τεως συμβολαιογραφοι Θεσσαλονικης, Ιφιγένεια Χατζηδανδή τεως συμβολαιογραφος Καβάλας και Ευδοκία Τσαντήλα τεως συμβολαιογράφος Θράκης

  Σχετικά με την αναπροσαρμογή των συντάξεών μας, κατά τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου) και τα όσα θα προβλεφθούν στο νέο ασφαλιστικό σύστημα (νομοσχέδιο),
  Αιτούμεθα
  Για τον υπολογισμό της συνταξης αυτών που συνταξιοδοτήθηκανπριν το ετος 2016 και για τον υπολογισμό της σύνταξης αυτών που συνταξιοδοτήθηκανμετά το έτος 2016, να ισχύει η ανταποδοτικότητα με βάση το σύνολο των εισφορών τους, υπολογιζομένη με τον ιδιο τρόπο για ολους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα απο την χρονική στιγμή της αποχώρησής τους απο την εργασία.
  Να συνυπολογιζονται οχι μονο οι ασφαλιστικές εισφορες που κατέβαλαν οι συμβολαιογραφοι απο τα εισοδήματά τους, αλλά και οι κοινωνικοί πόροι που κατέβαλαν οι συμβολαιογραφοι υπέρ του τέως Ταμείου Νομικών.

  Παρακαλούμε να λάβετε υποψη σας τις παρακατω αποψεις και προτάσεις μας:
  Η καθιέρωση της ανταποδοτικότητας ειναι ενα πολύ θετικό μέτρο που ανταμείβει μεταξύ άλλων ελευθέρων επαγγελματιών και τους συμβολαιογράφους, καθόσον λαμβανονται υποψη οι εισφορες που καταβληθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου.
  Πράγματι, κατά το περι δικαίου αίσθημα, οι συνταξιμες αποδοχές πρεπει να καθοριζονται ανάλογα με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλε ο κάθε συνταξιούχος κατα την διαρκεια του εργασιακού του βιου, σε συνδυασμό με τα συντάξιμα χρόνια του.Οι συντάξιμες αποδοχές ΔΕΝ πρεπει να εξαρτώνται απο το τυχαίο γεγονός της χρονικής στιγμής της συνταξιοδοτήσεως.
  Δυστυχώς όμως συμβαίνει το εξης παράλογο και άδικο: Οι συμβολαιογραφοι, που αποχωρησαν απο την υπηρεσία πριν τον Ν. 4387/2016, λαμβανουν απο το Ταμείο Νομικών (ΕΦΚΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ) με σαραντα (40) και πλεον χρονια υπηρεσίας πλήρη σύνταξη ποσού μόλις 923 ευρω και ενδεικτικά συμβολαιογραφοι με 35 χρονια υπηρεσίας λαμβανουν σύνταξη μόλις 800 ευρω, ενώ αντιθέτως συνταξιοδοτηθέντες μετά τον ως ανω Νομο λαμβάνουν συνταξεις υψους 2.500 ή 3.000 ευρω ή και πολύ μεγαλύτερες.
  Αυτό συμβαίνει διοτι η ανταποδοτικότητα των εισφορών εφαρμοζεται μονο για τους συνταξιοδοτηθέντες μετά τον ως ανω Νομο και όχι για τους συνταξιοδοτηθέντες πριν απο τον Νόμο αυτό.
  Με τον τροπο αυτό, παραβιάζονται βαναυσα οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας, διοτι υπάρχει προφανώς άνιση μεταχείριση εις βάρος των παλαιών συνταξιούχων.
  Ειδικά δε για τους συμβολαιογραφους θα πρεπει να συνυπολογιζονται οχι μονο οι ασφαλιστικές εισφορες που κατέβαλαν απο τα εισοδήματά τους, αλλά και οι κοινωνικοί πόροι υπέρ του τέως Ταμείου Νομικών (που υφίσταντο μέχρι την κατάργησή τους με τις διατάξεις του του Ν. 4387/2016), τους οποιους απέδιδαν με τον κόπο τους και την ευθύνη τους.
  Η βούληση του νομοθέτη είναι να ισχύσουν για την αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων οι ίδιοι κανόνες, που προβλέπονται για τον υπολογισμό της σύνταξης των νέων συνταξιούχων.
  Οι συμβολαιογράφοι κατέβαλλαν ανέκαθεν ασφαλιστικές εισφορές αναλογικές επί των δικαιωμάτων τους, ανερχόμενες για το Ταμείο Νομικών (ΤΝ ή ΤΑΝ), σε ποσοστό 9% επί της ακαθάριστης αμοιβής τους, δηλαδή σε ποσοστό τουλάχιστον 18% επί των καθαρών κερδών τους, δεδομένου ότι για το επάγγελμά μας έχει προ πολλών ετών καθοριστεί συντελεστής καθαρού κέρδους το ποσοστό 50%. Για δε την επικουρική ασφάλιση στο ΤΑΣ, οι συμβολαιογράφοι κατέβαλλαν 6% επί της ακαθάριστης αμοιβής τους, δηλαδή ποσοστό τουλάχιστον 12% επί των καθαρών κερδών τους, δεδομένου του ανωτέρω συντελεστή καθαρού κέρδους 50%. Δηλαδή συνολικά για τα δυο Ασφαλιστικά Ταμεία, οι συμβολαιογράφοι απέδιδαν 30% των καθαρών κερδών τους, πράγμα που δεν συνέβαινε για κανένα άλλο κλάδο εργαζομένων.
  Επιπλέον, οι συμβολαιογράφοι τροφοδοτούσαν τα Ταμεία και με αναλογικούς (κοινωνικούς) πόρους, οι οποίοι στην ουσία είναι εργοδοτικές εισφορές των συμβολαιογράφων, οι οποίες τροφοδοτούν τις συντάξεις και των δικηγόρων, των υποθηκοφυλάκων, των δικαστών κλπ. Μαλιστα, οι συνταξιοδοτηθέντες πριν το έτος 2016 συμβολαιογράφοι είναι οι βασικοί δημιουργοί των εσόδων του Τ.Ν., προερχομένων από Κοινωνικούς Πόρους (Ιδρυτικός Νομος του Ταμείου Νομικών 4429/1929).
  Σε κάθε περίπτωση, η ανταποδοτικότητα πρεπει να ισχυει οχι μονο για τον υπολογισμό της σύνταξης των αυτών που συνταξιοδοτούνται μετά τον Ν 4387/ 2016 αλλά να ισχύει και για την αναπροσαρμογή της σύνταξης των συνταξιοδοτηθέντων προ του Νομου αυτού. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή είναι εντελώς αδιανόητη και κατάφωρα άδικη, δεν συνάδει με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισοτητας και της αναλογικότητας και αποστερεί τους συνταξιούχους από βασικά κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα.
  Για ολους τους ανωτερω λόγους
  Με την επιφυλαξη παντος νομιμου δικαιώματός μας
  Αιτούμεθα
  Για τον υπολογισμό της συνταξης αυτών που συνταξιοδοτήθηκανπριν το ετος 2016 και για τον υπολογισμό της σύνταξης αυτών που συνταξιοδοτήθηκανμετά το έτος 2016, να ισχύει η ανταποδοτικότητα με βάση το σύνολο των εισφορών τους, υπολογιζομένη με τον ιδιο τρόπο για ολους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα απο την χρονική στιγμή της αποχώρησής τους απο την εργασία.
  Να συνυπολογιζονται οχι μονο οι ασφαλιστικές εισφορες που κατέβαλαν οι συμβολαιογραφοι απο τα εισοδήματά τους, αλλά και οι κοινωνικοί πόροι που κατέβαλαν οι συμβολαιογραφοι υπέρ του τέως Ταμείου Νομικών.
  Θεσσαλονικη 3-2-2020
  Μετά τιμής
  Nικη Γόντικα Προεδρος του Παελ. Συλ.Συνταξιούχων Συμβολαιογραφων, Δήμητρα Ιωάννου, Ευάγγελος Σαρρής τεως Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονικης, Βαρβάρα Ελαία – Βλαχάκη τεως Αντιπρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονικης, Αννα Αβραμίδου, Ιωάννα Σωσσίδου, Ευάγγελος Βαντσίδης, Αρετή Παπαϊωάννου, Eλένη Μουτσέλου, Κατερίνα Ευθυμιάδου, Δανάνη Καυκοπούλου, Στέφανος Παρασκευόπουλος, Αθανάσιος Νίκας, Ελένη Κετικίδου, Εμμανουήλ Μαντζουρίδης, Μιραντα Καραβασίλη, Ισμήνη Μιχελάκη, Μαίρη Αθανασιάδου, Αικατερίνη Καλλιγκάτση, Ελισσάβετ Βασιλάκη – Παναγοπούλου, Ελισάβετ Πεταλά, Στυλιανή Στουπάκη, Ευτυχία Πρασσά, Πασχαλία Χουλιάρα, Δέσποινα Τσάτσου, Γραμματική Καμπά, άπαντες τεως συμβολαιογραφοι Θεσσαλονικης, Ιφιγένεια Χατζηδανδή τεως συμβολαιογραφος Καβάλας και
  Ευδοκία Τσαντήλα τεως συμβολαιογράφος Θράκης

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:03 | Αυγουστίδου Μυρσίνη

  ΘΕΜΑ. Κατοχυρωμένο ή Θεμελιωμένο Συνταξιοδοτικό Δικαίωμα προ της 13/05/2016 (4387/16) (Οποιοδήποτε από τα δύο να ισχύει διότι υπάρχουν Μηχανικοί που είχαν Κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό Δικαίωμα στο ΤΣΜΕΔΕ από το 2012 και περίμεναν το ηλικιακό, για παράδειγμα κάποιος θα μπορούσε να συμπληρώσει το ηλικιακό στις 17/05/2016 , εχοντας στην πλάτη του 40 ασφαλιστικά χρόνια. Με περίτεχνους τρόπους εξαφανίστηκε τόσο η περιουσία και η αυτοτέλεια του ταμείου όσο και οι επιπρόσθετοι πόροι που πληρώνονταν απευθείας από τους εργολήπτες και τους μελετητές. Το αποτέλεσμα των πράξεων αυτών είναι η εξαϋλωση των συντάξεων στα επίπεδα των 1000 ευρώ έπειτα από 42 χρόνια εργασίας έναντι των 1400 καθαρών που εισπράττουν όσοι βγήκαν στην σύνταξη έως τις 12/5/2016. Και ερωτάται εύλογα κανείς γιατί εξακολουθεί να υπάρχει η διάκριση των συνταξιούχων προ και μετά τις 12/5/2016, ειδικά δε όσων είχαν ήδη κατοχυρώσει και θεμελιώσει το δικαίωμά τους κατά πολύ νωρίτερα. Και επειδή είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν νέες αγωγές παρακαλώ όπως προστεθεί στο άρθρο 29 παρ 3α ειδική διάταξη ως ακολούθως :
  «Από 1.10.2019 οι συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ , που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους σύμφωνα με τις διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από 1.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών όπως επανυπολογίζεται είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσόν της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει η έχει κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (οποιοδήποτε από τα δύο) πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 σύμφωνα με τη γενική αρχή περί ασφάλειας δικαίου, ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως τις ευμενέστερες προϋποθέσεις, είτε είναι νεότερες είτε παλαιότερες με βάση τους κανόνες των επί μέρους ταμείων όπως ίσχυαν. Ως αποτέλεσμα από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το υπόλοιπο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως υπερβάλλουσα διαφορά.»

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:35 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ

  ΘΕΜΑ. Κατοχυρωμένο ή Θεμελιωμένο Συνταξιοδοτικό Δικαίωμα προ της 13/05/2016 (4387/16) (Οποιοδήποτε από τα δύο να ισχύει διότι υπάρχουν Μηχανικοί που είχαν Κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό Δικαίωμα στο ΤΣΜΕΔΕ από το 2012 και περίμεναν το ηλικιακό, για παράδειγμα κάποιος θα μπορούσε να συμπληρώσει το ηλικιακό στις 17/05/2016 , εχοντας στην πλάτη του 40 ασφαλιστικά χρόνια. Με περίτεχνους τρόπους εξαφανίστηκε τόσο η περιουσία και η αυτοτέλεια του ταμείου όσο και οι επιπρόσθετοι πόροι που πληρώνονταν απευθείας από τους εργολήπτες και τους μελετητές. Το αποτέλεσμα των πράξεων αυτών είναι η εξαϋλωση των συντάξεων στα επίπεδα των 1000 ευρώ έπειτα από 42 χρόνια εργασίας έναντι των 1400 καθαρών που εισπράττουν όσοι βγήκαν στην σύνταξη έως τις 12/5/2016. Και ερωτάται εύλογα κανείς γιατί εξακολουθεί να υπάρχει η διάκριση των συνταξιούχων προ και μετά τις 12/5/2016, ειδικά δε όσων είχαν ήδη κατοχυρώσει και θεμελιώσει το δικαίωμά τους κατά πολύ νωρίτερα. Και επειδή είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν νέες αγωγές παρακαλώ όπως προστεθεί στο άρθρο 29 παρ 3α ειδική διάταξη ως ακολούθως :
  «Από 1.10.2019 οι συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ , που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους σύμφωνα με τις διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από 1.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών όπως επανυπολογίζεται είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσόν της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει η έχει κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (οποιοδήποτε από τα δύο) πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 σύμφωνα με τη γενική αρχή περί ασφάλειας δικαίου, ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως τις ευμενέστερες προϋποθέσεις, είτε είναι νεότερες είτε παλαιότερες με βάση τους κανόνες των επί μέρους ταμείων όπως ίσχυαν. Ως αποτέλεσμα από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το υπόλοιπο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως υπερβάλλουσα διαφορά.»

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:03 | Περράκης Νικόλαος

  ΘΕΜΑ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ
  Εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων .Εξαιτίας της οποίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.!!!!
  Κύριε Υπουργέ όλο αυτό το κομμάτι της σύνταξης που αφορά χιλιάδες Μηχανικούς ειδικά Ελεύθερους Επαγγελματίες και όχι μόνον τους αδικεί κατάφωρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16 για το τμημα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ σχεδιάστηκε με απόλυτη προχειρότητα και σειρά λαθών. Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με χαρακτηριστικά αυτόνομης σύνταξης , που πέραν των εισφορών μας , μάζευε και τις εισφορές 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ από τις μελέτες καθώς και αποθεματικά του Ταμείου μας , εντάχθηκε στο άρθρο 30 σαν πρόσθετη εισφορά στον 4387/16 και στη συνέχεια με μία σειρά εγκυκλίων και ΚΥΑ δημιούργησε τον εσφαλμένο ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό για την Ειδική που για μεν α) τους Παλαιούς είναι 1524,60 β) για τους Ελ.Επ είναι κατά μέσον όρο 950 ευρώ και γ) για τους Μισθωτούς τελείως εσφαλμένα λαμβάνει υπόψη τον συντάξιμο μισθό της Κύριας σύνταξης 1800 -2000-2500 ευρώ που δεν έχει καμία σχέση με τον συντάξιμο μισθό της Ειδικής και επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και τον κρατικό Προυπολογισμό εσφαλμένα. Να τονισθεί ότι η ΕΙΔΙΚΗ έληξε 31/12/2015 προ του Ν. Κατρούγκαλου και ότι όλοι μας ανεξαιρέτως πληρώναμε εισφορές επί του ιδίου Συντάξιμου Μισθού υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, διέφεραν οι εισφορές (12%,14%,19,33%). Το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 και η Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές (συμπληρωματικής της Εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ. 24/2017 (Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016) και Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 52331/1861 «Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7.6.2016 Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Η έννοια του μέσου τεκμαρτού ασφαλιστέου μισθού εμφανίζεται -και θεσπίζεται για πρώτη φορά με την παραπάνω ΚΥΑ 52331/1861 (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Αναφέρεται επίσης στο παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο Αρθρο 29 με αναφορά στο Αρθρο 33 , όπου αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός μπορεί να υπολογίζεται … με τεκμαρτά ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των λαθών είναι για τους Μηχανικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και για Μισθωτούς που την περίοδο 2007-2015 ησαν Ελ.Επ. να προκύπτουν ολέθριες περικοπές του 75% και για να γίνει αντιληπτό για 40 χρόνια στην ΕΙΔΙΚΗ αντί 1300 ευρώ να δίνονται σαν σύνταξη 300 ευρώ , 290 κοκ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  1. Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του ν. 4387/16 , είναι στη σωστή λογική , σε συμφωνία με το σκεπτικό του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδιου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα .Επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16/.
  2. Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, αντίθετη στο αίσθημα της προσδοκίας που είχε ο Μηχανικός πληρώνοντας τις εισφορές του επι 40 χρόνια.
  3. Η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανόν στο σωστό δρόμο.
  4. Οποιαδήποτε εναλλακτικά σκέψη του Υπουργείου για διαφορετική μαθηματική λύση που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς θα ήταν ευρέως αποδεκτή στον Επιστημονικό Χώρο των Μηχανικών.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:10 | Κυρτάτα Πολέμη Ειρήνη

  ΘΕΜΑ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ
  Εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων .Εξαιτίας της οποίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.!!!!
  Κύριε Υπουργέ όλο αυτό το κομμάτι της σύνταξης που αφορά χιλιάδες Μηχανικούς ειδικά Ελεύθερους Επαγγελματίες και όχι μόνον τους αδικεί κατάφωρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16 για το τμημα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ σχεδιάστηκε με απόλυτη προχειρότητα και σειρά λαθών. Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με χαρακτηριστικά αυτόνομης σύνταξης , που πέραν των εισφορών μας , μάζευε και τις εισφορές 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ από τις μελέτες καθώς και αποθεματικά του Ταμείου μας , εντάχθηκε στο άρθρο 30 σαν πρόσθετη εισφορά στον 4387/16 και στη συνέχεια με μία σειρά εγκυκλίων και ΚΥΑ δημιούργησε τον εσφαλμένο ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό για την Ειδική που για μεν α) τους Παλαιούς είναι 1524,60 β) για τους Ελ.Επ είναι κατά μέσον όρο 950 ευρώ και γ) για τους Μισθωτούς τελείως εσφαλμένα λαμβάνει υπόψη τον συντάξιμο μισθό της Κύριας σύνταξης 1800 -2000-2500 ευρώ που δεν έχει καμία σχέση με τον συντάξιμο μισθό της Ειδικής και επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και τον κρατικό Προυπολογισμό εσφαλμένα. Να τονισθεί ότι η ΕΙΔΙΚΗ έληξε 31/12/2015 προ του Ν. Κατρούγκαλου και ότι όλοι μας ανεξαιρέτως πληρώναμε εισφορές επί του ιδίου Συντάξιμου Μισθού υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, διέφεραν οι εισφορές (12%,14%,19,33%). Το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 και η Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές (συμπληρωματικής της Εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ. 24/2017 (Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016) και Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 52331/1861 «Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7.6.2016 Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Η έννοια του μέσου τεκμαρτού ασφαλιστέου μισθού εμφανίζεται -και θεσπίζεται για πρώτη φορά με την παραπάνω ΚΥΑ 52331/1861 (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Αναφέρεται επίσης στο παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο Αρθρο 29 με αναφορά στο Αρθρο 33 , όπου αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός μπορεί να υπολογίζεται … με τεκμαρτά ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των λαθών είναι για τους Μηχανικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και για Μισθωτούς που την περίοδο 2007-2015 ησαν Ελ.Επ. να προκύπτουν ολέθριες περικοπές του 75% και για να γίνει αντιληπτό για 40 χρόνια στην ΕΙΔΙΚΗ αντί 1300 ευρώ να δίνονται σαν σύνταξη 300 ευρώ , 290 κοκ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  1. Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του ν. 4387/16 , είναι στη σωστή λογική , σε συμφωνία με το σκεπτικό του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδιου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα .Επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16/.
  2. Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, αντίθετη στο αίσθημα της προσδοκίας που είχε ο Μηχανικός πληρώνοντας τις εισφορές του επι 40 χρόνια.
  3. Η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανόν στο σωστό δρόμο.
  4. Οποιαδήποτε εναλλακτικά σκέψη του Υπουργείου για διαφορετική μαθηματική λύση που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς θα ήταν ευρέως αποδεκτή στον Επιστημονικό Χώρο των Μηχανικών.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:52 | Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος

  ΘΕΜΑ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ
  Εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων .Εξαιτίας της οποίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.!!!!
  Κύριε Υπουργέ όλο αυτό το κομμάτι της σύνταξης που αφορά χιλιάδες Μηχανικούς ειδικά Ελεύθερους Επαγγελματίες και όχι μόνον τους αδικεί κατάφωρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16 για το τμημα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ σχεδιάστηκε με απόλυτη προχειρότητα και σειρά λαθών. Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με χαρακτηριστικά αυτόνομης σύνταξης , που πέραν των εισφορών μας , μάζευε και τις εισφορές 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ από τις μελέτες καθώς και αποθεματικά του Ταμείου μας , εντάχθηκε στο άρθρο 30 σαν πρόσθετη εισφορά στον 4387/16 και στη συνέχεια με μία σειρά εγκυκλίων και ΚΥΑ δημιούργησε τον εσφαλμένο ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό για την Ειδική που για μεν α) τους Παλαιούς είναι 1524,60 β) για τους Ελ.Επ είναι κατά μέσον όρο 950 ευρώ και γ) για τους Μισθωτούς τελείως εσφαλμένα λαμβάνει υπόψη τον συντάξιμο μισθό της Κύριας σύνταξης 1800 -2000-2500 ευρώ που δεν έχει καμία σχέση με τον συντάξιμο μισθό της Ειδικής και επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και τον κρατικό Προυπολογισμό εσφαλμένα. Να τονισθεί ότι η ΕΙΔΙΚΗ έληξε 31/12/2015 προ του Ν. Κατρούγκαλου και ότι όλοι μας ανεξαιρέτως πληρώναμε εισφορές επί του ιδίου Συντάξιμου Μισθού υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, διέφεραν οι εισφορές (12%,14%,19,33%). Το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 και η Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές (συμπληρωματικής της Εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ. 24/2017 (Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016) και Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 52331/1861 «Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7.6.2016 Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Η έννοια του μέσου τεκμαρτού ασφαλιστέου μισθού εμφανίζεται -και θεσπίζεται για πρώτη φορά με την παραπάνω ΚΥΑ 52331/1861 (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Αναφέρεται επίσης στο παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο Αρθρο 29 με αναφορά στο Αρθρο 33 , όπου αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός μπορεί να υπολογίζεται … με τεκμαρτά ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των λαθών είναι για τους Μηχανικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και για Μισθωτούς που την περίοδο 2007-2015 ησαν Ελ.Επ. να προκύπτουν ολέθριες περικοπές του 75% και για να γίνει αντιληπτό για 40 χρόνια στην ΕΙΔΙΚΗ αντί 1300 ευρώ να δίνονται σαν σύνταξη 300 ευρώ , 290 κοκ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  1. Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του ν. 4387/16 , είναι στη σωστή λογική , σε συμφωνία με το σκεπτικό του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδιου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα .Επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16/.
  2. Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, αντίθετη στο αίσθημα της προσδοκίας που είχε ο Μηχανικός πληρώνοντας τις εισφορές του επι 40 χρόνια.
  3. Η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανόν στο σωστό δρόμο.
  4. Οποιαδήποτε εναλλακτικά σκέψη του Υπουργείου για διαφορετική μαθηματική λύση που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς θα ήταν ευρέως αποδεκτή στον Επιστημονικό Χώρο των Μηχανικών.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:24 | Σταμέλος Κυριάκος

  ΘΕΜΑ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ
  Εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων .Εξαιτίας της οποίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.!!!!
  Κύριε Υπουργέ όλο αυτό το κομμάτι της σύνταξης που αφορά χιλιάδες Μηχανικούς ειδικά Ελεύθερους Επαγγελματίες και όχι μόνον τους αδικεί κατάφωρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16 για το τμημα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ σχεδιάστηκε με απόλυτη προχειρότητα και σειρά λαθών. Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με χαρακτηριστικά αυτόνομης σύνταξης , που πέραν των εισφορών μας , μάζευε και τις εισφορές 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ από τις μελέτες καθώς και αποθεματικά του Ταμείου μας , εντάχθηκε στο άρθρο 30 σαν πρόσθετη εισφορά στον 4387/16 και στη συνέχεια με μία σειρά εγκυκλίων και ΚΥΑ δημιούργησε τον εσφαλμένο ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό για την Ειδική που για μεν α) τους Παλαιούς είναι 1524,60 β) για τους Ελ.Επ είναι κατά μέσον όρο 950 ευρώ και γ) για τους Μισθωτούς τελείως εσφαλμένα λαμβάνει υπόψη τον συντάξιμο μισθό της Κύριας σύνταξης 1800 -2000-2500 ευρώ που δεν έχει καμία σχέση με τον συντάξιμο μισθό της Ειδικής και επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και τον κρατικό Προυπολογισμό εσφαλμένα. Να τονισθεί ότι η ΕΙΔΙΚΗ έληξε 31/12/2015 προ του Ν. Κατρούγκαλου και ότι όλοι μας ανεξαιρέτως πληρώναμε εισφορές επί του ιδίου Συντάξιμου Μισθού υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, διέφεραν οι εισφορές (12%,14%,19,33%). Το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 και η Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές (συμπληρωματικής της Εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ. 24/2017 (Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016) και Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 52331/1861 «Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7.6.2016 Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Η έννοια του μέσου τεκμαρτού ασφαλιστέου μισθού εμφανίζεται -και θεσπίζεται για πρώτη φορά με την παραπάνω ΚΥΑ 52331/1861 (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Αναφέρεται επίσης στο παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο Αρθρο 29 με αναφορά στο Αρθρο 33 , όπου αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός μπορεί να υπολογίζεται … με τεκμαρτά ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των λαθών είναι για τους Μηχανικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και για Μισθωτούς που την περίοδο 2007-2015 ησαν Ελ.Επ. να προκύπτουν ολέθριες περικοπές του 75% και για να γίνει αντιληπτό για 40 χρόνια στην ΕΙΔΙΚΗ αντί 1300 ευρώ να δίνονται σαν σύνταξη 300 ευρώ , 290 κοκ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  1. Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του ν. 4387/16 , είναι στη σωστή λογική , σε συμφωνία με το σκεπτικό του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδιου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα .Επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16/.
  2. Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, αντίθετη στο αίσθημα της προσδοκίας που είχε ο Μηχανικός πληρώνοντας τις εισφορές του επι 40 χρόνια.
  3. Η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανόν στο σωστό δρόμο.
  4. Οποιαδήποτε εναλλακτικά σκέψη του Υπουργείου για διαφορετική μαθηματική λύση που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς θα ήταν ευρέως αποδεκτή στον Επιστημονικό Χώρο των Μηχανικών.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:22 | Πικρός Δημήτρης

  ΘΕΜΑ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ
  Εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων .Εξαιτίας της οποίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.!!!!
  Κύριε Υπουργέ όλο αυτό το κομμάτι της σύνταξης που αφορά χιλιάδες Μηχανικούς ειδικά Ελεύθερους Επαγγελματίες και όχι μόνον τους αδικεί κατάφωρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16 για το τμημα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ σχεδιάστηκε με απόλυτη προχειρότητα και σειρά λαθών. Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με χαρακτηριστικά αυτόνομης σύνταξης , που πέραν των εισφορών μας , μάζευε και τις εισφορές 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ από τις μελέτες καθώς και αποθεματικά του Ταμείου μας , εντάχθηκε στο άρθρο 30 σαν πρόσθετη εισφορά στον 4387/16 και στη συνέχεια με μία σειρά εγκυκλίων και ΚΥΑ δημιούργησε τον εσφαλμένο ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό για την Ειδική που για μεν α) τους Παλαιούς είναι 1524,60 β) για τους Ελ.Επ είναι κατά μέσον όρο 950 ευρώ και γ) για τους Μισθωτούς τελείως εσφαλμένα λαμβάνει υπόψη τον συντάξιμο μισθό της Κύριας σύνταξης 1800 -2000-2500 ευρώ που δεν έχει καμία σχέση με τον συντάξιμο μισθό της Ειδικής και επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και τον κρατικό Προυπολογισμό εσφαλμένα. Να τονισθεί ότι η ΕΙΔΙΚΗ έληξε 31/12/2015 προ του Ν. Κατρούγκαλου και ότι όλοι μας ανεξαιρέτως πληρώναμε εισφορές επί του ιδίου Συντάξιμου Μισθού υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, διέφεραν οι εισφορές (12%,14%,19,33%). Το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 και η Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές (συμπληρωματικής της Εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ. 24/2017 (Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016) και Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 52331/1861 «Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7.6.2016 Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Η έννοια του μέσου τεκμαρτού ασφαλιστέου μισθού εμφανίζεται -και θεσπίζεται για πρώτη φορά με την παραπάνω ΚΥΑ 52331/1861 (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Αναφέρεται επίσης στο παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο Αρθρο 29 με αναφορά στο Αρθρο 33 , όπου αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός μπορεί να υπολογίζεται … με τεκμαρτά ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των λαθών είναι για τους Μηχανικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και για Μισθωτούς που την περίοδο 2007-2015 ησαν Ελ.Επ. να προκύπτουν ολέθριες περικοπές του 75% και για να γίνει αντιληπτό για 40 χρόνια στην ΕΙΔΙΚΗ αντί 1300 ευρώ να δίνονται σαν σύνταξη 300 ευρώ , 290 κοκ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  1. Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του ν. 4387/16 , είναι στη σωστή λογική , σε συμφωνία με το σκεπτικό του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδιου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα .Επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16/.
  2. Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, αντίθετη στο αίσθημα της προσδοκίας που είχε ο Μηχανικός πληρώνοντας τις εισφορές του επι 40 χρόνια.
  3. Η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανόν στο σωστό δρόμο.
  4. Οποιαδήποτε εναλλακτικά σκέψη του Υπουργείου για διαφορετική μαθηματική λύση που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς θα ήταν ευρέως αποδεκτή στον Επιστημονικό Χώρο των Μηχανικών.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:13 | Νομικού Δανάη

  ΘΕΜΑ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ
  Εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων .Εξαιτίας της οποίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.!!!!
  Κύριε Υπουργέ όλο αυτό το κομμάτι της σύνταξης που αφορά χιλιάδες Μηχανικούς ειδικά Ελεύθερους Επαγγελματίες και όχι μόνον τους αδικεί κατάφωρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16 για το τμημα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ σχεδιάστηκε με απόλυτη προχειρότητα και σειρά λαθών. Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με χαρακτηριστικά αυτόνομης σύνταξης , που πέραν των εισφορών μας , μάζευε και τις εισφορές 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ από τις μελέτες καθώς και αποθεματικά του Ταμείου μας , εντάχθηκε στο άρθρο 30 σαν πρόσθετη εισφορά στον 4387/16 και στη συνέχεια με μία σειρά εγκυκλίων και ΚΥΑ δημιούργησε τον εσφαλμένο ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό για την Ειδική που για μεν α) τους Παλαιούς είναι 1524,60 β) για τους Ελ.Επ είναι κατά μέσον όρο 950 ευρώ και γ) για τους Μισθωτούς τελείως εσφαλμένα λαμβάνει υπόψη τον συντάξιμο μισθό της Κύριας σύνταξης 1800 -2000-2500 ευρώ που δεν έχει καμία σχέση με τον συντάξιμο μισθό της Ειδικής και επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και τον κρατικό Προυπολογισμό εσφαλμένα. Να τονισθεί ότι η ΕΙΔΙΚΗ έληξε 31/12/2015 προ του Ν. Κατρούγκαλου και ότι όλοι μας ανεξαιρέτως πληρώναμε εισφορές επί του ιδίου Συντάξιμου Μισθού υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, διέφεραν οι εισφορές (12%,14%,19,33%). Το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 και η Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές (συμπληρωματικής της Εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ. 24/2017 (Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016) και Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 52331/1861 «Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7.6.2016 Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Η έννοια του μέσου τεκμαρτού ασφαλιστέου μισθού εμφανίζεται -και θεσπίζεται για πρώτη φορά με την παραπάνω ΚΥΑ 52331/1861 (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Αναφέρεται επίσης στο παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο Αρθρο 29 με αναφορά στο Αρθρο 33 , όπου αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός μπορεί να υπολογίζεται … με τεκμαρτά ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των λαθών είναι για τους Μηχανικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και για Μισθωτούς που την περίοδο 2007-2015 ησαν Ελ.Επ. να προκύπτουν ολέθριες περικοπές του 75% και για να γίνει αντιληπτό για 40 χρόνια στην ΕΙΔΙΚΗ αντί 1300 ευρώ να δίνονται σαν σύνταξη 300 ευρώ , 290 κοκ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  1. Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του ν. 4387/16 , είναι στη σωστή λογική , σε συμφωνία με το σκεπτικό του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδιου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα .Επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16/.
  2. Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, αντίθετη στο αίσθημα της προσδοκίας που είχε ο Μηχανικός πληρώνοντας τις εισφορές του επι 40 χρόνια.
  3. Η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανόν στο σωστό δρόμο.
  4. Οποιαδήποτε εναλλακτικά σκέψη του Υπουργείου για διαφορετική μαθηματική λύση που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς θα ήταν ευρέως αποδεκτή στον Επιστημονικό Χώρο των Μηχανικών.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:01 | Κανάκης Νικόλαος

  ΘΕΜΑ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ
  Εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων .Εξαιτίας της οποίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.!!!!
  Κύριε Υπουργέ όλο αυτό το κομμάτι της σύνταξης που αφορά χιλιάδες Μηχανικούς ειδικά Ελεύθερους Επαγγελματίες και όχι μόνον τους αδικεί κατάφωρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16 για το τμημα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ σχεδιάστηκε με απόλυτη προχειρότητα και σειρά λαθών. Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με χαρακτηριστικά αυτόνομης σύνταξης , που πέραν των εισφορών μας , μάζευε και τις εισφορές 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ από τις μελέτες καθώς και αποθεματικά του Ταμείου μας , εντάχθηκε στο άρθρο 30 σαν πρόσθετη εισφορά στον 4387/16 και στη συνέχεια με μία σειρά εγκυκλίων και ΚΥΑ δημιούργησε τον εσφαλμένο ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό για την Ειδική που για μεν α) τους Παλαιούς είναι 1524,60 β) για τους Ελ.Επ είναι κατά μέσον όρο 950 ευρώ και γ) για τους Μισθωτούς τελείως εσφαλμένα λαμβάνει υπόψη τον συντάξιμο μισθό της Κύριας σύνταξης 1800 -2000-2500 ευρώ που δεν έχει καμία σχέση με τον συντάξιμο μισθό της Ειδικής και επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και τον κρατικό Προυπολογισμό εσφαλμένα. Να τονισθεί ότι η ΕΙΔΙΚΗ έληξε 31/12/2015 προ του Ν. Κατρούγκαλου και ότι όλοι μας ανεξαιρέτως πληρώναμε εισφορές επί του ιδίου Συντάξιμου Μισθού υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, διέφεραν οι εισφορές (12%,14%,19,33%). Το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 και η Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές (συμπληρωματικής της Εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ. 24/2017 (Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016) και Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 52331/1861 «Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7.6.2016 Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Η έννοια του μέσου τεκμαρτού ασφαλιστέου μισθού εμφανίζεται -και θεσπίζεται για πρώτη φορά με την παραπάνω ΚΥΑ 52331/1861 (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Αναφέρεται επίσης στο παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο Αρθρο 29 με αναφορά στο Αρθρο 33 , όπου αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός μπορεί να υπολογίζεται … με τεκμαρτά ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των λαθών είναι για τους Μηχανικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και για Μισθωτούς που την περίοδο 2007-2015 ησαν Ελ.Επ. να προκύπτουν ολέθριες περικοπές του 75% και για να γίνει αντιληπτό για 40 χρόνια στην ΕΙΔΙΚΗ αντί 1300 ευρώ να δίνονται σαν σύνταξη 300 ευρώ , 290 κοκ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  1. Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του ν. 4387/16 , είναι στη σωστή λογική , σε συμφωνία με το σκεπτικό του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδιου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα .Επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16/.
  2. Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, αντίθετη στο αίσθημα της προσδοκίας που είχε ο Μηχανικός πληρώνοντας τις εισφορές του επι 40 χρόνια.
  3. Η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανόν στο σωστό δρόμο.
  4. Οποιαδήποτε εναλλακτικά σκέψη του Υπουργείου για διαφορετική μαθηματική λύση που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς θα ήταν ευρέως αποδεκτή στον Επιστημονικό Χώρο των Μηχανικών.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:22 | Εμμανουηλίδης Ελευθέριος

  ΘΕΜΑ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ
  Εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων .Εξαιτίας της οποίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.!!!!
  Κύριε Υπουργέ όλο αυτό το κομμάτι της σύνταξης που αφορά χιλιάδες Μηχανικούς ειδικά Ελεύθερους Επαγγελματίες και όχι μόνον τους αδικεί κατάφωρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16 για το τμημα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ σχεδιάστηκε με απόλυτη προχειρότητα και σειρά λαθών. Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με χαρακτηριστικά αυτόνομης σύνταξης , που πέραν των εισφορών μας , μάζευε και τις εισφορές 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ από τις μελέτες καθώς και αποθεματικά του Ταμείου μας , εντάχθηκε στο άρθρο 30 σαν πρόσθετη εισφορά στον 4387/16 και στη συνέχεια με μία σειρά εγκυκλίων και ΚΥΑ δημιούργησε τον εσφαλμένο ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό για την Ειδική που για μεν α) τους Παλαιούς είναι 1524,60 β) για τους Ελ.Επ είναι κατά μέσον όρο 950 ευρώ και γ) για τους Μισθωτούς τελείως εσφαλμένα λαμβάνει υπόψη τον συντάξιμο μισθό της Κύριας σύνταξης 1800 -2000-2500 ευρώ που δεν έχει καμία σχέση με τον συντάξιμο μισθό της Ειδικής και επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και τον κρατικό Προυπολογισμό εσφαλμένα. Να τονισθεί ότι η ΕΙΔΙΚΗ έληξε 31/12/2015 προ του Ν. Κατρούγκαλου και ότι όλοι μας ανεξαιρέτως πληρώναμε εισφορές επί του ιδίου Συντάξιμου Μισθού υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, διέφεραν οι εισφορές (12%,14%,19,33%). Το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 και η Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές (συμπληρωματικής της Εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ. 24/2017 (Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016) και Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 52331/1861 «Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7.6.2016 Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Η έννοια του μέσου τεκμαρτού ασφαλιστέου μισθού εμφανίζεται -και θεσπίζεται για πρώτη φορά με την παραπάνω ΚΥΑ 52331/1861 (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Αναφέρεται επίσης στο παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο Αρθρο 29 με αναφορά στο Αρθρο 33 , όπου αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός μπορεί να υπολογίζεται … με τεκμαρτά ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των λαθών είναι για τους Μηχανικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και για Μισθωτούς που την περίοδο 2007-2015 ησαν Ελ.Επ. να προκύπτουν ολέθριες περικοπές του 75% και για να γίνει αντιληπτό για 40 χρόνια στην ΕΙΔΙΚΗ αντί 1300 ευρώ να δίνονται σαν σύνταξη 300 ευρώ , 290 κοκ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  1. Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του ν. 4387/16 , είναι στη σωστή λογική , σε συμφωνία με το σκεπτικό του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδιου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα .Επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16/.
  2. Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, αντίθετη στο αίσθημα της προσδοκίας που είχε ο Μηχανικός πληρώνοντας τις εισφορές του επι 40 χρόνια.
  3. Η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανόν στο σωστό δρόμο.
  4. Οποιαδήποτε εναλλακτικά σκέψη του Υπουργείου για διαφορετική μαθηματική λύση που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς θα ήταν ευρέως αποδεκτή στον Επιστημονικό Χώρο των Μηχανικών.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:16 | Δικέφαλος Νικόλαος

  ΘΕΜΑ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ
  Εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων .Εξαιτίας της οποίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.!!!!
  Κύριε Υπουργέ όλο αυτό το κομμάτι της σύνταξης που αφορά χιλιάδες Μηχανικούς ειδικά Ελεύθερους Επαγγελματίες και όχι μόνον τους αδικεί κατάφωρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16 για το τμημα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ σχεδιάστηκε με απόλυτη προχειρότητα και σειρά λαθών. Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με χαρακτηριστικά αυτόνομης σύνταξης , που πέραν των εισφορών μας , μάζευε και τις εισφορές 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ από τις μελέτες καθώς και αποθεματικά του Ταμείου μας , εντάχθηκε στο άρθρο 30 σαν πρόσθετη εισφορά στον 4387/16 και στη συνέχεια με μία σειρά εγκυκλίων και ΚΥΑ δημιούργησε τον εσφαλμένο ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό για την Ειδική που για μεν α) τους Παλαιούς είναι 1524,60 β) για τους Ελ.Επ είναι κατά μέσον όρο 950 ευρώ και γ) για τους Μισθωτούς τελείως εσφαλμένα λαμβάνει υπόψη τον συντάξιμο μισθό της Κύριας σύνταξης 1800 -2000-2500 ευρώ που δεν έχει καμία σχέση με τον συντάξιμο μισθό της Ειδικής και επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και τον κρατικό Προυπολογισμό εσφαλμένα. Να τονισθεί ότι η ΕΙΔΙΚΗ έληξε 31/12/2015 προ του Ν. Κατρούγκαλου και ότι όλοι μας ανεξαιρέτως πληρώναμε εισφορές επί του ιδίου Συντάξιμου Μισθού υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, διέφεραν οι εισφορές (12%,14%,19,33%). Το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 και η Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές (συμπληρωματικής της Εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ. 24/2017 (Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016) και Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 52331/1861 «Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7.6.2016 Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Η έννοια του μέσου τεκμαρτού ασφαλιστέου μισθού εμφανίζεται -και θεσπίζεται για πρώτη φορά με την παραπάνω ΚΥΑ 52331/1861 (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Αναφέρεται επίσης στο παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο Αρθρο 29 με αναφορά στο Αρθρο 33 , όπου αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός μπορεί να υπολογίζεται … με τεκμαρτά ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των λαθών είναι για τους Μηχανικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και για Μισθωτούς που την περίοδο 2007-2015 ησαν Ελ.Επ. να προκύπτουν ολέθριες περικοπές του 75% και για να γίνει αντιληπτό για 40 χρόνια στην ΕΙΔΙΚΗ αντί 1300 ευρώ να δίνονται σαν σύνταξη 300 ευρώ , 290 κοκ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  1. Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του ν. 4387/16 , είναι στη σωστή λογική , σε συμφωνία με το σκεπτικό του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδιου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα .Επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16/.
  2. Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, αντίθετη στο αίσθημα της προσδοκίας που είχε ο Μηχανικός πληρώνοντας τις εισφορές του επι 40 χρόνια.
  3. Η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανόν στο σωστό δρόμο.
  4. Οποιαδήποτε εναλλακτικά σκέψη του Υπουργείου για διαφορετική μαθηματική λύση που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς θα ήταν ευρέως αποδεκτή στον Επιστημονικό Χώρο των Μηχανικών.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:31 | Γιαννακοπούλου Βασιλική

  ΘΕΜΑ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ
  Εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων .Εξαιτίας της οποίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.!!!!
  Κύριε Υπουργέ όλο αυτό το κομμάτι της σύνταξης που αφορά χιλιάδες Μηχανικούς ειδικά Ελεύθερους Επαγγελματίες και όχι μόνον τους αδικεί κατάφωρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16 για το τμημα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ σχεδιάστηκε με απόλυτη προχειρότητα και σειρά λαθών. Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με χαρακτηριστικά αυτόνομης σύνταξης , που πέραν των εισφορών μας , μάζευε και τις εισφορές 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ από τις μελέτες καθώς και αποθεματικά του Ταμείου μας , εντάχθηκε στο άρθρο 30 σαν πρόσθετη εισφορά στον 4387/16 και στη συνέχεια με μία σειρά εγκυκλίων και ΚΥΑ δημιούργησε τον εσφαλμένο ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό για την Ειδική που για μεν α) τους Παλαιούς είναι 1524,60 β) για τους Ελ.Επ είναι κατά μέσον όρο 950 ευρώ και γ) για τους Μισθωτούς τελείως εσφαλμένα λαμβάνει υπόψη τον συντάξιμο μισθό της Κύριας σύνταξης 1800 -2000-2500 ευρώ που δεν έχει καμία σχέση με τον συντάξιμο μισθό της Ειδικής και επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και τον κρατικό Προυπολογισμό εσφαλμένα. Να τονισθεί ότι η ΕΙΔΙΚΗ έληξε 31/12/2015 προ του Ν. Κατρούγκαλου και ότι όλοι μας ανεξαιρέτως πληρώναμε εισφορές επί του ιδίου Συντάξιμου Μισθού υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, διέφεραν οι εισφορές (12%,14%,19,33%). Το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 και η Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές (συμπληρωματικής της Εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ. 24/2017 (Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016) και Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 52331/1861 «Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7.6.2016 Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Η έννοια του μέσου τεκμαρτού ασφαλιστέου μισθού εμφανίζεται -και θεσπίζεται για πρώτη φορά με την παραπάνω ΚΥΑ 52331/1861 (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Αναφέρεται επίσης στο παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο Αρθρο 29 με αναφορά στο Αρθρο 33 , όπου αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός μπορεί να υπολογίζεται … με τεκμαρτά ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των λαθών είναι για τους Μηχανικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και για Μισθωτούς που την περίοδο 2007-2015 ησαν Ελ.Επ. να προκύπτουν ολέθριες περικοπές του 75% και για να γίνει αντιληπτό για 40 χρόνια στην ΕΙΔΙΚΗ αντί 1300 ευρώ να δίνονται σαν σύνταξη 300 ευρώ , 290 κοκ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  1. Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του ν. 4387/16 , είναι στη σωστή λογική , σε συμφωνία με το σκεπτικό του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδιου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα .Επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16/.
  2. Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, αντίθετη στο αίσθημα της προσδοκίας που είχε ο Μηχανικός πληρώνοντας τις εισφορές του επι 40 χρόνια.
  3. Η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανόν στο σωστό δρόμο.
  4. Οποιαδήποτε εναλλακτικά σκέψη του Υπουργείου για διαφορετική μαθηματική λύση που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς θα ήταν ευρέως αποδεκτή στον Επιστημονικό Χώρο των Μηχανικών.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 21:43 | Γαλανόπουλος Παναγιώτης

  ΘΕΜΑ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (τ.ΕΛΠΠ) ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ
  Εσφαλμένη εφαρμογή του υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης εκ του κλάδου ΕΛΠΠ – Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και των εφαρμοστικών του εγκυκλίων .Εξαιτίας της οποίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και δημιουργείται καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.!!!!
  Κύριε Υπουργέ όλο αυτό το κομμάτι της σύνταξης που αφορά χιλιάδες Μηχανικούς ειδικά Ελεύθερους Επαγγελματίες και όχι μόνον τους αδικεί κατάφωρα αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 4387/16 για το τμημα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ σχεδιάστηκε με απόλυτη προχειρότητα και σειρά λαθών. Η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ με χαρακτηριστικά αυτόνομης σύνταξης , που πέραν των εισφορών μας , μάζευε και τις εισφορές 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ από τις μελέτες καθώς και αποθεματικά του Ταμείου μας , εντάχθηκε στο άρθρο 30 σαν πρόσθετη εισφορά στον 4387/16 και στη συνέχεια με μία σειρά εγκυκλίων και ΚΥΑ δημιούργησε τον εσφαλμένο ασφαλιστέο συντάξιμο μισθό για την Ειδική που για μεν α) τους Παλαιούς είναι 1524,60 β) για τους Ελ.Επ είναι κατά μέσον όρο 950 ευρώ και γ) για τους Μισθωτούς τελείως εσφαλμένα λαμβάνει υπόψη τον συντάξιμο μισθό της Κύριας σύνταξης 1800 -2000-2500 ευρώ που δεν έχει καμία σχέση με τον συντάξιμο μισθό της Ειδικής και επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και τον κρατικό Προυπολογισμό εσφαλμένα. Να τονισθεί ότι η ΕΙΔΙΚΗ έληξε 31/12/2015 προ του Ν. Κατρούγκαλου και ότι όλοι μας ανεξαιρέτως πληρώναμε εισφορές επί του ιδίου Συντάξιμου Μισθού υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, διέφεραν οι εισφορές (12%,14%,19,33%). Το άρθρο 30 του ν. 4387/2016 και η Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.51391/1153/11.10.2018 «Εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές (συμπληρωματικής της Εγκυκλίου ΕΦΚΑ αρ. 24/2017 (Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016) και Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 52331/1861 «Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7.6.2016 Υπουργικής Απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Η έννοια του μέσου τεκμαρτού ασφαλιστέου μισθού εμφανίζεται -και θεσπίζεται για πρώτη φορά με την παραπάνω ΚΥΑ 52331/1861 (ΦΕΚ Β’ 2379/12.07.2017). Αναφέρεται επίσης στο παρόν ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο Αρθρο 29 με αναφορά στο Αρθρο 33 , όπου αναφέρει ότι ο συντάξιμος μισθός μπορεί να υπολογίζεται … με τεκμαρτά ποσά. Αποτέλεσμα αυτών των λαθών είναι για τους Μηχανικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες αλλά και για Μισθωτούς που την περίοδο 2007-2015 ησαν Ελ.Επ. να προκύπτουν ολέθριες περικοπές του 75% και για να γίνει αντιληπτό για 40 χρόνια στην ΕΙΔΙΚΗ αντί 1300 ευρώ να δίνονται σαν σύνταξη 300 ευρώ , 290 κοκ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
  1. Ο πολλαπλασιασμός επί ενός σταθερού συντάξιμου ασφαλιστέου τεκμαρτού ποσού (1524,60) για όλους ανεξαιρέτως τους Μηχανικούς Παλαιούς και Νέους για μία συνταξιοδοτική παροχή που έχει λήξει προ του ν. 4387/16 , είναι στη σωστή λογική , σε συμφωνία με το σκεπτικό του ΣΤΕ , κατανέμει τίμια την παροχή της Ειδικής , αφού να λεχθεί ότι ο μισθωτός συλλέγει περισσότερες μονάδες ανταποδοτικής εισφοράς δηλαδή τον δεύτερο συντελεστή του γινομένου στη ρουτίνα υπολογισμού αφού αυτό γίνεται με 19,33% συντελεστή για τους μισθωτούς και όχι 12% συντελεστή που έχουν οι ΕΕ. Να τονισθεί ότι οι εισφορές υλοποιούνταν επί του ιδιου υποτιθέμενου (συντάξιμου) μισθού για όλους ανεξαιρέτως με το ίδιο ακριβώς σύστημα .Επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω συνταξιοδοτική παροχή δεν έχει καμία σχέση με τον 4387/16 αφού ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1979 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2015. Με αυτήν την έννοια ως προς αυτήν την σύνταξη δεν υπάρχουν παλαιοί ασφαλισμένοι προ του 4387/16 (13/05/2016) και νέοι ασφαλισμένοι μετά τον 4387/16/.
  2. Η οδυνηρή περικοπή του 75% στην Ειδική Προσαύξηση , συνιστά ανεπίτρεπτη μείωση και όχι προστασία της σύνταξης, αντίθετη στο αίσθημα της προσδοκίας που είχε ο Μηχανικός πληρώνοντας τις εισφορές του επι 40 χρόνια.
  3. Η έκδοση μεταβατικών Συνταξιοδοτικών αποφάσεων για αυτήν την περίπτωση θα ήταν πιθανόν στο σωστό δρόμο.
  4. Οποιαδήποτε εναλλακτικά σκέψη του Υπουργείου για διαφορετική μαθηματική λύση που θα βελτίωνε την κατάσταση που με προχειρότητα και ολέθρια λάθη δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς θα ήταν ευρέως αποδεκτή στον Επιστημονικό Χώρο των Μηχανικών.