Άρθρο 57

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:
«Άρθρο 11Α
Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης του Δημοσίου Τομέα είναι ο σχεδιασμός δράσεων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με ζητήματα που άπτονται της ασφάλισης και του καθορισμού και της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, όπως ορίζονται στην παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.
2. Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Καθορισμού Εισφορών, β. Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών, γ. Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Καθορισμού Εισφορών Μισθωτών Δημοσίου Τομέα:
αα. O χειρισμός θεμάτων που αφορούν στον υπολογισμό των εισφορών των μισθωτών του Δημόσιου Τομέα,
αβ. Η μέριμνα για την αντιμετώπιση αιτημάτων για τον επαναπροσδιορισμό και τη διόρθωση των ασφαλιστικών εισφορών,
αγ. Η υποβολή προτάσεων για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του Δημόσιου Τομέα,
αδ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών για τον προσδιορισμό των εισφορών των μισθωτών του Δημόσιου Τομέα και την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.
β. Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών μισθωτών του Δημόσιου Τομέα:
βα. Η επιμέλεια διαχείρισης υποβολής και παραλαβής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ),
ββ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών των μισθωτών του Δημόσιου Τομέα και η πραγματοποίηση ελέγχων για τον εντοπισμό σφαλμάτων,
βγ. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στη μη καταβολή ή στη μη εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του Δημοσίου Τομέα,
βδ. Η μέριμνα της είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών,
βε. Ο εντοπισμός και η επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τον έλεγχο δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών,
βστ. Η υποβολή προτάσεων για θέσπιση νομοθετικών διατάξεων στη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς για την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας,
βζ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών σχετικών με θέματα που αφορούν στην είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, όπως: τρόπος είσπραξης, επιβολή προσθέτων τελών, παραγραφή και επιστροφή εισφορών.
γ. Τμήμα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών:
γα. Η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών μισθωτών του Δημόσιου Τομέα,
γβ. Ο έλεγχος της ορθής ροής των εν γένει μηχανογραφικών εφαρμογών και η λήψη μέτρων για την πρόληψη ανακριβών δηλώσεων και εσφαλμένων καταχωρίσεων εν γένει,
γγ. Η ένταξη στο λογισμικό νέων κωδικοποιημένων στοιχείων και τυχόν τροποποιήσεων τους για τον καθορισμό του Κωδικού Πακέτου Κάλυψης στην ΑΠΔ και ο έλεγχος ορθής ροής αυτών,
γδ. Η ένταξη στο λογισμικό κανόνων ελέγχου ασφαλιστικών στοιχείων και υπολογισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
γε. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις εισφορές των μισθωτών του Δημόσιου Τομέα,
γστ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.».