Άρθρο 5 Μεταβατική Διάταξη για τις Αρμοδιότητες της Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου, των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του εντασσόμενου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Προστίθεται άρθρο 69ΙΓ στον ν. 4387/2016 ως εξής:
1. Από την ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-Ε.Φ.Κ.Α. στις 1-3-2020 λήγει αζημίως για το δημόσιο η θητεία του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και καταργείται το Διοικητικό του Συμβούλιο.
2. Για τις αρμοδιότητες και για τους όρους λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., του Διοικητή, των Υποδιοικητών και όλων των υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις του ν.4387/2016, όπως αυτός ισχύει, και του Π.Δ. 8/2019, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α. ασκούν τις αρμοδιότητές τους, όπως προβλέπονται από τα άρθρα 59 και 60 του ν.4387/2016, επί όλων των υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων, τμημάτων και προσωπικού και του εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές του Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν χωρίς διακοπή τη θητεία τους και μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 51Α του νόμου 4387/2016, όπως προστέθηκε με το νόμο αυτό, μετονομασία του Ε.Φ.Κ.Α. σε e-Ε.Φ.Κ.Α. και ένταξη σε αυτόν του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και διορίζονται δύο νέοι Υποδιοικητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του νόμου 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο αυτό,
3. Από 1-3-2020, η διάρθρωση του e-Ε.Φ.Κ.Α. προβλέπεται στον Οργανισμό του (Π.Δ. 8/2019), όπως κάθε φόρα ισχύει.
4. Μέχρι την τοποθέτηση των υπαλλήλων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στις οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως προβλέπονται στον Οργανισμό του (Π.Δ. 8/2019,) και το αργότερο μέχρι 30.6.2020 οι υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια οργανωτική δομή, αρμοδιότητες, προσωπικό και προϊσταμένους οργανικών μονάδων υπό τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α..
5. Μέχρι 30.6.2020 οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του εντασσόμενου φορέα του ΕΤ.Ε.Α.Ε.Π. Η ιστοσελίδα και όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφορικής εξακολουθούν να λειτουργούν και συνεχίζει η έκδοση ξεχωριστού ειδοποιητηρίου εισφορών για τους μη μισθωτούς, μέχρι να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωσή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες, ιστοσελίδα και ειδοποιητήριο του e-Ε.Φ.Κ.Α.
6.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.