Άρθρο 25

Στο άρθρο 14 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 3, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 αναριθμείται σε 4 και τροποποιείται, και η παράγραφος 4 αναριθμείται σε 5. Το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14
Αναπροσαρμογή συντάξεων-
προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων
1. α. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόμενων παραγράφων.
β. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, συντάξεων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
2. α. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α` 80), όπως ισχύει.
β. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή της παραγράφου 4, όπως ισχύει.
γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.
δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β` και γ` αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.
3. α. Από 1.10.2019 οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους σύμφωνα με τις διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από 1.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών όπως επανυπολογίζεται είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσόν της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.
β.i Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 και έχουν επανυπολογισθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται εκ νέου από 1.10.2019 σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8.
β.i Από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το υπόλοιπο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως υπερβάλλουσα διαφορά.
β.ii Από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το ποσόν των συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 .
γ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις α΄ και β` αποτυπώνονται από την 1.1.2020 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.
4. α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 1.1.2023 κατ΄ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμενου δια του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.
β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην περίπτωση α` ή με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά μισθολογικές διατάξεις, καταργούνται.
5. Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.»

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 19:23 | Τ.Π.

  Η εισφορά υπέρ υγείας για ελ. επαγγελματίες μειώνεται στα 50-60 €, με αποτέλεσμα ο γιατρός των 5000 € μηνιαίως να πληρώνει αυτό το ποσό και ο συνταξιούχος με μεικτό άθροισμα κύριας και επικουρικής 1500 €, 90 €. Αδικία!
  Πρέπει εισφορά υπέρ υγείας των συνταξιούχων να επανέλθει στα επίπεδα 4% για κύριες και 0% για επικουρικές, όπως ήταν πριν ή τουλάχιστον να καταργηθεί η εισφορά στις επικουρικές.
  Σε κάθε περίπτωση το δόγμα ίσες εισφορές για ίσες παροχές υγείας πρέπει να ισχύει για ΟΛΟΥΣ!
  Σας ενημερώνω ότι στον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων δεν έχει ληφθεί υπόψιν τυχόν παράλληλη ασφάλιση του ασφαλισμένου, τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, δεν υπολογίστηκε η προσαύξηση των βαρέων επαγγελμάτων, ο Δ.Τ.Κ., κλπ.
  Επίσης οι κρατήσεις υπέρ υγείας στις συντάξεις με αρνητική διαφορά από 1/1/19 γίνονται – κακώς – στο συνολικό ποσό και όχι στο 1/5 της διαφοράς, που εισπράττονται έως σήμερα.
  Τέλος η σύγκριση των παλαιών με τις επανυπολογισθείσες συντάξεις για τον προσδιορισμό της προσωπικής διαφοράς, πρέπει να γίνεται στα μικτά και όχι στα προ φόρου ποσά, γιατί έτσι όπως γίνεται τώρα χάνεται η διαφορά από τη μείωση που προκύπτει στην εισφορά υπέρ υγείας.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:51 | Βασίλειος Σταθόπουλος

  Το ύψος της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης, για εθνική, ανταποδοτική και επικουρική σύνταξη προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5% του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.
  Άρθρο 14 §5

  Α.Ε.Π. 2009: 234.415.000 € Χ 2,5% = 5.860.375.000 €
  Άρα η συνταξιοδοτική δαπάνη για τα επόμενα 40 έτη, (νυν 37 λόγω μηδέν αυξήσεων έως 2023) δεν πρέπει να υπερβεί το ποσό των 146.509.375€ ετησίως ΧΩΡΙΣ να έχουν καταβληθεί οι εκκρεμείς 1.058.000 διαφορετικές συνταξιοδοτικές παροχές και τί ποσό εκ των 5,8 δις έχει εκταμιευθεί ήδη από το 2016 μέσω Ν.4387/2016, που εκμηδενίζουν το ανωτέρω διατιθέμενο ποσό των 5,8 δις και άρα ενδέχεται να είναι μηδενικές οι αυξήσεις έως το 2060!

  Να καταργηθεί το εδάφιο νομοθετώντας ότι οι αυξήσεις θα ακολουθούν ΔΤΚ χωρίς «κόφτη» το γελοίο όριο των 66€ ανά συνταξιούχο ετησίως στην καλύτερη περίπτωση.

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 17:58 | ΣΓ

  Επανάληψη σχολίου από το άρθρο 24. Συνεχίζεται να υφίσταται η αιτία που προκαλεί πολλές στρεβλώσεις αλλά και πολλά παράπονα: Για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης, δεν εισάγεται και το κριτήριο της ηλικίας αποχώρησης από την εργασία, κατά την συνταξιοδότηση, αλλά μόνο η διάρκεια ασφάλισης και οι συντάξιμες αποδοχές. Και ναι μεν τα ζεύγη ορίων, 40 έτη ασφάλισης και 62 ετών ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης και για λιγότερα έτη ασφάλισης, ελάχιστα 15 έτη ασφάλισης και 67 ετών ηλικία συνταξιοδότησης, υπηρετούν εν πολλοίς το κριτήριο της ηλικίας αποχώρησης, πλην όμως αυτά αφορούν μερίδα μόνον από τους νέους συνταξιούχους, γιατί πολλοί ακόμα και σήμερα συνταξιοδοτούνται με πολύ μικρότερα δεδομένα από τα όρια του νόμου (ευνοϊκές καταστατικές διατάξεις ορισμένων ταμείων και μεταβατικές διατάξεις του νόμου) και βέβαια επ’ ουδενί αφορούν στους παλαιούς.
  Π.χ. δύο παλαιοί ασφαλισμένοι που ο μεν ένας συνταξιοδοτήθηκε στα 50 του ο δε άλλος (με ίδιο μισθό και έτη ασφάλισης) στα 65 του, ενώ θα τους υπολογισθεί απολύτως ίδια επανυπολογισμένη σύνταξη, εν τούτοις ο 1ος θα εισπράξει ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΙΠΛΑΣΙΟ συνταξιοδοτικό κεφάλαιο, αφού με προσδόκιμο ζωής στα 80-82 έτη, θα εισπράξει την ίδια επανυπολογισμένη σύνταξη για διπλάσιους μήνες (80-50=30*12 ενώ 80-65=15*12). Τέτοιες αποκλίσεις δεν μπορεί να είναι συνταγματικά ανεκτές, διότι παραβιάζουν τις αρχές της ισότητας, της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
  Πρόταση: να εφαρμοσθεί και ένας επί πλέον συντελεστής αναπροσαρμογής της επανυπολογισμένης σύνταξης με βάση και την ηλικία αποχώρησης. Θα μπορούσε κάλλιστα αντί του ορίου των 62 ετών να ορισθεί το όριο των 60 ετών ή το παλαιότερο όριο των 58 ετών. Στο παραπάνω παράδειγμα με όριο την ηλικία των 60 ετών και προσδόκιμο ζωής στα 81 έτη, οι συντελεστές αναπροσαρμογής θα έχουν ως εξής:
  Συντελεστής αναπροσαρμογής 1ου = (81-60)/(81-50) =21/31 = 68,74%
  Συντελεστής αναπροσαρμογής 1ου = (81-60)/(81-65) =21/16 = 131,25%
  Εάν για παράδειγμα η επανυπολογισμένη σύνταξη και των δύο είναι 1.000€, μετά την αναπροσαρμογή τους οι τελικές επανυπολογισμένες συντάξεις να είναι:
  Του 1ου = 1.000*68,74% =687,40€ και του 2ου =1.000*131,25%=1.312,5€. Ο μεν πρώτος θα συνεχίζει να λαμβάνει την καταβαλλόμενη σύνταξή του, με ενδεχόμενο μηδενισμό της αρνητικής προσωπικής διαφοράς, αλλά ο δεύτερος θα δει αύξηση μετά τον πιθανό μηδενισμό της θετικής προσωπικής διαφοράς.
  Εναλλακτικά, θα μπορούσαν οι επί πλέον αυτές διαφορές από την αναπροσαρμογή των επανυπολογισμένων συντάξεων, απλά να συμψηφίζουν τις υπολογισθείσες προσωπικές διαφορές, δηλαδή σε περίπτωση μειωτικού συντελεστή απλά να μειώνεται η (απόλυτη) αρνητική προσωπική διαφορά, μέχρι μηδενισμού της (δηλαδή έως την πλήρη εξαφάνιση της πραγματικής αύξησης) και σε περίπτωση αυξητικού συντελεστή να τείνει να μηδενισθεί η θετική προσωπική διαφορά, χωρίς πραγματική αύξηση σύνταξης.
  Άλλωστε θα αμβλυνθεί η μάλλον παράλογη εικόνα, η ηλικία των συνταξιούχων 25-50 να είναι αυτή με τις υψηλότερες συντάξεις και μάλιστα όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο μειώνονται οι συντάξεις (βλ. φύλλο Σ.14 από το excel συστήματος ΗΛΙΟΣ Δεκ. 2018).

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (ΠΟΣ)
  Επανυπολογισμός Σύνταξης Ανθυπασπιστών

  α.Ιστορικό
  1) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, προβλέπεται: «3. Η σύνταξη των μόνιμων ανθυπασπιστών και οπλιτών των Ένοπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτών που δεν εξομοιώνονται με ορισμένους βαθμοφόρους του στρατεύματος στρατιωτικών νοσοκόμων, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.»
  2) Για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη ο αποστρατευτικός συντάξιμος βαθμός, αλλά μικρότερος, διότι με την προσθήκη των 3/35 δημιουργούντο ευνοϊκότερες συνταξιοδοτικές συνθήκες. Ο αποστρατευτικός συντάξιμος βαθμός, με βάση το σύνολο ετών πραγματικής υπηρεσίας καθορίζεται από το άρθρο 37, παράγραφο 3 του ν. 3016/2002. Με την ισχύ του ν.4387/2016 δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη, με αποτέλεσμα να υπολογισθούν οι συντάξεις στο μειωμένο συντάξιμο μισθό και όχι στο πραγματικό αποστρατευτικό συντάξιμο.
  β.Πρόταση
  Να γίνει επανυπολογισμός συντάξεων όσων εμπίπτουν στην κατηγορία των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, όπου ως βάση υπολογισμού να λαμβάνεται ο αποστρατευτικός συντάξιμος βαθμός.
  γ.Προτεινόμενη διατύπωση
  «Οι κύριες συντάξεις των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, επανυπολογίζονται με βάση υπολογισμού τον βασικό μισθό της τελευταίας μισθολογικής προαγωγής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 37, παράγραφο 3 του ν. 3016/2002.»

  Εφαρμογή Αποφάσεων ΣτΕ (Επαναφορά συντάξεων στα επίπεδα του Ιουλ. 2012, για επανυπολογισμό, χωρίς απόδοση αναδρομικών)
  α.Η πλήρης αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων (επαναφορά στα επίπεδα του Ιουλίου 2012) προκύπτει καταφανώς από αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ. Αυτό προκύπτει από τις αποφάσεις 1125-1128/2016 του ΣτΕ και από το Πρακτικό συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ.
  β.Οι αποφάσεις του ΣτΕ έχουν κρίνει αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις του Ν.4307/2014 (παράγραφοι 2,3 του άρθρου 86), οι οποίες πρέπει να καταργηθούν, να επανέλθουν οι μισθοί, συντάξεις και επιδόματα όπως ίσχυαν τον Ιούλιο 2012. Εν ολίγοις θα πρέπει να ακολουθηθεί η τεχνική που εφαρμόσθηκε επί κυβερνήσεως ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με τη ψήφιση του Ν.4307/2014 και στη συνέχεια να εκδοθεί νέα συνταξιοδοτική πράξη.
  γ.Οι αποφάσεις αναφέρουν σαφώς περί «…της αναβίωσης των ειδικών μισθολογικών διατάξεων του ν.3205/2003, όπως αυτές ίσχυαν προ της τροποποιήσεώς τους».
  δ.Η επιβάρυνση της ετήσιας συνταξιοδοτικής δαπάνης μετά το 2018 για τους συνταξιούχους των ΕΔ και των ΣΑ, εφόσον η επαναφορά των συντάξεων γίνει όπως προβλέπει η απόφαση του ΣτΕ, υπολογίζεται κατ’ έτος μέχρι 39 εκατ. ευρώ, ένα ποσό πολύ μικρό σε σχέση με το σύνολο της συνταξιοδοτικής δαπάνης (25,48 δισεκ. ευρώ). Το ποσό αυτό αφορά συνολικά περίπου 122.000 δικαιούχους των ΕΔ και των ΣΑ.
  ε.Προτεινόμενη διατύπωση
  «Για τον επανυπολογισμό των κυρίων συντάξεων των στρατιωτικών συνταξιούχων, ως συντάξιμος μισθός λαμβάνεται η διαμόρφωση των ποσών με την 31 Ιουλ. 2012.»
  Για το ΔΣ/ΠΟΣ
  Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου
  Α’ Αντιπρόεδρος

 • Καλημέρα σας αποστέλλουμε την παρακάτω προσθήκη:
  Στο άρθρο 25 του νέου ασφαλιστικού νόμου που τροποποιεί το άρθρο14 του Ν. 4387/16 να προστεθεί μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1β του άρθρου 14 του Ν. 4387/16 το κατωτέρω εδάφιο: « στην περίπτωση της παράλληλης απασχόλησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου κατά την οποία οι εργαζόμενοι κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να λαμβάνουν αντίστοιχες αποδοχές, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων συντάξεων θα ληφθούν οι αποδοχές με τις οποίες κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα κύρια σύνταξη του άλλου ταμείου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου 1β»

  με εκτίμηση από την

  ΕΔΑΚ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 08:17 | Χριστοδούλου Νικόλαος

  Στην παράγραφο 3α του υπό τροποποίηση άρθρου 14 του Ν. 4387/2016 η φράση
  »υπολογίζονται εκ νέου»‘ δεν είναι ορθή ως προς τις συντάξεις οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί και προφανώς δεν έχουν υπολογιστεί για να υπολογιστούν εκ νέου .

 • 7 Φεβρουαρίου 2020, 00:38 | Θεόδωρος Τσιμπούκης

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Με το άρθρο 25 προκύπτει διαφορά στον τρόπο καταβολής των αυξήσεων που προκύπτουν στις συντάξεις με το νέο νομοσχέδιο για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν το ν. 4387/2016 και για τους συνταξιούχους μετά το ν. 4387/2016. Αυτό δημιουργεί μία ανισότητα και μια αδικία σε βάρος των παλιών συνταξιούχων.

 • Στο άρθρο 25 του νέου ασφαλιστικού νόμου που τροποποιεί το άρθρο 14 του Ν. 4387/16 να προστεθεί μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1β του άρθρου 14 του Ν. 4387/16 το κατωτέρω εδάφιο: « στην περίπτωση της παράλληλης απασχόλησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου κατά την οποία οι εργαζόμενοι κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να λαμβάνουν αντίστοιχες αποδοχές, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων συντάξεων θα ληφθούν οι αποδοχές με τις οποίες κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα κύρια σύνταξη του άλλου ταμείου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου 1β»

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 23:47 | Μελετιάδης Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα.Είμαι απόστρατος συνταξιούχος προερχόμενος από την ΣΜΥ. Αποστρατεύτηκα πριν την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου Στον χρόνο ασφάλισης στα νέα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα του έτους 2019 απαλείφτηκαν τα τρία (3) έτη του Κονδύλη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο ΕΦΚΑ/ΓΛΚ να προχωρήσει άμεσα στην επαναφορά του τελευταίου συνταξίμου (μισθολογικού) βαθμού (αποστρατευτέου),καθώς έχω υποστεί την αφαίρεση δύο μισθολογικών (συντάξιμων) βαθμών προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα τρία έτη του Κονδύλη στα έτη ασφάλισης, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που δικαιούμουν όταν αποστρατεύτηκα (πριν την ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου Ν. 4387/2016).
  Παρακαλώ για την αποκατάσταση της αδικίας που αφορά χιλιάδες συναδέλφους από σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών και Εθελοντές.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 22:29 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΒΡΑΚΑΣ

  Άρθρο 25
  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Θα ήθελα να επισημάνω ότι σχετικά με το άρθρο 25 παρ 3α και την υποπαράγραφο β.ii προκύπτει διαφορά στον τρόπο καταβολής των αυξήσεων που προκύπτουν στις συντάξεις με το νέο νομοσχέδιο. Για όσους πήραν σύνταξη πριν το ν. 4387/2016 οι αυξήσεις, αλλά και τα αναδρομικά από 1/10/2019 θα καταβληθούν σταδιακά σε 5 χρόνια (το 1/5 της αύξησης για κάθε χρόνο μέχρι το 2024), ενώ για τους συνταξιούχους μετά το ν. 4387/2016 η αύξηση θα δοθεί εφάπαξ. Αυτό δημιουργεί μία ανισότητα και μια αδικία σε βάρος των παλιών συνταξιούχων. Διότι αν ένας παλιός συνταξιούχος πριν το ν. 4387/2016 με πολλά συντάξιμα χρόνια που παίρνει αύξηση σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο είχε ίδιες συντάξιμες αποδοχές και ίσο αριθμό συντάξιμων χρόνων με ένα συνταξιούχο μετά το ν. 4387/2016, τότε ο πρώτος (ο παλιός συνταξιούχος) θα παίρνει λιγότερη σύνταξη από τον δεύτερο για τα απόμενα 5 χρόνια. Αυτό είναι άδικο και δημιουργεί άνιση μεταχείριση. Πρέπει λοιπόν και οι παλιοί συνταξιούχοι πριν το ν. 4387/2016 να πάρουν τις τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις εφάπαξ και όχι σταδιακά σε 5 χρόνια.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 12:57 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

  Το προσωπικό των Ε.Δ. κατά τη διάρκεια της καριέρας του μετατίθεται πολλές φορές, υποχρέωση που ανακύπτει από τη φύση της αποστολής του, με όλες τις γνωστές συνέπειες από κάθε μετάθεση (π.χ. αντικειμενική αδυναμία έμμισθης απασχόλησής του/της συζύγου, δαπάνη μεταφοράς οικοσκευής που δεν καλύπτεται σε πολλές περιπτώσεις στο 100%, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά). Λόγω της φύσης της αποστολής, της έλλειψης προσωπικού και των συνεχώς αυξανομένων υποχρεώσεων, η ημερήσια απασχόληση πολλές φορές υπερβαίνει το κανονικό ωράριο εργασίας χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, ενώ η εκτέλεση μηνιαίως 24ώρων υπηρεσιών, πέραν των επιφυλακών, ασκήσεων και άλλων έκτακτων αναγκών, δεν αποζημιώνεται μέχρι σήμερα, και η εργασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κίνδυνο.

  Με τις διατάξεις της παρ. 1 και 3 του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, ορίζεται ότι στους στρατιωτικούς που κατατάσσονται από 01/10/1990 και εφεξής επιβάλλεται κράτηση υπέρ Δημοσίου για σύνταξη στις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τους, ίση με το ποσοστό που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους στην κοινή ασφάλιση του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ καταβάλλονται στο διπλάσιο οι εισφορές για την αναγνώριση του χρόνου του άρθρου 40. Θεσμικό καθεστώς: άρθρο 15 παρ. 9 και 12, 40 και 41 π.δ. 169/2007 και άρθρο 8 του ν.2084/1992. Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα έτη του άρθρου 40 (παρ. 5) του π.δ. 169/07 θεωρούνται ως έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και όχι πλασματικής.

  • Με το άρθρο 20 (παρ. 1) του ν.3865/10 καθορίσθηκε ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στελεχών των ΕΔ που θεμελιώθηκαν έως και την 31/12/2010 δεν θίγονται. Για τα στελέχη των ΕΔ που θεμελίωναν από 2011 έως και 2014 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας προσαυξάνεται κατά 1,5 έτος έως και 6 έτη (παρ. 2) ιδίου άρθρου. Τα στελέχη που θεμελίωναν από 01/01/2015 και μετά διακιούνται σύνταξη εφόσον είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους είτε σαράντα έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Στην ίδια παρ. 4 αναλύεται επακριβώς ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο χρόνος συντάξιμης που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο (πλασματικά έτη), καθώς και ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης.

  • Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/07, λαμβάνεται υπόψη ως συντάξιμος χρόνος, αυξημένος στο διπλάσιο ο χρόνος υπηρεσίας των στελεχών των Ε.Δ., που διανύθηκαν σε μονάδες εκστρατείας, μονάδες και υπηρεσίες ζωνών μάχης, πολεμικά πλοία, πτέρυγες μάχης κ.λ.π., ως ανταμοιβή για τα στελέχη που υπηρετούν σε θέσεις με δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης ή επικινδυνότητας. Επίσης ο χρόνος υπηρεσίας στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ λόγίζεται ως συντάξιμος.

  • Με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 καθορίσθηκε ότι ο ανωτέρω χρόνος προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο και σε Μονάδες ή Υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού στις οποίες τα Στελέχη των Ε.Δ. έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

  • Η αιτιολογική έκθεση του εν ν.4609/19, αναφέρει ότι σκοπός των ν.3865/2010 και ν.3883/2010 ήταν όλα τα στελέχη να έχουν 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας και 5 πλασματικής και ότι αφορά το σύνολο των στελεχών, ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας, προέλευσης κλπ, καθώς τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα είναι ενιαία. Επειδή οι σημερινές συνθήκες δεν αντανακλούν πλέον το σκοπό του ασφαλιστικού συστήματος του ν.3865/2010 με το συγκεκριμένο άρθρο κλείνει η εκκρεμότητα που υπάρχει, ειδικά για όσα στελέχη δεν δύνανται να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες που προβλέπει το άρθρο 40 του π.δ. 169/2007. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται καθολικά η εφαρμογή του σχήματος 35 πραγματικά και 5 πλασματικά έτη. Ωστόσο η διαφοροποίηση που εντοπίζεται στη διατύπωση της εν λόγω τελικώς ψηφισθείσας διάταξης (άρθρο 11 του ν.4609/2019) σε σχέση με τα αναφερόμενα αρχικώς στην αιτιολογική έκθεση οφείλεται στην εκ των υστέρων αλλαγή της ρύθμισης προκειμένου να προσλάβει τελικώς διαφορετικό περιεχόμενο, ευνοϊκότερο για τα στελέχη των Ε.Δ.

  • Η τελική διατύπωση του άρθρου 11 του ν.4609/2019 καθορίζει σαφώς ότι τα πέντε (5) σε Μονάδες και Υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού προσμετρώνται επιπλέον των πέντε (5) ετών στις Υπηρεσίες και Μονάδες που προβλέπει το άρθρο 40 του π.δ. 169/2007. Άλλωστε είναι σαφές ότι δεν προσδιορίζει ο νομοθέτης, ως ανώτατο όριο αυτό των πέντε (5) ετών για την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου ως λογιζόμενου για συντάξιμο σε Μονάδες εκστρατείας, καθώς σκοπός του δεν είναι να παγιώσει ως μέγιστο χρόνο λογιζόμενο ως διπλάσιο τα 5 έτη, αλλά συνυπολογίζοντας όλες τις δύσκολες συνθήκες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το επάγγελμα του στρατιωτικού να θέσει, εξ ορισμού ένα ελάχιστο αποδεκτό πλαίσιο 5 ετών, λογιζομένων ως διπλάσιο συνταξιοδοτικά.

  • Στην αρχική κατάθεση του νομοσχεδίου προ της ψηφίσεως του νόμου, όπως τη βλέπουμε στο site του Ελληνικού Κοινοβουλίου που αναφέρεται ο ν.4609/2019, διαπιστώνουμε ότι η διατύπωση ήταν η εξής: «στις μονάδες και υπηρεσίες της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 συμπεριλαμβάνονται αυτές στις οποίες στελέχη των Ε.Δ. έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους». Η τελική ψήφιση επέφερε μία αλλαγή στη γραμματική διατύπωση η οποία ήταν: «πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ε.Δ. έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους».

  Η διαφορά είναι ουσιώδης. Η αρχική μορφή όπως διατυπωνόταν, σήμαινε με γραμματική ερμηνεία της διάταξης ότι η προσμέτρηση του διανυθέντα χρόνου λογίζεται μόνο για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007, ήτοι επί της ουσίας έθετε ως πλαφόν τα πέντε (5) έτη. Η αιτιολογική έκθεση συνετάχθη βάσει αυτής της αρχικής διατάξεως για τον καθορισμό του σχήματος των 35 πραγματικών και 5 λογιζομένων ως διπλών συνταξίμων ετών. Με την τελικώς ψηφισθείσα διάταξη και τη διεύρυνση του αριθμού των Μονάδων – Υπηρεσιών ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού και κάλυψης συνεπώς όλου του προσωπικού, δεν καταστρατηγείται η σκοπιμότητα ύπαρξης πλασματικού χρόνου για την ανταμοιβή παροχής Υπηρεσίας υπό δυσμενείς συνθήκες, συνεπώς δεν θα υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με αυτούς που όντως υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε μονάδες αυξημένου κινδύνου αφού το κίνητρο αυτό διατηρείται μόνο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή όσοι πράγματι υπηρέτησαν σε τέτοιες Μονάδες θα συνεχίσει να υφίσταται η προσμέτρηση των διπλασίων συντάξιμων ετών πέραν του γεωγραφικού τους προσδιορισμού.

  • Ο σκοπός της τροποποίησης της αρχικής διατάξεως ήταν εμφανής, διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος τροποποίησής της. Ήταν η θεσμοθέτηση διακριτού δικαιώματος για όλα τα στελέχη των Ε.Δ., αναγνωρίζοντας προφανώς όσα εκ των ανωτέρω έχουν αναφερθεί για την αποστολή και ρόλο των Ε.Δ., να έχουν πέντε (5) έτη επιπρόσθετα ως λογιζόμενα για διπλά συντάξιμα. Επίσης στο νόμο δεν τίθεται κανένας χρονικός ορίζοντας εάν αφορά νέους ή παλαιούς ασφαλισμένους ή ακόμη και όσοι έχουν εξέλθει εκ των Ε.Δ., καθώς δεν είναι αυτός ο σκοπός του νομοθέτη, ο οποίος μη θέτοντας χρονικούς προσδιορισμούς θέλει να καλύψει όλο τον πληθυσμό των Ε.Δ., είτε τελούν εν ενεργεία είτε είναι συνταξιούχοι. Αυτό άλλωστε προκύπτει τόσο από το π.δ. 169/2007, όσο και από το ν.3865/2010, οι οποίες σχετικές διατάξεις τους, αφορούσαν το σύνολο των στελεχών των Ε.Δ., (εν ενεργεία και συνταξιούχους), ανεξαρτήτως χρόνου εισόδου στο Στράτευμα ή εξόδου από αυτό.

  • Η προσθήκη των 5 ετών εξορθολογίζει τις συντάξεις των στρατιωτικών ένεκα των λόγων που αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη από ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι, αντισταθμίζει τις όποιες πιθανές αντιδράσεις των τελευταίων, λόγω διαφοράς μισθού – σύνταξης. Επίσης δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με πολίτες αντίστοιχων κατηγοριών π.χ. οι ιατροί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ παίρνουν εφημερίες. Οι δικαστικοί στα πολιτικά δικαστήρια έχουν άλλο μισθολογικό καθεστώς από τους στρατιωτικούς δικαστές κλπ. Είναι ουσιώδες να αποσαφηνισθεί με τη νέα διάταξη ή έστω στην αιτιολογική έκθεση ότι ακόμη και για τα στελέχη (εν ενεργεία ή συνταξιούχοι) με ημερομηνία κατάταξης έως την 30/09/1990 θεμελιώνονται τα 5 έτη του ν.4609/2019 χωρίς την υποχρέωση αντίστοιχης ασφαλιστικής καταβολής εισφοράς, καθώς είχαν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3865/2010 και δεν υφίστανται έκτοτε επιπρόσθετες διατάξεις που να αναμορφώνουν το συνταξιοδοτικό τους ορίζοντα.

  • Συνεπώς ανεξάρτητα του χρόνου θεμελίωσης, η αποσαφήνιση θα πρέπει να αφορά στον υπολογισμό του ποσού απόληψης της σύνταξης. Με αυτόν τον τρόπο όσοι συνταξιοδοτούνται από 01/01/2017 και εφεξής δεν θα επισωρεύσουν μόνο την αρνητική συνέπεια υπολογισμού σύνταξης του ν.4387/2016 αλλά θα πιστωθούν και τις ευεργετικές διατάξεις του νέου άρθρου 11 του ν.4609/2019. Η επίδραση στους συνταξιούχους έως 31/12/2016, θα είναι η μείωση της προσωπικής διαφοράς.

  Με δεδομένο ότι με το ν.2084/1992 με πολιτική απόφαση κρίθηκε ότι η Κοινωνική Ασφάλιση δεν συνάδει με τη φύση της αποστολής και το έργο των Ε.Δ., αντίστοιχα με πολιτική απόφαση τα στελέχη των Ε.Δ. θα πρέπει να εξαιρεθούν από το ν.4387/2016. Τα στελέχη των Ε.Δ. εντάχθηκαν στην Κοινωνική Έτσι θα δημιουργηθούν συντάξεις μίας ταχύτητας, όπου στελέχη με τον ίδιο βαθμό με τα ίδια έτη υπηρεσίας και ίδια οικογενειακή κατάσταση θα λαμβάνουν την ίδια ακριβώς σύνταξη. Τα στελέχη των Ε.Δ., θα επανέλθουν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ενώ δεν θα προκληθεί κοινωνικός αυτοματισμός καθόσον οι προσαρμογές θα είναι εξαιρετικά ήπιες και σε βάθος χρόνου. Ασφάλιση μόνο στον Κύριο Φορέα, όπως ίσχυε προ του ν.4387/2016 καθόσον εξαιρούνται από τον Επικουρικό Φορέα.

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 11:01 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΦΟΡΟΝ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
  των συνταξιοδοτηθέντων πριν την ισχύ του ν.4387/2016

  Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης για τους εξερχόμενους συμβολαιογράφους πριν την ισχύ του ν.4387/2016, θα πρέπει να προστεθεί διάταξη που να ρυθμίζει το θέμα αυτό, καθόσον το σώμα των συμβολαιογράφων έχει ιδιαιτερότητα, σε σχέση με τους άλλους ασφαλισμένους στο πρώην Ταμείο Νομικών.
  Οι συμβολαιογράφοι ήταν η μοναδική κατηγορία ασφαλισμένων, που βάσει του Ν.Δ. 4114/1960, καταβάλαμε ως ποσοστό το 9% επί των εισπραττομένων αναλογικών δικαιωμάτων-αμοιβών μας, το οποίο και αποδίδαμε κάθε μήνα, ενώ όλοι οι άλλοι, που ανήκαν στο πρώην Ταμείο Νομικών (δικηγόροι κλπ) κατέβαλαν πάγιες ετήσιες κατώτατες ασφαλιστικές εισφορές, εμείς καταβάλαμε τουλάχιστον διπλάσιες, τριπλάσιες έως και δεκαπλάσιες εισφορές, γεγονός που δεν ήταν ευρέως γνωστό καθ΄ όσον είμαστε πολλαπλασίως λιγότεροι αριθμητικώς από τους άλλους ασφαλισμένους, στον ίδιο φορέα.
  Με δεδομένο λοιπόν ότι για την εξεύρεση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης για τους εξερχόμενους στη σύνταξη συμβολαιογράφους, μετά την ισχύ του ν.4387/2016 ,συνυπολογίζεται το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών από 1-1-2002 μέχρι 31-12-2016, θα πρέπει να προστεθεί διάταξη, που να επιλύει και το θέμα των συνταξιοδοτηθέντων συμβολαιογράφων, πριν από την ισχύ του ν.4387/2016, αφού και αυτοί απέδιδαν όλα τα χρόνια τις αναλογικές τους εισφορές, ήτοι το ποσοστό 9% μηνιαίως και να αρθεί η μεγάλη αδικία και ανισότητα που υπάρχει μεταξύ παλαιών και νέων και που εξακολουθεί να υφίσταται και με το παρόν νομοσχέδιο, κατά την αρχή της ισότητας και αναλογικότητας, ώστε να μη χρειαστεί να καταπονηθούμε με μακροχρόνιες δίκες, κάτι που μπορεί να αποφευχθεί με την σχετική πρόβλεψη στο παρόν νομοσχέδιο.
  Η άνω διάταξη να έχει ως εξής : Για τους συνταξιοδοτηθέντες συμβολαιογράφους πριν την ισχύ του ν, 4387/2016 θα ισχύει ο υπολογισμός της ανταποδοτικής συντάξεως ακριβώς όπως ισχύσει για τους συνταξιοδοτηθέντες Συμβολαιογράφους με τη ισχύ του Ν, 4387/2016.

  Αθήνα 4-2-2020
  ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 • 6 Φεβρουαρίου 2020, 11:52 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

  Επί των άρθρων 14 και 33 του ν.4387/2016 που αφορούν στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης:
  Ενώ με την παράγραφο 1 των άρθρων θεσπίζεται ο κανόνας για εφαρμογή των νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων με ρητή παραπομπή στα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 του Νόμου, κατά την εφαρμογή του από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και παρά τις προφορικές υποσχέσεις δεν συνυπολογίστηκαν οι κοινωνικοί πόροι, όπως ρητώς επιβάλλει το άρθρο 28 του Νόμου. Επιπλέον δεν υπήρχε συνυπολογισμός σε όσες περιπτώσεις υπήρχε υπερβάλλουσα εισφορά, όπως πχ. των συμβολαιογράφων (με αναλογικές εισφορές).
  ΑΙΤΗΜΑ: Να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 33 για τον συνυπολογισμό των κοινωνικών πόρων και των αναλογικών εισφορών των ασφαλισμένων.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 20:12 | Αθανάσιος Μαγλαράς

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Θα ήθελα να επισημάνω ότι σχετικά με το άρθρο 25 παρ 3α και την υποπαράγραφο β.ii προκύπτει διαφορά στον τρόπο καταβολής των αυξήσεων που προκύπτουν στις συντάξεις με το νέο νομοσχέδιο. Για όσους πήραν σύνταξη πριν το ν. 4387/2016 οι αυξήσεις, αλλά και τα αναδρομικά από 1/10/2019 θα καταβληθούν σταδιακά σε 5 χρόνια (το 1/5 της αύξησης για κάθε χρόνο μέχρι το 2024), ενώ για τους συνταξιούχους μετά το ν. 4387/2016 η αύξηση θα δοθεί εφάπαξ. Αυτό δημιουργεί μία ανισότητα και μια αδικία σε βάρος των παλιών συνταξιούχων. Διότι αν ένας παλιός συνταξιούχος πριν το ν. 4387/2016 με πολλά συντάξιμα χρόνια που παίρνει αύξηση σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο είχε ίδιες συντάξιμες αποδοχές και ίσο αριθμό συντάξιμων χρόνων με ένα συνταξιούχο μετά το ν. 4387/2016, τότε ο πρώτος (ο παλιός συνταξιούχος) θα παίρνει λιγότερη σύνταξη από τον δεύτερο για τα eπόμενα 5 χρόνια. Αυτό είναι άδικο και δημιουργεί άνιση μεταχείριση. Πρέπει λοιπόν και οι παλιοί συνταξιούχοι πριν το ν. 4387/2016 να πάρουν τις τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις εφάπαξ και όχι σταδιακά σε 5 χρόνια.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:34 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

  Η απόφαση του ΣτΕ μιλάει για ίση μεταχείριση παλαιών και νέων συνταξιούχων. Που είναι όμως η ίση μεταχείριση όταν ο επανυπολογισμός των συντάξεων των προ του 2016 ασφαλισμένων γίνεται με το συντάξιμο μισθό με τον οποίο συνταξιοδοτήθηκαν.
  Είναι ορθόν και δίκαιον ο επανυπολογισμός των συντάξεων να γίνει με ίσους όρους για τους παλαιούς και νέους συνταξιούχους. Δηλαδή ως συντάξιμες αποδοχές για τον επανυπολογισμό να είναι για όλους ο μέσος όρος των αποδοχών από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση όπου λαμβάνονται υπόψη και τα δώρα για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές. Η όποια αύξηση δε προκύψει να καταβληθεί εφάπαξ όπως γίνεται και με τους μετά το 2016 συνταξιούχους.

 • 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:08 | Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων

  . Επί των άρθρων 14 και 33 του ν.4387/2016 που αφορούν στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης:
  Ενώ με την παράγραφο 1 των άρθρων θεσπίζεται ο κανόνας για εφαρμογή των νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων με ρητή παραπομπή στα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 του Νόμου, κατά την εφαρμογή του από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και παρά τις προφορικές υποσχέσεις δεν συνυπολογίστηκαν οι κοινωνικοί πόροι, όπως ρητώς επιβάλλει το άρθρο 28 του Νόμου. Επιπλέον δεν υπήρχε συνυπολογισμός σε όσες περιπτώσεις υπήρχε υπερβάλλουσα εισφορά, όπως πχ. των συμβολαιογράφων (με αναλογικές εισφορές), των εμμίσθων δικηγόρων ή/και υγειονομικών (με εργοδοτική κράτηση) κλπ.
  ΑΙΤΗΜΑ: Να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 33 για τον συνυπολογισμό των κοινωνικών πόρων και των τυχόν αναλογικών ή εργοδοτικών εισφορών των ασφαλισμένων.

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 11:41 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (άρθρο 4 παρ. 1,2/ισότητα των δύο φύλων) ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ, καθώς φαίνεται, και παιδιά κατώτερου Θεού: Οι ΑΝΤΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ 25ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΟ 2010. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην εργασία έως και 17 χρόνια περισσότερο από τις γυναίκες με τα ίδια προσόντα αλλά ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ!!!
  Σ αυτό προσθέστε ότι ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΊ,(οι έχοντες ανήλικο τέκνο και 25ετία το 2010), ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, και θα καταλάβετε το μέγεθος ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ!
  ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ …ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠ ΟΛΟΥΣ!

 • 4 Φεβρουαρίου 2020, 10:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Κυριε βρουτση τωρα που θα κανεται επανυπολογισμο στις συνταξεις για τα ποσοστα αναπληρωσης πρεπει να επανυπολογισεται και τις διαδοχικες συνταξεις που ειχαν τελευταιο φορεα το ΔΗΜΟΣΙΟ διοτι αυτες υπολογιστηκαν σαν ο συνταξιουχος να εργαζοταν ολα τα χρονια στο ΔΗΜΟΣΙΟ.Ετσι δεν εληφθησαν υπ οψιν μεγαλες εισφορες που ειχαν σε προηγουμενους φορεις ασφαλισης οπως ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ ΚΛΠ. Με αποτελεσμα να ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ορισμενοι συνταξιουχοι ΚΑΤΑΦΟΡΑ.Δεν μππρω να καταλαβω γιατι μας βαλατε να κανουμε τις αιτησεις θεραπειας.ΔΕΝ τις διαβασε κανεις.Η αποκατασταση των αδικιων λογω προχειροτητας του νομου κατρουγκαλου τον οποιον λεγατε θα καταργησετε ειναι υποχρεωση σας.ΔΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ με τα ιδια χρονια και προσοντα ο ενας ολα τα χρονια στο ΔΗΜΟΣΙΟ ο αλλος τα 10 τελευταια χρονια στο δημοσιο και τα 25 προηγουμενα στην υψηλοτερη ΚΛΑΣΗ ασφαλισης του ΙΚΑ βαρεα κλπ.ο επανυπολογισμος τους βγαζει την ιδια συνταξη.ΣΙΓΟΥΡΑ δεν το βλεπεται ΔΙΚΑΙΟ γιατι δεν ειναι.ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ.Δεν θα επιβαρυνει το κοστος του ασφαλιστικου .Τα κουτακια της προσωπικης διαφορας θα αλλαξουν και δεν θα λετε σε ανθρωπους που εισεφεραν περισσοτερα στο ασφαλιστικο οτι σας χρωστανε και τα περισσοτερα.Καλη η αλλαγη των ποσοστων αναπληρωσης αλλα για αυτους που οι συνταξεις τους επανυπολογιστηκαν ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ .

 • 3 Φεβρουαρίου 2020, 11:04 | Γεωργία

  Φαίνεται ότι οι όποιες αυξήσεις προκύψουν από τον επανυπολογισμό δεν θα δοθούν ολόκληρες από 4-10-2019 αλλά σταδιακά σε βάθος 5ετίας (1/5 κατ’ έτος). Αυτό σημαίνει ότι, αν Α είναι το ετήσιο ποσό της διαφοράς που προκύπτει από τον επανυπολογισμό, αφαιρείται από τους συνταξιούχους ποσό 2Α [Είναι (4/5)Α+(3/5)Α+(2/5)Α+(1/5)Α= 2Α] . Δηλαδή, αντί για πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ, όπως διατυμπανίστηκε, γίνεται μια ακόμη αδικία εις βάρος όσων έχουν ήδη αδικηθεί με τον νόμο Κατρούγκαλου. Γι΄ αυτούς το ΣτΕ δυστυχώς έχει «διαγράψει» (με πλειοψηφία μίας ψήφου) τα αναδρομικά 3 και πλέον ετών (από τον Μάιο 2016 έως τον Σεπτέμβριο 2019). Όμως, με βάση την απόφαση, θα πρέπει τουλάχιστον από τον Οκτώβριο 2019 να δοθεί σε αυτούς ολόκληρη η προκύπτουσα διαφορά και όχι ευσχήμως να κρατηθεί ποσό δύο ετών που δικαιούνται.

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 13:41 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Με το παρόν άρθρο προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 14 του νόμου 4387/2016. Η προστιθέμενη παράγραφος έχει υποπαραγράφους α, β και γ· η υποπαράγραφος β έχει περιπτώσεις i, i και ii, οπότε προτείνεται αναρίθμηση των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην υπάρχουν δύο περιπτώσεις με τον ίδιο αριθμό.
  Επιπλέον, εφόσον το παρόν άρθρο τροποποιεί άρθρο του νόμο 4387/2016, οι συνεχείς αναφορές στον νόμο αυτό, εντός του νόμου αυτού, θα είναι αμήχανες, και προτείνεται η τροποποίηση κάθε αναφοράς σε «[ισχύ] του Ν.4387/2016».

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 13:29 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Επιπλέον, παρά την προστασία των παλαιών συντάξεων, έστω με τη μορφή της προσωπικής διαφοράς, το παρόν Σ/Ν επιφέρει μειώσεις σε μελλοντικές συντάξεις, λόγω των ποσοστών αναπλήρωσης, οι οποίες προτείνεται να μην εφαρμοστούν.

 • 2 Φεβρουαρίου 2020, 12:50 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Με το παρόν άρθρο αναπροσαρμόζονται όλες οι συντάξεις που είχαν ήδη αναπροσαρμοστεί με τον νόμο 4387/2016, βάσει του νέου πίνακα που προστίθεται στο άρθρο 8. Εάν η αναπροσαρμογή επιφέρει μείωση της σύνταξης (ήτοι για όσους έχουν 45 ή περισσότερα έτη ασφάλισης), η διαφορά των δύο συντάξεων καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική σύνταξη είναι μειωμένη, και οποία αυξησή της νομοθετηθεί, δε θα έχει αληθινό αντίκρισμα στη ζωή του συνταξιούχου, έως ότου αυτή ξεπεράσει το ύψος της προσωπικής διαφοράς, οπότε σε μεγάλο βαθμό παγώνει κάποια περαιτέρω αύξηση των συντάξεων αυτών.

  Προτείνεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ώστε να μπορούν οι συντάξεις πραγματικά να αυξηθούν στο μέλλον, όταν το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες της χώρας. Όμως, για να μην επέλθει μείωση καμίας συντάξεως, προτείνεται και η τροποποίηση των ποσοστών αναπλήρωσης του νέου πίνακα του άρθρου 24.

 • 31 Ιανουαρίου 2020, 17:40 | Φώτης ΚΠ

  ΑΡθρο 25: Με την ύπαρξη – διατήρηση της προσωπικής διαφοράς, οι όποιες αυξήσεις που θα προέκυπταν από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, ουσιαστικά εξανεμίζονται και το μοναδικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι η μειωση και μονο της προσωπικής διαφοράς. Εκτός και εαν η αυξηση που θα προκύψει , θα ειναι μεγαλύτερη και από αυτήν ακόμα, την προσωπική διαφορά (προσωπική διαφορά που προέκυψε μετά τις απανωτές μειώσεις των συντάξεων και τις μνημονιακές κρατήσεις)

 • 30 Ιανουαρίου 2020, 23:53 | Νικόλαος Κλέτσας

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣτΕ:
  –Στο ν.4093/2012 υπήρχε μία επιπλέον μείωση για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, η οποία μείωνε τους βασικούς μισθούς, με τελικό αποτέλεσμα την μείωση των Συντάξιμων Αποδοχών. Εκδόθηκαν νέες συνταξιοδοτικές πράξεις.
  –Η μείωση αυτή κρίθηκε από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγματική με τις αποφάσεις 2192 έως 2196/2014.
  –Η ΝΔ με το ν.4037/2014 (άρθρο 86) επανέφερε το 50% της μείωσης αυτής και το αποτύπωσε και στις συνταξιοδοτικές πράξεις με τη δέσμευση ότι όταν τα οικονομικά της χώρας θα πήγαιναν καλύτερα θα έδιδε και το υπόλοιπο 50%.
  –Το ΣτΕ επέμενε στην πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία με πολύ μεγάλη καθυστέρηση με το ν.4575/2018 (άρθρο 10) έδωσε με τη μορφή εφάπαξ επιδόματος το υπόλοιπο 50% χωρίς να αποτυπωθεί αυτό στις Συνταξιοδοτικές Πράξεις.
  —ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ να υπάρξει άρθρο εντός του νομοσχεδίου ώστε ως βάση υπολογισμού για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ σύνταξης να είναι οι Συντάξιμες Αποδοχές πριν την μείωση του ν.4093/2012, σε ότι αφορά τις διατάξεις των περιπτώσεων 31, 32, 33 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου ν.4093/2012 (Α 222).

  Επιπλέον, να μειωθεί το ποσοστό περικοπής των συντάξεων των αποστράτων αξκών από 30% (με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο) σε 20% προκειμένου να αξιοποιηθεί η πολύτιμη εργασιακή εμπειρία των αποστράτων σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και πειθαρχικότητας στον ιδιωτικό τομέα, για την ανάπτυξη της χώρας με αύξηση του ΑΕΠ αλλά και την βελτίωση του επιπέδου ζωής των!

 • 29 Ιανουαρίου 2020, 21:24 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

  Τροποποίηση με αναδρομική ισχύ ή αυθεντική ερμηνεία της παρ.4Α περ.γ εδάφιο πρώτο του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, η οποία προβλέπει ότι το ποσοστό της σύνταξης για κάθε ορφανό παιδί είναι το 25% της σύνταξης του θανόντος γονέα , ενώ η περ. α της ίδιας παραγράφου, αναφέρει ότι το ποσοστό της σύνταξης για τον επιζώντα σύζυγο ανέρχεται στο 70% της σύνταξης. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι για δύο ορφανά παιδιά το ποσοστό της σύνταξης ανέρχεται σε 50%, με ταυτόχρονη μείωση της σύνταξης που δικαιούται η χήρα από 70% σε 50%. Πλην όμως η με αριθμό Φ80000/28443/892/18-7-2019 εγκύκλιος του Υπουργού Εργασίας ερμηνεύει λανθασμένα τις ως άνω διατάξεις και αναφέρει: «Εάν ο θανών καταλείπει περισσότερα του ενός τέκνα , τότε : ι)Εάν υπάρχει επιζών σύζυγος… , στα τέκνα θα επιμεριστεί ισόποσα το ποσό της σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση από το 100% της σύνταξης του θανόντος του ποσοστού 70% που δικαιούται ο επιζών ….(δηλαδή στα τέκνα επιμερίζεται το 30%».Αν εφαρμοσθεί η καθ΄όλα εσφαλμένη ερμηνεία της εγκυκλίου, τα ορφανά τέκνα τα οποία με την παρ. 4Α του ν. 4387/2016 πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 4611/2019(Α 73/17-05-2019) δικαιούνταν συνολικά το 50% της σύνταξης, τώρα , θα λαμβάνουν, όσα κι αν είναι,και μάλιστα ανδρομικά από 17-05-2019, το 30% της σύνταξης, με αποτέλεσμα να μειώνεται το εισόδημά τους , παρά τις εξαγγελίες του κ. πρωθυπουργού και του κ. Βρούτση ότι δεν θα μειωθεί το εισόδημα κανενός πολίτη .Ουσιαστικά παίρνουν το 20% από τα ορφανά τέκνα για να το δώσουν στην χήρα και να ανέβει το ποσοστό σε 70%, η οποία, όπως, σημειωτέον, συμβαίνει στη δική μου περίπτωση και του αδελφού μου, δεν έχει καμία σχέση μαζί μας (δεύτερη σύζυγος του θανόντος πατρός μας) και επιπλέον λαμβάνει και δική της σύνταξη ως συνταξιούχου του Δημοσίου. Έτσι θα πρέπει η παρ.4Απερ.γ εδάφιο πρώτο του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 να αντικατασταθεί ως εξής: «Σε περίπτωση που υπάρχουν ορφανά παιδιά δικαιούμενα σύνταξης, τότε το ποσοστό της σύνταξης για τον επιζώντα σύζυγο ανέρχεται στο 30% αυτής και για τα παιδιά στο υπόλοιπο 70%, επιμεριζόμενο κατά τον αριθμό των ορφανών παιδιών. Όταν τα παιδιά συμπληρώσουν το 24ο έτος της ηλικίας τους, το ποσοστό της σύνταξης που δικαιούται ο επιζών σύζυγος ανέρχεται πλέον στο 70% της σύνταξης. Αν πρόκειται για ορφανό παιδί και από τους δύο γονείς…… Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από 17-05-2019».
  Σημειωτέον ότι τα παραπάνω τα επισημάναμε με τις από 17-10-2019 αιτήσεις μας, αποσταλείσες ταχυδρομικώς και με email, μεταξύ άλλων και στον κ. Υπουργό Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον τότε κ.Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι μας απάντησαν, με email, ότι επεξεργάζονται την πρότασή μας με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας και την τήρηση της νομιμότητας. Όμως, στο παρόν νομοσχέδιο δεν υπάρχει σχετική διάταξη, η δε σύνταξή μας έχει σταματήσει να μας καταβάλεται από το Σεπτέμβριο του 2019, ενώ το 24ο έτος της ηλικίας μας το συμπληρώσαμε πρόσφατα, την 15-1-2020!!!!!!!!

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 22:02 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Οι διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 56 του
  π.δ. 169/2007 με τις οποίες προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος αποχωρεί
  από την Υπηρεσία έχοντας συμπληρώσει τα προβλεπόμενα για θεμελίωση συνταξιοδοτικού
  δικαιώματος έτη ασφάλισης αλλά όχι και το όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, εκδίδεται
  πράξη αναγνώρισης του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, η καταβολή όμως της σύνταξης
  αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπομένου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Με
  τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ότι μετά τη συμπλήρωση του προβλεπομένου ορίου ηλικίας
  αρχίζει η καταβολή της σύνταξης αναπροσαρμοσμένης, με βάση τα ισχύοντα κατά την
  ημερομηνία αυτή. Οι παραπάνω διατάξεις πρέπει να έρθουν σε ισχύ πάλι γιατί συμφέρει το δημόσιο να αποχωρούν άτομα πιο νωρίς χωρίς να παίρνουν σύνταξη και να μην περιμένουν όλοι να πάνε 67 ετών γιατί θα έχει το δημόσιο όλο ηλικιωμένους υπαλλήλους ενώ έτσι αδειάζουν θέσεις πιο γρήγορα που θα καλύπτονται με νέα άτομα υψηλής εξειδίκευσης και από την άλλη βοηθάει πολύ τις μητέρες ανηλίκων που θέλουν να φύγουν πιο σύντομα από την εργασία και να αφοσιωθούν στα παιδιά τους επειδή ο σύζυγος δουλεύει και έχουν οικονομική άνεση αφού για τα χρόνια που θα φύγουν πιο νωρίς το δημόσιο δεν θα τους καταβάλει σύνταξη μέχρι να κλείσουν και το όριο ηλικίας,έτσι έχει κέρδος και το δημόσιο που δεν καταβάλει ούτε μισθό ούτε σύνταξη,αλλά και διευκολύνεται και ο κόσμος και ιδιαίτερα οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι να αποχωρούν πιο νωρίς αν το θέλουν.

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 12:20 | Γεώργιος Γουλιδάκης

  –Στο ν.4093/2012 υπήρχε μία επιπλέον μείωση για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, η οποία μείωνε τους βασικούς μισθούς, με τελικό αποτέλεσμα την μείωση των Συντάξιμων Αποδοχών. Εκδόθηκαν νέες συνταξιοδοτικές πράξεις.

  –Η μείωση αυτή κρίθηκε από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγματική με τις αποφάσεις 2192 έως 2196/2014.
  –Η ΝΔ με το ν.4037/2014 (άρθρο 86) επανέφερε το 50% της μείωσης αυτής και το αποτύπωσε και στις συνταξιοδοτικές πράξεις με τη δέσμευση ότι όταν τα οικονομικά της χώρας θα πήγαιναν καλύτερα θα έδιδε και το υπόλοιπο 50%.
  –Το ΣτΕ επέμενε στην πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία με πολύ μεγάλη καθυστέρηση με το ν.4575/2018 (άρθρο 10) έδωσε με τη μορφή εφάπαξ επιδόματος το υπόλοιπο 50% χωρίς να αποτυπωθεί αυτό στις Συνταξιοδοτικές Πράξεις.
  —ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ να υπάρξει άρθρο εντός του νομοσχεδίου ώστε ως βάση υπολογισμού για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να είναι οι Συντάξιμες Αποδοχές πριν την μείωση του ν.4093/2012, σε ότι αφορά τις διατάξεις των περιπτώσεων 31, 32, 33 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου ν.4093/2012 (Α 222).
  Γεώργιος Γουλιδάκης (6974029530)

 • 28 Ιανουαρίου 2020, 12:23 | Γεώργιος Γουλιδάκης

  –Στο ν.4093/2012 υπήρχε μία επιπλέον μείωση για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, η οποία μείωνε τους βασικούς μισθούς, με τελικό αποτέλεσμα την μείωση των Συντάξιμων Αποδοχών. Εκδόθηκαν νέες συνταξιοδοτικές πράξεις.
  –Η μείωση αυτή κρίθηκε από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγματική με τις αποφάσεις 2192 έως 2196/2014.
  –Η ΝΔ με το ν.4037/2014 (άρθρο 86) επανέφερε το 50% της μείωσης αυτής και το αποτύπωσε και στις συνταξιοδοτικές πράξεις με τη δέσμευση ότι όταν τα οικονομικά της χώρας θα πήγαιναν καλύτερα θα έδιδε και το υπόλοιπο 50%.
  –Το ΣτΕ επέμενε στην πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία με πολύ μεγάλη καθυστέρηση με το ν.4575/2018 (άρθρο 10) έδωσε με τη μορφή εφάπαξ επιδόματος το υπόλοιπο 50% χωρίς να αποτυπωθεί αυτό στις Συνταξιοδοτικές Πράξεις.
  —ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ να υπάρξει άρθρο εντός του νομοσχεδίου ώστε ως βάση υπολογισμού για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να είναι οι Συντάξιμες Αποδοχές πριν την μείωση του ν.4093/2012, σε ότι αφορά τις διατάξεις των περιπτώσεων 31, 32, 33 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου ν.4093/2012 (Α 222).
  Γεώργιος Γουλιδάκης (6974029530)

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 23:46 | Κώστας

  Είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και δεν μου χορηγήθηκε, όπως και σε πολλούς άλλους, το καταληκτικό κλιμάκιο (το Μ.Κ 1),λόγω μνημονιακής ρύθμισης. Θεωρώ ότι πρέπει να διορθωθεί αυτή η αδικία που συνιστά άνιση μεταχείριση, καθόσον ο υπολογισμός της σύνταξής μου από το ΓΛΚ έγινε με βάση το τελευταίο Μ.Κ που μου είχε χορηγηθεί(το Μ.Κ 2) και όχι με αυτό που θα μου είχε χορηγηθεί εάν δεν είχε παγώσει η χορήγησή του. Είναι υπερβολικά άδικο να συνεχίζεται η επιβάρυνση λόγω του παγώματος της χορήγησης των Μ.Κ και στη συνταξιοδότηση και μάλιστα σε όλη της τη διάρκεια.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 17:44 | Αλέξανδρος Τσεκούρας

  ΑΡθρο 25: Με την ύπαρξη – διατήρηση της προσωπικής διαφοράς, οι όποιες αυξήσεις που θα προέκυπταν από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, ουσιαστικά εξανεμίζονται και το μοναδικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι η μειωση και μονο της προσωπικής διαφοράς. Εκτός και εαν η αυξηση που θα προκύψει , θα ειναι μεγαλύτερη και από αυτήν ακόμα, την προσωπική διαφορά (προσωπική διαφορά που προέκυψε μετά τις απανωτές μειώσεις των συντάξεων και τις μνημονιακές κρατήσεις)

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 14:37 | SOTIRIOS PANOUSIS

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΟΥ ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗ.

  27 Ιανουαρίου 2020, 11:45 | Απόστολος ΠαπαπαρίσηςΜόνιμος ΣύνδεσμοςΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣτΕ:
  –Στο ν.4093/2012 υπήρχε μία επιπλέον μείωση για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, η οποία μείωνε τους βασικούς μισθούς, με τελικό αποτέλεσμα την μείωση των Συντάξιμων Αποδοχών. Εκδόθηκαν νέες συνταξιοδοτικές πράξεις.
  –Η μείωση αυτή κρίθηκε από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγματική με τις αποφάσεις 2192 έως 2196/2014.
  –Η ΝΔ με το ν.4037/2014 (άρθρο 86) επανέφερε το 50% της μείωσης αυτής και το αποτύπωσε και στις συνταξιοδοτικές πράξεις με τη δέσμευση ότι όταν τα οικονομικά της χώρας θα πήγαιναν καλύτερα θα έδιδε και το υπόλοιπο 50%.
  –Το ΣτΕ επέμενε στην πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία με πολύ μεγάλη καθυστέρηση με το ν.4575/2018 (άρθρο 10) έδωσε με τη μορφή εφάπαξ επιδόματος το υπόλοιπο 50% χωρίς να αποτυπωθεί αυτό στις Συνταξιοδοτικές Πράξεις.
  —ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ να υπάρξει άρθρο εντός του νομοσχεδίου ώστε ως βάση υπολογισμού για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ σύνταξης να είναι οι Συντάξιμες Αποδοχές πριν την μείωση του ν.4093/2012, σε ότι αφορά τις διατάξεις των περιπτώσεων 31, 32, 33 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου ν.4093/2012 (Α 222).
  Απόστολος Παπαπαρίσης (6971735255)

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 14:13 | SOTIRIOS PANOUSIS

  Σε συνέχεια σημερινής ανάρτησης,και προς άρση αμφισβητήσεων, το αυτό προβλέπει και η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου:

  »…. Προβλέπεται περαιτέρω ότι οι επανυπολογισθείσες σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 τ ου άρθρου 14 υπολογίζονται εκ νέου από 1.10.2019 με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης Από 1.10.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των
  συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε με βάση τα προγενέστερα ποσοστά αναπλήρωσης ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής προγενέστερα ποσοστά αναπλήρωσης ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα προγενέστερα ποσοστά αναπλήρωσης και το υπόλοιπο διαφοράς που προκύπτει με βάση τα προγενέστερα ποσοστά αναπλήρωσης και το υπόλοιπο ποσόν ο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο. εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο….»(σελ 28-29).

  ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΚΎΨΕΙ ΑΥΞΗΣΗ… ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΚΑΙΗ.

 • 27 Ιανουαρίου 2020, 13:26 | SOTIRIOS PANOUSIS

  Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 και της περ. β(i) thw par. 3 του άρθρου 14 σχεδίου νόμου:
  «β. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή της παραγράφου 4, όπως ισχύει».
  β.i Από 1.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το υπόλοιπο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως υπερβάλλουσα διαφορά.»

  Από τις διάταξεις αυτές προκύπτει ευθέως ΚΑΙ σαφώς ότι οποιαδήποτε αύξηση της σύνταξης, μέσω αύξησης της αναλογικής, λόγω αναπροσαρμογής των συντελεστών, ως υποχρέωση συμμόρφωσης με το ΣτΕ, ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ.

  ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ , ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗς ΑΥΞΗΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΑΦΕΝΟΣ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΟ ΕΦΚΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΦΤΗ, ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ Ο ΔΙΚΑΟΥΧΟΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΕΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΣΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

  Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗς ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΕ ΘΑ ΠΡΟΚΎΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

  Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗς ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΟΡΘΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ, ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΠΟΈς Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ.

  ΣΥΝΕΠΩΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣτΕ:
  –Στο ν.4093/2012 υπήρχε μία επιπλέον μείωση για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, η οποία μείωνε τους βασικούς μισθούς, με τελικό αποτέλεσμα την μείωση των Συντάξιμων Αποδοχών. Εκδόθηκαν νέες συνταξιοδοτικές πράξεις.
  –Η μείωση αυτή κρίθηκε από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγματική με τις αποφάσεις 2192 έως 2196/2014.
  –Η ΝΔ με το ν.4037/2014 (άρθρο 86) επανέφερε το 50% της μείωσης αυτής και το αποτύπωσε και στις συνταξιοδοτικές πράξεις με τη δέσμευση ότι όταν τα οικονομικά της χώρας θα πήγαιναν καλύτερα θα έδιδε και το υπόλοιπο 50%.
  –Το ΣτΕ επέμενε στην πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία με πολύ μεγάλη καθυστέρηση με το ν.4575/2018 (άρθρο 10) έδωσε με τη μορφή εφάπαξ επιδόματος το υπόλοιπο 50% χωρίς να αποτυπωθεί αυτό στις Συνταξιοδοτικές Πράξεις.
  —ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ να υπάρξει άρθρο εντός του νομοσχεδίου ώστε ως βάση υπολογισμού για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ σύνταξης να είναι οι Συντάξιμες Αποδοχές πριν την μείωση του ν.4093/2012, σε ότι αφορά τις διατάξεις των περιπτώσεων 31, 32, 33 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου ν.4093/2012 (Α 222).
  Απόστολος Παπαπαρίσης (6971735255)

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 18:52 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΙ

  Άρθρα (νέα) 25 και 29 που αφορούν τα Άρθρα 14 και 33 του Ν. 4387/2016 ΑΔΙΚΩΣ παραμένουν ως έχουν διότι: α) αν η καταβαλλόμενη σήμερα σύνταξη είναι μεγαλύτερη της νέας τότε το επιπλέον ποσό συνεχίζεται να καταβάλλεται ενώ β)αν η καταβαλλόμενη σήμερα είναι μικρότερη της νέας τότε η διαφορά στους δικαιούχους θα χορηγείται σταδιακά κατά 1/5 για τα επόμενα 5 χρόνια !!!!!. Δηλαδή δεν αρκεί που μέχρι σήμερα ελάμβαναν χαμηλότερη σύνταξη θα τιμωρηθούν και για τα επόμενα 5 έτη????.

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 15:41 | ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Κύριοι σε ότι άφορά το άρθρο 14 του 4387/2016 με τίτλο ¨Αναπροσαρμογή συντάξεων -προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων , στην 1.β η διατύπωση ότι ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ, δημιουργεί μεγάλη στρέβλωση στον επανυπολογισμο συντάξεων υπαλλήλων ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ που υπέστησαν μνημονιακες (προσωρινές) μειώσεις στον μισθό τους, λόγω των νόμων 3833 και 4024, με αποτέλεσμα μειωμένο μισθό εξόδου και εγκλωβισμό τους εφόρου ζωής σε συντάξιμες αποδοχές μικρότερες από το μέσο όρο όλου του εργάσιμου βίου, επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές.
  Έτσι:
  Α) Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μεταξύ μέσων του 2011 και 05/2016(μεταξύ των οποίων και εγώ) αδικούνται και ως προς τους παλιότερους συναδέλφους μας του 2009,2010 αλλά και ως προς τους μετά την 16/05/2016 διότι όλοι καταβάλαμε ανάλογες εισφορές αλλά παίρνουμε διαφορετική σύνταξη λόγω μειωμένων συντάξιμων αποδοχών.
  Β) Είναι επίσης περίεργη η διάκριση που γίνεται για όσους παλαιούς έχουν πιστωτική διαφορά να την εισπράξουν τμηματικά σε 5 χρόνια ενώ οι καινούριοι συνταξιούχοι παίρνουν κανονικά τα ποσά που προκύπτουν.

  Δηλαδή ο νόμος δημιουργεί ανισότητες σε συνταξιουχους με τα ίδια ακριβώς ασφαλιστικά χαρακτηριστικα ανάλογα με το χρόνο συνταξιοδοτησης.

  Με το άρθρο 25 του παρόντος μπορεί , με τροποποίηση, να δοθεί η δυνατότητα επιλογής από τον συνταξιούχο για ένταξη του στο νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών (άθροισμα συντάξιμων αποδοχών/ μήνες ) ώστε να θεραπευθούν οι παραπάνω αναφερόμενες αδικίες αλλά και να συμπεριληφθούν οι κρατήσεις των δώρων (κρατήσεις 14 μηνών) στην καταβολή συντάξεων 12 μηνών ώστε να γίνεται δικαιότερη απονομή σύνταξης._

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 11:25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠ

  Είμαι συνταξιούχος στρατιωτικός από το 2008 με 31 χρόνια πραγματικης υπηρεσίας. Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα από το 2015, με περικοπή σύνταξης και είμαι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για 5 χρόνια περίπου. Τι θα γίνουν αυτά τα χρόνια ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ. Θεωρώ ότι πρέπει να το λάβετε υπόψη στον υπό διαβούλευση νόμο ώστε να προσαυξηθεί ανάλογα η σύνταξη διότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές (οι οποίες είναι και πολύ μεγάλες) και παράλληλα κατ’ αυτά τα έτη είχε επιβληθεί η (νόμιμη) περικοπή της προυπάρχουσας σύνταξης εκ του Δημοσίου. Θα πρέπει να μεριμνήσετε για τον συντονισμό μεταξύ ΓΛΚ και ΕΦΚΑ. Διότι έχω απευθυνθεί και στους δύο φορείς χωρίς αποτέλεσμα. Ο ΕΦΚΑ με παραπέμπει στο ΓΛΚ και το ΓΛΚ στον ΕΦΚΑ και και μου είπαν ότι αυτήν την περίπτωση δεν την αντιμετώπιζε ο νόμος Κατρούγκαλου.

  Τέλος ποια χρόνια συντάξιμα χρόνια θα ληφθούν υπόψη για τον επανυπολογισμό της σύνταξης αυτού του νόμου? Τα 31 του Δημοσίου και τα 5 στο ιδιωτικό τομέα πως? Τι θα γίνει αν συνεχίσω να εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα? Δηλαδή αν φύγω οριστικά μετα από 2 χρόνια?

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 21:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

  Αρθρο 27 : Για το εργασιακό των συνταξιούχων, θα υπάρξει με τις νέες ρυθμίσεις, μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων που θα αδικηθεί , αφού πρόκειται για αυτούς που διέποντο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4151/13 (νόμος Βρούτση παλι) και είχαν δηλώσει εργασία , πριν την ισχύ του ν.4387/16(Κατρούγκαλου) . Με τις νέες διατάξεις στο προς διαβούλευση σ/ν, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι , θα υπαχθούν ΚΑΙ αυτοί στο καθεστώς του -30% , μείωση που ασφαλώς και θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το καθεστώς μειώσεων άνω των 30 (συν τη διαφορά) και 60 ημερομισθίων του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει για αυτούς έως σήμερα

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 21:41 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

  ΑΡθρο 25: Με την ύπαρξη – διατήρηση της προσωπικής διαφοράς, οι όποιες αυξήσεις που θα προέκυπταν από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, ουσιαστικά εξανεμίζονται και το μοναδικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι η μειωση και μονο της προσωπικής διαφοράς. Εκτός και εαν η αυξηση που θα προκύψει , θα ειναι μεγαλύτερη και από αυτήν ακόμα, την προσωπική διαφορά (προσωπική διαφορά που προέκυψε μετά τις απανωτές μειώσεις των συντάξεων και τις μνημονιακές κρατήσεις)
  (ελπίζω αυτη τη φορά να δημοσιευθουν τα σχόλια μου)

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 20:15 | στελιος

  Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που έχει εξαθλιώσει τους συνταξιούχους, και τους στερεί κάθε μορφής αύξησης για τα επόμενα 10 χρόνια.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 19:48 | Τακης

  Με τα 3/35 χρόνια του Κονδύλη υπολογίστηκε η σύνταξη αρκετών συναδέλφων, που είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η κύρια σύνταξη στην προηγούμενη βαθμολογική κλίμακα αλλά το ευεργέτημα ήταν να προσμετρηθούν τα 3 χρόνια στα συνολικά χρόνια υπηρεσίας.Σήμερα με τον καινούργιο νόμο καταργούνται τα 3/35 χρόνια του Κονδύλη, αλλά δεν επαναυπολογίστηκε η αρχική σύνταξη στον κανονικό βαθμό αποστρατείας.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 17:14 | Χρήστος

  Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που έχει εξαθλιώσει τους συνταξιούχους, και τους στερεί κάθε μορφής αύξησης για τα επόμενα 10 χρόνια.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 15:32 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

  Με την ύπαρξη – διατήρηση της προσωπικής διαφοράς, οι όποιες αυξήσεις που θα προέκυπταν από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, ουσιαστικά εξανεμίζονται και το μοναδικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι η μειωση και μονο της προσωπικής διαφοράς. Εκτός και εαν η αυξηση που θα προκύψει , θα ειναι μεγαλύτερη και από αυτήν ακόμα, την προσωπική διαφορά (προσωπική διαφορά που προέκυψε μετά τις απανωτές μειώσεις των συντάξεων και τις μνημονιακές κρατήσεις)

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 14:42 | Κώστας Μπ

  Καλημέρα. θα ήθελα να επισημάνω ότι με τον παρόν νομό επανακαθορίζονται οι συντάξεις οι οποίες είχαν υπολογιστεί με τον νόμο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ και προβλέφθηκε αν είναι παραπάνω, να δοθούν σε 5 ισόποσες δόσεις , ενώ αν είναι παρακάτω θα παραμείνουν ως έχει με το νόμο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ.Δεν έχει προβλεφθει όμως σωστά το ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμός της σύνταξης των ασφαλισμένων που θα υποβάλουν αίτημα μετά από τις 1/10/19 το όποιο μειώνονται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το νόμο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ και δεν προβλέπει για αυτούς ότι και για την κατηγορία που συνταξιοδοτήθηκε από την ημερομηνία εφαρμογής του νόμου ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ εως ΚΑΙ 01 /10/19,(μεγαλύτερή η ίση). Ιδιαίτερα θίγει τις ειδικές κατηγορίες αλεξ/τες, υποβρύχιοι καταστροφείς και ιπτάμενοι οι οποίοι καιτοί έχουν πληρώσει εισφορές για αναγνώριση πτητικών – πτωτικών εξαμήνδιαίτερα θίγει τις ειδικές κατηγορίες αλεξ/τες, υποβρύχιοι καταστροφείς και ιπτάμενοι οι οποίοι καιτοί έχουν πληρώσει εισφορές για αναγνώριση πτητικών – πτωτικών εξαμήνων και επίσης έχουν παραμείνει παραπάνω στην υπηρεσία(πάνω από 40 χρόνια ασφάλισης έως και 60 για κάποιους) από ομοιόβαθμους στην ίδια κατηγόρια, (οι οποίοι έχουν λιγότερα χρόνια υπηρεσίας και καθόλου ή λιγότερες πληρωμένες εισφορές για αναγνώριση εξαμήνων), θα λάβουν χαμηλότερη σύνταξη από αυτούς. Αυτό θίγει κατάφωρα τις ειδικές κατηγορίες (οι οποίες εργάζονται σε συνθήκες κίνδυνου στην καθημερινότητα τους και με πληρωμένες όλες τις ασφαλιστικές εισφορές) και αντικρούει στη συνθήκη – μοτό του Υπουργείου Εργασίας ότι » οποίος παραμένει περισσότερο στην υπηρεσία θα ανταμείβεται περισσότερο». Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την μη προσέλευση προσωπικού στην υπηρεσία του ΣΤΡΑΤΟΥ και σε ειδικές κατηγορίες και κατά συνέπεια στην μη αναγνώριση επιπλέον χρόνων ασφάλισης που εξασφαλίζει επιπλέον εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. ων και επίσης έχουν παραμείνει παραπάνω στην υπηρεσία(πάνω από 40 χρόνια ασφάλισης έως και 60 για κάποιους) από ομοιόβαθμους στην ίδια κατηγόρια, (οι οποίοι έχουν λιγότερα χρόνια υπηρεσίας και καθόλου ή λιγότερες πληρωμένες εισφορές για αναγνώριση εξαμήνων), θα λάβουν χαμηλότερη σύνταξη από αυτούς. Αυτό θίγει κατάφωρα τις ειδικές κατηγορίες (οι οποίες εργάζονται σε συνθήκες κίνδυνου στην καθημερινότητα τους και με πληρωμένες όλες τις ασφαλιστικές εισφορές) και αντικρούει στη συνθήκη – μοτό του Υπουργείου Εργασίας ότι » οποίος παραμένει περισσότερο στην υπηρεσία θα ανταμείβεται περισσότερο». Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την μη προσέλευση προσωπικού στην υπηρεσία του ΣΤΡΑΤΟΥ και σε ειδικές κατηγορίες και κατά συνέπεια στην μη αναγνώριση επιπλέον χρόνων ασφάλισης που εξασφαλίζει επιπλέον εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 12:12 | Αντώνης Καραλούλης

  Με βάση τις κείμενες διατάξεις:

  «Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος επέρχεται όταν ο ασφαλισμένος πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: α) Έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση και β) έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη λήψη του ποσού που αναλογεί. Κατοχυρωμένο δικαίωμα είναι η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν, δηλαδή «να κλειδώσουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν» με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης.

  Η συνέχιση της εργασίας μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών ή η αναβολή της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση δεν μπορεί να καθιστά τη θέση του ασφαλισμένου δυσμενέστερη, έστω και εάν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταβάλλονται στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα επί το δυσμενέστερο. Σύμφωνα με τη γενική αρχή περί ασφάλειας δικαίου, ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως τις ευμενέστερες προϋποθέσεις, είτε είναι νεότερες είτε παλαιότερες»

  Τόσο στον 4387/2016 όσο και σε αυτόν το νόμο διατηρούνται πρωτοφανείς αδικίες και παρανομίες όσον αφορά την αρχή της ισότητας και την ασφάλεια δικαίου όσων είχαν ήδη θεμελιώσει και κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν τις 12/5/2016.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα: μονοσυνταξιούχος μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας με 35 έτη ασφάλισης και άλλα τόσα στην ειδική προσαύξηση και συνταξιοδότηση λαμβάνει 1690 πρό φόρων βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΤΣΜΕΔΕ.
  Ίδιος μονοσυνταξιούχος μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας με 43 χρόνια ασφάλισης και 37 στην ειδική προσαύξηση που είχε ήδη κατοχυρώσει και θεμελιώσει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα ήδη από το 2011, υποβάλλει αίτηση το 2019 και λαμβάνει πλέον 1100 μικτά.

  Επειδή η καταπάτηση των δικαιωμάτων του δεύτερου είναι προφανής προτείνεται η εξής πρόσθήκη στο άρθρο 3α.: «Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υπέβαλλε αίτηση μετά τις 12/5/2016 και είχε ήδη κατοχυρώσει και θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα πριν την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τη γενική αρχή περί ασφάλειας δικαίου, ο ασφαλιστικός φορέας υποχρεούται να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως τις ευμενέστερες προϋποθέσεις, είτε είναι νεότερες είτε παλαιότερες. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ο συμψηφισμός ολοκληρώνεται έως το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το υπόλοιπο ποσόν εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως υπερβάλλουσα διαφορά»

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 12:45 | Αντώνης Παπασωτηρίου

  Με την ύπαρξη – διατήρηση της προσωπικής διαφοράς, οι όποιες αυξήσεις που θα προέκυπταν από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, ουσιαστικά εξανεμίζονται και το μοναδικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι η μειωση και μονο της προσωπικής διαφοράς. Εκτός και εαν η αυξηση που θα προκύψει , θα ειναι μεγαλύτερη και από αυτήν ακόμα, την προσωπική διαφορά (προσωπική διαφορά που προέκυψε μετά τις απανωτές μειώσεις των συντάξεων και τις μνημονιακές κρατήσεις)

 • Με την ύπαρξη – διατήρηση της προσωπικής διαφοράς, οι όποιες αυξήσεις που θα προέκυπταν από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, ουσιαστικά εξανεμίζονται και το μοναδικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι η μειωση και μονο της προσωπικής διαφοράς. Εκτός και εαν η αυξηση που θα προκύψει , θα ειναι μεγαλύτερη και από αυτήν ακόμα, την προσωπική διαφορά (προσωπική διαφορά που προέκυψε μετά τις απανωτές μειώσεις των συντάξεων και τις μνημονιακές κρατήσεις)

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 10:46 | Αγγελος

  14,3α: »Από 1.10.2019 οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους»θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι ισχύει και γι αυτούς που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης (προκειμένου για στρατιωτικούς αίτηση αποστρατείας).Ευχαριστώ

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 09:20 | Αγγελος

  Καλημέρα, πιστεύω πως θα ήταν σωστό να αποσαφηνιστεί τι ισχύει για στρατιωτικούς που έχουν δηλώσει αποστρατεία μετά την 1/10/2019 και δεν έχουν αποστρατευτει ακόμα .Τι ισχύει με τον υπολογισμό της σύνταξης ? Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιος πίνακας με ποσοστά αναπλήρωσης ισχύει γι αυτούς .
  Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ισχύει αυτός με τον όποιον η σύνταξη είναι μεγαλύτερη για να μην υπάρχει μείωση , ειδικά σε ιπτάμενους αξιωματικούς με πάνω από 45 χρόνια συντάξιμα.Ευχαριστω.