Άρθρο 69

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Β ως εξής:
«Άρθρο 21Β
Διεύθυνση Νομοθεσίας ΕΕ και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομοθεσίας ΕΕ και ΔΣΚΑ είναι:
α. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εθνικής νομοθεσίας με τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).
β. Ο σχεδιασμός δράσεων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με ζητήματα της διακρατικής κοινωνικής ασφάλισης.
γ. Η διασφάλιση της επικοινωνίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την ΕΕ, με τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ και με Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
δ. Η διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών κειμένων των Διεθνών Οργανισμών, της ΕΕ και των ΔΣΚΑ σε εθνικό επίπεδο καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση των θέσεων του Φορέα στους ως άνω Οργανισμούς.
2. Η Διεύθυνση Νομοθεσίας ΕΕ και ΔΣΚΑ συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
β. Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
γ. Τμήμα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστικού Ιστορικού
δ. Τμήμα Αναλογιστικού Ισοδύναμου και Διεθνών Οργανισμών
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθεσίας ΕΕ και ΔΣΚΑ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
αα. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις συντάξεις και τις παροχές ασθένειας σε χρήμα.
αβ. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ και η διατύπωση των θέσεων της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε θέματα ερμηνείας, εφαρμογής ή τροποποίησης της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις συντάξεις και τις παροχές ασθένειας σε χρήμα.
αγ. Η διατύπωση απόψεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές επί των Κανονισμών και των Οδηγιών της ΕΕ για θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας, συντάξεων, παροχών ασθένειας σε χρήμα, καθώς και για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Διοικητικής Επιτροπής Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διακινούμενων Εργαζομένων (ΔΕΚΑΔΕ).
αδ. Η μελέτη και η διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο προσφυγών, προδικαστικών αποφάσεων ή άλλων υποθέσεων ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας, συντάξεων και παροχών ασθένειας σε χρήμα.
αε. Η εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ e-Ε.Φ.Κ.Α. και ασφαλιστικών φορέων της ΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των ασφαλισμένων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων των φορέων για την επίλυση ζητημάτων συντονισμού των διαφορετικών νομοθεσιών στον τομέα των συντάξεων.
αστ. Ο συντονισμός των υποθέσεων σχετικών με την αναγκαστική είσπραξη μεταξύ Ελλάδας και των κρατών ΕΕ, Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και Ελβετίας.
αζ. Η κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και η έκδοση εγκυκλίων και ερμηνευτικών οδηγιών εφαρμογής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αη. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) και των Απογραφικών Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ) καθώς και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αθ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
β. Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
βα. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλες χώρες αναφορικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία, τις συντάξεις καθώς και τις λοιπές παροχές σε χρήμα.
ββ. Η εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ e-Ε.Φ.Κ.Α. και κρατών με τα οποία έχουν συναφθεί ΔΣΚΑ.
βγ. Η σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και η προετοιμασία των θεμάτων των διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση των ΔΣΚΑ, στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης.
βδ. Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) και των Απογραφικών Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ) και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βε. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
γ. Τμήμα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστικού Ιστορικού
γα. Η μέριμνα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή και την εν γένει διαχείριση πληροφοριών που αφορούν σε όλους τους κλάδους Κοινωνικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI), μεταξύ ασφαλιστικών φορέων των κρατών-μελών της ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετίας.
γβ. Η μέριμνα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή και την εν γένει διαχείριση πληροφοριών όλων των κλάδων κοινωνικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. που αφορούν σε Διεθνείς Οργανισμούς και χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
γγ. Ο χειρισμός των θεμάτων σχετικών με το ασφαλιστικό ιστορικό των διακινούμενων ασφαλισμένων εντός της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και χωρών ΔΣΚΑ και τα δικαιώματα αυτών για αναγνώριση περιόδων ασφάλισης.
γδ. Η διατύπωση απόψεων και προτάσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΕ.
γε. Η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την ανάπτυξη και την βελτίωση των εφαρμογών σχετικά με την ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών σε συνεργασία με την συναρμόδια Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής.
γστ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
δ. Τμήμα Αναλογιστικού Ισοδύναμου και Διεθνών Οργανισμών
δα. Ο χειρισμός των θεμάτων σχετικών με το ιδιαίτερο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της ΕΕ καθώς και των υπαλλήλων των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών και τη μεταφορά αναλογιστικού ισοδύναμου.
δβ. Η παροχή στοιχείων σε Διεθνείς Οργανισμούς, ξένους ασφαλιστικούς φορείς και διπλωματικές αντιπροσωπείες σχετικά με το εθνικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.
δγ. Η μέριμνα για θέματα που σχετίζονται με τη Διεθνή Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) και άλλα συναφή Διεθνή Όργανα.
δδ. Η εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ e-Ε.Φ.Κ.Α. και ασφαλιστικών φορέων της ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και η διοργάνωση και επιμέλεια των επισκέψεων κλιμακίων Διεθνών Οργανισμών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
δε. Η επιμέλεια για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των διακινούμενων εργαζομένων καθώς και προγραμμάτων συνεργασίας και συνομιλιών με φορείς, Πρεσβείες κ.λπ.
δστ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.»

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:19 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Το τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας Ε.Ε. θα έπρεπε να χωριστει σε 3 τμήματα , Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας λόγω υπερβολικά μεγάλου εύρους αντικειμένου, καθώς το γνωστικό αντικείμενο και ο όγκος εργασιών είναι υπερβολικά μεγάλος για να είναι διαχειρίσιμος εξ ολοκλήρου από έναν και μόνο προϊστάμενο.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 16:35 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  6 Φεβρουαρίου 2020, 13:53 | Μαρία Ζαχαριάδου
  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Το τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας Ε.Ε. θα έπρεπε να χωριστει σε 3 τμήματα , Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας λόγω υπερβολικά μεγάλου εύρους αντικειμένου, καθώς το γνωστικό αντικείμενο και ο όγκος εργασιών είναι υπερβολικά μεγάλος για να είναι διαχειρίσιμος εξ ολοκλήρου από έναν και μόνο προϊστάμενο.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 00:40 | Λεκκάκου Κωνσταντίνα

  Σχετικά με το Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας Ε.Ε, εκτιμώ ότι η διαίρεσή του θα διευκόλυνε την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων της κοινωνικής ασφάλισης, αντικείμενο ιδιαίτερο περίπλοκο που απαιτεί εξειδίκευση, γνώση και συνεχή εκπαίδευση. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις διακινούμενων πολιτών και επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις προσδοκώμενες και απαιτούμενες ταχύτητες λειτουργίας του e-efka θα μπορούν να ικανοποιηθούν με μικρότερα και πιο ευέλικτα τμήματα.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 23:42 | Μανούσος Λουκάκης

  Προτείνεται ως τίτλος του Τμήματος «Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας σε Χρήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)» για να υπάρχει ακρίβεια με τις αρμοδιότητες που του ορίζονται.

  Προτείνεται στην παρ. 3 α) αα) : « Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία, τις συντάξεις και τις παροχές ασθένειας σε χρήμα.»

  Οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες του «Τμήματος Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)» – ασφάλιση, συντάξεις(γήρας, αναπηρία, θάνατος, επιδόματα τύπου σύνταξης απολύτου αναπηρίας/εξωιδρυματικό, διαδοχική ) αναγκαστική είσπραξη, συμψηφισμοί , παροχές υγείας σε χρήμα κλπ- αφορούν πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας που θα πρέπει να συντονίζεται με το Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό δίκαιο.
  Άρα ένα ευρύτατα εκτεταμένο και πολυσχιδές γνωστικό αντικείμενο, με πληθώρα Ευρωπαϊκών εντύπων , συνεχή διάδραση και παρακολούθηση των εξελίξεων , απήχηση στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό διακινούμενων εργαζομένων(ιδιαιτέρως των τελευταίων ετών) , υπαγορεύουν την κατάτμηση των αρμοδιοτήτων του σε περισσότερα του ενός τμήματα.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 13:53 | Μαρία Ζαχαριάδου

  Για το τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας Ε.Ε. θεωρώ υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας τριών επιμέρους τμημάτων στην επιτελική Δ/νση Νομοθεσίας Ε.Ε. / Δ.Σ.Κ.Α. λόγω υπερβολικά μεγάλου εύρους αντικειμένου, καθώς όλα τα πεδία αφενός απαιτούν εξειδίκευση και εμπειρία που δεν μπορεί να αποκτηθεί με περιστασιακή ενασχόληση και αφετέρου ο όγκος εργασιών είναι υπερβολικά μεγάλος για να είναι διαχειρίσιμος εξ ολοκλήρου από έναν και μόνο προϊστάμενο. Η άμεση επίλυση θεμάτων επιτελικής και μη φύσεως αποτελεί στοιχείο κύρους για τον φορέα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 18:00 | Αμαλία Λαγουδάκη

  Όσον αφορά το α. Τμήμα (νομοθεσίας) Ασφάλισης, Συντάξεων & Παροχών Ασθενείας ΕΕ: η βασική αρμοδιότητα του Τμήματος είναι ο συντονισμός της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των ευρωπαϊκών Κανονισμών. Πέραν των λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν από την αρμοδιότητα αυτή, απαιτείται καταρχάς γνώση, συνεχής παρακολούθηση και μελέτη, τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και της ελληνικής νομοθεσίας (λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ πρώην ΦΚΑ) και για τους 3 (βασικούς και διακριτούς) κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου στη συνέχεια να συντάσσονται σχετικές εισηγήσεις προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ και το Υπουργείο και να εκδίδονται εγκύκλιοι και οδηγίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή των σχετικών κανόνων της ελληνικής νομοθεσίας. Το εύρος ωστόσο της νομοθεσίας, η πολυπλοκότητα και ο όγκος των προς διαχείριση θεμάτων υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες ενός προϊστάμενου, με συνέπεια να καθυστερεί η επίλυση σημαντικών ζητημάτων επιτελικής φύσης που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν 3 Τμήματα στην επιτελική Δ/νση Νομοθεσίας ΕΕ-ΔΣΚΑ, ανά κλάδο κοινωνικής ασφάλισης: α. Νομοθεσίας Συντάξεων ΕΕ, β. Εφαρμοστέας Νομοθεσίας και Αναγκαστικής Είσπραξης ΕΕ και γ. Ασφαλιστικής Ικανότητας & Παροχών Ασθενείας ΕΕ.