Άρθρο 72

Το άρθρο 22 του π.δ 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 22
Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας
1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας είναι:
α. Ο σχεδιασμός της πολιτικής των παροχών σε χρήμα, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την κοινωνική ευημερία καθώς και η αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής στα πλαίσια των εκάστοτε δημοσιονομικών συνθηκών.
β. Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας των παροχών σε χρήμα.
γ. Η συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των παροχών σε χρήμα, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
δ. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των παροχών σε χρήμα, της διαφθοράς και των σφαλμάτων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας διαρθρώνεται ως εξής:
α. Διεύθυνση Α΄ Παροχών, β. Διεύθυνση Β΄ Παροχών, γ. Διεύθυνση Γ΄ Παροχών, δ. Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης Ατυχημάτων και Αποκατάστασης, στ. Τμήμα Νομοθεσίας Παροχών, ζ. Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών, η. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
3. Η χωρική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Παροχών είναι η ακόλουθη: α. Οι Διευθύνσεις Α΄ Παροχών, Β΄ Παροχών με έδρα την Αθήνα, απονέμουν τις συντάξεις αναπηρίας και ατυχημάτων καθώς και επιδόματα και παροχές εν γένει για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
β. Η Διεύθυνση Γ΄ Παροχών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, απονέμει επιδόματα και παροχές εν γένει για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου καθώς και του Αγίου Όρους που αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους.»