ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ e-Ε.Φ.Κ.Α. – Άρθρο 50

Το άρθρο 2 του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής :
« Άρθρο 2
Διάρθρωση Υπηρεσιών
Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) διαρθρώνεται ως εξής:
1. α. Διεύθυνση Διοίκησης,
β. Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων,
γ. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων,
δ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών,
ε. Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών,
στ. Αυτοτελές τμήμα Προστασίας Δεδομένων,
2. α. Γενική Διεύθυνση Εισφορών,
β. Γενική Διεύθυνση Ελέγχων,
γ. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων,
δ. Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας,
ε. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας,
στ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης,
η. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
θ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης,
ι. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ),
ια. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα,
ιβ. Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών,
ιγ. Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
3. Οι οργανικές μονάδες των παρ. 1 και 2 υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α..
4. Επίσης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργούν:
α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες περί ΝΣΚ διατάξεις.
β. Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.».

  • 4 Φεβρουαρίου 2020, 22:15 | Χριστοδούλου Νικόλαος

    Η επανίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Δημόσιου Τομέα συνιστά έμ-μεση ομολογία της αποτυχίας της δομής που λειτουργεί στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του του Ν. 4387/2016 με τα προφανή καταστροφικά αποτελέσματα που συ-νοψίζονται στην διάλυση της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους, στην απομά-κρυνση του μισού και πλέον στελεχειακού της δυναμικού, στην απουσία λογισμικού που θα υποστηρίξουν την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του Ν. 4387/2016 και των τροποποίήσεων του και σε αδιανόητες για την πρώην Υπηρεσία του ΓΛΚ καθυ-στερήσεις στην απονομή των συντάξεων, καθυστερήσεις οι οποίες έχουν αγγίξει πλέον τα δυόμιση χρόνια .

  • 4 Φεβρουαρίου 2020, 12:03 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

    Υψίστου σημασίας να διατηρηθούν οι απασχολούμενοι στο ΕΤΕΑΕΠ σε παρόμοιες θέσεις μετά την απορρόφηση αυτού στον e-ΕΦΚΑ, αλλά και των απασχολουμένων στην καταργούμενη με το παρόν Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΕΦΚΑ, οι οποίο πρέπει να μεταφερθούν στη νέα Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών. Προτείνεται μετονομασία της νέας Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών σε «Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών», ώστε να είναι πιο εύηχο το όνομα αυτής.

  • 1 Φεβρουαρίου 2020, 22:28 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

    Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και με δεδομένο τον σημαντικό ρόλο της Πληροφορικής σε αυτόν, η Διεύθυνση «Οργάνωσης και Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών» δεν μπορεί να είναι «κάτω» από διαφορετική δομή με την «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Εξ ορισμού η «Ηλεκτρονική » και η απλούστευση διαδικασιών είναι αλληλένδετες. Προτείνεται η συνύπαρξη των 2 Δ/νσεων κάτω από την ίδια Γενική Δ/νση ή κάτω από τον Διοικητή ή ακόμη και συγχώνευση των αρμοδιοτήτων τους.