Άρθρο 66

Το άρθρο 20 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Διεύθυνση Ε’ Απονομής Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ε΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου είναι η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των συντάξεων των συχγωνευθέντων και ενταχθέντων ταμείων στο τ. ΙΚΑ, η απονομή των συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Η Διεύθυνση Ε’ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Α’ Υποδιεύθυνση Απονομών με Τμήματα Α΄, Β΄ Απονομής Συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου ασφαλισμένων τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ,ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ
β. Β’ Υποδιεύθυνση Απονομών με Τμήματα Γ’ και Δ’ Απονομής Συντάξεων ασφαλισμένων ΔΕΗ, ΟΤΕ ,ΤΣΕΑΠΓΣΟ
γ. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
3. Οι αρμοδιότητες της Ε’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήματα Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ’ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου
αα. Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ. Η ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
αγ. Η αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης από το κεντρικό αρχείο του αντίστοιχου πρώην ταμείου.
αδ. Ο υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων (απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού) που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε. Ο υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζοντα αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη γενική διεύθυνση επικουρικής ασφάλισης εφάπαξ παροχών, καθώς και των επιδομάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αστ. Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αζ. Η έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αη. Η αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
αθ. Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αι. Ο κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
β. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
βα. Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
ββ. Η διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και η αποστολή τους στις καθ’ ύλη αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
βδ. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
βε. Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.».

 • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  Σχόλιο – πρόταση Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ στη διαβούλευση για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση

  Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο επέρχονται τροποποιήσεις στο Ν.4387/16 μεταξύ άλλων και για τον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ) .

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου αντικαθίσταται και τροποποιείται το άρθρ. 53 του Ν. 4387/2016, αλλά χωρίς να υπάρχει αλλαγή ως προς την ένταξη του ΤΑΠ-ΔΕΗ, δηλ. παραμένει σε ισχύ η παρ. 1 Αββ του άρθρου 53 του Ν.4387/16 .

  Περαιτέρω, αντικαθίσταται το άρθρ. 20 του π.δ. 8/2019 με το άρθρο 66 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και εντάσσει τον ΤΑΠ-ΔΕΗ στην Ε΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων, στην Β΄ Υποδιεύθυνση Απονομών η οποία αποτελείται από τα Τμήματα Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων ασφαλισμένων ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, δηλ. χωρίς διακριτά όρια, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η ιδιαιτερότητα του Ταμείου, καθόσον εξακολουθεί και ισχύει η συμφωνία η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, και θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 2773/99, συμφωνία η οποία τελεί εν ισχύ, καθόσον και προσφάτως με σχετική υπουργική απόφαση προϋπολογίστηκε ο ΄΄Πάγιος Πόρος΄΄ υπέρ ΤΑΠ-ΔΕΗ (ΦΕΚ τ.13΄3945/25.10.19).

  Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν ως προς την εξακολούθηση της λειτουργίας του ΤΑΠ-ΔΕΗ ως ξεχωριστό Υποκατάστημα.

  Για την Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 • Σχόλιο – πρόταση Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ στη διαβούλευση για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση

  Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο επέρχονται τροποποιήσεις στο Ν.4387/16 μεταξύ άλλων και για τον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ) .

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου αντικαθίσταται και τροποποιείται το άρθρ. 53 του Ν. 4387/2016, αλλά χωρίς να υπάρχει αλλαγή ως προς την ένταξη του ΤΑΠ-ΔΕΗ, δηλ. παραμένει σε ισχύ η παρ. 1 Αββ του άρθρου 53 του Ν.4387/16 .

  Περαιτέρω, αντικαθίσταται το άρθρ. 20 του π.δ. 8/2019 με το άρθρο 66 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και εντάσσει τον ΤΑΠ-ΔΕΗ στην Ε΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων, στην Β΄ Υποδιεύθυνση Απονομών η οποία αποτελείται από τα Τμήματα Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων ασφαλισμένων ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, δηλ. χωρίς διακριτά όρια, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η ιδιαιτερότητα του Ταμείου, καθόσον εξακολουθεί και ισχύει η συμφωνία η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, και θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 2773/99, συμφωνία η οποία τελεί εν ισχύ, καθόσον και προσφάτως με σχετική υπουργική απόφαση προϋπολογίστηκε ο ΄΄Πάγιος Πόρος΄΄ υπέρ ΤΑΠ-ΔΕΗ (ΦΕΚ τ.13΄3945/25.10.19).

  Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν ως προς την εξακολούθηση της λειτουργίας του ΤΑΠ-ΔΕΗ ως ξεχωριστό Υποκατάστημα.